share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_gd.ts
author alfadur
Sun, 20 Jun 2021 01:47:44 +0300
changeset 15797 655d0e0d612a
parent 15704 a356250566a8
permissions -rw-r--r--
fix error string

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS>
<TS version="2.1" language="gd">
<context>
  <name>About</name>
  <message>
    <source>Unknown Compiler</source>
    <translation>Trusaiche neo-aithnichte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hedgewars %1</source>
    <extracomment>%1 contains Hedgewars&apos; version number</extracomment>
    <translation>Hedgewars %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Revision %1 (%2)</source>
    <translation>Lèirmheas %1 (%2)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Visit our homepage: %1</source>
    <translation>Tadhail air an làrach-lìn againn: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This program is distributed under the %1.</source>
    <translation>Tha am prògram seo ’ga sgaoileadh fo cheadachas %1.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>GNU GPL v2</source>
    <extracomment>Short for “GNU General Public License version 2”</extracomment>
    <translation>GNU GPL v2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dependency versions:</source>
    <extracomment>For the version numbers of Hedgewars&apos; software dependencies</extracomment>
    <translation>Tionndaidhean na eisimeileachdan:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;a href=&quot;https://gcc.gnu.org&quot;&gt;GCC&lt;/a&gt;: %1</source>
    <translation>&lt;a href=&quot;https://gcc.gnu.org&quot;&gt;GCC&lt;/a&gt;: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;a href=&quot;https://www.libsdl.org/&quot;&gt;SDL2&lt;/a&gt;: %1.%2.%3</source>
    <translation>&lt;a href=&quot;https://www.libsdl.org/&quot;&gt;SDL2&lt;/a&gt;: %1.%2.%3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;a href=&quot;https://www.libsdl.org/&quot;&gt;SDL2_mixer&lt;/a&gt;: %1.%2.%3</source>
    <translation>&lt;a href=&quot;https://www.libsdl.org/&quot;&gt;SDL2_mixer&lt;/a&gt;: %1.%2.%3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;a href=&quot;https://www.libsdl.org/&quot;&gt;SDL2_net&lt;/a&gt;: %1.%2.%3</source>
    <translation>&lt;a href=&quot;https://www.libsdl.org/&quot;&gt;SDL2_net&lt;/a&gt;: %1.%2.%3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;a href=&quot;https://www.libsdl.org/&quot;&gt;SDL2_image&lt;/a&gt;: %1.%2.%3</source>
    <translation>&lt;a href=&quot;https://www.libsdl.org/&quot;&gt;SDL2_image&lt;/a&gt;: %1.%2.%3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;a href=&quot;https://www.libsdl.org/&quot;&gt;SDL2_ttf&lt;/a&gt;: %1.%2.%3</source>
    <translation>&lt;a href=&quot;https://www.libsdl.org/&quot;&gt;SDL2_ttf&lt;/a&gt;: %1.%2.%3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;a href=&quot;https://www.qt.io/developers/&quot;&gt;Qt&lt;/a&gt;: %1</source>
    <translation>&lt;a href=&quot;https://www.qt.io/developers/&quot;&gt;Qt&lt;/a&gt;: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;a href=&quot;https://libav.org&quot;&gt;libavcodec&lt;/a&gt;: %1.%2.%3</source>
    <translation>&lt;a href=&quot;https://libav.org&quot;&gt;libavcodec&lt;/a&gt;: %1.%2.%3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;a href=&quot;https://libav.org&quot;&gt;libavformat&lt;/a&gt;: %1.%2.%3</source>
    <translation>&lt;a href=&quot;https://libav.org&quot;&gt;libavformat&lt;/a&gt;: %1.%2.%3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;a href=&quot;https://libav.org&quot;&gt;libavutil&lt;/a&gt;: %1.%2.%3</source>
    <translation>&lt;a href=&quot;https://libav.org&quot;&gt;libavutil&lt;/a&gt;: %1.%2.%3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;a href=&quot;https://icculus.org/physfs/&quot;&gt;PhysFS&lt;/a&gt;: %1.%2.%3</source>
    <translation>&lt;a href=&quot;https://icculus.org/physfs/&quot;&gt;PhysFS&lt;/a&gt;: %1.%2.%3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Credits</source>
    <translation>Urram</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Other people</source>
    <translation>Daoine eile</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 (alias %2)</source>
    <translation>%1 (alias %2)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 &amp;lt;%2&amp;gt;</source>
    <extracomment>Part of credits. %1: Contributor name. %2: E-mail address</extracomment>
    <translation>%1 &amp;lt;%2&amp;gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1: %2</source>
    <extracomment>Part of credits. %1: Description of contribution. %2: Contributor name</extracomment>
    <translation>%1: %2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1: %2 &amp;lt;%3&amp;gt;</source>
    <extracomment>Part of credits. %1: Description of contribution. %2: Contributor name. %3: E-mail address</extracomment>
    <translation>%1: %2 &amp;lt;%3&amp;gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Extended Credits</source>
    <translation>Barrachd urraim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>An extended credits list can be found in the CREDITS text file.</source>
    <translation>Gheibh thu liosta le barrachd urraman san fhaidhle teacsa CREDITS.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;a href=&quot;https://visualstudio.microsoft.com&quot;&gt;VC++&lt;/a&gt;: %1</source>
    <translation>&lt;a href=&quot;https://visualstudio.microsoft.com&quot;&gt;VC++&lt;/a&gt;: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unknown Compiler: %1</source>
    <translation>Trusaiche nach aithne dhuinn: %1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AbstractPage</name>
  <message>
    <source>Go back</source>
    <translation>Air ais</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BanDialog</name>
  <message>
    <source>IP</source>
    <translation>IP</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Nick</source>
    <translation>Far-ainm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>IP/Nick</source>
    <translation>IP/Far-ainm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reason</source>
    <translation>Adhbhar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Duration</source>
    <translation>Faide</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ok</source>
    <translation>Ceart ma-thà</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Sguir dheth</translation>
  </message>
  <message>
    <source>you know why</source>
    <translation>tha fios agad carson</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Rabhadh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Please, specify %1</source>
    <translation type="vanished">Feuch an sònraich thu %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>nickname</source>
    <translation type="vanished">far-ainm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>permanent</source>
    <translation>buan</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ban player</source>
    <translation>Toirmeasg an cluicheadair</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Please specify an IP address.</source>
    <translation>Sònraich seòladh IP.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Please specify a nickname.</source>
    <translation>Sònraich far-ainm.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DataManager</name>
  <message>
    <source>Use Default</source>
    <translation>Cleachd a’ bhun-roghainn</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FeedbackDialog</name>
  <message>
    <source>View</source>
    <translation>Seall</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Sguir dheth</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send Feedback</source>
    <translation>Cuir beachd thugainn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>We are always happy about suggestions, ideas, or bug reports.</source>
    <translation>Tha sinn deònach air molaidhean, beachdan no aithris air bugaichean uair sam bith.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send us feedback!</source>
    <translation>Cuir beachd thugainn!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>If you found a bug, you can see if it&apos;s already been reported here: </source>
    <translation>Ma lorg thu buga, feuch an deach innse dhuinn mu dhèidhinn mu thràth:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Your email address is optional, but necessary if you want us to get back at you.</source>
    <translation>Cha leig thu leas seòladh puist-d a chur seachad ach ma tha thu airson freagairt fhaighinn.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Feedback</source>
    <translation>Beachdan thugainn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This is optional, but this information might help us to resolve bugs and other technical problems.</source>
    <translation>Cha leig thu leas ach dh’fhaoidte gun cuidich am fiosrachadh seo ach an càraich sinn bugaichean is duilgheadasan teicnigeach eile.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FreqSpinBox</name>
  <message>
    <source>Never</source>
    <translation>Chan ann idir</translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <source>Every %1 turn</source>
    <translation>
      <numerusform>Gach %1d cuairt</numerusform>
      <numerusform>Gach %1a cuairt</numerusform>
      <numerusform>Gach %1mh cuairt</numerusform>
      <numerusform>Gach %1mh cuairt</numerusform>
    </translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GameCFGWidget</name>
  <message>
    <source>Edit weapons</source>
    <translation>Deasaich na h-airm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit schemes</source>
    <translation>Deasaich na sgeamaichean</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Game scheme will auto-select a weapon</source>
    <translation>Taghaidh sgeama a’ gheama arm gu fèin-obrachail</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Map</source>
    <translation>Mapa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Game options</source>
    <translation>Roghainnean a’ gheama</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GameSchemeModel</name>
  <message>
    <source>New</source>
    <translation>Ùr</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation>Lethbhreac dhe %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New (%1)</source>
    <translation>Ùr (%1)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of %1 (%2)</source>
    <translation>Lethbhreac dhe %1 (%2)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GameUIConfig</name>
  <message>
    <source>Guest</source>
    <translation>Aoigh</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HWApplication</name>
  <message numerus="yes">
    <source>%1 minutes</source>
    <translation>
      <numerusform>%1 mhionaid</numerusform>
      <numerusform>%1 mhionaid</numerusform>
      <numerusform>%1 mionaidean</numerusform>
      <numerusform>%1 mionaid</numerusform>
    </translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <source>%1 hour</source>
    <translation>
      <numerusform>%1 uair</numerusform>
      <numerusform>%1 uair</numerusform>
      <numerusform>%1 uairean</numerusform>
      <numerusform>%1 uair</numerusform>
    </translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <source>%1 hours</source>
    <translation>
      <numerusform>%1 uair</numerusform>
      <numerusform>%1 uair</numerusform>
      <numerusform>%1 uairean</numerusform>
      <numerusform>%1 uair</numerusform>
    </translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <source>%1 day</source>
    <translation>
      <numerusform>%1 latha</numerusform>
      <numerusform>%1 latha</numerusform>
      <numerusform>%1 làithean</numerusform>
      <numerusform>%1 latha</numerusform>
    </translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <source>%1 days</source>
    <translation>
      <numerusform>%1 latha</numerusform>
      <numerusform>%1 latha</numerusform>
      <numerusform>%1 làithean</numerusform>
      <numerusform>%1 latha</numerusform>
    </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scheme &apos;%1&apos; not supported</source>
    <extracomment>Here, “scheme” refers to the scheme of a Uniform Resource Identifier”</extracomment>
    <translation>Cha chuir sinn taic ris ann sgeama “%1”</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot create directory %1</source>
    <translation>Chan urrainn dhuinn am pasgan “%1” a chruthachadh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Failed to open data directory:
%1

Please check your installation!</source>
    <translation>Cha deach leinn am pasgan dàta fhosgladh:
%1

Feuch an dearbhaich thu an stàladh agad!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Usage</source>
    <comment>command-line</comment>
    <extracomment>“Usage” as in “how the command-line syntax works”. Shown when running “hedgewars --help” in command-line</extracomment>
    <translation>Cleachdadh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OPTION</source>
    <comment>command-line</comment>
    <extracomment>Name of a command-line argument, shown when running “hedgewars --help” in command-line. “OPTION” as in “command-line option”</extracomment>
    <translation>ROGHAINN</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CONNECTSTRING</source>
    <comment>command-line</comment>
    <extracomment>Name of a command-line argument, shown when running “hedgewars --help” in command-line</extracomment>
    <translation>TEACSACEANGLAIDH</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Options</source>
    <comment>command-line</comment>
    <extracomment>“Options” as in “command-line options”</extracomment>
    <translation>Roghainnean</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display this help</source>
    <comment>command-line</comment>
    <translation>Seall a’ chobhair seo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom path for configuration data and user data</source>
    <comment>command-line</comment>
    <translation>Slighe ghnàthaichte airson dàta rèiteachaidh ’s a’ chleachdaiche</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom path to the game data folder</source>
    <comment>command-line</comment>
    <translation>Slighe ghnàthaichte gu pasgan dàta a’ gheama</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hedgewars can use a %1 (e.g. &quot;%2&quot;) to connect on start.</source>
    <comment>command-line</comment>
    <translation>’S urrainn do Hedgewars %1 (m.e. “%2”) a chleachdadh gus ceangal leis an tòiseachadh.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Malformed option argument: %1</source>
    <comment>command-line</comment>
    <translation>Droch chumadh air argamaid roghainne: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unknown option argument: %1</source>
    <comment>command-line</comment>
    <translation>Argamaid roghainne nach aithne dhuinn: %1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HWAskQuitDialog</name>
  <message>
    <source>Do you really want to quit?</source>
    <translation>A bheil thu airson fàgail dha-rìribh?</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HWChatWidget</name>
  <message>
    <source>%1 has been removed from your ignore list</source>
    <translation>Chaidh %1 a thoirt air falbh on liosta neo-shuime agad</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 has been added to your ignore list</source>
    <translation>Chaidh %1 a chur ris an liosta neo-shuime agad</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 has been removed from your friends list</source>
    <translation>Chaidh %1 a thoirt air falbh o liosta nan caraidean agad</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 has been added to your friends list</source>
    <translation>Chaidh %1 a chur ri liosta nan caraidean agad</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Stylesheet imported from %1</source>
    <translation>Chaidh siota-stoidhle ion-phortachadh o %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enter %1 if you want to use the current StyleSheet in future, enter %2 to reset!</source>
    <translation>Cuir a-steach %1 ma tha thu airson an siota-stoidhle làithreach a chleachdadh san àm ri teach no %2 gus ath-shuidheachadh!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Couldn&apos;t read %1</source>
    <translation>Cha b’ urrainn dhuinn “%1” a leughadh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>StyleSheet discarded</source>
    <translation>Chaidh an siota-stoidhle a thilgeil air falbh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>StyleSheet saved to %1</source>
    <translation>Chaidh an siota-stoidhle a shàbhaladh gu %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Failed to save StyleSheet to %1</source>
    <translation>Cha b’ urrainn dhuinn an siota-stoidhle a shàbhaladh gu %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 has joined</source>
    <translation>Thàinig %1 a-steach</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 has left</source>
    <translation>Dh’fhalbh %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 has left (%2)</source>
    <translation>Dh’fhalbh %1 (%2)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Chat log</source>
    <translation>Loga na cabadaich</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enter chat messages here and send them with [Enter]</source>
    <translation>Cuir teachdaireachdan na cabadaich a-steach an-seo agus cuir iad le [Enter]</translation>
  </message>
  <message>
    <source>List of players</source>
    <translation>Liosta dhe chluicheadairean</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 has left (message: &quot;%2&quot;)</source>
    <translation type="vanished">Dh’fhalbh %1 (teachdaireachd: %2)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HWForm</name>
  <message>
    <source>Cannot save record to file %1</source>
    <translation>Chan urrainn dhuinn an clàr a shàbhaladh gun fhaidhle %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>DefaultTeam</source>
    <translation type="vanished">Sgioba tùsail</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hedgewars Demo File</source>
    <comment>File Types</comment>
    <translation>Faidhle demo Hedgewars</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hedgewars Save File</source>
    <comment>File Types</comment>
    <translation>Faidhle sàbhalaidh Hedgewars</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Demo name</source>
    <translation>Ainm an demo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Demo name:</source>
    <translation>Ainm an demo:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Game aborted</source>
    <translation>Chaidh sgur dhen gheama</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Nickname</source>
    <translation>Far-ainm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No nickname supplied.</source>
    <translation>Cha deach far-ainm a thoirt seachad.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Someone already uses your nickname %1 on the server.
Please pick another nickname:</source>
    <translation>Cha cuideigin a’ chleachdadh d’ fhar-ainm %1 air an fhrithealaiche mu thràth.
Feuch an tagh thu far-ainm eile:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1&apos;s Team</source>
    <translation>An sgioba aig %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hedgewars - Nick registered</source>
    <translation>Hedgewars – Far-ainm clàraichte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This nick is registered, and you haven&apos;t specified a password.

If this nick isn’t yours, please register your own nick at www.hedgewars.org

Password:</source>
    <translation type="vanished">Chaidh am far-ainm seo a chlàradh ’s cha do shònraich thu facal-faire.

Mur ann leatsa a tha am far-ainm, clàraich am far-ainm agad fhèin air www.hedgewars.org

Facal-faire:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Your nickname is not registered.
To prevent someone else from using it,
please register it at www.hedgewars.org</source>
    <translation type="vanished">Chan eil d’ fhar-ainm clàraichte.
’S urrainn dhut a chlàradh air www.hedgewars.org
ach nach cleachd duine eile e.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>

Your password wasn&apos;t saved either.</source>
    <translation>

Cha deach am facal-faire agad a shàbhaladh na bu mhotha.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hedgewars - Empty nickname</source>
    <translation>Hedgewars – Far-ainm falamh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hedgewars - Wrong password</source>
    <translation>Hedgewars – Facal-faire cearr</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You entered a wrong password.</source>
    <translation>Cha do chuir thu am facal-faire a-steach mar bu chòir.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Try Again</source>
    <translation>Feuch ris a-rithist</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hedgewars - Connection error</source>
    <translation>Hedgewars – Mearachd leis a’ cheangal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You reconnected too fast.
Please wait a few seconds and try again.</source>
    <translation>Rinn thu ath-cheangal ro luath.
Fuirich diog no dhà mus feuch thu ris a-rithist.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This page requires an internet connection.</source>
    <translation type="vanished">Tha an duilleag seo feumach air ceangal dhan eadar-lìn.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Guest</source>
    <translation type="vanished">Aoigh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Room password</source>
    <translation>Facal-faire an t-seòmair</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The room is protected with password.
Please, enter the password:</source>
    <translation>Chaidh an seòmar seo a dhìon le facal-faire.
Cuir a-steach am facal-faire:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Team 1</source>
    <translation>Sgioba 1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Team %1</source>
    <extracomment>Default team name</extracomment>
    <translation>Sgioba %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This nick is registered, and you haven&apos;t specified a password.

If this nick isn&apos;t yours, please register your own nick at www.hedgewars.org

Password:</source>
    <translation>Tha am far-ainm seo clàraichte ’s cha chuir thu facal-faire a-steach.

Mur ann agadsa a tha am far-ainm seo, clàraich fear agad fhèin air www.hedgewars.org

Facal-faire:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Computer %1</source>
    <extracomment>Default computer team name</extracomment>
    <translation>Coimpiutair %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unknown network error (possibly missing SSL library).</source>
    <translation>Mearachd lìonraidh nach aithne dhuinn (’s dòcha gu bheil leabharlann SSL a dhìth ort).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This feature requires an Internet connection, but you don&apos;t appear to be online (error code: %1).</source>
    <translation>Feumaidh an gleus seo ceangal ris an eadar-lìon ach tha coltas nach eil thu air loidhne (còd na mearachd: %1).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Internal error: Reply object is invalid.</source>
    <translation>Mearachd taobh a-staigh: Chan eil oibseact na freagairt dligheach.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Your nickname is not registered.
To be able to rejoin games in progress and
prevent someone else from using your nickname,
please register it at www.hedgewars.org.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HWGame</name>
  <message>
    <source>en.txt</source>
    <extracomment>IMPORTANT: This text has a special meaning, do not translate it directly. This is the file name of translation files for the game engine, found in Data/Locale/. Usually, you replace “en” with the ISO-639-1 language code of your language.</extracomment>
    <translation>gd.txt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot open demofile %1</source>
    <translation>Chan urrainn dhuinn faidhle an demo %1 fhosgladh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A Fatal ERROR occured! - The game engine had to stop.

We are very sorry for the inconvenience :(

If this keeps happening, please click the &apos;%1&apos; button in the main menu!

Last two engine messages:
%2</source>
    <translation type="vanished">Thachair mearachd MHARBHTACH! - Thug seo stad air einnsean a’ gheama.

Tha sinn glè dhuilich mun duilgheadas :(

Ma thachras seo a-rithist ’s a-rithist, briog air a’ phutan “%1” air a’ phrìomh chlàr-taice!

An dà theachdaireachd mu dheireadh aig an einnsean:
%2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A fatal ERROR occured! The game engine had to stop.

We are very sorry for the inconvenience. :-(

If this keeps happening, please click the &apos;Feedback&apos; button in the main menu!

Last engine message:
%1</source>
    <translation>Thachair mearachd MHARBHTACH! - Thug seo stad air einnsean a’ gheama.

Tha sinn glè dhuilich mun duilgheadas :-(

Ma thachras seo a-rithist ’s a-rithist, briog air a’ phutan “Beachdan thugainn” air a’ phrìomh chlàr-taice!

An teachdaireachd mu dheireadh an einnsein:
%2</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HWHostPortDialog</name>
  <message>
    <source>Connect to server</source>
    <translation>Ceangail ris an fhrithealaiche</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HWMapContainer</name>
  <message>
    <source>All</source>
    <translation>Na h-uile</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Small</source>
    <translation>Beag</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Medium</source>
    <translation>Meadhanach</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Large</source>
    <translation>Mòr</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cavern</source>
    <translation>Uamh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Wacky</source>
    <translation>Neònach</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Small tunnels</source>
    <translation>Tunailean beaga</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Medium tunnels</source>
    <translation>Tunailean meadhanach</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Seed</source>
    <extracomment>Refers to the &quot;random seed&quot;; the source of randomness in the game</extracomment>
    <translation>Sìol</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Map type:</source>
    <translation>Seòrsa a’ mhapa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image map</source>
    <translation>Mapa deilbh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mission map</source>
    <translation>Mapa misein</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hand-drawn</source>
    <translation>Air a tharraing a làimh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Randomly generated</source>
    <translation>Air a ghintinn air thuaiream</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Random maze</source>
    <translation>Cuartan air thuaiream</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Random</source>
    <translation>Air thuaiream</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Map preview:</source>
    <translation>Ro-shealladh air a’ mhapa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Load map drawing</source>
    <translation>Luchdaich tarraing mapa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit map drawing</source>
    <translation>Deasaich tarraing mapa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Small islands</source>
    <translation>Eileanan beaga</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Medium islands</source>
    <translation>Eileanan meadhanach</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Large islands</source>
    <translation>Eileanan mòra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Map size:</source>
    <translation>Meud a’ mhapa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Maze style:</source>
    <translation>Stoidhle a’ chuartain:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mission:</source>
    <translation>Misean:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Map:</source>
    <translation>Mapa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Load drawn map</source>
    <translation>Luchdaich mapa air a tharraing a làimh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Drawn Maps</source>
    <translation>Mapaichean air an tarraing a làimh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All files</source>
    <translation>A h-uile faidhle</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Large tunnels</source>
    <translation>Tunailean mòra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Theme: %1</source>
    <translation>Ùrlar: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Random perlin</source>
    <translation>Perlin tuaireamach</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style:</source>
    <translation>Stoidhle:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Forts</source>
    <translation>Dùin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>View and edit the seed, the source of randomness in the game</source>
    <translation>Seall is deasaich an sìol, seo tùs na tuaireamachd sa gheama</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Randomize the theme</source>
    <translation>Tuaireamaich an t-ùrlar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a theme</source>
    <translation>Tagh ùrlar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Randomize the map, theme and seed</source>
    <translation>Tuaireamaich am mapa, an t-ùrlar ’s an sìol</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Randomize the theme and seed</source>
    <translation>Tuaireamaich an t-ùrlar ’s an sìol</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Randomize the seed</source>
    <translation>Tuaireamaich an sìol</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Click to randomize the map, theme and seed</source>
    <translation>Briog gus am mapa, an t-ùrlar is an sìol a thuaireamachadh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Click to randomize the theme and seed</source>
    <translation>Briog gus an t-ùrlar is an sìol a thuaireamachadh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Adjust the complexity of the generated map</source>
    <translation>Gleus iom-fhillteachd a’ mhapa a thèid a ghintinn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Adjust the distance between forts</source>
    <translation>Gleus an t-astar eadar na dùin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Click to edit</source>
    <translation>Briog gus a dheasachadh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scale size of the drawn map</source>
    <translation>Sgèilich meud tarraing a’ mhapa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Load</source>
    <translation>Luchdaich</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit</source>
    <translation>Deasaich</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HWNetServersModel</name>
  <message>
    <source>Title</source>
    <translation>Tiotal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>IP</source>
    <extracomment>short for &quot;IP address&quot; (Internet Protocol), part of server address</extracomment>
    <translation>IP</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Port</source>
    <extracomment>short for &quot;port number&quot;, part of server address</extracomment>
    <translation>Port</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HWNewNet</name>
  <message>
    <source>The host was not found. Please check the host name and port settings.</source>
    <translation>Cha deach an t-òstair a lorg. Dearbhaich ainm an òstair agus roghainnean a’ phuirt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Connection refused</source>
    <translation type="vanished">Chaidh an ceangal a dhiùltadh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Room destroyed</source>
    <translation>Chaidh an seòmar a mhilleadh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Quit reason: </source>
    <translation type="vanished">Abhbhar fàgail:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You got kicked</source>
    <translation>Fhuair thu a’ bhròg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 *** %2 has joined the room</source>
    <translation>Thàinig %1 *** %2 a-steach dhan t-seòmar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 *** %2 has left (%3)</source>
    <translation>Dh’fhalbh %1 *** %2 (%3)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 *** %2 has left</source>
    <translation>Dh’fhalbh %1 *** %2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>User quit</source>
    <translation type="vanished">Dh’fhàg an cleachdaiche an-seo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remote host has closed connection</source>
    <translation>Dhùin an t-òstair cèin an ceangal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The server is too old. Disconnecting now.</source>
    <translation>Tha am frithealaiche ro shean. ’Ga dhì-cheangal a-nis.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Server authentication error</source>
    <translation>Mearachd dearbhadh an fhrithealaiche</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reason:</source>
    <translation>Adhbhar:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The connection was refused by the official server or timed out. Something seems to be wrong with the official server at the moment. This might be a temporary problem. Please try again later.</source>
    <translation>Dhiùlt am frithealaiche oifigeil an ceangal no dh’fhalbh an ùine air. Tha coltas gu bheil rudeigin cearr air an fhrithealaiche oifigeil an-dràsta. Dh’fhaoidte nach e ach duilgheadas sealadach a th’ ann. Feuch ris a-rithist an ceann greis.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The connection was refused by the host or timed out. This might have one of the following reasons:
- The Hedgewars Server program does currently not run on the host
- The specified port number is incorrect
- There is a temporary network problem

Please check the host name and port settings and/or try again later.</source>
    <translation>Dhiùilt an t-òstair an ceangal no dh’fhalbh an ùine air. Seo na h-adhbharan as buailtiche airson sin:
– Chan eil prògram frithealaiche Hedgewars Server ’ga ruith air an òstair an-dràsta
– Chan eil àireamh a’ phuirt mar bu chòir
– Tha duilgheadas sealadach aig an lìonra

Thoir sùil air roghainnean ainm is port an fhrithealaiche agus/no feuch ris a-rithist an ceann greis.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 *** %2 has left (message: &quot;%3&quot;)</source>
    <translation type="vanished">Dh’fhalbh %1 *** %2 (teachdaireachd: “%3”)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HWPasswordDialog</name>
  <message>
    <source>Login</source>
    <translation>Logadh a-steach</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To connect to the server, please log in.

If you don&apos;t have an account on www.hedgewars.org,
just enter your nickname.</source>
    <translation>Clàraich a-steach gus ceangal ris an fhrithealaiche.

Mur eil cunntas agad air www.hedgewars.org,
cha leig thu leas ach far-ainm a chur a-steach.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Nickname:</source>
    <translation>Far-ainm:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Password:</source>
    <translation>Facal-faire:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Account</source>
    <translation>Cunntas ùr</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HWRecorder</name>
  <message>
    <source>A fatal ERROR occured while processing the video recording! The video could not be saved.

As a workaround, you could try to reset the Hedgewars video recorder settings to the defaults.

To report this error, please click the &apos;Feedback&apos; button in the main menu!

Last engine message:
%1</source>
    <translation>Thachair mearachd MHARBHTACH fhad ’s a bha sinn a’ pròiseasadh clàradh a’ video! Cha b’ urrainn dhuinn a’ video a shàbhaladh.

B’ urrainn dhut inneal-clàraidh Hedgewars ath-shuidheachadh air na bun-roghainnean feuch an cuidich sin.

Airson aithris a dhèanamh air a’ mhearachd seo, briog air a’ phutan “Beachdan thugainn” air a’ phrìomh chlàr-taice!

An teachdaireachd mu dheireadh aig an einnsein:
%1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HWUploadVideoDialog</name>
  <message>
    <source>Upload video</source>
    <translation type="vanished">Luchdaidh suas video</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Upload</source>
    <translation type="vanished">Luchdadh suas</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HatButton</name>
  <message>
    <source>Change hat (%1)</source>
    <translation>Cuir ad eile ort (%1)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HatPrompt</name>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Sguir dheth</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use selected hat</source>
    <translation>Cleachd an ad a thagh thu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search for a hat:</source>
    <translation>Lorg ad:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a hat</source>
    <translation>Tagh ad</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>KeyBinder</name>
  <message>
    <source>Category</source>
    <translation>Roinn-seòrsa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning: The same key is assigned multiple times!</source>
    <translation>Rabhadh: Chaidh an t-aon iuchair a nasgadh iomadh turas!</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LibavInteraction</name>
  <message>
    <source>Audio: </source>
    <translation>Fuaim:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>unknown</source>
    <translation>chan eil fhios</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Video: %1x%2</source>
    <translation type="vanished">Video: %1×%2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Duration: %1min %2s</source>
    <extracomment>Duration in minutes and seconds (SI units)</extracomment>
    <translation>Faide: %1mion %2s</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 FPS</source>
    <translation type="vanished">%1 FPS</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Player: %1</source>
    <translation>Cluicheadair: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Theme: %1</source>
    <translation>Ùrlar: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Map: %1</source>
    <translation>Mapa: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Record: %1</source>
    <extracomment>As in ‘recording’</extracomment>
    <translation>Clàradh: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Video: %1x%2, %3 FPS, %4</source>
    <extracomment>Video metadata. %1 = video width, %2 = video height, %3 = frames per second = %4 = decoder name</extracomment>
    <translation>Video: %1×%2, %3 FPS, %4</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Video: %1x%2, %3</source>
    <extracomment>Video metadata. %1 = video width, %2 = video height, %3 = decoder name</extracomment>
    <translation>Video: %1×%2, %3</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MapModel</name>
  <message>
    <source>No description available.</source>
    <translation>Chan eil tuairisgeul ri làimh.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MinesTimeSpinBox</name>
  <message>
    <source>Random</source>
    <translation>Air thuaiream</translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <source>%1 seconds</source>
    <translation>
      <numerusform>%1 diog</numerusform>
      <numerusform>%1 dhiog</numerusform>
      <numerusform>%1 diogan</numerusform>
      <numerusform>%1 diog</numerusform>
    </translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageAdmin</name>
  <message>
    <source>Clear Accounts Cache</source>
    <translation>Falamhaich tasgadan nan cunntasan</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fetch data</source>
    <translation>Faigh dàta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Server message for latest version:</source>
    <translation>Teachdaireachd an fhrithealaiche airson an tionndaidh as ùire:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Server message for previous versions:</source>
    <translation>Teachdaireachd an fhrithealaiche airson nan tionndaidhean roimhe:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Latest version protocol number:</source>
    <translation>Àireamh a’ phròtacail as ùire:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>MOTD preview:</source>
    <extracomment>MOTD = Message Of The Day, the message which is shown to players joining the server</extracomment>
    <translation>Ro-shealladh air maidse an latha:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set data</source>
    <translation>Suidhich an dàta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>General</source>
    <translation>Coitcheann</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bans</source>
    <translation>Toirmeasg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>IP/Nick</source>
    <translation>IP/Far-ainm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Expiration</source>
    <translation>Àm a dh’fhalbhas an ùine air</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reason</source>
    <translation>Adhbhar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Refresh</source>
    <translation>Ath-nuadhaich</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add</source>
    <translation>Cuir ris</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remove</source>
    <translation>Thoir air falbh</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageCampaign</name>
  <message>
    <source>Team</source>
    <translation>Sgioba</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Campaign</source>
    <translation>Iomairt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mission</source>
    <translation>Misean</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start fighting</source>
    <translation>Tòisich air sabaid</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageConnecting</name>
  <message>
    <source>Connecting...</source>
    <translation>’Ga cheangal…</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageDataDownload</name>
  <message>
    <source>Loading, please wait.</source>
    <translation>’Ga luchdadh, fuirich ort.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This page requires an internet connection.</source>
    <translation type="vanished">Tha an duilleag seo feumach air ceangal dhan eadar-lìn.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open packages directory</source>
    <translation>Fosgail pasgan nam pacaidean</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Load the start page</source>
    <translation>Luchdaich an duilleag tòiseachaidh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open the directory in which the downloaded files are stored in your system</source>
    <translation type="vanished">Fosgail am pasgan far an tèid na faidhlichean air an luchdadh a-nuas a ghlèidheadh air an t-siostam agad</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unknown network error (possibly missing SSL library).</source>
    <translation>Mearachd lìonraidh nach aithne dhuinn (’s dòcha gu bheil leabharlann SSL a dhìth ort).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This feature requires an Internet connection, but you don&apos;t appear to be online (error code: %1).</source>
    <translation>Feumaidh an gleus seo ceangal ris an eadar-lìon ach tha coltas nach eil thu air loidhne (còd na mearachd: %1).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Internal error: Reply object is invalid.</source>
    <translation>Mearachd taobh a-staigh: Chan eil oibseact na freagairt dligheach.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageDrawMap</name>
  <message>
    <source>Undo</source>
    <translation>Neo-dhèan</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Clear</source>
    <translation>Falamhaich</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Load</source>
    <translation>Luchdaich</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save</source>
    <translation>Sàbhail</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Load drawn map</source>
    <translation>Luchdaich mapa air a tharraing</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save drawn map</source>
    <translation>Sàbhail mapa air a tharraing</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Drawn Maps</source>
    <translation>Mapaichean air an tarraing</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All files</source>
    <translation>A h-uile faidhle</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Eraser</source>
    <translation>Suathan</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polyline</source>
    <translation>Loidhne ioma-cheàrnach</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rectangle</source>
    <translation>Ceart-cheàrnach</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ellipse</source>
    <translation>Eileaps</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Optimize</source>
    <translation>Pisich</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Brush size</source>
    <translation>Meud na bruise</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageEditTeam</name>
  <message>
    <source>General</source>
    <translation>Coitcheann</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select an action to choose a custom key bind for this team</source>
    <translation>Tagh gnìomh gus nasgadh ri iuchair ghnàthaichte a thaghadh airson an sgioba seo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use my default</source>
    <translation>Cleachd na bun-roghainnean agam</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset all binds</source>
    <translation>Ath-shuidhich gach nasgadh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom Controls</source>
    <translation>Uidheaman-smachd gnàthaichte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hat</source>
    <translation>Ad</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation>Ainm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This hedgehog&apos;s name</source>
    <translation>Ainm na gràineige seo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Randomize this hedgehog&apos;s name</source>
    <translation>Thoir ainm air thuaiream air a’ ghràineag seo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Random Team</source>
    <translation>Sgioba air thuaiream</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Play a random example of this voice</source>
    <translation>Cluich ball-eisimpleir air thuaiream air a’ ghuth seo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Random Hats</source>
    <translation>Adan air thuaiream</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Random Names</source>
    <translation>Ainmean air thuaiream</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Randomize the team name</source>
    <translation>Tuaireamaich ainm an sgioba</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Randomize the grave</source>
    <translation>Tuaireamaich an uaigh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Randomize the flag</source>
    <translation>Tuaireamaich a’ bhratach</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Randomize the voice</source>
    <translation>Tuaireamaich an guth</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Randomize the fort</source>
    <translation>Tuaireamaich an dùn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CPU %1</source>
    <extracomment>Name of a flag for computer-controlled enemies. %1 is replaced with the computer level</extracomment>
    <translation>CPU %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 (%2)</source>
    <translation>%1 (%2)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageGameStats</name>
  <message>
    <source>Details</source>
    <translation>Fiosrachadh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Health graph</source>
    <translation>Graf na slàinte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ranking</source>
    <translation>Rangachadh</translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <source>The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pts.</source>
    <translation>
      <numerusform>Bhuannaich &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; duais an losgaidh as fhearr le &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; phuing.</numerusform>
      <numerusform>Bhuannaich &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; duais an losgaidh as fhearr le &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; phuing.</numerusform>
      <numerusform>Bhuannaich &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; duais an losgaidh as fhearr le &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; puingean.</numerusform>
      <numerusform>Bhuannaich &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; duais an losgaidh as fhearr le &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; puing.</numerusform>
    </translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <source>The best killer is &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; kills in a turn.</source>
    <translation>
      <numerusform>Is &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; am marbhaiche as fhearr le &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; mharbhadh ann an cuairt.</numerusform>
      <numerusform>Is &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; am marbhaiche as fhearr le &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; mharbhadh ann an cuairt.</numerusform>
      <numerusform>Is &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; am marbhaiche as fhearr le &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; marbhaidhean ann an cuairt.</numerusform>
      <numerusform>Is &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; am marbhaiche as fhearr le &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; marbhadh ann an cuairt.</numerusform>
    </translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <source>A total of &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; hedgehog(s) were killed during this round.</source>
    <translation>
      <numerusform>Chaidh &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; ghràineag a mharbhadh uile gu lèir sa chuairt seo.</numerusform>
      <numerusform>Chaidh &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; ghràineag a mharbhadh uile gu lèir sa chuairt seo.</numerusform>
      <numerusform>Chaidh &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; gràineagan a mharbhadh uile gu lèir sa chuairt seo.</numerusform>
      <numerusform>Chaidh &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; gràineag a mharbhadh uile gu lèir sa chuairt seo.</numerusform>
    </translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <source>(%1 kill)</source>
    <extracomment>Number of kills in stats screen, written after the team name</extracomment>
    <translation>
      <numerusform>(%1 mharbhadh)</numerusform>
      <numerusform>(%1 mharbhadh)</numerusform>
      <numerusform>(%1 marbhaidhean)</numerusform>
      <numerusform>(%1 marbhadh)</numerusform>
    </translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <source>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; thought it&apos;s good to shoot his own hedgehogs with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pts.</source>
    <translation type="vanished">
      <numerusform>Bha &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; dhen bheachd gum b’ fheairrde e na gràineagan aige fhèin a mharbhadh le &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; phuing.</numerusform>
      <numerusform>Bha &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; dhen bheachd gum b’ fheairrde e na gràineagan aige fhèin a mharbhadh le &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; phuing.</numerusform>
      <numerusform>Bha &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; dhen bheachd gum b’ fheairrde e na gràineagan aige fhèin a mharbhadh le &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; puingean.</numerusform>
      <numerusform>Bha &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; dhen bheachd gum b’ fheairrde e na gràineagan aige fhèin a mharbhadh le &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; puing.</numerusform>
    </translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <source>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; killed &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; of his own hedgehogs.</source>
    <translation type="vanished">
      <numerusform>Mharbh &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; dhe na gràineagan aige fhèin.</numerusform>
      <numerusform>Mharbh &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; dhe na gràineagan aige fhèin.</numerusform>
      <numerusform>Mharbh &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; dhe na gràineagan aige fhèin.</numerusform>
      <numerusform>Mharbh &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; dhe na gràineagan aige fhèin.</numerusform>
    </translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <source>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; was scared and skipped turn &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; times.</source>
    <translation>
      <numerusform>Thàinig an t-eagal air &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; agus leig e seachad a chuairt &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; turas.</numerusform>
      <numerusform>Thàinig an t-eagal air &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; agus leig e seachad a chuairt &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; thuras.</numerusform>
      <numerusform>Thàinig an t-eagal air &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; agus leig e seachad a chuairt &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; tursan.</numerusform>
      <numerusform>Thàinig an t-eagal air &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; agus leig e seachad a chuairt &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; turas.</numerusform>
    </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Play again</source>
    <translation>Cluich a-rithist</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save</source>
    <translation type="vanished">Sàbhail</translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <source>(%1 %2)</source>
    <extracomment>For custom number of points in the stats screen, written after the team name. %1 is the number, %2 is the word. Example: “4 points”</extracomment>
    <translation>
      <numerusform>(%1 %2)</numerusform>
      <numerusform>(%1 %2)</numerusform>
      <numerusform>(%1 %2)</numerusform>
      <numerusform>(%1 %2)</numerusform>
    </translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <source>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; thought it&apos;s good to shoot their own hedgehogs for &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pts.</source>
    <translation>
      <numerusform>Bha &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; dhen bheachd gum b’ fheairrde e na gràineagan aige fhèin a mharbhadh airson &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; phuing.</numerusform>
      <numerusform>Bha &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; dhen bheachd gum b’ fheairrde e na gràineagan aige fhèin a mharbhadh airson &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; phuing.</numerusform>
      <numerusform>Bha &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; dhen bheachd gum b’ fheairrde e na gràineagan aige fhèin a mharbhadh airson &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; puingean.</numerusform>
      <numerusform>Bha &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; dhen bheachd gum b’ fheairrde e na gràineagan aige fhèin a mharbhadh airson &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; puing.</numerusform>
    </translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <source>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; killed &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; of their own hedgehogs.</source>
    <translation>
      <numerusform>Mharbh &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; dhe na gràineagan aca fhèin.</numerusform>
      <numerusform>Mharbh &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; dhe na gràineagan aca fhèin.</numerusform>
      <numerusform>Mharbh &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; dhe na gràineagan aca fhèin.</numerusform>
      <numerusform>Mharbh &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; dhe na gràineagan aca fhèin.</numerusform>
    </translation>
  </message>
  <message>
    <source>With everyone having the same clan color, there was no reason to fight. And so the hedgehogs happily lived in peace ever after.</source>
    <translation>On a bhuineas a h-uile duine ris an aon chinneadh, cha robh adhbhar sabaid ann. Bha na gràineagan toilichte riamh tuilleadh is cha chuala sinn an corr.</translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <source>(%1 point(s))</source>
    <extracomment>Number of points in stats screen, written after the team name</extracomment>
    <translation>
      <numerusform>(%1 phuing)</numerusform>
      <numerusform>(%1 phuing)</numerusform>
      <numerusform>(%1 puingean)</numerusform>
      <numerusform>(%1 puing)</numerusform>
    </translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <source>(%L1 second(s))</source>
    <extracomment>Time in seconds</extracomment>
    <translation>
      <numerusform>(%L1 diog)</numerusform>
      <numerusform>(%L1 dhiog)</numerusform>
      <numerusform>(%L1 diogan)</numerusform>
      <numerusform>(%L1 diog)</numerusform>
    </translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <source>(%1 crate(s))</source>
    <translation>
      <numerusform>(%1 chreat)</numerusform>
      <numerusform>(%1 chreat)</numerusform>
      <numerusform>(%1 creataichean)</numerusform>
      <numerusform>(%1 creat)</numerusform>
    </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save demo</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save demo (unavailable because the /lua command was used)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageInGame</name>
  <message>
    <source>In game...</source>
    <translation>Sa gheama…</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageInfo</name>
  <message>
    <source>Open the snapshot folder</source>
    <translation>Fosgail pasgan nan glacaidhean-sgrìn</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageMain</name>
  <message>
    <source>Downloadable Content</source>
    <translation>Susbaint ri luchdadh a-nuas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Play a game on a single computer</source>
    <translation>Cluich geama air an aon choimpiutair</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Play a game across a network</source>
    <translation>Cluich geama air lìonra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Read about who is behind the Hedgewars Project</source>
    <translation>Leugh air cò tha air cùlaibh a’ phròiseict Hedgewars</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Leave a feedback here reporting issues, suggesting features or just saying how you like Hedgewars</source>
    <translation>Fàg beachd an-seo mu dhuilgheadasan, molaidhean air gleusan no innis dhuinn ciamar a tha Hedgewars a’ chòrdadh riut</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Access the user created content downloadable from our website</source>
    <translation>Inntrig susbaint a rinn cleachdaichean ’s a ghabhas luchdadh a-nuas on làrach-lìn againn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exit game</source>
    <translation>Fàg an geama</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manage videos recorded from game</source>
    <translation>Stiùirich na videothan a chaidh a chlàradh on gheama</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit game preferences</source>
    <translation>Deasaich roghainnean a’ gheama</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Play a game across a local area network</source>
    <translation>Cluich geama air lìonra ionadail</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Play a game on an official server</source>
    <translation>Cluich geama air frithealaiche oifigeil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Feedback</source>
    <translation>Beachd thugainn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Play local network game</source>
    <translation>Cluich geama air an lìonra ionadail</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Play official network game</source>
    <translation>Cluich geama lìonraidh oifigeil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open the Hedgewars online game manual in your web browser</source>
    <translation>Fosgail leabhar-mìneachaidh Hedgewars air loidhne sa bhrabhsair-lìn agad</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageMultiplayer</name>
  <message>
    <source>Start</source>
    <translation>Tòisich</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit game preferences</source>
    <translation>Deasaich roghainnean a’ gheama</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start fighting (requires at least 2 teams)</source>
    <translation>Tòisich air sabaid (feum air co-dhiù 2 sgioba)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageNet</name>
  <message>
    <source>Connect to the selected server</source>
    <translation>Ceangail ris an fhrithealaiche a thagh thu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Update the list of servers</source>
    <translation>Ùraich liosta nam frithealaichean</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Specify the address and port number of a known server and connect to it directly</source>
    <translation>Sònraich seòladh is àireamh puirt aig frithealaiche air a bheil thu eòlach is ceangail ris gu dìreach</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start private server</source>
    <translation>Tòisich air frithealaiche prìobhaideach</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageNetGame</name>
  <message>
    <source>Edit game preferences</source>
    <translation>Deasaich roghainnean a’ gheama</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start</source>
    <translation>Tòisich</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Update</source>
    <translation>Ùraich</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Room controls</source>
    <translation>Uidheaman-smachd an t-seòmair</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Room name</source>
    <translation>Ainm an t-seòmair</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Update the room name</source>
    <translation>Ùraich ainm an t-seòmair</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Turn on the lightbulb to show the other players when you&apos;re ready to fight</source>
    <translation>Cuir am bolgan-solais air gus sealltainn dha na cluicheadairean eile nuair a bhios tu deiseil ri sabaid</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start fighting (requires at least 2 teams)</source>
    <translation>Tòisich air sabaid (feum air co-dhiù 2 sgioba)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageNetServer</name>
  <message>
    <source>Click here for details</source>
    <translation>Briog an-seo airson barrachd fiosrachaidh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert your address here</source>
    <translation>Cuir an seòladh agad a-steach an-seo</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageOptions</name>
  <message>
    <source>New team</source>
    <translation>Sgioba ùr</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit team</source>
    <translation>Deasaich an sgioba</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete team</source>
    <translation>Sguab às an sgioba</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You can&apos;t edit teams from team selection. Go back to main menu to add, edit or delete teams.</source>
    <translation>Chan urrainn dhut sgiobaidhean a dheasachadh o thaghadh nan sgiobaidhean. Till dhan phrìomh chlàr-taice gus sgiobaidhean a chur ris, a dheasachadh no a sguabadh às.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New scheme</source>
    <translation>Sgeama ùr</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit scheme</source>
    <translation>Deasaich an sgeama</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete scheme</source>
    <translation>Sguab às an sgeama</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New weapon set</source>
    <translation>Seata arm ùr</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit weapon set</source>
    <translation>Deasach seata nan arm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete weapon set</source>
    <translation>Sguab às seata nan arm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Advanced</source>
    <translation>Adhartach</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset to default colors</source>
    <translation>Ath-suidhich air na dathan tùsail</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Proxy host</source>
    <translation>Òstair a’ phrogsaidh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Proxy port</source>
    <translation>Port a’ phrogsaidh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Proxy login</source>
    <translation>Logadh a-steach a’ phrogsaidh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Proxy password</source>
    <translation>Facal-faire a’ phrogsaidh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No proxy</source>
    <translation>Gun phrogsaidh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Socks5 proxy</source>
    <translation>Progsaidh Socks5</translation>
  </message>
  <message>
    <source>HTTP proxy</source>
    <translation>Progsaidh HTTP</translation>
  </message>
  <message>
    <source>System proxy settings</source>
    <translation>Roghainnean progsaidh an t-siostaim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select an action to change what key controls it</source>
    <translation>Tagh gnìomh gus atharrachadh dè an iuchair a chuireas smachd air</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset to default</source>
    <translation>A’ bhun-roghainn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset all binds</source>
    <translation>Ath-shuidhich gach nasgadh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Game</source>
    <translation>Geama</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Graphics</source>
    <translation>Grafaigeachd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Audio</source>
    <translation>Fuaim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Controls</source>
    <translation>Uidheaman-smachd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Video Recording</source>
    <translation>Clàradh video</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Network</source>
    <translation>Lìonra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Teams</source>
    <translation>Sgiobaidhean</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Schemes</source>
    <translation>Sgeamaichean</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Weapons</source>
    <translation>Airm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Frontend</source>
    <translation>Eadar-aghaidh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom colors</source>
    <translation>Dathan gnàthaichte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Game audio</source>
    <translation>Fuaim a’ gheama</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Frontend audio</source>
    <translation>Fuaim na h-eadar-aghaidh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Account</source>
    <translation>Cunntas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Proxy settings</source>
    <translation>Roghainnean a’ phrogsaidh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Miscellaneous</source>
    <translation>Measgaichte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Updates</source>
    <translation>Ùrachadh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check for updates</source>
    <translation>Thoir sùil airson ùrachadh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Video recording options</source>
    <translation>Roghainnean clàradh video</translation>
  </message>
  <message>
    <source>MISSING LANGUAGE NAME [%1]</source>
    <extracomment>In the case of an error, this is shown in the language selection for a language with unknown name. %1 = language code</extracomment>
    <translation>THA AINM CÀNAIN A DHÌTH [%1]</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Can&apos;t delete last team</source>
    <translation>Cha ghabh an sgioba mu dheireadh a sguabadh às</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You can’t delete the last team!</source>
    <translation type="vanished">Chan urrainn dhut an sgioba mu dheireadh a sguabadh às!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>x</source>
    <extracomment>Multiplication sign, to be used between two numbers. Note the “x” is only a dummy character, we recommend to use “×” if your language permits it</extracomment>
    <translation>×</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check now</source>
    <translation>Thoir sùil an-dràsta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You can&apos;t delete the last team!</source>
    <translation>Chan urrainn dhut an sgioba mu dheireadh a sguabadh às!</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PagePlayDemo</name>
  <message>
    <source>Rename dialog</source>
    <translation>Thoir ainm ùr air a’ chòmhradh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enter new file name:</source>
    <translation>Cuir a-steach ainm an fhaidhle ùir:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Play demo</source>
    <translation>Cluich demo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Play the selected demo</source>
    <translation>Cluich an demo a thagh thu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Load the selected game</source>
    <translation>Luchdaich an geama a thagh thu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageRoomsList</name>
  <message>
    <source>Admin features</source>
    <translation>Rianachd</translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <source>%1 players online</source>
    <translation>
      <numerusform>%1 chluicheadair air loidhne</numerusform>
      <numerusform>%1 chluicheadair air loidhne</numerusform>
      <numerusform>%1 cluicheadairean air loidhne</numerusform>
      <numerusform>%1 cluicheadair air loidhne</numerusform>
    </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search for a room:</source>
    <translation>Lorg seòmar:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create room</source>
    <translation>Cruthaich seòmar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Join room</source>
    <translation>Gabh pàirt ann an seòmar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Room state</source>
    <translation>Staid an t-seòmair</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open server administration page</source>
    <translation>Fosgail duilleag rianachd an fhrithealaiche</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageScheme</name>
  <message>
    <source>Land can not be destroyed!</source>
    <translation type="vanished">Cha ghabh an talamh a mhilleadh!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lower gravity</source>
    <translation>Ìslich an iom-tharraing</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Assisted aiming with laser sight</source>
    <translation>Cuideachadh dhan amas le fradharc leusair</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All hogs have a personal forcefield</source>
    <translation>Bidh raon forsa pearsanta aig gach gràineag</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Gain 80% of the damage you do back in health</source>
    <translation>Buannaich slàinte le 80% dhen dochann a nì thu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Share your opponents pain, share their damage</source>
    <translation>Co-roinn pian ’s dochann nan nàimhdean</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Your hogs are unable to move, put your artillery skills to the test</source>
    <translation>Chan urrainn dha na gràineagan agad gluasad, cuir na sgilean làmhachais agad fo dheuchainn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New</source>
    <translation>Ùr</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete</source>
    <translation>Sguab às</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Order of play is random instead of in room order.</source>
    <translation>Tha òrdugh a’ chluiche air thuaiream seach ’na òrdugh an t-seòmair.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Play with a King. If he dies, your side dies.</source>
    <translation>Cluich le rìgh. Gheibh do thaobh bàs ma thèid a mharbhadh.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Take turns placing your hedgehogs before the start of play.</source>
    <translation>Cuir na gràineagan ann fear mu seach mus tòisich an t-sabaid.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ammo is shared between all teams that share a colour.</source>
    <translation>Co-roinnidh gach sgioba air a bheil an t-aon dath an cuid connaidh.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Disable girders when generating random maps.</source>
    <translation>Cuir teannadairean à comas le gintinn nam mapaichean air thuaiream.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Disable land objects when generating random maps.</source>
    <translation>Cuir oibseactan talmhainn à comas le gintinn nam mapaichean air thuaiream.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>AI respawns on death.</source>
    <translation>Tillidh an IF às dèidh a bhàis.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All (living) hedgehogs are fully restored at the end of turn</source>
    <translation>Gheibh gach gràineag (bheò) a slàinte air ais aig deireadh na cuairte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Attacking does not end your turn.</source>
    <translation>Cha chuir ionnsaigh crìoch air a’ chuairt agad.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Weapons are reset to starting values each turn.</source>
    <translation>Thèid na h-airm ath-shuidheachadh air na luachan tùsail aca aig toiseach gach cuairte.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Each hedgehog has its own ammo. It does not share with the team.</source>
    <translation>Tha connadh fa leth aig gach gràineag. Cha cho-roinn i leis an sgioba.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You will not have to worry about wind anymore.</source>
    <translation>Cha bhi dragh ort mun ghaoth tuilleadh.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Wind will affect almost everything.</source>
    <translation>Bidh buaidh aig a’ ghaoth air cha mhòr a h-uile rud.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy</source>
    <translation>Dèan lethbhreac</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Teams in each clan take successive turns sharing their turn time.</source>
    <translation>Cluichidh buill sgioba fear mu seach, a’ co-roinneadh ùine nan cuairtean aca.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add an indestructible border around the terrain</source>
    <translation>Cuir iomall nach gabh milleadh mun chruth-tìre</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add an indestructible border along the bottom</source>
    <translation>Cuir iomall nach gabh milleadh ris a’ bhonn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None (Default)</source>
    <translation>Gun gin (bun-roghainn)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Wrap (World wraps)</source>
    <translation>Pasgadh (pasgaichidh an saoghal)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bounce (Edges reflect)</source>
    <translation>Bogadh (nì na-h-oirean ath-thilgeil)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sea (Edges connect to sea)</source>
    <translation>Muir (ceanglaidh na h-oirean ris a’ mhuir)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Each clan starts in its own part of the terrain.</source>
    <translation>Tòisichidh gach cinneadh air sgìre dha fhèin.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Overall damage and knockback in percent</source>
    <extracomment>Description of the game scheme setting “Damage Modifier”. “Knockback” means how much hedgehogs and objects get pushed by explosions and other forces</extracomment>
    <translation>Dochainn coitcheann agus putadh ann an ceudad</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Turn time in seconds</source>
    <translation>Ùine na cuairte ann an diogan</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Initial health of hedgehogs</source>
    <translation>Slàinte tùsail nan gràineag</translation>
  </message>
  <message>
    <source>How many rounds have to be played before Sudden Death begins</source>
    <translation>An àireamh dhe chuairtean a thèid a chluich mus tòisich am bàs obann</translation>
  </message>
  <message>
    <source>How much the water rises per turn while in Sudden Death. Set to 0 along with Sudden Death Health Decrease to disable Sudden Death.</source>
    <translation>Dè cho fada a dh’èireas an t-uisge gach cuairt ri linn a’ bhàis obainn. Suidhich seo agus lughdachadh slàinte rè a’ bhàis obainn air 0 gus am bàs obann a chur à comas.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>How much health hedgehogs lose per turn while in Sudden Death, down to 1 health. Set to 0 along with Sudden Death Water Rise to disable Sudden Death.</source>
    <translation>An uiread dhe shlàinte a chailleas na gràineagan gach cuairt ri linn a’ bhàis obainn, sìos gu ruige 1 shlàine. Suidhich seo agus èireadh an uisge rè a’ bhàis obainn air 0 gus am bàs obann a chur à comas.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Maximum rope length in percent</source>
    <translation>Faide as motha nan ròpannan ann an ceuded</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Likelihood of a dropped crate being a health crate. All other crates will be weapon or utility crates.</source>
    <translation>An coltachd gu bheil creat a thuiteas ’na chreat slàinte. Bidh gach creat eile ’na chreat airm no acainn.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Likelihood of a crate dropping before a turn</source>
    <translation>An coltachd gun tuit creat ro thoiseach cuairte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Health bonus for collecting a health crate</source>
    <translation>Buannachd slàinte a gheibhear le togail creat slàinte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Detonation timer of mines. The random timer lies between 0 and 5 seconds. The timer of air mines will be a quarter of the mines timer.</source>
    <translation>Tìmear spreadhaidh nam mèinnean. Tha an tìmear tuaireamach eadar 0 is 5 diogan. Bidh tìmear nam mèinnean adhair ceithir tursan nas luaithe na tìmear nam mèinnean coitcheann.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Average number of mines to be placed a medium-sized island map. This number will be scaled for other maps.</source>
    <translation>Cuibheas nam mèinnean a thèid a chur air mapa le eileanan meadhanach. Thèid an àireamh seo a sgèileadh airson nam mapaichean eile.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Likelihood of a mine being a dud. Does not affect mines placed by hedgehogs.</source>
    <translation>An coltachd nach spreadh mèinn. Chan bhi bhuaidh aig seo air mèinnean a chuireas gràineagan.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Average number of barrels to be placed a medium-sized island map. This number will be scaled for other maps.</source>
    <translation>Cuibheas nam baraillean a thèid a chur air mapa le eileanan meadhanach. Thèid an àireamh seo a sgèileadh airson nam mapaichean eile.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Average number of air mines to be placed a medium-sized island map. This number will be scaled for other maps.</source>
    <translation>Cuibheas nam mèinnean adhair a thèid a chur air mapa le eileanan meadhanach. Thèid an àireamh seo a sgèileadh airson nam mapaichean eile.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Affects the left and right boundaries of the map</source>
    <translation>Bidh buaidh aig seo air crìochan clì is deas a’ mhapa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Time you get after an attack</source>
    <translation>An ùine a gheibh thu às dèidh ionnsaighe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Additional parameter to configure game styles. The meaning depends on the used style, refer to the documentation. When in doubt, leave it empty.</source>
    <translation>Paramadair a bharrachd gus stoidhlichean geama a rèiteachadh. Tha a chiall a-rèir na stoidhle a chleachdas tu, thoir sùil air an docamaideadh. Fàg seo bàn mur eil thu cinnteach.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of this scheme</source>
    <translation>Ainm an sgeama seo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select a hedgehog at the beginning of a turn</source>
    <translation>Tagh gràineag aig toiseach do chuairte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Land can not be destroyed by most weapons.</source>
    <translation>Cha mhill a’ mhòrchuid a dh’airm talamh.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 (%2)</source>
    <translation>%1 (%2)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Average number of sentry bots to be placed on a medium-sized island map. This number will be scaled for other maps.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageSelectWeapon</name>
  <message>
    <source>Default</source>
    <translation>Bun-roghainn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete</source>
    <translation>Sguab às</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New</source>
    <translation>Ùr</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy</source>
    <translation>Dèan lethbhreac</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageSinglePlayer</name>
  <message>
    <source>Play a quick game against the computer with random settings</source>
    <translation>Cluich geama luath an aghaidh a’ choimpiutair le roghainnean air thuaiream</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Play a hotseat game against your friends, or AI teams</source>
    <translation>Cluich geama ionadail an aghaidh do charaidean no sgiobaidhean IF</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Campaign Mode</source>
    <translation>Modh iomairte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Practice your skills in a range of training missions</source>
    <translation type="vanished">Cuir gleus air na sgilean agad le miseanan trèanaidh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Watch recorded demos</source>
    <translation>Coimhead air demo clàraichte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Load a previously saved game</source>
    <translation>Luchdaich geama air a shàbhaladh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Singleplayer missions: Learn how to play in the training, practice your skills in challenges or try to complete goals in scenarios.</source>
    <translation>Miseanan aon-chluicheadair: Ionnsaich mar a chluicheas tu san oideachadh, cleachd na sgilean agad ann an dùbhlanan no feuch an coilean thu an amasan nan cnàmh-sgeulan.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageTraining</name>
  <message>
    <source>No description available</source>
    <translation>Chan eil tuairisgeul ri làimh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select a mission!</source>
    <translation>Tagh misean!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start fighting</source>
    <translation>Tòisich air sabaid</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pick the training to play</source>
    <translation>Tagh an trèanadh airson cluiche</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pick the challenge to play</source>
    <translation>Tagh an dùbhlan airson cluiche</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pick the scenario to play</source>
    <translation>Tagh an cnàmh-sgeul airson cluiche</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Trainings</source>
    <translation>Trèanadh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Challenges</source>
    <translation>Dùbhlain</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scenarios</source>
    <translation>Cnàmh-sgeulan</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Team</source>
    <translation>Sgioba</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Team highscore: %1</source>
    <extracomment>Highest score of a team</extracomment>
    <translation>Sgòr as àirde an sgioba: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Team lowscore: %1</source>
    <extracomment>Lowest score of a team</extracomment>
    <translation>Sgòr as ìsle an sgioba: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Team&apos;s top accuracy: %1%</source>
    <extracomment>Best accuracy of a team (in a challenge)</extracomment>
    <translation>Pongalachd as àirde an sgioba: %1%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Team&apos;s best time: %L1 s</source>
    <translation>Ùine as fhearr an sgioba: %L1 d</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Team&apos;s longest time: %L1 s</source>
    <translation>Ùine as fhaide an sgioba: %L1 d</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageVideos</name>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation>Ainm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size</source>
    <translation>Meud</translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <source>%1 bytes</source>
    <translation>
      <numerusform>%1 bhaidht</numerusform>
      <numerusform>%1 bhaidht</numerusform>
      <numerusform>%1 baidhtichean</numerusform>
      <numerusform>%1 baidht</numerusform>
    </translation>
  </message>
  <message>
    <source>(in progress...)</source>
    <translation>(a’ dol air adhart …)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>encoding</source>
    <translation>’ga chòdachadh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>uploading</source>
    <translation type="vanished">’ga luchdadh suas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Date: %1</source>
    <translation>Ceann-là: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size: %1</source>
    <translation>Meud: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1%</source>
    <extracomment>Video encoding progress. %1 = number</extracomment>
    <translation>%1%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 (%2%) - %3)</source>
    <extracomment>Video encoding list entry. %1 = file name, %2 = percent complete, %3 = video operation type (e.g. “encoding”)</extracomment>
    <translation type="vanished">%1 (%2%) – %3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 (%2%) - %3</source>
    <extracomment>Video encoding list entry. %1 = file name, %2 = percent complete, %3 = video operation type (e.g. “encoding”)</extracomment>
    <translation>%1 (%2%) – %3</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QAction</name>
  <message>
    <source>Kick</source>
    <translation>Thoir a’ bhròg dhaibh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Info</source>
    <translation>Fiosrachadh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Restrict Joins</source>
    <translation>Cuingich a’ bhallrachd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Restrict Team Additions</source>
    <translation>Cuingich cur ris sgiobaidhean</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ban</source>
    <translation>Toirmisg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Follow</source>
    <translation>Lean air</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ignore</source>
    <translation>Leig seachad</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add friend</source>
    <translation>Cuir ris na caraidean</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unignore</source>
    <translation>Na leig seachad tuilleadh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remove friend</source>
    <translation>Thoir air falbh o na caraidean</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Restrict Unregistered Players Join</source>
    <translation>Cuingich cluicheadairean gun chlàradh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show games in lobby</source>
    <translation>Seall geamannan san lobaidh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show games in-progress</source>
    <translation>Seall na geamannan a tha a’ dol</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show password protected</source>
    <translation>Seall le dìon facail-fhaire</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show join restricted</source>
    <translation>Seall le tighinn a-steach cuingichte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delegate room control</source>
    <translation>Tiomnaich an smachd air an t-seòmar</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QCheckBox</name>
  <message>
    <source>Check for updates at startup</source>
    <translation>Lorg airson ùrachaidhean leis an tòiseachadh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fullscreen</source>
    <translation>Làn-sgrìn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show FPS</source>
    <translation>Seall FPS</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alternative damage show</source>
    <translation>Sealladh eile air dochann</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Append date and time to record file name</source>
    <translation>Cuir ceann-là ’s àm ri ainm faidhle a’ chlàraidh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show ammo menu tooltips</source>
    <translation>Seall gliocasan ann an clàr-taice a’ chonnaidh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save password</source>
    <translation>Sàbhail am facal-faire</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save account name and password</source>
    <translation type="vanished">Sàbhail ainm a’ chunntais ’s am facal-faire</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Video is private</source>
    <translation type="vanished">Tha a’ video prìobhaideach</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Record audio</source>
    <translation>Clàraich an fhuaim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use game resolution</source>
    <translation>Cleachd dùmhlachd-bhreacaidh a’ gheama</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Visual effects</source>
    <translation>Èifeachdan lèirsinne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sound</source>
    <translation>Fuaim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>In-game sound effects</source>
    <translation>Èifeachdan fuaime sa gheama</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Music</source>
    <translation>Ceòl</translation>
  </message>
  <message>
    <source>In-game music</source>
    <translation>Ceòl sa gheama</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Frontend sound effects</source>
    <translation>Èifeachan-fuaime na h-eadar-aghaidh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Frontend music</source>
    <translation>Ceòl na h-eadar-aghaidh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Team</source>
    <translation>Sgioba</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable team tags by default</source>
    <translation>Cuir tagaichean sgioba an comas o thùs</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hog</source>
    <translation>Gràineag</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable hedgehog tags by default</source>
    <translation>Cuir tagaichean gràineige an comas o thùs</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Health</source>
    <translation>Slàinte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable health tags by default</source>
    <translation>Cuir tagaichean slàinte an comas o thùs</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Translucent</source>
    <translation>Trìd-shoilleir</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable translucent tags by default</source>
    <translation>Cuir tagaichean trìd-shoilleir an comas o thùs</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable visual effects such as animated menu transitions and falling stars</source>
    <translation>Cuir an comas èifeachdan lèirsinneach, can tar-mhùthadh beòthaichte nan clàran-taice agus reultan a’ tuiteam</translation>
  </message>
  <message>
    <source>If enabled, Hedgewars adds the date and time in the form &quot;YYYY-MM-DD_hh-mm&quot; for automatically created demos.</source>
    <translation>Ma tha seo an comas, cuiridh Hedgewars an ceann-latha ’s an t-àm sa chruth “YYYY-MM-DD_hh-mm” ris na demothan a thèid a chruthachadh gu fèin-obrachail.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dampen when losing focus</source>
    <extracomment>Checkbox text. If checked, the in-game audio volume is reduced (=dampened) when the game window loses its focus</extracomment>
    <translation>Ìslich mur eil am fòcas air</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reduce the game audio volume if the game window has lost its focus</source>
    <translation>Ìslich àirde fuaim a’ gheama fhad ’s nach eil am fòcas air uinneag a’ gheama</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QComboBox</name>
  <message>
    <source>Human</source>
    <translation>Daonna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>(System default)</source>
    <translation>(Bun-roghainn an t-siostaim)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Community</source>
    <translation>Coimhearsnachd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Disabled</source>
    <translation>À comas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Red/Cyan</source>
    <translation>Dearg/Saidhean</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cyan/Red</source>
    <translation>Saidhean/Dearg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Red/Blue</source>
    <translation>Dearg/Gorm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Blue/Red</source>
    <translation>Gorm/Dearg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Red/Green</source>
    <translation>Dearg/Uaine</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Green/Red</source>
    <translation>Uaine/Dearg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Side-by-side</source>
    <translation>Taobh ri taobh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Top-Bottom</source>
    <translation>Barr gu bonn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Red/Cyan grayscale</source>
    <translation>Liath-sgèile dearg/saidhean</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cyan/Red grayscale</source>
    <translation>Liath-sgèile saidhean/dearg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Red/Blue grayscale</source>
    <translation>Liath-sgèile dearg/gorm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Blue/Red grayscale</source>
    <translation>Liath-sgèile gorm/dearg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Red/Green grayscale</source>
    <translation>Liath-sgèile dearg/uaine</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Green/Red grayscale</source>
    <translation>Liath-sgèile uaine/dearg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Computer (Level %1)</source>
    <translation>Coimpiutair (Leibheil %1)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Stereoscopy creates an illusion of depth when you wear 3D glasses.</source>
    <translation>Cruthaichidh an Stereosgopachd doimhneachd mas-fhìor air nuair a chuireas tu speuclairean 3D ort.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>24 FPS</source>
    <translation>24 FPS</translation>
  </message>
  <message>
    <source>25 FPS</source>
    <translation>25 FPS</translation>
  </message>
  <message>
    <source>30 FPS</source>
    <translation>30 FPS</translation>
  </message>
  <message>
    <source>50 FPS</source>
    <translation>50 FPS</translation>
  </message>
  <message>
    <source>60 FPS</source>
    <translation>60 FPS</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QGroupBox</name>
  <message>
    <source>Team Members</source>
    <translation>Buill an sgioba</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fort</source>
    <translation>Dùn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Net game</source>
    <translation>Geama lìonraidh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Playing teams</source>
    <translation>Sgiobaidhean a chluicheas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Game Modifiers</source>
    <translation>Atharraichearan a’ gheama</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Basic Settings</source>
    <translation>Roghainnean bunaiteach</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Team Settings</source>
    <translation>Roghainnean an sgioba</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Videos</source>
    <translation>Videothan</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Description</source>
    <translation>Tuairisgeul</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QLabel</name>
  <message>
    <source>Mines Time</source>
    <translation>Ùine nam mèinnean</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mines</source>
    <translation>Mèinnean</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Weapons</source>
    <translation>Airm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Host:</source>
    <translation>Òstair:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Port:</source>
    <translation>Port:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Resolution</source>
    <translation>Dùmhlachd-bhreacaidh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>FPS limit</source>
    <translation>Cuingeachadh FPS</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Server name:</source>
    <translation>Ainm an fhrithealaiche:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Server port:</source>
    <translation>Port an fhrithealaiche:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Initial sound volume</source>
    <translation>Àirde tùsail na fuaime</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Damage Modifier</source>
    <translation>Atharraichearan an dochainn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Turn Time</source>
    <translation>Ùine nan cuartan</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Initial Health</source>
    <translation>Slàinte tùsail</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sudden Death Timeout</source>
    <translation>Crìoch ùine a’ bhàis obainn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scheme Name:</source>
    <translation>Ainm an sgeama:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Crate Drops</source>
    <translation>Tuiteam creataichean</translation>
  </message>
  <message>
    <source>% Dud Mines</source>
    <translation>% de mhèinnean nach do spreadh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation>Ainm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Grave</source>
    <translation>Uaigh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flag</source>
    <translation>Bratach</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Voice</source>
    <translation>Guth</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Locale</source>
    <translation>Cànan</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Quality</source>
    <translation>Càileachd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>% Health Crates</source>
    <translation>% de chreataichean slàinte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Health in Crates</source>
    <translation>Slàinte ann an creataichean</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sudden Death Water Rise</source>
    <translation>Èireadh an uisge rè a’ bhàis obainn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sudden Death Health Decrease</source>
    <translation>Lughdachadh slàinte rè a’ bhàis obainn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>% Rope Length</source>
    <translation>% de dh’fhaide nan ròpannan</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style</source>
    <translation>Stoidhle</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scheme</source>
    <translation>Sgeama</translation>
  </message>
  <message>
    <source>There are videos that are currently being processed.
Exiting now will abort them.
Do you really want to quit?</source>
    <translation>Tha videothan ’gam pròiseasadh an-dràsta.
Sguiridh tu dheth ma dh’fhàgas tu an-seo.
A bheil thu airson fàgail an-seo dha-rìribh?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Please provide either the YouTube account name or the email address associated with the Google Account.</source>
    <translation type="vanished">Cuir a-steach ainm a’ chunntais agad air YouTube no an seòladh puist-d a tha co-cheangailte ris a’ chunntas Google agad.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Account name (or email): </source>
    <translation type="vanished">Ainm a’ chunntais (no post-d):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Password: </source>
    <translation type="vanished">Facal-faire:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Video title: </source>
    <translation type="vanished">Tiotal a’ video:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Video description: </source>
    <translation type="vanished">Tuairisgeul a’ video:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tags (comma separated): </source>
    <translation type="vanished">Tagaichean (sgaraichte le cromagan):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Description</source>
    <translation>Tuairisgeul</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Nickname</source>
    <translation>Far-ainm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Format</source>
    <translation>Fòrmat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Audio codec</source>
    <translation>Codec fuaime</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Video codec</source>
    <translation>Codec video</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Framerate</source>
    <translation>Astar nam frèam</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This development build is &apos;work in progress&apos; and may not be compatible with other versions of the game, while some features might be broken or incomplete!</source>
    <translation>Tha sinn ag obair air an togail leasachaidh seo fhathast agus dh’fhaoidte nach eil e co-chòrdail ri tionndaidhean eile dhen gheama agus gum bi cuid a ghleusan briste no neo-choileanta!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fullscreen</source>
    <translation>Làn-sgrìn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fullscreen Resolution</source>
    <translation>Dùmhlachd-bhreacaidh làn-sgrìn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Windowed Resolution</source>
    <translation>Dùmhlachd-bhreacaidh sa mhodh uinneagach</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Your Email</source>
    <translation>Am post-d agad</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Summary</source>
    <translation>Gearr-chunntas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send system information</source>
    <translation>Cuir fiosrachadh an t-siostaim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type the security code:</source>
    <translation>Sgrìobh còd na tèarainteachd:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This setting will be effective at next restart.</source>
    <translation>Bidh an roghainn seo an sàs nuair a bhios tu air tòiseachadh às ùr.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tip: %1</source>
    <translation>Gliocas: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Displayed tags above hogs and translucent tags</source>
    <translation>Tagaichean a nochdas os cionn ghràineagan ’s tagaichean trìd-shoilleir</translation>
  </message>
  <message>
    <source>World Edge</source>
    <translation>Oir an t-saoghail</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Script parameter</source>
    <translation>Paramadair an sgriobt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Air Mines</source>
    <translation>Mèinnean adhair</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Player</source>
    <translation>Cluicheadair</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Barrels</source>
    <translation>Baraillean</translation>
  </message>
  <message>
    <source>% Retreat Time</source>
    <extracomment>Label of game scheme setting for the time you get after an attack</extracomment>
    <translation>% ùine cùlachaidh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Stereoscopy</source>
    <translation>Stereosgopachd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bitrate (Kibit/s)</source>
    <extracomment>“Kibit/s” is the symbol for 1024 bits per second</extracomment>
    <translation>Reat nam biod (Kibit/s)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Loading&lt;br&gt;CAPTCHA ...</source>
    <translation>A’ luchdadh&lt;br&gt;CAPTCHA …</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Zoom (%)</source>
    <translation>Sùm (%)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Chat size (%)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sentry Bots</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QLineEdit</name>
  <message>
    <source>unnamed</source>
    <translation>gun ainm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>hedgehog %1</source>
    <translation>gràineag %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>anonymous</source>
    <translation>gun ainm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>unnamed (%1)</source>
    <translation>gun ainm (%1)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hedgehog %1</source>
    <translation>Gràineag %1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QMainWindow</name>
  <message>
    <source>Hedgewars %1</source>
    <translation>Hedgewars %1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QMessageBox</name>
  <message>
    <source>Connection to server is lost</source>
    <translation type="vanished">Chaidh an ceangal ris an fhrithealaiche air chall</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Error</source>
    <translation>Mearachd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File association failed.</source>
    <translation>Dh’fhàillig le co-cheangal an fhaidhle.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Error while authenticating at google.com:
</source>
    <translation type="vanished">Mearachd le dearbhadh le google.com:
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Login or password is incorrect</source>
    <translation type="vanished">Chan eil an t-ainm-clàraidh no facal-faire mar bu chòir</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Error while sending metadata to youtube.com:
</source>
    <translation type="vanished">Mearachd a’ cur meata-dàta gu youtube.com:
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Teams - Are you sure?</source>
    <translation>Sgiobaidhean – A bheil thu cinnteach?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to delete the team &apos;%1&apos;?</source>
    <translation>A bheil thu airson an sgioba “%1” a sguabadh às?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot delete default scheme &apos;%1&apos;!</source>
    <translation>Cha ghabh an sgeama tùsail “%1” a sguabadh às!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Please select a record from the list</source>
    <translation>Tagh clàr on liosta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unable to start server</source>
    <translation>Cha ghabh am frithealaiche a thòiseachadh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hedgewars - Error</source>
    <translation>Hedgewars – Mearachd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hedgewars - Success</source>
    <translation>Hedgewars – Soirbheas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All file associations have been set</source>
    <translation>Chaidh gach co-cheangal faidhle a shuidheachadh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Video upload - Error</source>
    <translation type="vanished">Luchdadh suas video – Mearachd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Netgame - Error</source>
    <translation>Geama lìonraidh – Mearachd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Please select a server from the list</source>
    <translation>Tagh frithealaiche on liosta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Please enter room name</source>
    <translation>Cuir a-steach ainm an t-seòmair</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Record Play - Error</source>
    <translation type="vanished">Clàradh cluiche – mearachd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Please select record from the list</source>
    <translation type="vanished">Tagh clàradh on liosta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot rename to </source>
    <translation type="vanished">Cha ghabh ainm atharrachadh gu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot delete file </source>
    <translation type="vanished">Chan urrainn dhuinn am faidhle a sguabadh às</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Room Name - Error</source>
    <translation>Ainm seòmair – Mearachd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Please select room from the list</source>
    <translation>Tagh seòmar on liosta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Room Name - Are you sure?</source>
    <translation>Ainm seòmair – A bheil thu cinnteach?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The game you are trying to join has started.
Do you still want to join the room?</source>
    <translation>Tha an geama sa bheil thu airson tighinn a-steach air tòiseachadh.
A bheil thu airson tighinn a-steach dhan t-seòmar fhathast?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Schemes - Warning</source>
    <translation>Sgeamaichean – rabhadh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Schemes - Are you sure?</source>
    <translation>Sgeamaichean – A bheil thu cinnteach?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to delete the game scheme &apos;%1&apos;?</source>
    <translation>A bheil thu airson sgeama “%1” a’ gheama a sguabadh às?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Videos - Are you sure?</source>
    <translation>Videothan – A bheil thu cinnteach?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to delete the video &apos;%1&apos;?</source>
    <translation>A bheil thu airson a’ video “%1” a sguabadh às?</translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <source>Do you really want to remove %1 file(s)?</source>
    <translation>
      <numerusform>A bheil thu airson %1 fhaidhle a thoirt air falbh dha-rìribh?</numerusform>
      <numerusform>A bheil thu airson an %1 fhaidhle a thoirt air falbh dha-rìribh?</numerusform>
      <numerusform>A bheil thu airson na %1 faidhlichean a thoirt air falbh dha-rìribh?</numerusform>
      <numerusform>A bheil thu airson am %1 faidhle a thoirt air falbh dha-rìribh?</numerusform>
    </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to cancel uploading %1?</source>
    <translation type="vanished">A bheil thu airson sgur de luchdadh suas %1?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File error</source>
    <translation>Mearachd faidhle</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot open &apos;%1&apos; for writing</source>
    <translation>Cha ghabh “%1” fosgladh a chum sgrìobhaidh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot open &apos;%1&apos; for reading</source>
    <translation>Cha ghabh “%1” fosgladh a chum leughaidh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot use the ammo &apos;%1&apos;!</source>
    <translation type="vanished">Cha ghabh an connadh “%1” cleachdadh!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Weapons - Warning</source>
    <translation>Airm – Rabhadh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot overwrite default weapon set &apos;%1&apos;!</source>
    <translation type="vanished">Chan urrainn dhut sgrìobhadh thairis air an t-seata nan arm tùsail “%1”!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot delete default weapon set &apos;%1&apos;!</source>
    <translation>Chan urrainn dhut an seata nan arm tùsail “%1” a sguabadh às!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Weapons - Are you sure?</source>
    <translation>Airm – A bheil thu cinnteach?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to delete the weapon set &apos;%1&apos;?</source>
    <translation>A bheil thu airson seata “%1” nan arm a sguabadh às?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hedgewars - Nick not registered</source>
    <translation>Hedgewars – Far-ainm nach eil clàraichte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>System Information Preview</source>
    <translation>Ro-shealladh air fiosrachadh an t-siostaim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Failed to generate captcha</source>
    <translation>Cha deach leinn captcha a ghintinn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Failed to download captcha</source>
    <translation>Cha deach leinn captcha a luchdadh a-nuas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Please fill out all fields. Email is optional.</source>
    <translation>Feuch an lìon thu a h-uile raon. Cha leig thu leas am post-d a lìonadh.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hedgewars - Warning</source>
    <translation>Hedgewars – Rabhadh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hedgewars - Information</source>
    <translation>Hedgewars – Fiosrachadh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Not all players are ready</source>
    <translation>Chan eil gach cluicheadair ullamh fhathast</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Are you sure you want to start this game?
Not all players are ready.</source>
    <translation>A bheil thu cinnteach gu bheil thu airson an geama seo a thòiseachadh?
Chan eil a h-uile cluicheadair ullamh.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sorry, Hedgewars can&apos;t be played with more than 48 hedgehogs. Please try again with fewer hedgehogs.

Current number of hedgehogs: %1</source>
    <translation type="vanished">Tha sinn duilich ach chan urrainn dhut Hedgewars a chluiche le corr is 48 gràineag. Feuch ris a-rithist le nas lugha a grhàineagan.

Tha %1 gràineag agad aig an àm seo.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Please select a file from the list.</source>
    <translation>Tagh faidhle on liosta.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot rename file to %1.</source>
    <translation>Cha ghabh ainm an fhaidhle atharrachadh gu %1.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot delete file %1.</source>
    <translation>Chan urrainn dhuinn am faidhle %1 a sguabadh às</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Teams - Name already taken</source>
    <translation>Sgiobaidhean – Tha an t-ainm seo ’ga chleachdadh mu thràth</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The team name &apos;%1&apos; is already taken, so your team has been renamed to &apos;%2&apos;.</source>
    <translation>Tha an t-ainm “%1” ’ga chleachdadh mu thràth ’s thug sinn “%2” air an sgioba agad.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Welcome to Hedgewars</source>
    <translation>Fàilte gu Hedgewars</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Welcome to Hedgewars!

You seem to be new around here. Would you like to play some training missions first to learn the basics of Hedgewars?</source>
    <translation>Fàilte gu Hedgewars!

Tha coltas nach eil thu ’nad sheann-ghaisgeach fhathast. Am bu toigh leat misean oideachaidh no dhà a chluich an toiseach an ionnsaich thu mar a dh’ obraicheas Hedgewars?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot use the weapon scheme &apos;%1&apos;!</source>
    <translation>Cha ghabh an sgeama airm “%1” cleachdadh!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The connection to the server is lost.</source>
    <translation>Chaidh an ceangal ris an fhrithealaiche air chall.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Schemes - Name already taken</source>
    <translation>Sgeamaichean – Tha an t-ainm seo ’ga chleachdadh mu thràth</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A scheme with the name &apos;%1&apos; already exists. Your scheme has been renamed to &apos;%2&apos;.</source>
    <translation>Tha an t-ainm “%1” ’ga chleachdadh mu thràth ’s thug sinn “%2” air an sgeama agad.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A weapon scheme with the name &apos;%1&apos; already exists. Changes made to the weapon scheme have been discarded.</source>
    <translation>Tha sgeama airm air a bheil “%1” ann mu thràth. Chaidh na h-atharraichean air an sgeama airm a thilgeil air falbh.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Server redirection</source>
    <translation>Ath-stiùireadh an fhrithealaiche</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This server supports secure connections on port %1.
Would you like to reconnect securely?</source>
    <translation>Cuiridh am frithealaiche seo taic ri ceanglaichean tèarainte air port %1.
A bheil thu airson ath-cheangal ris gu tèarainte?</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QObject</name>
  <message>
    <source>No description available</source>
    <translation>Chan eil tuairisgeul ri làimh</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QPushButton</name>
  <message>
    <source>default</source>
    <translation>bun-roghainn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>Ceart ma-thà</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Sguir dheth</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start server</source>
    <translation>Tòisich an fhrithealaiche</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Connect</source>
    <translation>Ceangail</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Update</source>
    <translation>Ùraich</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Specify</source>
    <translation type="vanished">Sònraich</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start</source>
    <translation>Tòisich</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Play demo</source>
    <translation>Cluich demo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rename</source>
    <translation>Thoir ainm ùr air</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete</source>
    <translation>Sguab às</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Load</source>
    <translation>Luchdaich</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Associate file extensions</source>
    <translation>Co-cheangail leudachain faidhle.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>More info</source>
    <translation>Barrachd fiosrachaidh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set default options</source>
    <translation>Suidhich na bun-roghainnean</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open videos directory</source>
    <translation>Fosgail pasgan nam videothan</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Play</source>
    <translation>Cluich</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Upload to YouTube</source>
    <translation type="vanished">Luchdaich suas gu YouTube</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel uploading</source>
    <translation type="vanished">Sguir dhen luchdadh suas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Restore default coding parameters</source>
    <translation>Aisig paramadairean tùsail a’ chòdachaidh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open the video directory in your system</source>
    <translation>Fosgail pasgan nam videothan san t-siostam agad</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Play this video</source>
    <translation>Cluich a’ video seo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete this video</source>
    <translation>Sguab às a’ video seo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Upload this video to your Youtube account</source>
    <translation type="vanished">Luchdaich suas a’ video seo dhan chunntas Youtube agad</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset</source>
    <translation>Ah-shuidhich</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set the default server port for Hedgewars</source>
    <translation>Suidhich port tùsail an fhrithealaiche airson Hedgewars</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Invite your friends to your server in just 1 click!</source>
    <translation>Na dèan ach 1 bhriogadh gus cuireadh dhan fhrithealaiche a thoirt dha na caraidean agad!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Click to copy your unique server URL to your clipboard. Send this link to your friends and they will be able to join you.</source>
    <translation>Briog gus lethbhreac de URL sònraichte an fhrithealaiche agad a chur dhan stòr-bhòrd. Cuir an ceangal seo dha na caraidean agad ach an tig iad a-steach.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start private server</source>
    <translation>Tòisich frithealaiche prìobhaideach</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Upload this video to your YouTube account</source>
    <translation type="vanished">Luchdaich suas a’ video seo dhan chunntas YouTube agad</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Specify address</source>
    <translation>Sònraich seòladh</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QSpinBox</name>
  <message>
    <source>Specify the bitrate of recorded videos as a multiple of 1024 bits per second</source>
    <translation>Sònraich reat nam biod air na videothan a thèid a chlàradh, na iomadach air 1024 biod san diog</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>RoomNamePrompt</name>
  <message>
    <source>Enter a name for your room.</source>
    <translation>Cuir a-steach ainm an t-seòmair agad.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Sguir dheth</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create room</source>
    <translation>Cruthaich seòmar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>set password</source>
    <translation>suidhich am facal-faire</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>RoomsListModel</name>
  <message>
    <source>In progress</source>
    <translation>’Ga dhèanamh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Room Name</source>
    <translation>Ainm an t-seòmair</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C</source>
    <extracomment>Caption of the column for the number of connected clients in the list of rooms</extracomment>
    <translation>Cl.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>T</source>
    <extracomment>Caption of the column for the number of teams in the list of rooms</extracomment>
    <translation>Sg.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Owner</source>
    <translation>Seilbheadair</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Map</source>
    <translation>Mapa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rules</source>
    <translation>Riaghailtean</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Weapons</source>
    <translation>Airm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Random Map</source>
    <translation>Mapa air thuaiream</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Random Maze</source>
    <translation>Cuartan air thuaiream</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hand-drawn</source>
    <translation>Air a tharraing a làimh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Script</source>
    <translation>Sgriobt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Random Perlin</source>
    <translation>Perlin tuaireamach</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Forts</source>
    <translation>Dùin</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SeedPrompt</name>
  <message>
    <source>The map seed is the basis for all random values generated by the game.</source>
    <translation>Tha sìol a’ mhapa ’na bhunait airson gach luach air thuaiream a ghineas an geama.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Sguir dheth</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set seed</source>
    <translation>Suidhich an sìol</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close</source>
    <translation>Dùin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Seed</source>
    <extracomment>Refers to the &quot;random seed&quot;; the source of randomness in the game</extracomment>
    <translation>Sìol</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SelWeaponWidget</name>
  <message>
    <source>Weapon set</source>
    <translation>Seata arm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Probabilities</source>
    <translation>Coltachdan</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ammo in boxes</source>
    <translation>Connadh ann am bogsaichean</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delays</source>
    <translation>Dàlaichean</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New</source>
    <translation>Ùr</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New (%1)</source>
    <translation>Ùr (%1)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation>Lethbhreac dhe %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of %1 (%2)</source>
    <translation>Lethbhreac dhe %1 (%2)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>TCPBase</name>
  <message>
    <source>Unable to start server at %1.</source>
    <translation>Cha ghabh am frithealaiche a thòiseachadh air %1.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unable to run engine at %1
Error code: %2</source>
    <translation>Cha ghabh an t-einnsean a ruith air %1
Còd na mearachd: %2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The game engine died unexpectedly!
(exit code %1)

We are very sorry for the inconvenience :(

If this keeps happening, please click the &apos;%2&apos; button in the main menu!</source>
    <translation>Thuislich einnsean a’ gheama gun dùil!
(còd fàgail %1)

Tha sinn glè dhuilich mun duilgheadas :(

Ma thachras seo a-rithist ’s a-rithist, briog air a’ phutan “%2” air a’ phrìomh chlàr-taice!</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>TeamSelWidget</name>
  <message>
    <source>At least two teams are required to play!</source>
    <translation>Feumadh tu co-dhiù dà sgioba airson cluiche!</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ThemePrompt</name>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Sguir dheth</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search for a theme:</source>
    <translation>Lorg ùrlar:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use selected theme</source>
    <translation>Cleachd an t-ùrlar a thagh thu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a theme</source>
    <translation>Tagh ùrlar:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>binds</name>
  <message>
    <source>up</source>
    <translation>suas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>left</source>
    <translation>gu clì</translation>
  </message>
  <message>
    <source>right</source>
    <translation>gu deas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>down</source>
    <translation>sìos</translation>
  </message>
  <message>
    <source>attack</source>
    <translation>ionnsaigh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>precise aim</source>
    <translation>amas pongail</translation>
  </message>
  <message>
    <source>put</source>
    <translation>cuir</translation>
  </message>
  <message>
    <source>switch</source>
    <translation>dèan suids</translation>
  </message>
  <message>
    <source>ammo menu</source>
    <translation>clàr-taice a’ chonnaidh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>slot 1</source>
    <translation>slot 1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>slot 2</source>
    <translation>slot 2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>slot 3</source>
    <translation>slot 3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>slot 4</source>
    <translation>slot 4</translation>
  </message>
  <message>
    <source>slot 5</source>
    <translation>slot 5</translation>
  </message>
  <message>
    <source>slot 6</source>
    <translation>slot 6</translation>
  </message>
  <message>
    <source>slot 7</source>
    <translation>slot 7</translation>
  </message>
  <message>
    <source>slot 8</source>
    <translation>slot 8</translation>
  </message>
  <message>
    <source>slot 9</source>
    <translation>slot 9</translation>
  </message>
  <message>
    <source>timer 1 sec</source>
    <translation>tìmear 1 diog</translation>
  </message>
  <message>
    <source>timer 2 sec</source>
    <translation>tìmear 2 dhiog</translation>
  </message>
  <message>
    <source>timer 3 sec</source>
    <translation>tìmear 3 diogan</translation>
  </message>
  <message>
    <source>timer 4 sec</source>
    <translation>tìmear 4 diogan</translation>
  </message>
  <message>
    <source>timer 5 sec</source>
    <translation>tìmear 5 diogan</translation>
  </message>
  <message>
    <source>chat</source>
    <translation>cabadaich</translation>
  </message>
  <message>
    <source>chat history</source>
    <translation>eachdraidh na cabadaich</translation>
  </message>
  <message>
    <source>pause</source>
    <translation type="vanished">cuir ’na stad</translation>
  </message>
  <message>
    <source>confirmation</source>
    <translation>dearbhadh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>volume down</source>
    <translation>fuaim sìos</translation>
  </message>
  <message>
    <source>volume up</source>
    <translation>fuaim suas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>change mode</source>
    <translation>atharraich am modh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>capture</source>
    <translation type="vanished">glac</translation>
  </message>
  <message>
    <source>quit</source>
    <translation>fàg an-seo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>zoom in</source>
    <translation>sùm a-steach</translation>
  </message>
  <message>
    <source>zoom out</source>
    <translation>sùm a-mach</translation>
  </message>
  <message>
    <source>reset zoom</source>
    <translation type="vanished">ath-shuidhich an sùm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>long jump</source>
    <translation>leum fada</translation>
  </message>
  <message>
    <source>high jump</source>
    <translation>leum àrd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>slot 10</source>
    <translation>slot 10</translation>
  </message>
  <message>
    <source>mute audio</source>
    <translation>mùch an fhuaim</translation>
  </message>
  <message>
    <source>record</source>
    <translation>clàraich</translation>
  </message>
  <message>
    <source>hedgehog info</source>
    <translation type="vanished">fiosrachadh na gràineige</translation>
  </message>
  <message>
    <source>autocam / find hedgehog</source>
    <translation>camara fèin-obrachail / lorg gràineag</translation>
  </message>
  <message>
    <source>speed up replay</source>
    <translation>luathaich an ath-chluiche</translation>
  </message>
  <message>
    <source>toggle team bars</source>
    <extracomment>This refers to the team info bars (name/flag/health) of all teams. These are shown at the bottom center of the screen</extracomment>
    <translation>toglaich bàraichean nan sgiobaidhean</translation>
  </message>
  <message>
    <source>team chat</source>
    <translation type="vanished">cabadaich an sgioba</translation>
  </message>
  <message>
    <source>pause / auto skip</source>
    <translation>cuir ’na stad / gearr leum gu fèin-obrachail</translation>
  </message>
  <message>
    <source>toggle hedgehog tags</source>
    <translation>toglaich thagaichean gràineige</translation>
  </message>
  <message>
    <source>change timer</source>
    <translation>atharraich an tìmear</translation>
  </message>
  <message>
    <source>show mission information</source>
    <translation>seall fiosrachadh a’ mhisein</translation>
  </message>
  <message>
    <source>clan chat</source>
    <translation>cabadaich a’ chinnidh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>unselect weapon</source>
    <translation>dì-thagh an t-arm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>stand still on slippery land</source>
    <translation>seas gun ghluasad air tìr sleamhnach</translation>
  </message>
  <message>
    <source>change direction without moving</source>
    <translation>atharraich do chomhair gun ghluasad</translation>
  </message>
  <message>
    <source>switch backwards</source>
    <translation>dèan suids an comhair a’ chùil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>change bounciness</source>
    <translation>atharraich am bocadh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>reset zoom to start value</source>
    <translation>ath-shuidhich an sùm air an luach tùsail</translation>
  </message>
  <message>
    <source>set zoom to 100%</source>
    <translation>suidhich an sùm air 100%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>save map as image</source>
    <translation>sàbhail am mapa ’na dhealbh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>show object information</source>
    <translation>seall fiosrachadh an oibseict</translation>
  </message>
  <message>
    <source>change hedgehog tag types</source>
    <translation>atharraich seòrsaichean thagaichean gràineige</translation>
  </message>
  <message>
    <source>toggle hedgehog tag translucency</source>
    <translation>toglaich trìd-shoilleireachd nan tagaichean gràineige</translation>
  </message>
  <message>
    <source>toggle HUD</source>
    <translation>toglaich an HUD</translation>
  </message>
  <message>
    <source>backwards jump</source>
    <translation>leum an comhair a’ chùil</translation>
  </message>
  <message>
    <source>screenshot</source>
    <translation>glacadh-sgrìn</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>binds (categories)</name>
  <message>
    <source>Movement</source>
    <translation>Gluasad</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Weapons</source>
    <translation>Airm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Camera</source>
    <translation>Camara</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Miscellaneous</source>
    <translation>Measgaichte</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>binds (combination)</name>
  <message>
    <source>hold down precise</source>
    <translation>cum sìos an t-amas pongail</translation>
  </message>
  <message>
    <source>precise + left/right</source>
    <translation>amas pongail + gu clì/deas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>precise + switch</source>
    <translation>amas pongail + dèan suids</translation>
  </message>
  <message>
    <source>precise + timer</source>
    <translation>amas pongail + tìmear</translation>
  </message>
  <message>
    <source>precise + reset zoom</source>
    <translation>amas pongail + ath-shuidhich an sùm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>precise + toggle hedgehog tags</source>
    <translation>amas pongail + toglaich thagaichean gràineige</translation>
  </message>
  <message>
    <source>switch + toggle hedgehog tags</source>
    <translation>dèan suidse + toglaich thagaichean gràineige</translation>
  </message>
  <message>
    <source>precise + switch + toggle hedgehog tags</source>
    <translation type="vanished">amas pongail + dèan suidse + toglaich thagaichean gràineige</translation>
  </message>
  <message>
    <source>high jump (twice)</source>
    <translation>leum àrd (dà thuras)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>precise + screenshot</source>
    <translation>amas pongail + glacadh-sgrìn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>precise + switch + toggle team bars</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>binds (descriptions)</name>
  <message>
    <source>Traverse gaps and obstacles by jumping:</source>
    <translation>Leum thairis air beàrnan ’s ribean:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fire your selected weapon or trigger an utility item:</source>
    <translation>Loisg an t-arm a thagh thu no cleachd acainn:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pick a weapon or a target location under the cursor:</source>
    <translation>Tagh arm no ceann-uidhe fon chùrsair:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Switch your currently active hog (if possible):</source>
    <translation>Dèan suids gu gràineag eile (ma ghabhas seo dèanamh):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pick a weapon or utility item:</source>
    <translation>Tagh arm no acainn:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set the timer on bombs and timed weapons:</source>
    <translation>Suidhich an tìmear air boma no arm eile le tìmear:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move the cursor or camera without using the mouse:</source>
    <translation>Gluais an cùrsair no an camara gun a bhith a’ cleachdadh na luchaige:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Modify the camera&apos;s zoom level:</source>
    <translation>Atharraich sùmadh a’ chamara:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Talk to your team or all participants:</source>
    <translation type="vanished">Bruidhinn ris an sgioba agad no ris a h-uile duine:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pause, continue or leave your game:</source>
    <translation>Cuir an geama agad ’na stad, lean air no fàg e:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Modify the game&apos;s volume while playing:</source>
    <translation>Atharraich àirde fuaime a’ gheama fhad ’s a bhios tu a’ cluiche:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Toggle fullscreen mode:</source>
    <translation>Toglaich am modh làn-sgrìn:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Take a screenshot:</source>
    <translation>Tog glacadh-sgrìn:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Toggle labels above hedgehogs:</source>
    <translation type="vanished">Toglaich na leubailean os cionn nan gràineagan:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Record video:</source>
    <translation>Clàraich video:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hedgehog movement</source>
    <translation>Gluasad nan gràineagan</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Toggle automatic camera / refocus on active hedgehog:</source>
    <translation>Toglaich an camara fèin-obrachail / cuir am fòcas air a’ ghràineag ghnìomhach a-rithist:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Demo replay:</source>
    <translation>Ath-chluiche an demo:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Heads-up display:</source>
    <translation>Heads-up display:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Talk to your clan or all participants:</source>
    <translation>Bruidhinn ri do chinneadh no ris a h-uile duine:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>binds (keys)</name>
  <message>
    <source>Axis</source>
    <translation type="vanished">Aiseal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>(Up)</source>
    <translation type="vanished">(Suas)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>(Down)</source>
    <translation type="vanished">(Sìos)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hat</source>
    <translation type="vanished">Ad</translation>
  </message>
  <message>
    <source>(Left)</source>
    <translation type="vanished">(Gu clì)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>(Right)</source>
    <translation type="vanished">(Gu deas)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Button</source>
    <translation type="vanished">Putan</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keyboard</source>
    <translation>Meur-chlàr</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete</source>
    <translation>Delete</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse: Left button</source>
    <translation>Luchag: putan clì</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse: Middle button</source>
    <translation>Luchag: putan meadhanach</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse: Right button</source>
    <translation>Luchag: putan deas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse: Wheel up</source>
    <translation>Luchag: cuibhle suas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse: Wheel down</source>
    <translation>Luchag: cuibhle sìos</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Backspace</source>
    <translation>Backspace</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tab</source>
    <translation>Taba</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Clear</source>
    <translation>Clear</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Return</source>
    <translation>Return</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pause</source>
    <translation>Pause</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Escape</source>
    <translation>Escape</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Space</source>
    <translation>Space</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Numpad 0</source>
    <translation type="vanished">0 air pada nan àireamh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Numpad 1</source>
    <translation type="vanished">1 air pada nan àireamh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Numpad 2</source>
    <translation type="vanished">2 air pada nan àireamh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Numpad 3</source>
    <translation type="vanished">3 air pada nan àireamh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Numpad 4</source>
    <translation type="vanished">4 air pada nan àireamh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Numpad 5</source>
    <translation type="vanished">5 air pada nan àireamh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Numpad 6</source>
    <translation type="vanished">6 air pada nan àireamh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Numpad 7</source>
    <translation type="vanished">7 air pada nan àireamh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Numpad 8</source>
    <translation type="vanished">8 air pada nan àireamh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Numpad 9</source>
    <translation type="vanished">9 air pada nan àireamh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Numpad .</source>
    <translation type="vanished">. air pada nan àireamh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Numpad /</source>
    <translation type="vanished">/ air pada nan àireamh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Numpad *</source>
    <translation type="vanished">* air pada nan àireamh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Numpad -</source>
    <translation type="vanished">- air pada nan àireamh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Numpad +</source>
    <translation type="vanished">+ air pada nan àireamh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enter</source>
    <translation type="vanished">Enter</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Equals</source>
    <translation type="vanished">Co-ionnannachd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Up</source>
    <translation>Suas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Down</source>
    <translation>Sìos</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right</source>
    <translation>Gu clì</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left</source>
    <translation>Gu deas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert</source>
    <translation>Insert</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Home</source>
    <translation>Home</translation>
  </message>
  <message>
    <source>End</source>
    <translation>End</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page up</source>
    <translation type="vanished">Page up</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page down</source>
    <translation type="vanished">Page down</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Num lock</source>
    <translation type="vanished">Num lock</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caps lock</source>
    <translation type="vanished">Caps lock</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scroll lock</source>
    <translation type="vanished">Scroll lock</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right shift</source>
    <translation type="vanished">Shift deas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left shift</source>
    <translation type="vanished">Shift clì</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right ctrl</source>
    <translation type="vanished">Ctrl deas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left ctrl</source>
    <translation type="vanished">Ctrl clì</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right alt</source>
    <translation type="vanished">Alt deas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left alt</source>
    <translation type="vanished">Alt clì</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right meta</source>
    <translation type="vanished">Meta deas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left meta</source>
    <translation type="vanished">Meta clì</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A button</source>
    <translation>Putan A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>B button</source>
    <translation>Putan B</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X button</source>
    <translation>Putan X</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y button</source>
    <translation>Putan Y</translation>
  </message>
  <message>
    <source>LB button</source>
    <translation>Putan LB</translation>
  </message>
  <message>
    <source>RB button</source>
    <translation>Putan RB</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Back button</source>
    <translation>Putan Back</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start button</source>
    <translation>Putan Start</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left stick</source>
    <translation>Stick clì</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right stick</source>
    <translation>Stick deas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left stick (Right)</source>
    <translation>Stick clì (gu deas)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left stick (Left)</source>
    <translation>Stick clì (gu clì)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left stick (Down)</source>
    <translation>Stick clì (sìos)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left stick (Up)</source>
    <translation>Stick clì (suas)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left trigger</source>
    <translation>Trigear clì</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right trigger</source>
    <translation>Trigear deas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right stick (Down)</source>
    <translation>Stick deas (sìos)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right stick (Up)</source>
    <translation>Stick deas (suas)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right stick (Right)</source>
    <translation>Stick deas (gu deas)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right stick (Left)</source>
    <translation>Stick deas (gu clì)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>DPad</source>
    <translation type="vanished">DPad</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D-pad</source>
    <translation>Pada-D</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Axis %1 %2</source>
    <extracomment>Game controller axis direction. %1 = axis number, %2 = direction</extracomment>
    <translation>Aiseal %1 %2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Button %1</source>
    <extracomment>Game controller button. %1 = button number</extracomment>
    <translation>Putan %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D-pad %1 %2</source>
    <extracomment>Game controller D-pad button. %1 = D-pad number, %2 = direction</extracomment>
    <translation>Pada-D %1 %2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>(Don&apos;t use)</source>
    <extracomment>Special entry in key selection when an action has no control assigned</extracomment>
    <translation>(Na cleachd seo)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse: X1 button </source>
    <translation>Luchag: putan X1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse: X2 button</source>
    <translation>Luchag: putan X2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keypad 0</source>
    <translation>0 air pada nan àireamh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keypad 1</source>
    <translation>1 air pada nan àireamh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keypad 2</source>
    <translation>2 air pada nan àireamh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keypad 3</source>
    <translation>3 air pada nan àireamh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keypad 4</source>
    <translation>4 air pada nan àireamh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keypad 5</source>
    <translation>5 air pada nan àireamh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keypad 6</source>
    <translation>6 air pada nan àireamh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keypad 7</source>
    <translation>7 air pada nan àireamh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keypad 8</source>
    <translation>8 air pada nan àireamh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keypad 9</source>
    <translation>9 air pada nan àireamh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keypad .</source>
    <translation>. air pada nan àireamh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keypad /</source>
    <translation>/ air pada nan àireamh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keypad *</source>
    <translation>* air pada nan àireamh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keypad -</source>
    <translation>- air pada nan àireamh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keypad +</source>
    <translation>+ air pada nan àireamh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keypad Enter</source>
    <translation>Enter air pada nan àireamh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PageUp</source>
    <translation>Duilleag suas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PageDown</source>
    <translation>Duilleag sìos</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Numlock</source>
    <translation>Numlock</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CapsLock</source>
    <translation>Caps Lock</translation>
  </message>
  <message>
    <source>ScrollLock</source>
    <translation>Scroll Lock</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right Shift</source>
    <translation>Shift deas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Shift</source>
    <translation>Shift clì</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right Ctrl</source>
    <translation>Ctrl deas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Ctrl</source>
    <translation>Ctrl clì</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right Alt</source>
    <translation>Alt deas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Alt</source>
    <translation>Alt clì</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right GUI</source>
    <extracomment>Windows key / Command key / Meta key /Super key (right)</extracomment>
    <translation>GUI deas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left GUI</source>
    <extracomment>Windows key / Command key / Meta key /Super key (left)</extracomment>
    <translation>GUI clì</translation>
  </message>
  <message>
    <source>(QWERTY)</source>
    <extracomment>Name of QWERTY US keyboard layout</extracomment>
    <translation>(QWERTY)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Menu</source>
    <translation>Clàr-taice</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>credits</name>
  <message>
    <source>Programming</source>
    <translation>Prògramachadh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Game engine</source>
    <translation>Einnsean a’ gheama</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Creator</source>
    <translation>Ùghdar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Many engine improvements</source>
    <translation>Iomadh piseach air an einnsean</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Gamepad and Lua integration</source>
    <translation>Amalachadh pada-geama is Lua</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Campaign support</source>
    <translation>Taic ri iomairtean</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Theme customization improvements</source>
    <translation>Piseach air gnàthachadh nan ùrlaran</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Some Pas2C and GLES2 work</source>
    <translation>Obair air Pas2C agus GLES2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Video recording</source>
    <translation>Clàradh video</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Other improvements</source>
    <translation>Pisich eile</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Map generation</source>
    <translation>Gineadh mhapaichean</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Core map generators</source>
    <translation>Bun-ghineadairean mhapaichean</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Perlin maps and other improvements</source>
    <translation>Mapaichean Perlin is pisich eile</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Maze maps</source>
    <translation>Mapaichean cuartain</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Weapons</source>
    <translation>Airm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Most core weapons</source>
    <translation>A’ mhòrchuid dhe na bun-airm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Air mine, rubber, others</source>
    <translation>Mèin adhair, bann rubair ’s airm eile</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Drill rocket, ballgun, RC plane</source>
    <translation>Rocaid tochlaidh, gunna-bhàlaichean, itealan le smachd chèin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Freezer</source>
    <translation>Reòthadair</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mine number and time game settings</source>
    <translation>Roghainnean air uiread nam mèinnean is ùine a’ gheama</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Frontend / main menu</source>
    <translation>Frontend / prìomh chlàr-taice</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Many frontend improvements</source>
    <translation>Iomadh piseach air a’ frontend</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keybinds, feedback, maps and hats interfaces</source>
    <translation>Eadar-aghaidhean airson nasgadh iuchraichean, beachdan thugainn, mapaichean is adan</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Login dialogs, other improvements</source>
    <translation>Còmhraidhean clàraidh a-steach is pisich eile</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Missions and styles</source>
    <translation>Miseanan is stoidhlichean</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A Classic Fairytale</source>
    <translation>Sean-eachdraidh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A Space Adventure</source>
    <translation>Dàna-thuras san fhànas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Created Capture the Flag, Construction Mode, Control, HedgeEditor, Highlander, Racer, TechRacer, The Specialists, WxW</source>
    <translation>Ùghdar aig Glac a’ bhratach, Modh togail, Stiùireadh, An deasaiche, Highlander, Rèis, Rèis theicnigeach, Na speisealaichean, O bhalla gu balla</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Training, time-trial and target practice challenges, Bazooka Battlefield, Tentacle Terror, Big Armory, bugfixes and maintenance</source>
    <translation>Oideachadh, dùbhlanan ùine is cleachdadh amais, Blàr a’ bhazooka, Maoimeadh nan greimichean, Arm-lann mòr, càradh air bugaichean is obair-chàraidh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Some styles and missions</source>
    <translation>Cuid a stoidhlichean is miseanan</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Battalion</source>
    <translation>Cath</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Continental supplies</source>
    <translation>Solar mòr-thìreach</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Teamwork 2</source>
    <translation>Obair còmhla 2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Climb Home</source>
    <translation>Sreap dhachaigh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Portal Mind Challenge</source>
    <translation>Dùbhlan nan doras</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Game server</source>
    <translation>Frithealaiche a’ gheama</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ports</source>
    <translation>Portadh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>macOS/iPhone port, OpenGL-ES conversion</source>
    <translation>Portadh gu macOS/iPhone, iompachadh gu OpenGL-ES</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Android port</source>
    <translation>Portadh gu Android</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Android netplay, portability abstraction</source>
    <translation>Cluich-lìn Android, eas-chruthachd portaidh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>WebGL port</source>
    <translation>Portadh gu WebGL</translation>
  </message>
  <message>
    <source>iPhone/iPad ports</source>
    <translation>Portadh gu iPhone/iPad</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Graphics</source>
    <translation>Grafaigeachd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>General</source>
    <translation>Coitcheann</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Themes</source>
    <translation>Ùrlaran</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Nature, Snow, City, Castle, Halloween, Island</source>
    <translation>An nàdar, sneachd, baile, caisteal, Oidhche Shamhna, eilean</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bamboo, EarthRise, BambooPlinko</source>
    <translation>Bambù, togail talmhainn, BambooPlinko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Golf, Hoggywood, Stage</source>
    <translation>Goilf, Hoggywood, àrd-ùrlar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hoggywood</source>
    <translation>Hoggywood</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cave, Olympics</source>
    <translation>Uamh, geamannan Oilimpigeach</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fruit, Cake</source>
    <translation>Meas, cèic</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Art</source>
    <translation>Obair-ealain</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Beach</source>
    <translation>Tràigh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Brick</source>
    <translation>Breige</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hell</source>
    <translation>Ifrinn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Jungle</source>
    <translation>Dlùth-choille</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sheep</source>
    <translation>Caoraich</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Maps</source>
    <translation>Mapaichean</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Basketball, BasketballField, Bath, Bubbleflow, Hammock, Hedgelove, Hedgewars, Hydrant, Mushrooms, Plane, Ropes, Tree</source>
    <translation>Ball-basgaid, raon buill-bhasgaid, amar, sruthadh bhuilgean, an leabaidh-chrochte, Hedgelove, Hedgewars, hàidreant, balgain-bhuachair, itealan, ròpannan, craobh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>SB_Bones, SB_Crystal, SB_Grassy, SB_Grove, SB_Haunty, SB_Oaks, SB_Shrooms, SB_Tentacle</source>
    <translation>SB_Bones, SB_Crystal, SB_Grassy, SB_Grove, SB_Haunty, SB_Oaks, SB_Shrooms, SB_Tentacle</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bamboo, Blox, Cake, Cogs, EarthRise, Freeway</source>
    <translation>Bambù, blocaichean, cèic, Cogs, togail talmhainn, mòr-rathad</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Castle, PirateFlag</source>
    <translation>caisteal, bratach spùinneadair</translation>
  </message>
  <message>
    <source>ShoppaKing, TrophyRace</source>
    <translation>ShoppaKing, TrophyRace</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Battlefield</source>
    <translation>Blàr</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CTF_Blizzard</source>
    <translation>CTF_Blizzard</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cheese</source>
    <translation>Càise</translation>
  </message>
  <message>
    <source>ClimbHome</source>
    <translation>Sreap dhachaigh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lonely_Island</source>
    <translation>Lonely_Island</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Octorama</source>
    <translation>Octorama</translation>
  </message>
  <message>
    <source>portal</source>
    <translation>doras</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ruler</source>
    <translation>Rùilear</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sticks</source>
    <translation>Steigeadh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Forts</source>
    <translation>Dùin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>EvilChicken</source>
    <translation>Cearc olc</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Olympic</source>
    <translation>Geamannan Oilimpigeach</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tank</source>
    <translation>Tanca</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Snail</source>
    <translation>Seilcheag</translation>
  </message>
  <message>
    <source>SteelTower</source>
    <translation>Tùr stàilinn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hats, graves, other</source>
    <translation>Adan, uaighean, nithean eile</translation>
  </message>
  <message>
    <source>See CREDITS text file</source>
    <translation>Faic faidhle teacsa CREDITS</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sounds</source>
    <translation>Fuaimean</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hedgehogs voice</source>
    <translation>Guth nan gràineagan</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default_pl, Russian_pl voices</source>
    <translation>Guthan tùsail &apos;s san Ruisis</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Various authors from www.freesound.org (see CREDITS text file)</source>
    <translation>Iomadh ùghdar o www.freesound.org (faic faidhle teacsa CREDITS)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Music</source>
    <translation>Ceòl</translation>
  </message>
  <message>
    <source>City, Rock, others</source>
    <translation>Baile, creag, eile</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Compost</source>
    <translation>Compost</translation>
  </message>
  <message>
    <source>EarthRise, oriental, Pirate, snow</source>
    <translation>Togail talmhainn, Oirthireach, spùinneadair, sneachd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fruit, Jungle</source>
    <translation>Meas, dlùth-choille</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Nature</source>
    <translation>An nàdar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>olympics_sd</source>
    <translation>olympics_sd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>sdmusic (Hitman [sheepluva edit])</source>
    <translation>sdmusic (Hitman [deasachadh sheepluva])</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Translations</source>
    <translation>Eadar-theangachaidhean</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Brazilian Portuguese</source>
    <translation>Portagailis Bhraisileach</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bulgarian</source>
    <translation>Bulgarais</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Czech</source>
    <translation>Seicis</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Chinese</source>
    <translation>Sìnis</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Finnish</source>
    <translation>Fionnlannais</translation>
  </message>
  <message>
    <source>French</source>
    <translation>Fraingis</translation>
  </message>
  <message>
    <source>German</source>
    <translation>Gearmailtis</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Greek</source>
    <translation>Greugais</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Italian</source>
    <translation>Eadailtis</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Japanese</source>
    <translation>Seapanais</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Korean</source>
    <translation>Coirèanais</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lithuanian</source>
    <translation>Liotuainis</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polish</source>
    <translation>Pòlannais</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Portuguese</source>
    <translation>Portagailis</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Russian</source>
    <translation>Ruisis</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scottish Gaelic</source>
    <translation>Gàidhlig na h-Alba</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Slovak</source>
    <translation>Slòbhacais</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spanish</source>
    <translation>Spàinntis</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Swedish</source>
    <translation>Suainis</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ukrainian</source>
    <translation>Ucràinis</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Special thanks</source>
    <translation>Taing shònraichte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Project founder</source>
    <translation>Stèidheadair a’ phròiseict</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hungarian</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>server</name>
  <message>
    <source>Restricted</source>
    <translation type="vanished">Cuingichte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Not room master</source>
    <translation type="vanished">Cha tusa ceannard an t-seòmair</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Corrupted hedgehogs info</source>
    <translation type="vanished">Fiosrachadh hedgehogs coirbte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>too many teams</source>
    <translation type="vanished">cus sgiobaidhean</translation>
  </message>
  <message>
    <source>too many hedgehogs</source>
    <translation type="vanished">cus gràineagan</translation>
  </message>
  <message>
    <source>There&apos;s already a team with same name in the list</source>
    <translation type="vanished">Tha sgioba air a bheil an t-aon ainm air an liosta mu thràth</translation>
  </message>
  <message>
    <source>round in progress</source>
    <translation type="vanished">tha cuairt a’ dol</translation>
  </message>
  <message>
    <source>restricted</source>
    <translation type="vanished">cuingichte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>REMOVE_TEAM: no such team</source>
    <translation type="vanished">REMOVE_TEAM: chan eil an sgioba seo ann</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Not team owner!</source>
    <translation type="vanished">Chan ann leatsa a tha an sgioba seo!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Less than two clans!</source>
    <translation type="vanished">Tha nas lugha na dà chinneadh ann!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Illegal room name</source>
    <translation type="vanished">Ainm an t-seòmair mì-dhligheach</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Room with such name already exists</source>
    <translation type="vanished">Tha seòmair air a bheil an t-ainm seo ann mu thràth</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Nickname already chosen</source>
    <translation type="vanished">Chaidh am far-ainm seo a thaghadh mu thràth</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Illegal nickname</source>
    <translation type="vanished">Far-ainm mì-dhligheach</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Protocol already known</source>
    <translation type="vanished">Tha am pròtacail aithnichte mu thràth</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bad number</source>
    <translation type="vanished">Droch àireamh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Nickname is already in use</source>
    <translation>Tha am far-ainm ’ga chleachdadh mu thràth</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No checker rights</source>
    <translation>Chan eil ceadan dearbhaidh ann</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Authentication failed</source>
    <translation>Dh’fhàillig leis an dearbhadh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>60 seconds cooldown after kick</source>
    <translation>Gabh air do shocair fad 60 diog às dèidh a’ bhròg fhaighinn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>kicked</source>
    <translation>fhuair thu a’ bhròg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ping timeout</source>
    <translation>Dh’fhalbh an ùine air ping</translation>
  </message>
  <message>
    <source>bye</source>
    <translation type="vanished">mar sin leat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No such room</source>
    <translation type="vanished">Chan eil an seòmar seo ann</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Room version incompatible to your hedgewars version</source>
    <translation type="vanished">Tha tionndadh dhen t-seòmar mì-chòrdail ris an tionndadh de hedgewars agad</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Joining restricted</source>
    <translation type="vanished">Tha tighinn a-steach cuingichte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Registered users only</source>
    <translation type="vanished">Buill clàraichte a-mhàin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You are banned in this room</source>
    <translation type="vanished">Chaidh do thoirmeasg on t-seòmar seo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Empty config entry</source>
    <translation type="vanished">Innteart rèiteachaidh falamh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You already have voted</source>
    <translation type="vanished">Rinn thu bhòtadh mu thràth</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Voting closed</source>
    <translation type="vanished">Chaidh bhòtadh a dhùnadh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New voting started</source>
    <translation>Thòisich bhòtadh ùr</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Voting expired</source>
    <translation type="vanished">Dh’fhalbh an ùine air a’ bhòtadh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>kick</source>
    <translation>thoir a’ bhròg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>map</source>
    <translation>mapa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>pause</source>
    <translation>cuir ’na stad</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reconnected too fast</source>
    <translation>Chaidh ath-cheangal ro luath</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning! Chat flood protection activated</source>
    <translation>Rabhadh! Chaidh dìon tuile na cabadaich a ghnìomhachadh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Excess flood</source>
    <translation>Tuile a bharrachd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Game messages flood detected - 1</source>
    <translation>Mhothaich sinn air tuile teachdaireachdan a’ gheama – 1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning! Joins flood protection activated</source>
    <translation>Rabhadh! Chan fhaod torr dhaoine ùra tighinn dhan fhrithealaiche gu luath</translation>
  </message>
  <message>
    <source>There&apos;s no voting going on</source>
    <translation type="vanished">Chan eil bhòt a’ dol air adhart</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Your vote counted</source>
    <translation type="vanished">Chaidh do bhòt a chunntadh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pause toggled</source>
    <translation type="vanished">Chaidh cur ’na stad a thoglachadh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>new seed</source>
    <translation>sìol ùr</translation>
  </message>
  <message>
    <source>number of hedgehogs in team</source>
    <translation type="vanished">uiread a ghràineagan san sgioba</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/maxteams: specify number from 2 to 8</source>
    <translation>/maxteams: sònraich àireamh eadar 2 is 8</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available callvote commands: kick &lt;nickname&gt;, map &lt;name&gt;, pause, newseed, hedgehogs</source>
    <translation type="vanished">Àitheantan callvote a tha ri am faighinn: kick &lt;far-ainm&gt;, map &lt;ainm&gt;, pause, newseed, hedgehogs</translation>
  </message>
  <message>
    <source>callvote kick: specify nickname</source>
    <translation type="vanished">callvote kick: sònraich far-ainm</translation>
  </message>
  <message>
    <source>callvote kick: no such user</source>
    <translation type="vanished">callvote kick: chan eil an cleachdaiche seo ann</translation>
  </message>
  <message>
    <source>callvote map: no such map</source>
    <translation type="vanished">callvote map: chan eil am mapa seo ann</translation>
  </message>
  <message>
    <source>callvote pause: no game in progress</source>
    <translation type="vanished">callvote pause: chan eil geama ’ga chluich</translation>
  </message>
  <message>
    <source>callvote hedgehogs: specify number from 1 to 8</source>
    <translation type="vanished">callvote hedgehogs: sònraich àireamh eadar 1 is 8</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The game can&apos;t be started with less than two clans!</source>
    <translation>Chan fhoghainn aon chinneadh airson geama a thòiseachadh!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Empty config entry.</source>
    <translation>Innteart rèiteachaidh falamh.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Access denied.</source>
    <translation>Chaidh an t-inntrigeadh a dhiùiltadh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You&apos;re not the room master!</source>
    <translation>Cha tusa ceannard an t-seòmair!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Corrupted hedgehogs info!</source>
    <translation>Fiosrachadh gràineige coirbte!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Too many teams!</source>
    <translation>Tha cus sgiobaidhean ann!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Too many hedgehogs!</source>
    <translation>Tha cus ghràineagan ann!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>There&apos;s already a team with same name in the list.</source>
    <translation>Tha sgioba air a bheil an t-aon ainm air an liosta mu thràth.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Joining not possible: Round is in progress.</source>
    <translation>Chan urrainn dhut tighinn a-steach: tha cuairt a’ dol air adhart.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This room currently does not allow adding new teams.</source>
    <translation>Cha cheadaich an seòmar seo gun dig sgioba ùr a-steach an-dràsta.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Error: The team you tried to remove does not exist.</source>
    <translation>Mearachd: Chan eil an sgioba ann a bha thu airson toirt air falbh.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You can&apos;t remove a team you don&apos;t own.</source>
    <translation>Chan urrainn dhut sgioba nach eil leatsa a thoirt air falbh.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Illegal room name! The room name must be between 1-40 characters long, must not have a trailing or leading space and must not have any of these characters: $()*+?[]^{|}</source>
    <translation>Ainm seòmair mì-dhligheach! Feumaidh ainm an t-seòmair a bhith eadar 1-40 caractar a dh’fhaid, chan fhaod geal-spàs a bhith aig a thoiseach no deireadh agus chan fhaod gin dhe na caractaran seo a bhith ’na bhroinn: $()*+?[]^{|}</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A room with the same name already exists.</source>
    <translation>Tha seòmair air a bheil an t-ainm seo ann mu thràth.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/callvote kick: You need to specify a nickname.</source>
    <translation>/callvote kick: feumaidh tu far-ainm a shònrachadh.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/callvote kick: No such user!</source>
    <translation>/callvote kick: chan eil an cleachdaiche seo ann!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/callvote map: No such map!</source>
    <translation>/callvote map: chan eil am mapa seo ann!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/callvote pause: No game in progress!</source>
    <translation>/callvote pause: chan eil geama ’ga chluich!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/callvote hedgehogs: Specify number from 1 to 8.</source>
    <translation>/callvote hedgehogs: sònraich àireamh eadar 1 is 8.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Illegal room name! A room name must be between 1-40 characters long, must not have a trailing or leading space and must not have any of these characters: $()*+?[]^{|}</source>
    <translation>Ainm seòmair mì-dhligheach! Feumaidh ainm seòmair a bhith eadar 1-40 caractar a dh’fhaid, chan fhaod geal-spàs a bhith aig a thoiseach no deireadh agus chan fhaod gin dhe na caractaran seo a bhith ’na bhroinn: $()*+?[]^{|}</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No such room.</source>
    <translation>Chan eil an seòmar seo ann.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Room version incompatible to your Hedgewars version!</source>
    <translation>Tha tionndadh dhen t-seòmar mì-chòrdail ris an tionndadh de Hedgewars agad!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Access denied. This room currently doesn&apos;t allow joining.</source>
    <translation>Chaidh an t-inntrigeadh a dhiùltadh. Cha ghabh an seòmar seo ri tighinn a-steach an-dràsta.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Access denied. This room is for registered users only.</source>
    <translation>Chaidh an t-inntrigeadh a dhiùltadh. Chan fhaod ach cleachdaichean clàraichte tighinn a-steach.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You are banned from this room.</source>
    <translation>Chaidh do thoirmeasg on t-seòmar seo.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Nickname already provided.</source>
    <translation>Chaidh am far-ainm a sholar mu thràth.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Illegal nickname! Nicknames must be between 1-40 characters long, must not have a trailing or leading space and must not have any of these characters: $()*+?[]^{|}</source>
    <translation>Far-ainm mì-dhligheach! Feumaidh far-ainm a bhith eadar 1-40 caractar a dh’fhaid, chan fhaod geal-spàs a bhith aig a thoiseach no deireadh agus chan fhaod gin dhe na caractaran seo a bhith ’na bhroinn: $()*+?[]^{|}</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Protocol already known.</source>
    <translation>Tha am pròtacail aithnichte mu thràth.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bad number.</source>
    <translation>Droch àireamh.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>There&apos;s no voting going on.</source>
    <translation>Chan eil bhòtadh a’ dol air adhart.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You already have voted.</source>
    <translation>Rinn thu bhòtadh mu thràth.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Your vote has been counted.</source>
    <translation>Chaidh do bhòt a chunntadh.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Voting closed.</source>
    <translation>Chaidh bhòtadh a dhùnadh.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pause toggled.</source>
    <translation>Chaidh cur ’na stad a thoglachadh.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Voting expired.</source>
    <translation>Dh’fhalbh an ùine air a’ bhòtadh.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>hedgehogs per team: </source>
    <translation>gràineagan anns gach sgioba:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/info &lt;player&gt;: Show info about player</source>
    <translation>/info &lt;player&gt;: seall fiosrachadh mun chluicheadair</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/me &lt;message&gt;: Chat action, e.g. &apos;/me eats pizza&apos; becomes &apos;* Player eats pizza&apos;</source>
    <translation>/me &lt;message&gt;: gnìomh sa chabadaich, mar eisimpleir, thèid “/me ag ithe ceann-cropaig” ’na “* Cluicheadair ag ithe ceann-cropaig”</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/rnd: Flip a virtual coin and reply with &apos;heads&apos; or &apos;tails&apos;</source>
    <translation>/rnd: tilg bonn biortail is freagair le “ceann” no “clàrsach”</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/rnd [A] [B] [C] [...]: Reply with a random word from the given list</source>
    <translation>/rnd [A] [B] [C] [...]: Freagair le facal air thuaiream dhen liosta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/watch &lt;id&gt;: Watch a demo stored on the server with the given ID</source>
    <translation>/watch &lt;id&gt;: Coimhead air an demo a chaidh a stòradh air an fhrithealaiche leis an ID</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/help: Show chat command help</source>
    <translation>/help: Seall cobhair air àitheantan na cabadaich</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/callvote [arguments]: Start a vote</source>
    <translation>/callvote [argamaidean]: Tòisich air bhòtadh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/vote &lt;yes/no&gt;: Vote &apos;yes&apos; or &apos;no&apos; for active vote</source>
    <translation>/vote &lt;yes/no&gt;: Bhòt “yes” (aonta) no “no” (eas-aonta) airson a’ bhòtaidh làithrich</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/greeting &lt;message&gt;: Set greeting message to be shown to players who join the room</source>
    <translation type="vanished">/greeting &lt;teachdaireachd&gt;: Suidhich an teachdaireachd fàilteachaidh a chì na cluicheadairean a thig a-steach dhan t-seòmar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/delegate &lt;player&gt;: Surrender room control to player</source>
    <translation>/delegate &lt;cluicheadair&gt;: Gèill smachd air an t-seòmar dhan chluicheadair</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/maxteams &lt;N&gt;: Limit maximum number of teams to N</source>
    <translation>/maxteams &lt;N&gt;: Cuingich an àireamh as motha de sgiobaidhean air N</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/global &lt;message&gt;: Send global chat message which can be seen by everyone on the server</source>
    <translation>/global &lt;teachdaireachd&gt;: Cuir teachdaireachd cabadaich uile-choitcheann a chì a h-uile duine air an fhrithealaiche</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/registered_only: Toggle &apos;registered only&apos; state. If enabled, only registered players can join server</source>
    <translation>/registered_only: Toglaich an staid “Buill clàraichte a-mhàin”. Ma tha seo an comas, chan fhaod ach cluicheadairean clàraichte tighinn a-steach dhan fhrithealaiche</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/super_power: Activate your super power. With it you can enter any room and are protected from kicking. Expires when you leave server</source>
    <translation>/super_power: Rach ’nad thighearna. Leis a’ chumhachd seo, ’s urrainn dhut tighinn a-steach gu seòmar sam bith agus thèid do dhìon ach nach fhaigh thu a’ bhròg idir. Falbhaidh an ùine air nuair a dh’fhàgas tu am frithealaiche</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/save &lt;parameter&gt;</source>
    <translation type="vanished">/save &lt;paramadair&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/stats: Query server stats</source>
    <translation>/stats: Iarr stadastaireachd an fhrithealaiche</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/force &lt;yes/no&gt;: Force vote result for active vote</source>
    <translation>/force &lt;yes/no&gt;: Sparr toradh air a’ bhòtadh làithreach</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/fix: Force this room to stay open when it is empty</source>
    <translation>/fix: Sparr air an t-seòmar seo gum mair e fosgailte nuair a bhios e falamh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/unfix: Undo the /fix command</source>
    <translation>/unfix: Neo-dhèan an àithne /fix</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/saveroom &lt;file name&gt;: Save room configuration into a file</source>
    <translation type="vanished">/saveroom &lt;ainm faidhle&gt;: Sàbhail rèiteachadh an t-seòmair ann am faidhle</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/loadroom &lt;file name&gt;: Load room configuration from a file</source>
    <translation type="vanished">/loadroom &lt;ainm faidhle&gt;: Luchdaich rèiteachadh seòmair o fhaidhle</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/delete &lt;parameter&gt;</source>
    <translation type="vanished">/delete &lt;paramadair&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>List of lobby chat commands:</source>
    <translation>Liosta de dh’àitheantan cabadaich an lobaidh:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>List of room chat commands:</source>
    <translation>Liosta de dh’àitheantan cabadaich an t-seòmair:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Commands for server admins only:</source>
    <translation>Àitheantan do rianairean frithealaiche a-mhàin:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unknown command:</source>
    <translation type="vanished">Àithne nach aithne dhuinn:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Say &apos;/help&apos; in chat for a list of commands</source>
    <translation type="vanished">Can “/help” sa chabadaich airson liosta dhe na h-àitheantan</translation>
  </message>
  <message>
    <source>room</source>
    <translation>seòmar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>lobby</source>
    <translation>lobaidh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>(playing)</source>
    <translation>(a’ cluich)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>(spectating)</source>
    <translation>(’na amharc)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Player is not online.</source>
    <translation>Chan eil an cluicheadair air loidhne.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/force: Please use &apos;yes&apos; or &apos;no&apos;.</source>
    <translation>/force: Cleachd “yes” no “no”.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/vote: Please use &apos;yes&apos; or &apos;no&apos;.</source>
    <translation>/vote: Cleachd “yes” no “no”.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Kicked</source>
    <translation>Fhuaras a’ bhròg</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This server only allows registered users to join.</source>
    <translation>Chan fhaod ach cleachdaichean clàraichte tighinn a-steach dhan fhrithealaiche seo.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>heads</source>
    <translation>ceann</translation>
  </message>
  <message>
    <source>tails</source>
    <translation>clàrsach</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This server does not support replays!</source>
    <translation>Cha chuir am frithealaiche seo taic ri ath-chluiche!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/greeting [message]: Set or clear greeting message to be shown to players who join the room</source>
    <translation>/greeting [teachdaieachd]: Suidhich no falamhaich an teachdaireachd fàilteachaidh a chì na cluicheadairean a thig a-steach dhan t-seòmar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/save &lt;config ID&gt; &lt;config name&gt;: Add current room configuration as votable choice for /callvote map</source>
    <translation>/save &lt;ID an rèiteachaidh&gt; &lt;ainm an rèiteachaidh&gt;: Cuir rèiteachadh làithreach an t-seòmair ri taghadh a’ bhòtaidh airson /callvote map</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/delete &lt;config ID&gt;: Delete a votable room configuration</source>
    <translation>/delete &lt;ID an rèiteachaidh&gt;: Sguab às dha rèiteachadh seòmair a ghabhas bhòtadh air</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/saveroom &lt;file name&gt;: Save all votable room configurations (and the greeting) of this room into a file</source>
    <translation>/saveroom &lt;ainm faidhle&gt;: Sàbhail a h-uile rèiteachadh seòmair a ghabhas bhòtadh air (agus am fàilteachadh) aig an t-seòmar seo ann am faidhle</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/loadroom &lt;file name&gt;: Load votable room configurations (and greeting) from a file</source>
    <translation>/loadroom &lt;ainm faidhle&gt;: Luchdaich rèiteachaidhean seòmair (agus fàilteachadh) o fhaidhle</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&apos;Registered only&apos; state toggled.</source>
    <translation type="vanished">Chaidh an staid “Buill clàraichte a-mhàin” a thoglachadh.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Super power activated.</source>
    <translation>Chaidh thu ’nad thighearna.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unknown command or invalid parameters. Say &apos;/help&apos; in chat for a list of commands.</source>
    <translation>àithne no paramadairean nach aithne dhuinn. Can “/help” sa chabadaich airson liosta dhe na h-àitheantan.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You can&apos;t kick yourself!</source>
    <translation>Chan urrainn dhut a’ bhròg a thoirt dhut fhèin!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You can&apos;t kick the only other player!</source>
    <translation>Chan urrainn dhut a’ bhròg a thoirt dhan chluicheadair eile mu dheireadh!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The player is not in your room.</source>
    <translation>Chan eil an cluicheadair seo san t-seòmar agad.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This player is protected from being kicked.</source>
    <translation>Tha dìon air a&apos; chluicheadair ach nach fhaigh e a’ bhròg idir.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You&apos;re not the room master or a server admin!</source>
    <translation>Cha tusa ceannard an t-seòmair is chan eil thu ’nad rianaire frithealaiche!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You&apos;re already the room master.</source>
    <translation>Is tusa ceannard an t-seòmair mu thràth.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Greeting message cleared.</source>
    <translation>Chaidh an teachdaireachd fàilteachaidh fhalamhachadh.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Greeting message set.</source>
    <translation>Chaidh an teachdaireachd fàilteachaidh a shuidheachadh.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/callvote kick: This is only allowed in rooms without a room master.</source>
    <translation>/callvote kick: Chan eil seo ceadaichte ach ann an seòmar aig nach eil ceannard.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/callvote map: No maps available.</source>
    <translation>/callvote map: Chan eil mapa ri fhaighinn.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You&apos;re the new room master!</source>
    <translation>Is tusa ceannard ùr an t-seòmair!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/quit: Quit the server</source>
    <translation>/quit: Fàg am frithealaiche</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This command is only available in the lobby.</source>
    <translation>Chan eil an àithne seo ri fhaighinn ach san lobaidh.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This command is only available in rooms.</source>
    <translation>Chan eil an àithne seo ri fhaighinn ach ann an seòmar.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This server no longer allows unregistered players to join.</source>
    <translation>Cha cheadaich am frithealaiche seo tuilleadh gun dig cluicheadairean gun chlàradh ann.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This server now allows unregistered players to join.</source>
    <translation>Ceadaichidh am frithealaiche seo a-nis gun dig cluicheadairean gun chlàradh ann.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available callvote commands: hedgehogs &lt;number&gt;, pause, newseed, map &lt;name&gt;, kick &lt;player&gt;</source>
    <translation>Àitheantan callvote a tha ri am faighinn: hedgehogs &lt;àireamh&gt;, pause, newseed, map &lt;ainm&gt;, kick &lt;cluicheadair&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Please confirm server restart with &apos;/restart_server yes&apos;.</source>
    <translation>Dearbh ath-thòiseachadh an fhrithealaiche le “/restart_server yes”.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning! Room name change flood protection activated</source>
    <translation>Rabhadh! Chaidh dìon tuile air atharrachadh ainm an t-seòmair a ghnìomhachadh</translation>
  </message>
</context>
</TS>