share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_pl.ts
author alfadur
Thu, 09 Jul 2020 02:41:51 +0300
changeset 15713 73c4e7d47575
parent 15704 a356250566a8
permissions -rw-r--r--
fix sentry left jump

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS>
<TS version="2.1" language="pl">
<context>
  <name>About</name>
  <message>
    <source>Unknown Compiler</source>
    <translation>Nieznany kompilator</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hedgewars %1</source>
    <extracomment>%1 contains Hedgewars&apos; version number</extracomment>
    <translation>Hedgewars %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Revision %1 (%2)</source>
    <translation>Rewizja %1 (%2)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Visit our homepage: %1</source>
    <translation>Odwiedź naszą stronę domową: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This program is distributed under the %1.</source>
    <translation>Ten program jest rozpowszechniany na licencji %1.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>GNU GPL v2</source>
    <extracomment>Short for “GNU General Public License version 2”</extracomment>
    <translation>GNU GPL v2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dependency versions:</source>
    <extracomment>For the version numbers of Hedgewars&apos; software dependencies</extracomment>
    <translation>Wersje zależności:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;a href=&quot;https://gcc.gnu.org&quot;&gt;GCC&lt;/a&gt;: %1</source>
    <translation>&lt;a href=&quot;https://gcc.gnu.org&quot;&gt;GCC&lt;/a&gt;: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;a href=&quot;https://www.libsdl.org/&quot;&gt;SDL2&lt;/a&gt;: %1.%2.%3</source>
    <translation>&lt;a href=&quot;https://www.libsdl.org/&quot;&gt;SDL2&lt;/a&gt;: %1.%2.%3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;a href=&quot;https://www.libsdl.org/&quot;&gt;SDL2_mixer&lt;/a&gt;: %1.%2.%3</source>
    <translation>&lt;a href=&quot;https://www.libsdl.org/&quot;&gt;SDL2_mixer&lt;/a&gt;: %1.%2.%3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;a href=&quot;https://www.libsdl.org/&quot;&gt;SDL2_net&lt;/a&gt;: %1.%2.%3</source>
    <translation>&lt;a href=&quot;https://www.libsdl.org/&quot;&gt;SDL2_net&lt;/a&gt;: %1.%2.%3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;a href=&quot;https://www.libsdl.org/&quot;&gt;SDL2_image&lt;/a&gt;: %1.%2.%3</source>
    <translation>&lt;a href=&quot;https://www.libsdl.org/&quot;&gt;SDL2_image&lt;/a&gt;: %1.%2.%3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;a href=&quot;https://www.libsdl.org/&quot;&gt;SDL2_ttf&lt;/a&gt;: %1.%2.%3</source>
    <translation>&lt;a href=&quot;https://www.libsdl.org/&quot;&gt;SDL2_ttf&lt;/a&gt;: %1.%2.%3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;a href=&quot;https://www.qt.io/developers/&quot;&gt;Qt&lt;/a&gt;: %1</source>
    <translation>&lt;a href=&quot;https://www.qt.io/developers/&quot;&gt;Qt&lt;/a&gt;: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;a href=&quot;https://libav.org&quot;&gt;libavcodec&lt;/a&gt;: %1.%2.%3</source>
    <translation>&lt;a href=&quot;https://libav.org&quot;&gt;libavcodec&lt;/a&gt;: %1.%2.%3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;a href=&quot;https://libav.org&quot;&gt;libavformat&lt;/a&gt;: %1.%2.%3</source>
    <translation>&lt;a href=&quot;https://libav.org&quot;&gt;libavformat&lt;/a&gt;: %1.%2.%3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;a href=&quot;https://libav.org&quot;&gt;libavutil&lt;/a&gt;: %1.%2.%3</source>
    <translation>&lt;a href=&quot;https://libav.org&quot;&gt;libavutil&lt;/a&gt;: %1.%2.%3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;a href=&quot;https://icculus.org/physfs/&quot;&gt;PhysFS&lt;/a&gt;: %1.%2.%3</source>
    <translation>&lt;a href=&quot;https://icculus.org/physfs/&quot;&gt;PhysFS&lt;/a&gt;: %1.%2.%3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Credits</source>
    <translation>Twórcy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Other people</source>
    <translation>Inni ludzie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 (alias %2)</source>
    <translation>%1 (alias %2)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 &amp;lt;%2&amp;gt;</source>
    <extracomment>Part of credits. %1: Contributor name. %2: E-mail address</extracomment>
    <translation>%1 &amp;lt;%2&amp;gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1: %2</source>
    <extracomment>Part of credits. %1: Description of contribution. %2: Contributor name</extracomment>
    <translation>%1: %2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1: %2 &amp;lt;%3&amp;gt;</source>
    <extracomment>Part of credits. %1: Description of contribution. %2: Contributor name. %3: E-mail address</extracomment>
    <translation>%1: %2 &amp;lt;%3&amp;gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Extended Credits</source>
    <translation>Reszta twórców</translation>
  </message>
  <message>
    <source>An extended credits list can be found in the CREDITS text file.</source>
    <translation>Lista reszty twórców znajduje się w pliku CREDITS.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;a href=&quot;https://visualstudio.microsoft.com&quot;&gt;VC++&lt;/a&gt;: %1</source>
    <translation>&lt;a href=&quot;https://visualstudio.microsoft.com&quot;&gt;VC++&lt;/a&gt;: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unknown Compiler: %1</source>
    <translation>Nieznany kompilator: %1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AbstractPage</name>
  <message>
    <source>Go back</source>
    <translation>Wstecz</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BanDialog</name>
  <message>
    <source>IP</source>
    <translation>IP</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Nick</source>
    <translation>Nick</translation>
  </message>
  <message>
    <source>IP/Nick</source>
    <translation>IP/Nick</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reason</source>
    <translation>Powód</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Duration</source>
    <translation>Czas trwania</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ok</source>
    <translation>Ok</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>you know why</source>
    <translation>wiesz za dlaczego</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Ostrzeżenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Please, specify %1</source>
    <translation type="obsolete">Proszę, opisz %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>nickname</source>
    <translation type="vanished">ksywka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>permanent</source>
    <translation>dożywotni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ban player</source>
    <translation>Banuj gracza</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Please specify an IP address.</source>
    <translation>Podaj adres IP.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Please specify a nickname.</source>
    <translation>Podaj nick.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DataManager</name>
  <message>
    <source>Use Default</source>
    <translation>Użyj domyślnych</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FeedbackDialog</name>
  <message>
    <source>View</source>
    <translation>Pokaż</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send Feedback</source>
    <translation>Wyślij opinię</translation>
  </message>
  <message>
    <source>We are always happy about suggestions, ideas, or bug reports.</source>
    <translation>Jesteśmy wdzięczni za sugestie, pomysły i znalezione błędy.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send us feedback!</source>
    <translation>Wyślij swoją opinię!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>If you found a bug, you can see if it&apos;s already been reported here: </source>
    <translation>Jeśli znalazłeś błąd, możesz sprawdzić czy został już zgłoszony w tym miejscu: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Your email address is optional, but necessary if you want us to get back at you.</source>
    <translation>E-mail jest opcjonalny chyba, że chcesz byśmy się z tobą skontaktowali.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Feedback</source>
    <translation>Twoja opinia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This is optional, but this information might help us to resolve bugs and other technical problems.</source>
    <translation>To jest opcjonalne, ale ta informacja moze pomóc nam rozwiązać błędy i inne problemy techniczne.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FreqSpinBox</name>
  <message>
    <source>Never</source>
    <translation>Nigdy</translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <source>Every %1 turn</source>
    <translation>
      <numerusform>Co %1 turę</numerusform>
      <numerusform>Co %1 tury</numerusform>
      <numerusform>Co %1 tur</numerusform>
    </translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GameCFGWidget</name>
  <message>
    <source>Edit schemes</source>
    <translation>Edytuj schematy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit weapons</source>
    <translation>Edytuj uzbrojenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Game Options</source>
    <translation type="obsolete">Opcje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Game scheme will auto-select a weapon</source>
    <translation>Schemat gry automatycznie wybierze uzbrojenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Map</source>
    <translation>Mapa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Game options</source>
    <translation>Ustawienia gry</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GameSchemeModel</name>
  <message>
    <source>new</source>
    <translation type="obsolete">nowy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>copy of</source>
    <translation type="obsolete">kopia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>copy of %1</source>
    <translation type="obsolete">kopia %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New</source>
    <translation>Nowy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation>Kopia %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New (%1)</source>
    <translation>Nowy (%1)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of %1 (%2)</source>
    <translation>Kopia %1 (%2)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GameUIConfig</name>
  <message>
    <source>Guest</source>
    <translation>Gość</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HWApplication</name>
  <message numerus="yes">
    <source>%1 minutes</source>
    <translation>
      <numerusform>%1 minuta</numerusform>
      <numerusform>%1 minuty</numerusform>
      <numerusform>%1 minut</numerusform>
    </translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <source>%1 hour</source>
    <translation>
      <numerusform>%1 godzina</numerusform>
      <numerusform>%1 godziny</numerusform>
      <numerusform>%1 godzin</numerusform>
    </translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <source>%1 hours</source>
    <translation>
      <numerusform>%1 godziny</numerusform>
      <numerusform>%1 godziny</numerusform>
      <numerusform>%1 godzin</numerusform>
    </translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <source>%1 day</source>
    <translation>
      <numerusform>%1 dzień</numerusform>
      <numerusform>%1 dni</numerusform>
      <numerusform>%1 dni</numerusform>
    </translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <source>%1 days</source>
    <translation>
      <numerusform>%1 dni</numerusform>
      <numerusform>%1 dni</numerusform>
      <numerusform>%1 dni</numerusform>
    </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scheme &apos;%1&apos; not supported</source>
    <extracomment>Here, “scheme” refers to the scheme of a Uniform Resource Identifier”</extracomment>
    <translation>Shemat &apos;%1&apos; nie jest wspierany</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot create directory %1</source>
    <translation>Nie można utworzyć katalogu %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Failed to open data directory:
%1
Please check your installation!</source>
    <translation type="vanished">Nie można otworzyć katalogu z danymi:
%1
Sprawdź poprawność instalacji!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Usage</source>
    <comment>command-line</comment>
    <extracomment>“Usage” as in “how the command-line syntax works”. Shown when running “hedgewars --help” in command-line</extracomment>
    <translation>Użycie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OPTION</source>
    <comment>command-line</comment>
    <extracomment>Name of a command-line argument, shown when running “hedgewars --help” in command-line. “OPTION” as in “command-line option”</extracomment>
    <translation>OPCJA</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CONNECTSTRING</source>
    <comment>command-line</comment>
    <extracomment>Name of a command-line argument, shown when running “hedgewars --help” in command-line</extracomment>
    <translation>CONNECTSTRING</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Options</source>
    <comment>command-line</comment>
    <extracomment>“Options” as in “command-line options”</extracomment>
    <translation>Opcje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display this help</source>
    <comment>command-line</comment>
    <translation>Wyświetl tę pomoc</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom path for configuration data and user data</source>
    <comment>command-line</comment>
    <translation>Własna ścieżka do konfiguracji i danych użytkownika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom path to the game data folder</source>
    <comment>command-line</comment>
    <translation>Własna ścieżka do folderu danych gry</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hedgewars can use a %1 (e.g. &quot;%2&quot;) to connect on start.</source>
    <comment>command-line</comment>
    <translation>Hedgewars może użyć %1 (np. &quot;%2&quot;) by połączyć się na starcie.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Malformed option argument: %1</source>
    <comment>command-line</comment>
    <translation>Niepoprawny argument: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unknown option argument: %1</source>
    <comment>command-line</comment>
    <translation>Nieznany argument: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Failed to open data directory:
%1

Please check your installation!</source>
    <translation>Nie można otworzyć katalogu z danymi:
%1

Sprawdź poprawność instalacji!</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HWAskQuitDialog</name>
  <message>
    <source>Do you really want to quit?</source>
    <translation>Na pewno chcesz zakończyć?</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HWChatWidget</name>
  <message>
    <source>%1 has been removed from your ignore list</source>
    <translation>%1 został usunięty z listy ignorowanych</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 has been added to your ignore list</source>
    <translation>%1 został dodany do listy ignorowanych</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 has been removed from your friends list</source>
    <translation>%1 został usunięty z listy przyjaciół</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 has been added to your friends list</source>
    <translation>%1 został dodany do listy przyjaciół</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Stylesheet imported from %1</source>
    <translation>Arkusz stylów został zaimportowany z %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enter %1 if you want to use the current StyleSheet in future, enter %2 to reset!</source>
    <translation>Wpisz %1 jeśli chcesz użyć tego arkusza stylów w przyszłości. Wpisz %2 by go zresetować!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Couldn&apos;t read %1</source>
    <translation>Nie można odczytać %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>StyleSheet discarded</source>
    <translation>Arkusz stylów został odrzucony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>StyleSheet saved to %1</source>
    <translation>Arkusz stylów został zapisany jako %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Failed to save StyleSheet to %1</source>
    <translation>Nie można było zapisać arkusza stylów jako %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 has joined</source>
    <translation>%1 dołączył</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 has left</source>
    <translation>%1 wyszedł</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 has left (%2)</source>
    <translation>%1 wyszedł (%2)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Chat log</source>
    <translation>Dziennik czatu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enter chat messages here and send them with [Enter]</source>
    <translation>Tutaj wpisz wiadomości czatu i wyślij je wciskając [Enter]</translation>
  </message>
  <message>
    <source>List of players</source>
    <translation>Lista graczy</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HWForm</name>
  <message>
    <source>Cannot save record to file %1</source>
    <translation>Nie można zapisać nagrania do pliku %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>DefaultTeam</source>
    <translation type="vanished">DomyślnaDrużyna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hedgewars Demo File</source>
    <comment>File Types</comment>
    <translation>Plik demo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hedgewars Save File</source>
    <comment>File Types</comment>
    <translation>Zapisana gra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Demo name</source>
    <translation>Podaj nazwę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Demo name:</source>
    <translation>Nazwa demo:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Game aborted</source>
    <translation>Gra przerwana</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Nickname</source>
    <translation>Nick</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No nickname supplied.</source>
    <translation>Nie podano nicku.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Someone already uses your nickname %1 on the server.
Please pick another nickname:</source>
    <translation>Ktoś używa tego nicku %1 na serwerze.
Wybierz inny nick:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1&apos;s Team</source>
    <translation>Zespół %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hedgewars - Nick registered</source>
    <translation>Hedgewars - Zarejestrowany nick</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This nick is registered, and you haven&apos;t specified a password.
If this nick isn&apos;t yours, please register your own nick at www.hedgewars.org
Password:</source>
    <translation type="vanished">Ten nick jest zarejestrowany i musisz podać hasło.
Jeżeli ten nick nie jest twój, zarejestrój własny na www.hedgewars.org
Hasło:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Your nickname is not registered.
To prevent someone else from using it,
please register it at www.hedgewars.org</source>
    <translation type="vanished">Twój nick nie jest zarejestrowany.
By zapobiec używania go przez kogoś innego
zarejestruj go na www.hedgewars.org</translation>
  </message>
  <message>
    <source>
Your password wasn&apos;t saved either.</source>
    <translation type="vanished">
Twoje hasło nie zostało zapisane.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hedgewars - Empty nickname</source>
    <translation>Hedgewars - Brak nicku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hedgewars - Wrong password</source>
    <translation>Hedgewars - Złe hasło</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You entered a wrong password.</source>
    <translation>Wpisałeś złe hasło.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Try Again</source>
    <translation>Spróbuj ponownie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hedgewars - Connection error</source>
    <translation>Hedgewars - Błąd połączenia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You reconnected too fast.
Please wait a few seconds and try again.</source>
    <translation>Za szybko połączyłes się ponownie.
Poczekaj kilka sekund i spróbuj ponownie.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This page requires an internet connection.</source>
    <translation type="vanished">Ta strona wymaga połączenia z internetem.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Guest</source>
    <translation type="vanished">Gość</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Room password</source>
    <translation>Hasło do pokoju</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The room is protected with password.
Please, enter the password:</source>
    <translation>Ten pokój jest chroniony hasłem
Podaj hasło:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Team 1</source>
    <translation>Drużyna 1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Team %1</source>
    <extracomment>Default team name</extracomment>
    <translation>Drużyna %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Computer %1</source>
    <extracomment>Default computer team name</extracomment>
    <translation>Komputer %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unknown network error (possibly missing SSL library).</source>
    <translation>Nieznany błąd sieci (możliwy brak biblioteki SSL).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This feature requires an Internet connection, but you don&apos;t appear to be online (error code: %1).</source>
    <translation>Ta funkcja wymaga połączenia z internetem, a ty nie jesteś online (kod błędu: %1).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Internal error: Reply object is invalid.</source>
    <translation>Wewnętrzny błąd: Obiekt odpowiedz jest niepoprawny.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This nick is registered, and you haven&apos;t specified a password.

If this nick isn&apos;t yours, please register your own nick at www.hedgewars.org

Password:</source>
    <translation>Ten nick jest zarejestrowany i musisz podać hasło.

Jeżeli ten nick nie jest twój, zarejestrój własny na www.hedgewars.org

Hasło:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>

Your password wasn&apos;t saved either.</source>
    <translation>

Twoje hasło nie zostało zapisane.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Your nickname is not registered.
To be able to rejoin games in progress and
prevent someone else from using your nickname,
please register it at www.hedgewars.org.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HWGame</name>
  <message>
    <source>en.txt</source>
    <extracomment>IMPORTANT: This text has a special meaning, do not translate it directly. This is the file name of translation files for the game engine, found in Data/Locale/. Usually, you replace “en” with the ISO-639-1 language code of your language.</extracomment>
    <translation>pl.txt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot open demofile %1</source>
    <translation>Nie można wczytać dema z pliku %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A Fatal ERROR occured! - The game engine had to stop.
We are very sorry for the inconvenience :(
If this keeps happening, please click the &apos;%1&apos; button in the main menu!
Last two engine messages:
%2</source>
    <translation type="vanished">Wystąpił fatalny BŁĄD! - Silnik gry musiał się zatrzymać.
Bardzo nam przykro z powodu niedogodności :(
Jeśli to będzie się powtarzać, wciśnij przycisk &quot;%1&quot; w menu głównym!!
Dwie ostatnie wiadomości silnika:
%2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A Fatal ERROR occured! - The game engine had to stop.

We are very sorry for the inconvenience :(

If this keeps happening, please click the &apos;%1&apos; button in the main menu!

Last two engine messages:
%2</source>
    <translation type="vanished">Wystąpił fatalny BŁĄD! - Silnik gry musiał się zatrzymać.

Bardzo nam przykro z powodu niedogodności :(

Jeśli to będzie się powtarzać, wciśnij przycisk &quot;%1&quot; w menu głównym!!

Dwie ostatnie wiadomości silnika:
%2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A fatal ERROR occured! The game engine had to stop.

We are very sorry for the inconvenience. :-(

If this keeps happening, please click the &apos;Feedback&apos; button in the main menu!

Last engine message:
%1</source>
    <translation>Wystąpił BŁĄD krytyczny! Silnik gry musiał zostać zatrzymany.

Bardzo przepraszamy za niedogodność.

Jeśli to się będzie powtarzać, kliknij przycisk &quot;Twoja opinia&quot; w menu głównym!

Ostatnia wiadomość silnika:
%1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HWHostPortDialog</name>
  <message>
    <source>Connect to server</source>
    <translation>Połącz z serwerem</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HWMapContainer</name>
  <message>
    <source>All</source>
    <translation>Wszystkie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Small</source>
    <translation>Małe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Medium</source>
    <translation>Średnie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Large</source>
    <translation>Duże</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cavern</source>
    <translation>Jaskinie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Wacky</source>
    <translation>Odjechane</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Small tunnels</source>
    <translation>Małe tunele</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Medium tunnels</source>
    <translation>Średnie tunele</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Seed</source>
    <extracomment>Refers to the &quot;random seed&quot;; the source of randomness in the game</extracomment>
    <translation>Ziarno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Map type:</source>
    <translation>Typ mapy:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image map</source>
    <translation>Mapa z obrazka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mission map</source>
    <translation>Misja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hand-drawn</source>
    <translation>Rysowana ręcznie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Randomly generated</source>
    <translation>Losowa mapa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Random maze</source>
    <translation>Losowe labirynty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Random</source>
    <translation>Losowo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Map preview:</source>
    <translation>Podgląd:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Load map drawing</source>
    <translation>Wczytaj rysowana mapę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit map drawing</source>
    <translation>Edytuj mapę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Small islands</source>
    <translation>Małe wyspy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Medium islands</source>
    <translation>Średnie wyspy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Large islands</source>
    <translation>Duże wyspy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Map size:</source>
    <translation>Rozmiar mapy:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Maze style:</source>
    <translation>Styl labiryntu:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mission:</source>
    <translation>Misja:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Map:</source>
    <translation>Mapa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Load drawn map</source>
    <translation>Załaduj mapę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Drawn Maps</source>
    <translation>Narysowane mapy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All files</source>
    <translation>Wszystkie pliki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Large tunnels</source>
    <translation>Duże tunele</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Theme: %1</source>
    <translation>Motyw: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Random perlin</source>
    <translation>Losowy perlin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style:</source>
    <translation>Styl:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Forts</source>
    <translation>Forty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>View and edit the seed, the source of randomness in the game</source>
    <translation>Zobacz i edytuj ziarno, źródło losowości w grze</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Randomize the theme</source>
    <translation>Wylosuj motyw</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a theme</source>
    <translation>Wybierz motyw</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Randomize the map, theme and seed</source>
    <translation>Losuje mapę, motyw i ziarno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Randomize the theme and seed</source>
    <translation>Losuje motyw i ziarno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Randomize the seed</source>
    <translation>Losuje ziarno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Click to randomize the map, theme and seed</source>
    <translation>Kliknij, aby wygenerować losową mapę, motyw i ziarno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Click to randomize the theme and seed</source>
    <translation>Kliknij, aby wylosować motyw i ziarno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Adjust the complexity of the generated map</source>
    <translation>Dostosuj poziom złożoności generowanych map</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Adjust the distance between forts</source>
    <translation>Dostosuj odległość pomiędzy forami</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Click to edit</source>
    <translation>Kliknij aby edytować</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scale size of the drawn map</source>
    <translation>Skaluj rozmiar narysowanej mapy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Load</source>
    <translation>Wczytaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit</source>
    <translation>Edytuj</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HWNetServersModel</name>
  <message>
    <source>Title</source>
    <translation>Nazwa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>IP</source>
    <extracomment>short for &quot;IP address&quot; (Internet Protocol), part of server address</extracomment>
    <translation>IP</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Port</source>
    <extracomment>short for &quot;port number&quot;, part of server address</extracomment>
    <translation>Port</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HWNewNet</name>
  <message>
    <source>The host was not found. Please check the host name and port settings.</source>
    <translation>Serwer nie został znaleziony. Sprawdź nazwę hosta i ustawienia portu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Connection refused</source>
    <translation type="vanished">Połączenie odrzucone</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Quit reason: </source>
    <translation type="vanished">Powód wyjścia: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Room destroyed</source>
    <translation>Pokój zniszczony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You got kicked</source>
    <translation>Zostałeś wyrzucony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 *** %2 has joined the room</source>
    <translation>%1 *** %2 dołączył do pokoju</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 *** %2 has joined</source>
    <translation type="obsolete">%1 *** %2 dołączył</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 *** %2 has left (%3)</source>
    <translation>%1 *** %2 wyszedł (%3)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 *** %2 has left</source>
    <translation>%1 *** %2 wyszedł</translation>
  </message>
  <message>
    <source>User quit</source>
    <translation type="vanished">Użytkownik wyszedł</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remote host has closed connection</source>
    <translation>Zdalny host zakończył połączenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The server is too old. Disconnecting now.</source>
    <translation>Stara wersja serwera. Nastąpi rozłączenie.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Server authentication error</source>
    <translation>Błąd uwierzytelniania serwera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reason:</source>
    <translation>Powód:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The connection was refused by the official server or timed out. Something seems to be wrong with the official server at the moment. This might be a temporary problem. Please try again later.</source>
    <translation>Połączenie zostało odrzucone przez oficjalny serwer lub przekroczyło limit czasu. Coś zdaje się być w tej chwili nie w porządku z oficjalnym serwerem. To może być tymczasowy problem. Proszę spróbować ponownie.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The connection was refused by the host or timed out. This might have one of the following reasons:
- The Hedgewars Server program does currently not run on the host
- The specified port number is incorrect
- There is a temporary network problem

Please check the host name and port settings and/or try again later.</source>
    <translation>Połączenie zostało odrzucone przez hosta lub przekroczyło limit czasu. Może to mieć jeden z poniższych powodów:
- Program Serwera Hedgewars aktualnie nie chodzi na hoście
- Podany numer portu jest nieprawidłowy
- Jest tymczasowy problem z siecią

Sprawdź nazwę hosta i ustawienia portu i/lub spróbuj ponownie później.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HWPasswordDialog</name>
  <message>
    <source>Login</source>
    <translation>Login</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To connect to the server, please log in.
If you don&apos;t have an account on www.hedgewars.org,
just enter your nickname.</source>
    <translation type="vanished">Zaloguj się by połączyć się z serwerem.
Jeśli nie masz konta na www.hedgewars.org,
po prostu wpisz swój nick.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Nickname:</source>
    <translation>Nick:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Password:</source>
    <translation>Hasło:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Account</source>
    <translation>Nowe konto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To connect to the server, please log in.

If you don&apos;t have an account on www.hedgewars.org,
just enter your nickname.</source>
    <translation>Zaloguj się by połączyć się z serwerem.

Jeśli nie masz konta na www.hedgewars.org,
po prostu wpisz swój nick.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HWRecorder</name>
  <message>
    <source>A fatal ERROR occured while processing the video recording! The video could not be saved.

As a workaround, you could try to reset the Hedgewars video recorder settings to the defaults.

To report this error, please click the &apos;Feedback&apos; button in the main menu!

Last engine message:
%1</source>
    <translation>Wystąpił fatalny BŁĄD podczas przetwarzania nagrania wideo! Wideo nie mogło zostać zapisane.

Jako obejście, możesz spróbować zresetować ustawienia nagrywania wideo Hedgewars do domyślnych.

By zgłosić ten błąd, kliknij przycisk &quot;Twoja opinia&quot; w menu głównym!

Ostatnia wiadomość silnika:
%1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HWUploadVideoDialog</name>
  <message>
    <source>Upload video</source>
    <translation type="vanished">Prześłij wideo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Upload</source>
    <translation type="vanished">Prześlij</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HatButton</name>
  <message>
    <source>Change hat (%1)</source>
    <translation>Zmień czapkę (%1)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HatPrompt</name>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use selected hat</source>
    <translation>Użyj wybranej czapki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search for a hat:</source>
    <translation>Szukaj czapki:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a hat</source>
    <translation>Wybierz nakrycie głowy</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>KB</name>
  <message>
    <source>SDL_ttf returned error while rendering text, most propably it is related to the bug in freetype2. It&apos;s recommended to update your freetype lib.</source>
    <translation type="obsolete">SDL_ttf zwrócił problem podczas przetwarzania tekstu, najprawdopodobniej jest to związane z błędem we freetype2. Zaleca się zaktualizowanie biblioteki freetype.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>KeyBinder</name>
  <message>
    <source>Category</source>
    <translation>Kategoria</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning: The same key is assigned multiple times!</source>
    <translation>Ostrzeżenie: Ten sam klawisz jest przypisany wielokrotnie!</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LibavInteraction</name>
  <message>
    <source>Duration: %1m %2s
</source>
    <translation type="obsolete">Długość: %1m %2s
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Video: %1x%2, </source>
    <translation type="obsolete">Wideo: %1x%2, </translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 fps, </source>
    <translation type="obsolete">%1 kl/s, </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Audio: </source>
    <translation>Audio: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>unknown</source>
    <translation>nieznany</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Duration: %1m %2s</source>
    <translation type="vanished">Czas trwania: %1m %2s</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Video: %1x%2</source>
    <translation type="vanished">Wideo: %1x%2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Duration: %1min %2s</source>
    <extracomment>Duration in minutes and seconds (SI units)</extracomment>
    <translation>Długość: %1min %2s</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 FPS</source>
    <translation type="vanished">%1 FPS</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Video: %1x%2, %3 FPS, %4</source>
    <extracomment>Video metadata. %1 = video width, %2 = video height, %3 = frames per second = %4 = decoder name</extracomment>
    <translation>Wideo: %1x%2, %3 FPS, %4</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Video: %1x%2, %3</source>
    <extracomment>Video metadata. %1 = video width, %2 = video height, %3 = decoder name</extracomment>
    <translation>Wideo: %1x%2, %3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Player: %1</source>
    <translation>Gracz: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Theme: %1</source>
    <translation>Motyw: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Map: %1</source>
    <translation>Mapa: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Record: %1</source>
    <extracomment>As in ‘recording’</extracomment>
    <translation>Rekord: %1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MapModel</name>
  <message>
    <source>No description available.</source>
    <translation>Brak opisu.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MinesTimeSpinBox</name>
  <message>
    <source>Random</source>
    <translation>Losowo</translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <source>%1 seconds</source>
    <translation>
      <numerusform>%1 sekunda</numerusform>
      <numerusform>%1 sekundy</numerusform>
      <numerusform>%1 sekund</numerusform>
    </translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageAdmin</name>
  <message>
    <source>Clear Accounts Cache</source>
    <translation>Wyczyść pamięć podręczną kont</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fetch data</source>
    <translation>Pobierz dane</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Server message for latest version:</source>
    <translation>Wiadomość dla najnowszej wersji gry:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Server message for previous versions:</source>
    <translation>Wiadomość dla poprzednich wersji gry:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Latest version protocol number:</source>
    <translation>Najnowszy nr. wersji protokołu:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>MOTD preview:</source>
    <extracomment>MOTD = Message Of The Day, the message which is shown to players joining the server</extracomment>
    <translation>Podgląd wiadomości dnia:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set data</source>
    <translation>Zapisz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>General</source>
    <translation>Ogólne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bans</source>
    <translation>Bany</translation>
  </message>
  <message>
    <source>IP/Nick</source>
    <translation>IP/Nick</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Expiration</source>
    <translation>Wygaśnie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reason</source>
    <translation>Powód</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Refresh</source>
    <translation>Odśwież</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add</source>
    <translation>Dodaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remove</source>
    <translation>Usuń</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageCampaign</name>
  <message>
    <source>Team</source>
    <translation>Drużyna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Campaign</source>
    <translation>Kampania</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mission</source>
    <translation>Misja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start fighting</source>
    <translation>Zacznij bitwę</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageConnecting</name>
  <message>
    <source>Connecting...</source>
    <translation>Łączenie...</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageDataDownload</name>
  <message>
    <source>Loading, please wait.</source>
    <translation>Ładowanie, proszę czekać.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This page requires an internet connection.</source>
    <translation type="vanished">Ta strona wymaga połączenia z internetem.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open packages directory</source>
    <translation>Otwórz katalog z dodatkami</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Load the start page</source>
    <translation>Wczytaj stronę główną</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unknown network error (possibly missing SSL library).</source>
    <translation>Nieznany błąd sieci (możliwy brak biblioteki SSL).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This feature requires an Internet connection, but you don&apos;t appear to be online (error code: %1).</source>
    <translation>Ta funkcja wymaga połączenia z internetem, a ty nie jesteś online (kod błędu: %1).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Internal error: Reply object is invalid.</source>
    <translation>Wewnętrzny błąd: Obiekt odpowiedz jest niepoprawny.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageDrawMap</name>
  <message>
    <source>Undo</source>
    <translation>Cofnij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Clear</source>
    <translation>Wyczyść</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Load</source>
    <translation>Wczytaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save</source>
    <translation>Zapisz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Load drawn map</source>
    <translation>Załaduj mapę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save drawn map</source>
    <translation>Zapisz mapę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Drawn Maps</source>
    <translation>Narysowane mapy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All files</source>
    <translation>Wszystkie pliki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Eraser</source>
    <translation>Gumka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polyline</source>
    <translation>Linia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rectangle</source>
    <translation>Prostokąt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ellipse</source>
    <translation>Elipsa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Optimize</source>
    <translation>Optymalizuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Brush size</source>
    <translation>Wielkość pędzla</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageEditTeam</name>
  <message>
    <source>General</source>
    <translation>Ogólne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select an action to choose a custom key bind for this team</source>
    <translation>Wybierz czynność by przypisać klawisz dla tego zespołu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use my default</source>
    <translation>Użyj domyślnych</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset all binds</source>
    <translation>Zresetuj przypisania</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom Controls</source>
    <translation>Własne ustawienia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hat</source>
    <translation>Czapka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation>Nazwa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This hedgehog&apos;s name</source>
    <translation>Imię jeża</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Randomize this hedgehog&apos;s name</source>
    <translation>Losuj imię</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Random Team</source>
    <translation>Losowa drużyna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Play a random example of this voice</source>
    <translation>Zagraj losową próbkę tego głosu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Random Hats</source>
    <translation>Losowe czapki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Random Names</source>
    <translation>Losowe imiona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Randomize the team name</source>
    <translation>Wylosuj nazwę drużyny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Randomize the grave</source>
    <translation>Wylosuj grób</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Randomize the flag</source>
    <translation>Wylosuj flagę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Randomize the voice</source>
    <translation>Wylosuj głos</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Randomize the fort</source>
    <translation>Wylosuj fort</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CPU %1</source>
    <extracomment>Name of a flag for computer-controlled enemies. %1 is replaced with the computer level</extracomment>
    <translation>CPU %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 (%2)</source>
    <translation>%1 (%2)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageGameStats</name>
  <message>
    <source>Details</source>
    <translation>Szczegóły</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Health graph</source>
    <translation>Wykres punktów życia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ranking</source>
    <translation>Ranking</translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <source>The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pts.</source>
    <translation>
      <numerusform>Zwycięzcą nagrody na najlepszy strzał jest &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; z &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; punktem.</numerusform>
      <numerusform>Zwycięzcą nagrody na najlepszy strzał jest &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; z &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; punktami.</numerusform>
      <numerusform>Zwycięzcą nagrody na najlepszy strzał jest &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; z &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; punktami.</numerusform>
    </translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <source>The best killer is &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; kills in a turn.</source>
    <translation>
      <numerusform>Najlepszym zabójcą został &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; zabijając &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; jeża w ciągu tury.</numerusform>
      <numerusform>Najlepszym zabójcą został &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; zabijając &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; jeże w ciągu tury.</numerusform>
      <numerusform>Najlepszym zabójcą został &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; zabijając &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; jeży w ciągu tury.</numerusform>
    </translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <source>A total of &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; hedgehog(s) were killed during this round.</source>
    <translation>
      <numerusform>W tej rundzie został zabity &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; jeż.</numerusform>
      <numerusform>W tej rundzie zostały zabite &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; jeże.</numerusform>
      <numerusform>W tej rundzie zostało zabitych &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; jeży.</numerusform>
    </translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <source>(%1 kill)</source>
    <extracomment>Number of kills in stats screen, written after the team name</extracomment>
    <translation>
      <numerusform>(%1 zabity jeż)</numerusform>
      <numerusform>(%1 zabite jeże)</numerusform>
      <numerusform>(%1 zabitych jeży)</numerusform>
    </translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; thought it&apos;s good to shoot his own hedgehogs with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pts.</source>
    <translation type="vanished">&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; myśleli, że dobrze jest strzelać do swoich na &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pkt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; killed &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; of his own hedgehogs.</source>
    <translation type="vanished">&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; zabili &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; swoich jeży.</translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <source>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; was scared and skipped turn &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; times.</source>
    <translation>
      <numerusform>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; trząsł portkami i opuścił turę &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; raz.</numerusform>
      <numerusform>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; trząsł portkami i opuścił turę &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; razy.</numerusform>
      <numerusform>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; trząsł portkami i opuścił turę &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; razy.</numerusform>
    </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Play again</source>
    <translation>Zagraj ponownie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save</source>
    <translation type="vanished">Zapisz</translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <source>(%1 %2)</source>
    <extracomment>For custom number of points in the stats screen, written after the team name. %1 is the number, %2 is the word. Example: “4 points”</extracomment>
    <translation>
      <numerusform>(%1 %2)</numerusform>
      <numerusform>(%1 %2)</numerusform>
      <numerusform>(%1 %2)</numerusform>
    </translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <source>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; thought it&apos;s good to shoot their own hedgehogs for &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pts.</source>
    <translation>
      <numerusform>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; myśleli, że dobrze jest strzelać do swoich jeży i zadali sobie &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; punkt obrażeń.</numerusform>
      <numerusform>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; myśleli, że dobrze jest strzelać do swoich jeży i zadali sobie &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; punkty obrażeń.</numerusform>
      <numerusform>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; myśleli, że dobrze jest strzelać do swoich jeży i zadali sobie &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; punktów obrażeń.</numerusform>
    </translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <source>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; killed &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; of their own hedgehogs.</source>
    <translation>
      <numerusform>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; zabili &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; swojego jeża.</numerusform>
      <numerusform>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; zabili &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; swoje jeże.</numerusform>
      <numerusform>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; zabili &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; swoich jeży.</numerusform>
    </translation>
  </message>
  <message>
    <source>With everyone having the same clan color, there was no reason to fight. And so the hedgehogs happily lived in peace ever after.</source>
    <translation>Ponieważ każdy miał taki sam kolor klanu, nie było powodu do walki. I tak jeże żyły w pokoju długo i szczęśliwie.</translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <source>(%1 point(s))</source>
    <extracomment>Number of points in stats screen, written after the team name</extracomment>
    <translation>
      <numerusform>(%1 punkty/ów)</numerusform>
      <numerusform></numerusform>
      <numerusform></numerusform>
    </translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <source>(%L1 second(s))</source>
    <extracomment>Time in seconds</extracomment>
    <translation>
      <numerusform>(%L1 sekund(y))</numerusform>
      <numerusform></numerusform>
      <numerusform></numerusform>
    </translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <source>(%1 crate(s))</source>
    <translation>
      <numerusform>(%1 skrzyń)</numerusform>
      <numerusform></numerusform>
      <numerusform></numerusform>
    </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save demo</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save demo (unavailable because the /lua command was used)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageInGame</name>
  <message>
    <source>In game...</source>
    <translation>W trakcie gry...</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageInfo</name>
  <message>
    <source>Open the snapshot folder</source>
    <translation>Otwórz folder ze zrzutami ekranu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageMain</name>
  <message>
    <source>Downloadable Content</source>
    <translation>Dodatki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Play a game on a single computer</source>
    <translation>Graj na swoim komputerze</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Play a game across a network</source>
    <translation>Graj poprzez sieć</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Read about who is behind the Hedgewars Project</source>
    <translation>Dowiedz się kto jest twórcą gry</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Leave a feedback here reporting issues, suggesting features or just saying how you like Hedgewars</source>
    <translation>Opisz problem, zasugeruj zmiany lub napisz po prostu jak bardzo lubisz Hedgewars</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Access the user created content downloadable from our website</source>
    <translation>Ściągnij rzeczy stworzone przez graczy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exit game</source>
    <translation>Wyjdź z gry</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manage videos recorded from game</source>
    <translation>Zarządzaj filmami z gry</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit game preferences</source>
    <translation>Zmień ustawienia gry</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Play a game across a local area network</source>
    <translation>Zagraj poprzez sieć lokalną</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Play a game on an official server</source>
    <translation>Zagraj na oficjalnym serwerze</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Feedback</source>
    <translation>Twoja opinia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Play local network game</source>
    <translation>Zagraj poprzez LAN</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Play official network game</source>
    <translation>Zagraj na oficjalnym serwerze</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open the Hedgewars online game manual in your web browser</source>
    <translation>Otwórz podręcznik online Hedgewars w swojej przeglądarce internetowej</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageMultiplayer</name>
  <message>
    <source>Start</source>
    <translation>Start</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit game preferences</source>
    <translation>Zmień ustawienia gry</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start fighting (requires at least 2 teams)</source>
    <translation>Zacznij bitwę (wymaga co najmniej 2 drużyn)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageNet</name>
  <message>
    <source>Connect to the selected server</source>
    <translation>Połącz z wybranym serwerem</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Update the list of servers</source>
    <translation>Zaktualizuj listę serwerów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Specify the address and port number of a known server and connect to it directly</source>
    <translation>Podaj adres i numer portu znanego serwera i połącz się bezpośrednio</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start private server</source>
    <translation>Uruchom prywatny serwer</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageNetGame</name>
  <message>
    <source>Control</source>
    <translation type="obsolete">Kontrola</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit game preferences</source>
    <translation>Zmień ustawienia gry</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start</source>
    <translation>Start</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Update</source>
    <translation>Aktualizuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Room controls</source>
    <translation>Ustawienia pokoju</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Room name</source>
    <translation>Nazwa pokoju</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Update the room name</source>
    <translation>Zmień nazwę pokoju</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Turn on the lightbulb to show the other players when you&apos;re ready to fight</source>
    <translation>Zapal żarówkę, by pokazać innym graczom, kiedy będziesz gotowy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start fighting (requires at least 2 teams)</source>
    <translation>Zacznij bitwę (wymaga co najmniej 2 drużyn)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageNetServer</name>
  <message>
    <source>Click here for details</source>
    <translation>Pokaż szczegóły</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert your address here</source>
    <translation>Wprowadź adres</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageOptions</name>
  <message>
    <source>New team</source>
    <translation>Nowa drużyna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit team</source>
    <translation>Edycja drużyny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete team</source>
    <translation>Usuń drużynę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You can&apos;t edit teams from team selection. Go back to main menu to add, edit or delete teams.</source>
    <translation>Nie możesz edytować drużyn z menu wyboru drużyn. By to uczynić, wróć do głównego menu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New scheme</source>
    <translation>Nowy schemat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit scheme</source>
    <translation>Edytuj schemat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete scheme</source>
    <translation>Usuń schemat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New weapon set</source>
    <translation>Nowy zestaw uzbrojenia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit weapon set</source>
    <translation>Edytuj zestaw uzbrojenia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete weapon set</source>
    <translation>Usuń zestaw uzbrojenia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Advanced</source>
    <translation>Zaawansowane</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset to default colors</source>
    <translation>Przywróć domyślne kolory</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Proxy host</source>
    <translation>Server proxy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Proxy port</source>
    <translation>Port proxy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Proxy login</source>
    <translation>Login do proxy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Proxy password</source>
    <translation>Hasło</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No proxy</source>
    <translation>Bez proxy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Socks5 proxy</source>
    <translation>Socks5 proxy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>HTTP proxy</source>
    <translation>HTTP proxy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>System proxy settings</source>
    <translation>Systemowe ustawienia proxy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select an action to change what key controls it</source>
    <translation>Wybierz czynność by przypisać do niej klawisz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset to default</source>
    <translation>Przywróć domyślne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset all binds</source>
    <translation>Zresetuj klawisze</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Game</source>
    <translation>Gra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Graphics</source>
    <translation>Grafika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Audio</source>
    <translation>Dźwięk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Controls</source>
    <translation>Sterowanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Video Recording</source>
    <translation>Nagrywanie wideo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Network</source>
    <translation>Sieć</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Teams</source>
    <translation>Drużyny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Schemes</source>
    <translation>Schematy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Weapons</source>
    <translation>Uzbrojenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Frontend</source>
    <translation>Interfejs</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom colors</source>
    <translation>Własne kolory</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Game audio</source>
    <translation>Dźwięki w grze</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Frontend audio</source>
    <translation>Dźwięki interfejsu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Account</source>
    <translation>Konto</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Proxy settings</source>
    <translation>Ustawienia proxy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Miscellaneous</source>
    <translation>Różne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Updates</source>
    <translation>Aktualizacja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check for updates</source>
    <translation>Sprawdź aktualizacje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Video recording options</source>
    <translation>Ustawienia nagrywania</translation>
  </message>
  <message>
    <source>x</source>
    <extracomment>Multiplication sign, to be used between two numbers. Note the “x” is only a dummy character, we recommend to use “×” if your language permits it</extracomment>
    <translation>x</translation>
  </message>
  <message>
    <source>MISSING LANGUAGE NAME [%1]</source>
    <extracomment>In the case of an error, this is shown in the language selection for a language with unknown name. %1 = language code</extracomment>
    <translation>BRAKUJĄCA NAZWA JĘZYKA [%1]</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check now</source>
    <translation>Sprawdź teraz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Can&apos;t delete last team</source>
    <translation>Nie można usunąć ostatniej drużyny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You can&apos;t delete the last team!</source>
    <translation>Nie możesz usunąć ostatniej drużyny!</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PagePlayDemo</name>
  <message>
    <source>Rename dialog</source>
    <translation>Zmiana nazwy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enter new file name:</source>
    <translation>Podaj nową nazwę pliku:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Play demo</source>
    <translation>Odtwórz demo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Play the selected demo</source>
    <translation>Odtwórz wybrane demo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Load the selected game</source>
    <translation>Wczytaj wybraną grę</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageRoomsList</name>
  <message>
    <source>Create</source>
    <translation type="obsolete">Stwórz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Join</source>
    <translation type="obsolete">Dołącz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Admin features</source>
    <translation>Ustawienia admina</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Room Name:</source>
    <translation type="obsolete">Nazwa pokoju:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rules:</source>
    <translation type="obsolete">Zasady:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Weapons:</source>
    <translation type="obsolete">Uzbrojenie:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search:</source>
    <translation type="obsolete">Szukaj:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Clear</source>
    <translation type="obsolete">Wyczyść</translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <source>%1 players online</source>
    <translation>
      <numerusform>%1 gracz online</numerusform>
      <numerusform>%1 graczy online</numerusform>
      <numerusform>%1 graczy online</numerusform>
    </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search for a room:</source>
    <translation>Szukaj pokoju:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create room</source>
    <translation>Stwórz pokój</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Join room</source>
    <translation>Dołącz do gry</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Room state</source>
    <translation>Stan gry</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Clear filters</source>
    <translation type="obsolete">Usuń filtry</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open server administration page</source>
    <translation>Otwórz ustawienia admina</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageScheme</name>
  <message>
    <source>New</source>
    <translation>Nowy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete</source>
    <translation>Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Defend your fort and destroy the opponents, two team colours max!</source>
    <translation type="obsolete">Broń swojego fortu i zniszcz przeciwników. Maksymalnie dwa kolory drużyn!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Teams will start on opposite sides of the terrain, two team colours max!</source>
    <translation type="obsolete">Drużyny rozpoczną grę na przeciwległych stronach mapy. Maksymalnie dwa kolory drużyn!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Land can not be destroyed!</source>
    <translation type="vanished">Podłoże jest niezniszczalne!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lower gravity</source>
    <translation>Niższa grawitacja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Assisted aiming with laser sight</source>
    <translation>Laserowe wspomaganie celowania</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All hogs have a personal forcefield</source>
    <translation>Wszystkie jeże posiadają osobiste pole siłowe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Gain 80% of the damage you do back in health</source>
    <translation>Odzyskaj 80% życia z zadanych obrażeń</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Share your opponents pain, share their damage</source>
    <translation>Współdziel ból uderzeń ze swoim przeciwnikiem. Współdziel także obrażenia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Your hogs are unable to move, put your artillery skills to the test</source>
    <translation>Twoje jeże nie mogą się poruszać, więc przetestuj swoje strzeleckie umiejętności</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Random</source>
    <translation type="obsolete">Losowo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Seconds</source>
    <translation type="obsolete">Sekundy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Order of play is random instead of in room order.</source>
    <translation>Kolejność gry jest losowa zamiast kolejności wg. listy graczy.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Play with a King. If he dies, your side dies.</source>
    <translation>Graj z Królem. Lecz jeśłi on umrze, twoja drużyna przegrywa.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Take turns placing your hedgehogs before the start of play.</source>
    <translation>Rozmieść swoje jeże przed rozpoczęciem gry.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ammo is shared between all teams that share a colour.</source>
    <translation>Amunicja jest wspólna dla graczy tej samej drużyny.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Disable girders when generating random maps.</source>
    <translation>Wyłącz mosty przy tworzeniu losowych map.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Disable land objects when generating random maps.</source>
    <translation>Wyłącz dodatki w czasie tworzenia losowych map.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>AI respawns on death.</source>
    <translation>AI odradza się po śmierci.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Attacking does not end your turn.</source>
    <translation>Atak nie kończy twojej tury.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Weapons are reset to starting values each turn.</source>
    <translation>Liczba broni powraca do wartości początkowej po każdej turze.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Each hedgehog has its own ammo. It does not share with the team.</source>
    <translation>Każdy z Jeży ma własny zestaw broni. Nie są one dzielone pomiędzy członków drużyny.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All (living) hedgehogs are fully restored at the end of turn</source>
    <translation>Wszystkie żyjące jeże mają pełne życie od następnej tury</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You will not have to worry about wind anymore.</source>
    <translation>Wiatr nie jest już problemem.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Wind will affect almost everything.</source>
    <translation>Wiatr ma wpływ na prawie każdą broń.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy</source>
    <translation>Kopiuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Teams in each clan take successive turns sharing their turn time.</source>
    <translation>Zespoły wykonują swoje tury po kolei dzieląc czas pomiędzy siebie.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add an indestructible border around the terrain</source>
    <translation>Dodaje niezniszczalną ramkę dookoła terenu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add an indestructible border along the bottom</source>
    <translation>Dodaje niezniszczalną ramkę u dołu mapy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None (Default)</source>
    <translation>Brak (Domyślne)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Wrap (World wraps)</source>
    <translation>Zapętlona (zapętla mapę)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bounce (Edges reflect)</source>
    <translation>Odbijająca (Krawędzie odbijają)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sea (Edges connect to sea)</source>
    <translation>Woda (Krawędzie łączą się z wodą)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Each clan starts in its own part of the terrain.</source>
    <translation>Każda drużyna zaczyna na swojej części planszy.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Overall damage and knockback in percent</source>
    <extracomment>Description of the game scheme setting “Damage Modifier”. “Knockback” means how much hedgehogs and objects get pushed by explosions and other forces</extracomment>
    <translation>Ogólne obrażenia i odrzut w procentach</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Turn time in seconds</source>
    <translation>Czas tury w sekundach</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Initial health of hedgehogs</source>
    <translation>Początkowe zdrowie jeży</translation>
  </message>
  <message>
    <source>How many rounds have to be played before Sudden Death begins</source>
    <translation>Ile tur musi zostać rozegranych, zanim zacznie się Nagła Śmierć</translation>
  </message>
  <message>
    <source>How much the water rises per turn while in Sudden Death. Set to 0 along with Sudden Death Health Decrease to disable Sudden Death.</source>
    <translation>Ile podwyższa się woda na turę w Nagłej Śmierci. Ustaw na zero razem ze Zmniejszeniem Zdrowa w Nagłej Śmierci, by wyłączyć Nagłą Śmierć.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>How much health hedgehogs lose per turn while in Sudden Death, down to 1 health. Set to 0 along with Sudden Death Water Rise to disable Sudden Death.</source>
    <translation>Ile zdrowia tracą jeże co turę w Nagłej Śmierci, aż do 1 zdrowia. Ustaw na zero razem z Podwyższeniem Wody w Nagłej Śmierci, by wyłączyć Nagłą Śmierć.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Maximum rope length in percent</source>
    <translation>Maksymalna długość liny w procentach</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Likelihood of a dropped crate being a health crate. All other crates will be weapon or utility crates.</source>
    <translation>Prawdopodobieństwo, że zrzucona skrzynia będzie skrzynią ze zdrowiem. Wszystkie inne skrzynie będą z broniami lub narzędziami.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Likelihood of a crate dropping before a turn</source>
    <translation>Prawdopodobieństwo zrzutu skrzyni przed turą</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Health bonus for collecting a health crate</source>
    <translation>Bonus zdrowia po zebraniu skrzyni ze zdrowiem</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Detonation timer of mines. The random timer lies between 0 and 5 seconds. The timer of air mines will be a quarter of the mines timer.</source>
    <translation>Czas detonacji min. Losowy czas leży pomiędzy 0 i 5 sekund. Czas min powietrznych będzie ćwiartką tego czasu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Average number of mines to be placed a medium-sized island map. This number will be scaled for other maps.</source>
    <translation>Średnia ilość min do położenia na mapie średniej wielkości. Ten numer skaluje się z dla innych map.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Likelihood of a mine being a dud. Does not affect mines placed by hedgehogs.</source>
    <translation>Prawdopodobieństwo, że mina będzie niewybuchem. Nie wpływa na miny postawione przez jeże.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Average number of barrels to be placed a medium-sized island map. This number will be scaled for other maps.</source>
    <translation>Średnia ilość beczek do położenia na mapie średniej wielkości. Ten numer skaluje się z dla innych map.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Average number of air mines to be placed a medium-sized island map. This number will be scaled for other maps.</source>
    <translation>Średnia ilość min powietrznych do położenia na mapie średniej wielkości. Ten numer skaluje się z dla innych map.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Affects the left and right boundaries of the map</source>
    <translation>Wpływa na lewą i prawą granicę mapy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Time you get after an attack</source>
    <translation>Czas, który otrzymujesz po ataku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Additional parameter to configure game styles. The meaning depends on the used style, refer to the documentation. When in doubt, leave it empty.</source>
    <translation>Dodatkowy parametr do konfiguracji stylów gry. Znaczenie zależy od użytego stylu, odnieś się do dokumentacji. W razie wątpliwości, pozostaw puste.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of this scheme</source>
    <translation>Nazwa tego schematu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select a hedgehog at the beginning of a turn</source>
    <translation>Wybierz jeża na początku tury</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Land can not be destroyed by most weapons.</source>
    <translation>Teren nie może zostać zniszczony przez większość broni.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 (%2)</source>
    <translation>%1 (%2)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Average number of sentry bots to be placed on a medium-sized island map. This number will be scaled for other maps.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageSelectWeapon</name>
  <message>
    <source>Default</source>
    <translation>Domyślne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete</source>
    <translation>Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New</source>
    <translation>Nowy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy</source>
    <translation>Kopiuj</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageSinglePlayer</name>
  <message>
    <source>Play a quick game against the computer with random settings</source>
    <translation>Zagraj szybką grę z losowymi ustawieniami przeciwko komputerowi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Play a hotseat game against your friends, or AI teams</source>
    <translation>Graj na zmianę ze swoimi przyjaciółmi lub przeciwko komputerowi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Campaign Mode</source>
    <translation>Kampania</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Practice your skills in a range of training missions</source>
    <translation type="vanished">Sprawdź swoje umiejętności przwechodząc kilka misji</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Watch recorded demos</source>
    <translation>Obejrzyj nagrane dema</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Load a previously saved game</source>
    <translation>Wczytaj zapisaną grę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Singleplayer missions: Learn how to play in the training, practice your skills in challenges or try to complete goals in scenarios.</source>
    <translation>Misje dla jednego gracza: Naucz się jak grać przez trening, poćwicz swoje zdolności w wyzwaniach lub spróbuj ukończyć cele w scenariuszach.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageTraining</name>
  <message>
    <source>No description available</source>
    <translation>Brak opisu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select a mission!</source>
    <translation>Wybierz misję!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pick the mission or training to play</source>
    <translation type="obsolete">Wybierz misje w którą chcesz zagrać</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start fighting</source>
    <translation>Start</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pick the training to play</source>
    <translation>Wybierz trening do rozegrania</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pick the challenge to play</source>
    <translation>Wybierz wyzwanie do rozegrania</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pick the scenario to play</source>
    <translation>Wybierz scenariusz do rozegrania</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Trainings</source>
    <translation>Treningi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Challenges</source>
    <translation>Wyzwania</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scenarios</source>
    <translation>Scenariusze</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Team</source>
    <translation>Drużyna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Team highscore: %1</source>
    <extracomment>Highest score of a team</extracomment>
    <translation>Najlepszy wynik drużyny: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Team lowscore: %1</source>
    <extracomment>Lowest score of a team</extracomment>
    <translation>Najgorszy wynik drużyny: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Team&apos;s top accuracy: %1%</source>
    <extracomment>Best accuracy of a team (in a challenge)</extracomment>
    <translation>Najlepsza celność drużyny: %1%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Team&apos;s best time: %L1 s</source>
    <translation>Najlepszy czas drużyny: %L1s</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Team&apos;s longest time: %L1 s</source>
    <translation>Najgorszy czas drużyny: %L1s</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageVideos</name>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation>Nazwa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size</source>
    <translation>Rozmiar</translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <source>%1 bytes</source>
    <translation>
      <numerusform>%1 bajtów</numerusform>
      <numerusform>%1 bajty</numerusform>
      <numerusform>%1 bajtów</numerusform>
    </translation>
  </message>
  <message>
    <source>(in progress...)</source>
    <translation>(w trakcie...)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>encoding</source>
    <translation>enkodowanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>uploading</source>
    <translation type="vanished">wysyłanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Date: %1
</source>
    <translation type="obsolete">Data: %1
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size: %1
</source>
    <translation type="obsolete">Rozmiar: %1
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Date: %1</source>
    <translation>Data: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size: %1</source>
    <translation>Rozmiar: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1%</source>
    <extracomment>Video encoding progress. %1 = number</extracomment>
    <translation>%1%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 (%2%) - %3</source>
    <extracomment>Video encoding list entry. %1 = file name, %2 = percent complete, %3 = video operation type (e.g. “encoding”)</extracomment>
    <translation>%1 (%2%) - %3</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QAction</name>
  <message>
    <source>Kick</source>
    <translation>Wyrzuć</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Restrict Joins</source>
    <translation>Zabroń dołączania</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Restrict Team Additions</source>
    <translation>Zablokuj drużyny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Info</source>
    <translation>Info</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ban</source>
    <translation>Zbanuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Follow</source>
    <translation>Śledź</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ignore</source>
    <translation>Ignoruj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add friend</source>
    <translation>Dodaj przyjaciela</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unignore</source>
    <translation>Przestań ignorować</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remove friend</source>
    <translation>Usuń przyjaciela</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Update</source>
    <translation type="obsolete">Zmień</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Restrict Unregistered Players Join</source>
    <translation>Blokuj niezarejestrowanych graczy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show games in lobby</source>
    <translation>Pokaż nierozpoczęte gry</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show games in-progress</source>
    <translation>Pokaż trwające gry</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show password protected</source>
    <translation>Pokaż chronione hasłem</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show join restricted</source>
    <translation>Pokaż bez możliwości dołączenia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delegate room control</source>
    <translation>Oddeleguj zarządzanie pokojem</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QCheckBox</name>
  <message>
    <source>Check for updates at startup</source>
    <translation>Sprawdź aktualizacje przy starcie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fullscreen</source>
    <translation>Pełny ekran</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show FPS</source>
    <translation>Pokazuj FPS</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alternative damage show</source>
    <translation>Inny sposób wyświetlania obrażeń</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Append date and time to record file name</source>
    <translation>Dodaj czas i datę do nazwy pliku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show ammo menu tooltips</source>
    <translation>Pokaż opisy broni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save password</source>
    <translation>Zapisz hasło</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save account name and password</source>
    <translation type="vanished">Zapisz nazwę użytkownika i hasło</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Video is private</source>
    <translation type="vanished">Film jest prywatny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Record audio</source>
    <translation>Nagraj dźwięk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use game resolution</source>
    <translation>Rodzielczość gry</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Visual effects</source>
    <translation>Efekty wizualne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sound</source>
    <translation>Dźwięk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>In-game sound effects</source>
    <translation>Efekty dźwiękowe w grze</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Music</source>
    <translation>Muzyka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>In-game music</source>
    <translation>Muzyka w grze</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Frontend sound effects</source>
    <translation>Efekty dźwiękowe w menu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Frontend music</source>
    <translation>Muzyka w menu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Team</source>
    <translation>Drużyna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable team tags by default</source>
    <translation>Wyświetlanie informacji o drużynie do której należą jeże</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hog</source>
    <translation>Imiona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable hedgehog tags by default</source>
    <translation>Wyświetlanie imion jeży</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Health</source>
    <translation>Życie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable health tags by default</source>
    <translation>Wyświetlanie punktów życia jeży</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Translucent</source>
    <translation>Przezroczystość</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable translucent tags by default</source>
    <translation>Przezroczystość informacji nad jeżami</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable visual effects such as animated menu transitions and falling stars</source>
    <translation>Włącz efekty wizualne, takie jak animowane menu i spadające gwiazdy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>If enabled, Hedgewars adds the date and time in the form &quot;YYYY-MM-DD_hh-mm&quot; for automatically created demos.</source>
    <translation>Jeśli włączone, Hedgewars dodaje datę i czas w formacie &quot;RRRR-MM-DD_gg-mm&quot; do automatycznie utworzonych demo.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dampen when losing focus</source>
    <extracomment>Checkbox text. If checked, the in-game audio volume is reduced (=dampened) when the game window loses its focus</extracomment>
    <translation>Przycisz w tle</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reduce the game audio volume if the game window has lost its focus</source>
    <translation>Zmniejsz głośność audio, gdy okno gry działa w tle</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QComboBox</name>
  <message>
    <source>Human</source>
    <translation>Człowiek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Level</source>
    <translation type="obsolete">Poziom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>(System default)</source>
    <translation>(Domyślny)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Community</source>
    <translation>Społeczność</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Any</source>
    <translation type="obsolete">Dowolne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>In lobby</source>
    <translation type="obsolete">W lobby</translation>
  </message>
  <message>
    <source>In progress</source>
    <translation type="obsolete">W toku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Disabled</source>
    <translation>Wyłączone</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Red/Cyan</source>
    <translation>Czerwone/Błękitne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cyan/Red</source>
    <translation>Błękitne/Czerwone</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Red/Blue</source>
    <translation>Czerwone/Niebieskie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Blue/Red</source>
    <translation>Niebieskie/Czerwone</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Red/Green</source>
    <translation>Czerwone/Zielone</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Green/Red</source>
    <translation>Zielone/Czerwone</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Side-by-side</source>
    <translation>Obok siebie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Top-Bottom</source>
    <translation>Góra-dół</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Red/Cyan grayscale</source>
    <translation>Czer/Błęk w odc. szar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cyan/Red grayscale</source>
    <translation>Błęk/Czer w odc. szar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Red/Blue grayscale</source>
    <translation>Czer/Nieb w odc. szar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Blue/Red grayscale</source>
    <translation>Nieb/Czer w odc. szar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Red/Green grayscale</source>
    <translation>Czer/Ziel w odc. szar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Green/Red grayscale</source>
    <translation>Ziel/Czer w odc. szar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Computer (Level %1)</source>
    <translation>Komputer (Poziom %1)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Stereoscopy creates an illusion of depth when you wear 3D glasses.</source>
    <translation>Stereoskopia tworzy iluzję głębi, kiedy założysz okulary 3D.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>24 FPS</source>
    <translation>24 FPS</translation>
  </message>
  <message>
    <source>25 FPS</source>
    <translation>25 FPS</translation>
  </message>
  <message>
    <source>30 FPS</source>
    <translation>30 FPS</translation>
  </message>
  <message>
    <source>50 FPS</source>
    <translation>50 FPS</translation>
  </message>
  <message>
    <source>60 FPS</source>
    <translation>60 FPS</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QGroupBox</name>
  <message>
    <source>Team Members</source>
    <translation>Członkowie drużyny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fort</source>
    <translation>Fort</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Net game</source>
    <translation>Gra sieciowa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Playing teams</source>
    <translation>Grające drużyny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Game Modifiers</source>
    <translation>Modyfikatory</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Basic Settings</source>
    <translation>Ustawienia podstawowe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Team Settings</source>
    <translation>Ustawienia drużyn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Videos</source>
    <translation>Filmy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Description</source>
    <translation>Opis</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QLabel</name>
  <message>
    <source>Weapons</source>
    <translation>Bronie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Host:</source>
    <translation>Serwer:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Port:</source>
    <translation>Port:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Resolution</source>
    <translation>Rozdzielczość</translation>
  </message>
  <message>
    <source>FPS limit</source>
    <translation>Ograniczenie FPS</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Server name:</source>
    <translation>Nazwa serwera:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Server port:</source>
    <translation>Port serwera:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Version</source>
    <translation type="obsolete">Wersja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Initial sound volume</source>
    <translation>Początkowa głośność</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Damage Modifier</source>
    <translation>Modyfikator obrażeń</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Turn Time</source>
    <translation>Czas trwania tury</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Initial Health</source>
    <translation>Ilość punktów życia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sudden Death Timeout</source>
    <translation>Ilość tur przed NŚ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scheme Name:</source>
    <translation>Nazwa schematu:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Crate Drops</source>
    <translation>Zrzuty skrzyń</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mines Time</source>
    <translation>Czas detonacji min</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mines</source>
    <translation>Ilość min</translation>
  </message>
  <message>
    <source>% Dud Mines</source>
    <translation>% niewypałów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation>Nazwa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation type="obsolete">Typ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Grave</source>
    <translation>Nagrobek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flag</source>
    <translation>Flaga</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Voice</source>
    <translation>Głos</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Locale</source>
    <translation>Język</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Explosives</source>
    <translation type="obsolete">Mat. wybuchowe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tip: </source>
    <translation type="obsolete">Rada:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Quality</source>
    <translation>Jakość</translation>
  </message>
  <message>
    <source>% Health Crates</source>
    <translation>% apteczek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Health in Crates</source>
    <translation>Ilość HP w apteczce</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sudden Death Water Rise</source>
    <translation>Podwyższenie wody przy NŚ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sudden Death Health Decrease</source>
    <translation>Tracone HP podczas NŚ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>% Rope Length</source>
    <translation>Długość liny w %</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Stereo rendering</source>
    <translation type="vanished">Wyświetlanie w 3D</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style</source>
    <translation>Tryb gry</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scheme</source>
    <translation>Schemat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>% Get Away Time</source>
    <translation type="obsolete">Czas na ucieczkę w %</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This program is distributed under the GNU General Public License v2</source>
    <translation type="obsolete">Ten program jest rozprowadzany na zasadach GNU GPL v2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>There are videos that are currently being processed.
Exiting now will abort them.
Do you really want to quit?</source>
    <translation>Są filmy które właśnie są przetwarzane.
Wyjście spowoduje przerwanie pracy.
Czy na pewno chcesz wyjść?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Please provide either the YouTube account name or the email address associated with the Google Account.</source>
    <translation type="vanished">Wprowadź nazwę użytkownika YouTube lub adres mailowy powiązany z Kontem Google.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Account name (or email): </source>
    <translation type="vanished">Nazwa konta (lub email): </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Password: </source>
    <translation type="vanished">Hasło: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Video title: </source>
    <translation type="vanished">Nazwa filmu: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Video description: </source>
    <translation type="vanished">Opis filmu: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tags (comma separated): </source>
    <translation type="vanished">Tagi (oddzielone przecinkami): </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Description</source>
    <translation>Opis</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Nickname</source>
    <translation>Nick</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Format</source>
    <translation>Format</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Audio codec</source>
    <translation>Kodek audio</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Video codec</source>
    <translation>Kodek wideo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Framerate</source>
    <translation>Klatki/s</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bitrate (Kbps)</source>
    <translation type="vanished">Bitrate (Kbps)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This development build is &apos;work in progress&apos; and may not be compatible with other versions of the game, while some features might be broken or incomplete!</source>
    <translation>Ta wersja deweloperska nie jest końcową wersją gry i może być niekompatybilna z innymi wersjami i niektóre funkcje mogą być niekompletne lub nie działać w ogóle!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fullscreen</source>
    <translation>Pełny ekran</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fullscreen Resolution</source>
    <translation>Rozdzielczość</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Windowed Resolution</source>
    <translation>Rozmiar okna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Your Email</source>
    <translation>Twój e-mail</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Summary</source>
    <translation>Krótki opis</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send system information</source>
    <translation>Wyślij informacje o systemie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type the security code:</source>
    <translation>Wpisz litery z obrazka:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Revision</source>
    <translation type="vanished">Wersja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This program is distributed under the %1</source>
    <translation type="vanished">Ten program jest rozpowszechniany na licencji %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This setting will be effective at next restart.</source>
    <translation>Ustawienia zadziałają po restarcie gry.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tip: %1</source>
    <translation>Porada: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Displayed tags above hogs and translucent tags</source>
    <translation>Informacje nad jeżami i przezroczystość</translation>
  </message>
  <message>
    <source>World Edge</source>
    <translation>Krawędź mapy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Script parameter</source>
    <translation>Parametr skryptu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Air Mines</source>
    <translation>Miny powietrzne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Player</source>
    <translation>Gracz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Barrels</source>
    <translation>Beczki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>% Retreat Time</source>
    <extracomment>Label of game scheme setting for the time you get after an attack</extracomment>
    <translation>% czasu odwrotu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Stereoscopy</source>
    <translation>Stereoskopia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bitrate (Kibit/s)</source>
    <extracomment>“Kibit/s” is the symbol for 1024 bits per second</extracomment>
    <translation>Bitrate (Kibit/s)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Loading&lt;br&gt;CAPTCHA ...</source>
    <translation>Ładowanie&lt;br&gt;CAPTCHA...</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Zoom (%)</source>
    <translation>Przybliżenie (%)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Chat size (%)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sentry Bots</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QLineEdit</name>
  <message>
    <source>unnamed</source>
    <translation>nienazwany</translation>
  </message>
  <message>
    <source>hedgehog %1</source>
    <translation>jeż %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>anonymous</source>
    <translation>anonimowy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>unnamed (%1)</source>
    <translation>nienazwany (%1)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hedgehog %1</source>
    <translation>Jeż %1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QMainWindow</name>
  <message>
    <source>Hedgewars %1</source>
    <translation>Hedgewars %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>-r%1 (%2)</source>
    <translation type="obsolete">-r%1 (%2)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QMessageBox</name>
  <message>
    <source>Connection to server is lost</source>
    <translation type="vanished">Połączenie z serwerem zostało przerwane</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Error</source>
    <translation>Błąd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File association failed.</source>
    <translation>Powiązanie plików nie powiodło się.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Error while authenticating at google.com:
</source>
    <translation type="vanished">Błąd uwierzytelniania na google.com:
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Login or password is incorrect</source>
    <translation type="vanished">Login lub hasło są niepoprawne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Error while sending metadata to youtube.com:
</source>
    <translation type="vanished">Błąd w trakcie wysyłania danych do Youtube:
</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Teams - Are you sure?</source>
    <translation>Drużyny - Jesteś pewien?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to delete the team &apos;%1&apos;?</source>
    <translation>Jesteś pewien że chcesz usunąć drużynę &apos;%1&apos;?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot delete default scheme &apos;%1&apos;!</source>
    <translation>Nie można usunąć domyślnego schematu &apos;%1&apos;!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Please select a record from the list</source>
    <translation>Wybierz nagranie z listy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unable to start server</source>
    <translation>Nie można uruchomić serwera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hedgewars - Error</source>
    <translation>Hedgewars - Błąd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hedgewars - Success</source>
    <translation>Hedgewars - Sukces</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All file associations have been set</source>
    <translation>Wszystkie powiązania plików zostały ustawione</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Main - Error</source>
    <translation type="obsolete">Błąd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot create directory %1</source>
    <translation type="obsolete">Nie można utworzyć katalogu %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Failed to open data directory:
%1
Please check your installation!</source>
    <translation type="obsolete">Nie można otworzyć katalogu z danymi:
%1
Sprawdź poprawność instalacji!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>TCP - Error</source>
    <translation type="obsolete">TCP - Błąd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unable to start the server: %1.</source>
    <translation type="obsolete">Nie można uruchomić serwera: %1.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unable to run engine at </source>
    <translation type="obsolete">Nie można uruchomić silnika na </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Error code: %1</source>
    <translation type="obsolete">Kod błędu: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Video upload - Error</source>
    <translation type="vanished">Wysyłanei filmu - Błąd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Netgame - Error</source>
    <translation>Gra sieciowa - Błąd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Please select a server from the list</source>
    <translation>Wybierz serwer z listy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Please enter room name</source>
    <translation>Wprowadź nazwę pokoju</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Record Play - Error</source>
    <translation type="vanished">Nagraj grę - Błąd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Please select record from the list</source>
    <translation type="vanished">Wybierz nagranie z listy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot rename to </source>
    <translation type="vanished">Nie można zmienić nazwy na </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot delete file </source>
    <translation type="vanished">Nie można usunąc pliku </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Room Name - Error</source>
    <translation>Nazwa pokoju - Błąd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Please select room from the list</source>
    <translation>Wybierz pokój z listy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Room Name - Are you sure?</source>
    <translation>Nazwa pokoju - Jesteś pewien?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The game you are trying to join has started.
Do you still want to join the room?</source>
    <translation>Gra do której chcesz dołączyć już się rozpoczęła.
Czy chcesz dołączyć do pokoju?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Schemes - Warning</source>
    <translation>Schematy - Ostrzeżenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Schemes - Are you sure?</source>
    <translation>Schematy - Jesteś pewien?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to delete the game scheme &apos;%1&apos;?</source>
    <translation>Na pewno chcesz usunąć schemat &apos;%1&apos;?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Videos - Are you sure?</source>
    <translation>Filmy - Jesteś pewien?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to delete the video &apos;%1&apos;?</source>
    <translation>Na pewno chcesz usunąc film &apos;%1&apos;?</translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <source>Do you really want to remove %1 file(s)?</source>
    <translation>
      <numerusform>Na pewno chcesz usunąć %1 plik?</numerusform>
      <numerusform>Na pewno chcesz usunąć %1 pliki?</numerusform>
      <numerusform>Na pewno chcesz usunąć %1 plików?</numerusform>
    </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to cancel uploading %1?</source>
    <translation type="vanished">Na pewno chcesz anulować wysyłanie &apos;%1&apos;?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File error</source>
    <translation>Błąd pliku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot open &apos;%1&apos; for writing</source>
    <translation>Nie można otworzyć &apos;%1&apos; do zapisu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot open &apos;%1&apos; for reading</source>
    <translation>Nie można otworzyć &apos;%1&apos; do odczytu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot use the ammo &apos;%1&apos;!</source>
    <translation type="vanished">Nie możn aużyć aminucji &apos;%1&apos;!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Weapons - Warning</source>
    <translation>Uzbrojenie - Ostrzeżenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot overwrite default weapon set &apos;%1&apos;!</source>
    <translation type="vanished">Nie można nadpisać domyślnego zestawu broni &apos;%1&apos;!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot delete default weapon set &apos;%1&apos;!</source>
    <translation>Nie można usunąć domyślnego zestawu broni &apos;%1&apos;!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Weapons - Are you sure?</source>
    <translation>Uzbrojenie - Jesteś pewien?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to delete the weapon set &apos;%1&apos;?</source>
    <translation>Na pewno chcesz usunąc zestaw broni &apos;%1&apos;?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hedgewars - Nick not registered</source>
    <translation>Hedgewars - Niezarejestrowany nick</translation>
  </message>
  <message>
    <source>System Information Preview</source>
    <translation>Podgląd informacji o systemie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Failed to generate captcha</source>
    <translation>Nie udało się wygenerować captchy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Failed to download captcha</source>
    <translation>Nie udało się pobrać captchy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Please fill out all fields. Email is optional.</source>
    <translation>Wypełnij wszystkie pola. E-mail nie jest wymagany.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hedgewars - Warning</source>
    <translation>Hedgewars - Ostrzeżenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hedgewars - Information</source>
    <translation>Hedgewars - Informacja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Not all players are ready</source>
    <translation>Nie wszyscy gracze są gotowi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Are you sure you want to start this game?
Not all players are ready.</source>
    <translation>Jesteś pewien, że chcesz rozpocząc grę?
Nie wszyscy gracze są gotowi.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sorry, Hedgewars can&apos;t be played with more than 48 hedgehogs. Please try again with fewer hedgehogs.
Current number of hedgehogs: %1</source>
    <translation type="vanished">Przykro nam, w Hedgewars nie można grać z więcej niż 48 jeżami. Spróbuj jeszcze raz z mniejszą liczbą jeży.
Aktualna liczba jeży: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Teams - Name already taken</source>
    <translation>Drużyny - Nazwa już zajęta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The team name &apos;%1&apos; is already taken, so your team has been renamed to &apos;%2&apos;.</source>
    <translation>Nazwa drużyny &quot;%1&quot; jest już zajęta, więc twoja drużyna została przemianowana na &quot;%2&quot;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Please select a file from the list.</source>
    <translation>Wybierz plik z listy.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot rename file to %1.</source>
    <translation>Nie można zmienić nazwy pliku na %1.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot delete file %1.</source>
    <translation>Nie można usunąć pliku %1.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sorry, Hedgewars can&apos;t be played with more than 48 hedgehogs. Please try again with fewer hedgehogs.

Current number of hedgehogs: %1</source>
    <translation type="vanished">Przykro nam, w Hedgewars nie można grać z więcej niż 48 jeżami. Spróbuj jeszcze raz z mniejszą liczbą jeży.

Aktualna liczba jeży: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Welcome to Hedgewars</source>
    <translation>Witamy w Hedgewars</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Welcome to Hedgewars!

You seem to be new around here. Would you like to play some training missions first to learn the basics of Hedgewars?</source>
    <translation>Witamy w Hedgewars

Wydajesz się być tu nowy. Zechcesz zagrać w jakieś misje treningowe, by poznać podstawy Hedgewars?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot use the weapon scheme &apos;%1&apos;!</source>
    <translation>Nie można użyć schematu broni &apos;%1&apos;!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The connection to the server is lost.</source>
    <translation>Połączenie z serwerem zostało utracone.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Schemes - Name already taken</source>
    <translation>Schematy - nazwa już zajęta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A scheme with the name &apos;%1&apos; already exists. Your scheme has been renamed to &apos;%2&apos;.</source>
    <translation>Schemat z nazwą &apos;%1&apos; już istnieje. Twój schemat został przemianowany na &apos;%2&apos;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A weapon scheme with the name &apos;%1&apos; already exists. Changes made to the weapon scheme have been discarded.</source>
    <translation>Schemat broni z nazwą &apos;%1&apos; już istnieje. Zmiany dokonane w schemacie broni zostały odrzucone.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Server redirection</source>
    <translation>Przekierowanie serwera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This server supports secure connections on port %1.
Would you like to reconnect securely?</source>
    <translation>Ten serwer obsługuje bezpecznie połączenia na porcie %1.
Czy zechcesz połączyć się ponownie bezpiecznie?</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QObject</name>
  <message>
    <source>No description available</source>
    <translation>Brak opisu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QPushButton</name>
  <message>
    <source>Go!</source>
    <translation type="obsolete">Start!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>default</source>
    <translation>domyślne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start server</source>
    <translation>Utwórz serwer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Connect</source>
    <translation>Połącz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Update</source>
    <translation>Odśwież</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Specify</source>
    <translation type="vanished">Ustawienia własne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start</source>
    <translation>Start</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Play demo</source>
    <translation>Odtwarzaj demo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rename</source>
    <translation>Zmień nazwę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete</source>
    <translation>Usuń</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Load</source>
    <translation>Wczytaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Associate file extensions</source>
    <translation>Powiąż typy plików z Hedgewars</translation>
  </message>
  <message>
    <source>More info</source>
    <translation>Więcej informacji</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set default options</source>
    <translation>Przywróć domyślne ustawienia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open videos directory</source>
    <translation>Otwórz katalog z filmami</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Play</source>
    <translation>Odtwórz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Upload to YouTube</source>
    <translation type="vanished">Wyślij do YouTube</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel uploading</source>
    <translation type="vanished">Anuluj wysyłanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Restore default coding parameters</source>
    <translation>Przywróć domyślne ustawienia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open the video directory in your system</source>
    <translation>Otwórz katalog z filmami</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Play this video</source>
    <translation>Odtwórz wideo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete this video</source>
    <translation>Usuń wideo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Upload this video to your Youtube account</source>
    <translation type="vanished">Wyślij to wideo na konto Youtube</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset</source>
    <translation>Zresetuj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set the default server port for Hedgewars</source>
    <translation>Ustaw domyślny port serwera Hedgewars</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Invite your friends to your server in just 1 click!</source>
    <translation>Zaproś swoich znajomych jednym kliknięciem!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Click to copy your unique server URL to your clipboard. Send this link to your friends and they will be able to join you.</source>
    <translation>Kliknij by skopiować unikalny link twojego serwera do schowka. Wyślij link swoim znajomym aby mogli dołączyć do gry.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start private server</source>
    <translation>Uruchom prywatny serwer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Upload this video to your YouTube account</source>
    <translation type="vanished">Prześlij to wideo na swoje konto YouTube</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Specify address</source>
    <translation>Podaj adres</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QSpinBox</name>
  <message>
    <source>Specify the bitrate of recorded videos as a multiple of 1024 bits per second</source>
    <translation>Podaj bitrate nagranych filmów jako wielokrotność 1024 bitów na sekundę</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>RoomNamePrompt</name>
  <message>
    <source>Enter a name for your room.</source>
    <translation>Wprowadź nazwę pokoju.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create room</source>
    <translation>Stwórz pokój</translation>
  </message>
  <message>
    <source>set password</source>
    <translation>ustaw hasło</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>RoomsListModel</name>
  <message>
    <source>In progress</source>
    <translation>W toku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Room Name</source>
    <translation>Nazwa pokoju</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C</source>
    <extracomment>Caption of the column for the number of connected clients in the list of rooms</extracomment>
    <translation>Kli</translation>
  </message>
  <message>
    <source>T</source>
    <extracomment>Caption of the column for the number of teams in the list of rooms</extracomment>
    <translation>Druż</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Owner</source>
    <translation>Właśc</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Map</source>
    <translation>Mapa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rules</source>
    <translation>Schemat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Weapons</source>
    <translation>Uzbrojenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Random Map</source>
    <translation>Losowa mapa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Random Maze</source>
    <translation>Losowy labirynt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hand-drawn</source>
    <translation>Rys. ręcznie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Script</source>
    <translation>Skrypt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Random Perlin</source>
    <translation>Losowy Perlin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Forts</source>
    <translation>Forty</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SeedPrompt</name>
  <message>
    <source>The map seed is the basis for all random values generated by the game.</source>
    <translation>Ziarno jest podstawą wszystkich losowych wartości tworzynych przez grę.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set seed</source>
    <translation>Ustaw ziarno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close</source>
    <translation>Zamknij</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Seed</source>
    <extracomment>Refers to the &quot;random seed&quot;; the source of randomness in the game</extracomment>
    <translation>Ziarno</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SelWeaponWidget</name>
  <message>
    <source>Weapon set</source>
    <translation>Amunicja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Probabilities</source>
    <translation>Prawdobodobieństwo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ammo in boxes</source>
    <translation>Amunicja w skrzyniach</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delays</source>
    <translation>Opóźnienie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>new</source>
    <translation type="obsolete">nowy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>copy of</source>
    <translation type="obsolete">kopia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New</source>
    <translation>Nowy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New (%1)</source>
    <translation>Nowy (%1)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation>Kopia %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of %1 (%2)</source>
    <translation>Kopia %1 (%2)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>TCPBase</name>
  <message>
    <source>Unable to start server at %1.</source>
    <translation>Nie można uruchomić serwera na %1.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unable to run engine at %1
Error code: %2</source>
    <translation>Nie można uruchomić silnika na %1
Kod błędu: %2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The game engine died unexpectedly!
(exit code %1)
We are very sorry for the inconvenience :(
If this keeps happening, please click the &apos;%2&apos; button in the main menu!</source>
    <translation type="vanished">Silnik gry niespodziewanie umarł!
(kod błędu %1)
Bardzo nam przykro z powodu tej niedogodności.
Jeśli to będzie się powtarzać, wciśnij przycisk &quot;%2&quot; w menu głównym!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The game engine died unexpectedly!
(exit code %1)

We are very sorry for the inconvenience :(

If this keeps happening, please click the &apos;%2&apos; button in the main menu!</source>
    <translation>Silnik gry niespodziewanie umarł!
(kod błędu %1)

Bardzo nam przykro z powodu tej niedogodności.

Jeśli to będzie się powtarzać, wciśnij przycisk &quot;%2&quot; w menu głównym!</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>TeamSelWidget</name>
  <message>
    <source>At least two teams are required to play!</source>
    <translation>Do rozpoczęcia gry potrzeba co najmniej dwóch drużyn!</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>TeamShowWidget</name>
  <message>
    <source>%1&apos;s team</source>
    <translation type="obsolete">Drużyna %1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ThemePrompt</name>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Anuluj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search for a theme:</source>
    <translation>Szukaj motywu:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use selected theme</source>
    <translation>Użyj wybranego motywu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a theme</source>
    <translation>Wybierz motyw</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>binds</name>
  <message>
    <source>up</source>
    <translation>góra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>left</source>
    <translation>lewo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>right</source>
    <translation>prawo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>down</source>
    <translation>dół</translation>
  </message>
  <message>
    <source>attack</source>
    <translation>atak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>put</source>
    <translation>połóż</translation>
  </message>
  <message>
    <source>switch</source>
    <translation>przełącz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>find hedgehog</source>
    <translation type="obsolete">znajdź jeża</translation>
  </message>
  <message>
    <source>ammo menu</source>
    <translation>okno amunicji</translation>
  </message>
  <message>
    <source>slot 1</source>
    <translation>slot 1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>slot 2</source>
    <translation>slot 2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>slot 3</source>
    <translation>slot 3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>slot 4</source>
    <translation>slot 4</translation>
  </message>
  <message>
    <source>slot 5</source>
    <translation>slot 5</translation>
  </message>
  <message>
    <source>slot 6</source>
    <translation>slot 6</translation>
  </message>
  <message>
    <source>slot 7</source>
    <translation>slot 7</translation>
  </message>
  <message>
    <source>slot 8</source>
    <translation>slot 8</translation>
  </message>
  <message>
    <source>slot 9</source>
    <translation>slot 9</translation>
  </message>
  <message>
    <source>timer 1 sec</source>
    <translation>stoper na 1 sek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>timer 2 sec</source>
    <translation>stoper na 2 sek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>timer 3 sec</source>
    <translation>stoper na 3 sek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>timer 4 sec</source>
    <translation>stoper na 4 sek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>timer 5 sec</source>
    <translation>stoper na 5 sek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>pause</source>
    <translation type="vanished">pauza</translation>
  </message>
  <message>
    <source>volume down</source>
    <translation>ciszej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>volume up</source>
    <translation>głośniej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>change mode</source>
    <translation>zmień tryb</translation>
  </message>
  <message>
    <source>capture</source>
    <translation type="vanished">zrzut ekranu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>quit</source>
    <translation>wyjście</translation>
  </message>
  <message>
    <source>chat</source>
    <translation>czat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>chat history</source>
    <translation>historia czatu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>confirmation</source>
    <translation>potwierdzenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>precise aim</source>
    <translation>precyzyjne celowanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>zoom in</source>
    <translation>przybliż</translation>
  </message>
  <message>
    <source>zoom out</source>
    <translation>oddal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>reset zoom</source>
    <translation type="vanished">zeruj przybliżenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>long jump</source>
    <translation>daleki skok</translation>
  </message>
  <message>
    <source>high jump</source>
    <translation>wysoki skok</translation>
  </message>
  <message>
    <source>slot 10</source>
    <translation>slot 10</translation>
  </message>
  <message>
    <source>mute audio</source>
    <translation>wycisz dźwięk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>record</source>
    <translation>nagrywaj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>hedgehog info</source>
    <translation type="vanished">informacje o jeżu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>autocam / find hedgehog</source>
    <translation>autokamera / znajdź jeża</translation>
  </message>
  <message>
    <source>speed up replay</source>
    <translation>przyśpiesz powtórkę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>toggle team bars</source>
    <extracomment>This refers to the team info bars (name/flag/health) of all teams. These are shown at the bottom center of the screen</extracomment>
    <translation>przełącz paski drużyn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>team chat</source>
    <translation type="vanished">czat drużyny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>pause / auto skip</source>
    <translation>pauza / auto-pomijanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>toggle hedgehog tags</source>
    <translation>przełącz etykiety jeży</translation>
  </message>
  <message>
    <source>change timer</source>
    <translation>zmień czas</translation>
  </message>
  <message>
    <source>show mission information</source>
    <translation>pokaż informacje o misji</translation>
  </message>
  <message>
    <source>clan chat</source>
    <translation>czat klanu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>unselect weapon</source>
    <translation>schowaj broń</translation>
  </message>
  <message>
    <source>stand still on slippery land</source>
    <translation>stój nieruchomo na śliskim terenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>change direction without moving</source>
    <translation>zmień kierunek bez poruszania się</translation>
  </message>
  <message>
    <source>switch backwards</source>
    <translation>zmień w przeciwną stronę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>change bounciness</source>
    <translation>zmień sprężystość</translation>
  </message>
  <message>
    <source>reset zoom to start value</source>
    <translation>zresetuj przybliżenie do wartości początkowej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>set zoom to 100%</source>
    <translation>ustaw przybliżenie na 100%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>save map as image</source>
    <translation>zapisz mapę jako obrazek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>show object information</source>
    <translation>pokaż informacje o obiekcie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>change hedgehog tag types</source>
    <translation>zmień tym tagów jeży</translation>
  </message>
  <message>
    <source>toggle hedgehog tag translucency</source>
    <translation>zmień przezroczystość tagów jeży</translation>
  </message>
  <message>
    <source>toggle HUD</source>
    <translation>przełącz HUD</translation>
  </message>
  <message>
    <source>backwards jump</source>
    <translation>skok w tył</translation>
  </message>
  <message>
    <source>screenshot</source>
    <translation>zrzut ekranu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>binds (categories)</name>
  <message>
    <source>Movement</source>
    <translation>Ruch</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Weapons</source>
    <translation>Uzbrojenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Camera</source>
    <translation>Kamera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Miscellaneous</source>
    <translation>Różne</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>binds (combination)</name>
  <message>
    <source>hold down precise</source>
    <translation>przytrzymaj precyzję</translation>
  </message>
  <message>
    <source>precise + left/right</source>
    <translation>precyzja + lewo/prawo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>precise + switch</source>
    <translation>precyzja + zmiana</translation>
  </message>
  <message>
    <source>precise + timer</source>
    <translation>precyzja + zapalnik</translation>
  </message>
  <message>
    <source>precise + reset zoom</source>
    <translation>precyzja + resetuj przybliżenie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>precise + toggle hedgehog tags</source>
    <translation>precyzja + przełącz tagi jeży</translation>
  </message>
  <message>
    <source>switch + toggle hedgehog tags</source>
    <translation>zmiana + przełącz tagi jeży</translation>
  </message>
  <message>
    <source>precise + switch + toggle hedgehog tags</source>
    <translation type="vanished">precyzja + zmiana + przełącz tagi jeży</translation>
  </message>
  <message>
    <source>high jump (twice)</source>
    <translation>wysoki skok (dwukrotnie)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>precise + screenshot</source>
    <translation>precyzja + zrzut ekranu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>precise + switch + toggle team bars</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>binds (descriptions)</name>
  <message>
    <source>Traverse gaps and obstacles by jumping:</source>
    <translation>Omiń dziury i przeszkody, skacząc:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fire your selected weapon or trigger an utility item:</source>
    <translation>Wystrzel z broni lub użyj narzędzi:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pick a weapon or a target location under the cursor:</source>
    <translation>Wybierz broń lub cel za pomocą kursora:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Switch your currently active hog (if possible):</source>
    <translation>Zmień swojego aktywnego jeża (jeśli możliwe):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pick a weapon or utility item:</source>
    <translation>Zbierz broń lub narzędzie:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set the timer on bombs and timed weapons:</source>
    <translation>Ustaw licznich w bombach i broniach z zapalnikiem:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move the camera to the active hog:</source>
    <translation type="obsolete">Ustaw kamerę na aktywnym jeżu:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move the cursor or camera without using the mouse:</source>
    <translation>Przesuń kursor bądź kamerę bez użycia myszki:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Modify the camera&apos;s zoom level:</source>
    <translation>Zmień poziom przybliżenia:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Talk to your team or all participants:</source>
    <translation type="vanished">Porozmawiaj z drużyną bądź wszystkimi graczami:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pause, continue or leave your game:</source>
    <translation>Wstrzymaj, kontynuuj lub opuść grę:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Modify the game&apos;s volume while playing:</source>
    <translation>Zmień głośność w czasie gry:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Toggle fullscreen mode:</source>
    <translation>Przełącz do pełnego ekranu:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Take a screenshot:</source>
    <translation>Zrób zrzut ekranu:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Toggle labels above hedgehogs:</source>
    <translation type="vanished">Zmień szczegółowość opisów nad jeżami:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Record video:</source>
    <translation>Nagraj wideo:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hedgehog movement</source>
    <translation>Poruszanie się jeżem</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Toggle automatic camera / refocus on active hedgehog:</source>
    <translation>Przełącz automatyczną kamerę / skup się na aktywnym jeżu:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Demo replay:</source>
    <translation>Powtórz demo:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Heads-up display:</source>
    <translation>Wyświetl interfejs:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Talk to your clan or all participants:</source>
    <translation>Mów do swojego klanu lub wszystkich uczestników:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>binds (keys)</name>
  <message>
    <source>Axis</source>
    <translation type="vanished">Oś</translation>
  </message>
  <message>
    <source>(Up)</source>
    <translation type="vanished">(Góra)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>(Down)</source>
    <translation type="vanished">(Dół)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hat</source>
    <translation type="vanished">Grzybek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>(Left)</source>
    <translation type="vanished">(Lewo)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>(Right)</source>
    <translation type="vanished">(Prawo)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Button</source>
    <translation type="vanished">Przycisk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keyboard</source>
    <translation>Klawiatura</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse: Left button</source>
    <translation>Mysz: Lewy przycisk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse: Middle button</source>
    <translation>Mysz: Środkowy przycisk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse: Right button</source>
    <translation>Mysz: Prawy przycisk</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse: Wheel up</source>
    <translation>Mysz: Kółko w górę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse: Wheel down</source>
    <translation>Mysz:Kółko w dół</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Space</source>
    <translation>Spacja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete</source>
    <translation>Delete</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Equals</source>
    <translation type="vanished">Znak równości</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Up</source>
    <translation>Strzałka w górę</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Down</source>
    <translation>Strzałka w dół</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right</source>
    <translation>Strzałka w prawo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left</source>
    <translation>Strzałka w lewo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right shift</source>
    <translation type="vanished">Prawy shift</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left shift</source>
    <translation type="vanished">Lewy Shift</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right ctrl</source>
    <translation type="vanished">Prawy ctrl</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left ctrl</source>
    <translation type="vanished">Lewy ctrl</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right alt</source>
    <translation type="vanished">Prawy Alt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left alt</source>
    <translation type="vanished">Lewy Alt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right meta</source>
    <translation type="vanished">Prawy kl. WIN</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left meta</source>
    <translation type="vanished">Lewy kl. WIN</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Backspace</source>
    <translation>Backspace</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tab</source>
    <translation>Tab</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Clear</source>
    <translation>Clear</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Return</source>
    <translation>Return</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pause</source>
    <translation>Pause</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Escape</source>
    <translation>Escape</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Numpad 0</source>
    <translation type="vanished">Kl. Num. 0</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Numpad 1</source>
    <translation type="vanished">Kl. Num. 1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Numpad 2</source>
    <translation type="vanished">Kl. Num. 2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Numpad 3</source>
    <translation type="vanished">Kl. Num. 3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Numpad 4</source>
    <translation type="vanished">Kl. Num. 4</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Numpad 5</source>
    <translation type="vanished">Kl. Num. 5</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Numpad 6</source>
    <translation type="vanished">Kl. Num. 6</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Numpad 7</source>
    <translation type="vanished">Kl. Num. 7</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Numpad 8</source>
    <translation type="vanished">Kl. Num. 8</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Numpad 9</source>
    <translation type="vanished">Kl. Num. 9</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Numpad .</source>
    <translation type="vanished">Kl. Num. .</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Numpad /</source>
    <translation type="vanished">Kl. Num. /</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Numpad *</source>
    <translation type="vanished">Kl. Num. *</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Numpad -</source>
    <translation type="vanished">Kl. Num. -</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Numpad +</source>
    <translation type="vanished">Kl. Num.+</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enter</source>
    <translation type="vanished">Enter</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert</source>
    <translation>Insert</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Home</source>
    <translation>Home</translation>
  </message>
  <message>
    <source>End</source>
    <translation>End</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page up</source>
    <translation type="vanished">Page Up</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page down</source>
    <translation type="vanished">Page down</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Num lock</source>
    <translation type="vanished">Num Lock</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caps lock</source>
    <translation type="vanished">Caps lock</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scroll lock</source>
    <translation type="vanished">Scroll lock</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A button</source>
    <translation>Przycisk A</translation>
  </message>
  <message>
    <source>B button</source>
    <translation>Przycisk B</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X button</source>
    <translation>Przycisk X</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y button</source>
    <translation>Przycisk Y</translation>
  </message>
  <message>
    <source>LB button</source>
    <translation>Przycisk LB</translation>
  </message>
  <message>
    <source>RB button</source>
    <translation>Przycisk RB</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Back button</source>
    <translation>Przycisk Back</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start button</source>
    <translation>Przycisk Start</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left stick</source>
    <translation>Lewy analog</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right stick</source>
    <translation>Prawy analog</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left stick (Right)</source>
    <translation>Lewy analog (Prawo)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left stick (Left)</source>
    <translation>Lewy analog (Lewo)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left stick (Down)</source>
    <translation>Lewy analog (Dół)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left stick (Up)</source>
    <translation>Lewy analog (Góra)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left trigger</source>
    <translation>Lewy spust</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right trigger</source>
    <translation>Prawy spust</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right stick (Down)</source>
    <translation>Prawy analog (Dół)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right stick (Up)</source>
    <translation>Prawy analog (Góra)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right stick (Right)</source>
    <translation>Prawy analog (Prawo)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right stick (Left)</source>
    <translation>Prawy analog (Lewo)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>DPad</source>
    <translation type="vanished">DPad</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D-pad</source>
    <translation>D-pad</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Axis %1 %2</source>
    <extracomment>Game controller axis direction. %1 = axis number, %2 = direction</extracomment>
    <translation>Oś %1 %2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Button %1</source>
    <extracomment>Game controller button. %1 = button number</extracomment>
    <translation>Przycisk %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D-pad %1 %2</source>
    <extracomment>Game controller D-pad button. %1 = D-pad number, %2 = direction</extracomment>
    <translation>D-pad %1 %2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>(Don&apos;t use)</source>
    <extracomment>Special entry in key selection when an action has no control assigned</extracomment>
    <translation>(Nie przypisane)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse: X1 button </source>
    <translation>Mysz: przycisk X1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse: X2 button</source>
    <translation>Mysz: przycisk X2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keypad 0</source>
    <translation>0 numeryczne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keypad 1</source>
    <translation>1 numeryczne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keypad 2</source>
    <translation>2 numeryczne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keypad 3</source>
    <translation>3 numeryczne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keypad 4</source>
    <translation>4 numeryczne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keypad 5</source>
    <translation>5 numeryczne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keypad 6</source>
    <translation>6 numeryczne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keypad 7</source>
    <translation>7 numeryczne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keypad 8</source>
    <translation>8 numeryczne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keypad 9</source>
    <translation>9 numeryczne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keypad .</source>
    <translation>. numeryczna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keypad /</source>
    <translation>/ numeryczny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keypad *</source>
    <translation> numeryczna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keypad -</source>
    <translation>- numeryczny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keypad +</source>
    <translation>+ numeryczny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keypad Enter</source>
    <translation>Enter numeryczny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PageUp</source>
    <translation>PageUp</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PageDown</source>
    <translation>PageDown</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Numlock</source>
    <translation>NumLock</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CapsLock</source>
    <translation>CapsLock</translation>
  </message>
  <message>
    <source>ScrollLock</source>
    <translation>ScrollLock</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right Shift</source>
    <translation>Prawy Shift</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Shift</source>
    <translation>Lewy Shift</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right Ctrl</source>
    <translation>Prawy Ctrl</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Ctrl</source>
    <translation>Lewy Ctrl</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right Alt</source>
    <translation>Prawy Alt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Alt</source>
    <translation>Lewy Alt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right GUI</source>
    <extracomment>Windows key / Command key / Meta key /Super key (right)</extracomment>
    <translation>Prawe GUI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left GUI</source>
    <extracomment>Windows key / Command key / Meta key /Super key (left)</extracomment>
    <translation>Lewe GUI</translation>
  </message>
  <message>
    <source>(QWERTY)</source>
    <extracomment>Name of QWERTY US keyboard layout</extracomment>
    <translation>(QWERTY)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Menu</source>
    <translation>Menu</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>credits</name>
  <message>
    <source>Programming</source>
    <translation>Programowanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Game engine</source>
    <translation>Silnik gry</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Creator</source>
    <translation>Twórca</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Many engine improvements</source>
    <translation>Wiele ulepszeń silnika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Gamepad and Lua integration</source>
    <translation>Integracja gamepadów i LUA</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Campaign support</source>
    <translation>Obsługa kampanii</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Theme customization improvements</source>
    <translation>Więcej opcji dostosowania motywów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Some Pas2C and GLES2 work</source>
    <translation>Usprawnienia przy Pas2C i GLES2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Video recording</source>
    <translation>Nagrywanie wideo</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Other improvements</source>
    <translation>Inne usprawnienia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Map generation</source>
    <translation>Generowanie mapy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Core map generators</source>
    <translation>Główne generatory mapy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Perlin maps and other improvements</source>
    <translation>Mapy Perlina i inne ulepszenia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Maze maps</source>
    <translation>Mapy labiryntów</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Weapons</source>
    <translation>Bronie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Most core weapons</source>
    <translation>Większość głównych broni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Air mine, rubber, others</source>
    <translation>Mina powietrzna, guma, inne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Drill rocket, ballgun, RC plane</source>
    <translation>Wiertnicza rakieta, pistolet na kulki, zdalnie sterowany samolot</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Freezer</source>
    <translation>Zamrażarka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mine number and time game settings</source>
    <translation>Czas min i czasowe ustawienia gry</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Frontend / main menu</source>
    <translation>Frontend / menu główne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Many frontend improvements</source>
    <translation>Wiele ulepszeń frontendu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keybinds, feedback, maps and hats interfaces</source>
    <translation>Sterowanie, opinie, mapy i interfejsy kapeluszy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Login dialogs, other improvements</source>
    <translation>Dialogi logowania; inne usprawnienia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Missions and styles</source>
    <translation>Misje i style</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A Classic Fairytale</source>
    <translation>Klasyczna Bajka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A Space Adventure</source>
    <translation>Kosmiczna Przygoda</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Created Capture the Flag, Construction Mode, Control, HedgeEditor, Highlander, Racer, TechRacer, The Specialists, WxW</source>
    <translation>Stworzył Capture the Flag, Construction Mode, Control, HedgeEditor, Highlander, Racer, TechRacer, The Specialists, WxW</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Training, time-trial and target practice challenges, Bazooka Battlefield, Tentacle Terror, Big Armory, bugfixes and maintenance</source>
    <translation>Trening, wyzwania ćwiczebne na czas i celność; Bazookowe pole bitwy, Mackowy terror, Wielka zbrojownia; poprawki błędów i konserwacja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Some styles and missions</source>
    <translation>Jakieś style i misje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Battalion</source>
    <translation>Battalion</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Continental supplies</source>
    <translation>Continental supplies</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Teamwork 2</source>
    <translation>Praca zespołowa 2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Climb Home</source>
    <translation>Wspinaczka do domu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Portal Mind Challenge</source>
    <translation>Łamigłówka z portalami</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Game server</source>
    <translation>Serwer gry</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ports</source>
    <translation>Porty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>macOS/iPhone port, OpenGL-ES conversion</source>
    <translation>Port na macOS/iPhone; konwersja na OpenGL ES</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Android port</source>
    <translation></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Android netplay, portability abstraction</source>
    <translation>Gra sieciowa na Androidzie; abstrakcja przenośności</translation>
  </message>
  <message>
    <source>WebGL port</source>
    <translation>Port WebGL</translation>
  </message>
  <message>
    <source>iPhone/iPad ports</source>
    <translation>porty iPhone/iPad</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Graphics</source>
    <translation>Grafika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>General</source>
    <translation>Ogólne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Themes</source>
    <translation>Motywy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Nature, Snow, City, Castle, Halloween, Island</source>
    <translation>Nature, Snow, City, Castle, Halloween, Island</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bamboo, EarthRise, BambooPlinko</source>
    <translation>Bamboo, EarthRise, BambooPlinko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Golf, Hoggywood, Stage</source>
    <translation>Golf, Hoggywood, Stage</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hoggywood</source>
    <translation>Hoggywood</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cave, Olympics</source>
    <translation>Cave, Olympics</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fruit, Cake</source>
    <translation>Fruit, Cake</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Art</source>
    <translation>Art</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Beach</source>
    <translation>Beach</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Brick</source>
    <translation>Brick</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hell</source>
    <translation>Hell</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Jungle</source>
    <translation>Jungle</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sheep</source>
    <translation>Sheep</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Maps</source>
    <translation>Mapy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Basketball, BasketballField, Bath, Bubbleflow, Hammock, Hedgelove, Hedgewars, Hydrant, Mushrooms, Plane, Ropes, Tree</source>
    <translation>Basketball, BasketballField, Bath, Bubbleflow, Hammock, Hedgelove, Hedgewars, Hydrant, Mushrooms, Plane, Ropes, Tree</translation>
  </message>
  <message>
    <source>SB_Bones, SB_Crystal, SB_Grassy, SB_Grove, SB_Haunty, SB_Oaks, SB_Shrooms, SB_Tentacle</source>
    <translation>SB_Bones, SB_Crystal, SB_Grassy, SB_Grove, SB_Haunty, SB_Oaks, SB_Shrooms, SB_Tentacle</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bamboo, Blox, Cake, Cogs, EarthRise, Freeway</source>
    <translation>Bamboo, Blox, Cake, Cogs, EarthRise, Freeway</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Castle, PirateFlag</source>
    <translation>Castle, PirateFlag</translation>
  </message>
  <message>
    <source>ShoppaKing, TrophyRace</source>
    <translation>ShoppaKing, TrophyRace</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Battlefield</source>
    <translation>Battlefield</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CTF_Blizzard</source>
    <translation>CTF_Blizzard</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cheese</source>
    <translation>Cheese</translation>
  </message>
  <message>
    <source>ClimbHome</source>
    <translation>ClimbHome</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lonely_Island</source>
    <translation>Lonely_Island</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Octorama</source>
    <translation>Octorama</translation>
  </message>
  <message>
    <source>portal</source>
    <translation>portal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ruler</source>
    <translation>Ruler</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sticks</source>
    <translation>Sticks</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Forts</source>
    <translation>Forty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>EvilChicken</source>
    <translation>EvilChicken</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Olympic</source>
    <translation>Olympic</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tank</source>
    <translation>Tank</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Snail</source>
    <translation>Snail</translation>
  </message>
  <message>
    <source>SteelTower</source>
    <translation>SteelTower</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hats, graves, other</source>
    <translation>Kapelusze, nagrobki, inne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>See CREDITS text file</source>
    <translation>Zobacz plik CREDITS</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sounds</source>
    <translation>Dźwięki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hedgehogs voice</source>
    <translation>Głos jeży</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default_pl, Russian_pl voices</source>
    <translation>Głosy Default_pl, Russian_pl</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Various authors from www.freesound.org (see CREDITS text file)</source>
    <translation>Różni autorzy z www.freesound.org (zobacz plik CREDITS)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Music</source>
    <translation>Muzyka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>City, Rock, others</source>
    <translation>City, Rock, inne</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Compost</source>
    <translation>Compost</translation>
  </message>
  <message>
    <source>EarthRise, oriental, Pirate, snow</source>
    <translation>EarthRise, oriental, Pirate, snow</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fruit, Jungle</source>
    <translation>Fruit, Jungle</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Nature</source>
    <translation>Nature</translation>
  </message>
  <message>
    <source>olympics_sd</source>
    <translation>olympics_sd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>sdmusic (Hitman [sheepluva edit])</source>
    <translation>sdmusic (Hitman [edycja sheepluvy])</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Translations</source>
    <translation>Tłumaczenia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Brazilian Portuguese</source>
    <translation>Brazylijski portugalski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bulgarian</source>
    <translation>Bułgarski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Czech</source>
    <translation>Czeski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Chinese</source>
    <translation>Chiński</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Finnish</source>
    <translation>Fiński</translation>
  </message>
  <message>
    <source>French</source>
    <translation>Francuski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>German</source>
    <translation>Niemiecki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Greek</source>
    <translation>Grecki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Italian</source>
    <translation>Włoski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Japanese</source>
    <translation>Japński</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Korean</source>
    <translation>Koreański</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lithuanian</source>
    <translation>Litwijski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polish</source>
    <translation>Polski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Portuguese</source>
    <translation>Portugalski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Russian</source>
    <translation>Rosyjski</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scottish Gaelic</source>
    <translation>Szkocki gaelicki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Slovak</source>
    <translation>Słowacki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spanish</source>
    <translation>Hiszpański</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Swedish</source>
    <translation>Szwedzki</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ukrainian</source>
    <translation>Ukraiński</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Special thanks</source>
    <translation>Specjalne podziękowania</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Project founder</source>
    <translation>Fundator projektu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hungarian</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>server</name>
  <message>
    <source>Restricted</source>
    <translation type="vanished">Zabronione</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Not room master</source>
    <translation type="vanished">Nie jesteś mistrzem pokoju</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Corrupted hedgehogs info</source>
    <translation type="vanished">Uszkodzone informacje o jeżach</translation>
  </message>
  <message>
    <source>too many teams</source>
    <translation type="vanished">zbyt wiele drużyn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>too many hedgehogs</source>
    <translation type="vanished">zbyt wiele jeży</translation>
  </message>
  <message>
    <source>There&apos;s already a team with same name in the list</source>
    <translation type="vanished">Na liście jest już drużyna z tą nazwą</translation>
  </message>
  <message>
    <source>round in progress</source>
    <translation type="vanished">w trakcie rundy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>restricted</source>
    <translation type="vanished">zabronione</translation>
  </message>
  <message>
    <source>REMOVE_TEAM: no such team</source>
    <translation type="vanished">USUWANIE_DRUŻYNY: nie ma takiej drużyny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Not team owner!</source>
    <translation type="vanished">Nie jesteś właścicielem drużyny!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Less than two clans!</source>
    <translation type="vanished">Mniej niż dwa klany!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Illegal room name</source>
    <translation type="vanished">Niepoprawna nazwa pokoju</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Room with such name already exists</source>
    <translation type="vanished">Pokój z taką nazwą już istnieje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Nickname already chosen</source>
    <translation type="vanished">Nick już wybrany</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Illegal nickname</source>
    <translation type="vanished">Niepoprawny nick</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Protocol already known</source>
    <translation type="vanished">Protokół już znany</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bad number</source>
    <translation type="vanished">Zły numer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Nickname is already in use</source>
    <translation>Ten nick jest już zajęty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No checker rights</source>
    <translation>Brak praw kontrolera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Authentication failed</source>
    <translation>Uwierzytelnianie się nie powiodło</translation>
  </message>
  <message>
    <source>60 seconds cooldown after kick</source>
    <translation>Opóźnienie 60 sekund po wyrzuceniu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>kicked</source>
    <translation>wyrzucony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ping timeout</source>
    <translation>Przekroczono czas Pingu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>bye</source>
    <translation type="vanished">pa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No such room</source>
    <translation type="vanished">Nie ma takiego pokoju</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Room version incompatible to your hedgewars version</source>
    <translation type="vanished">Wersja pokoju niekompatybilna z twoją wersją Hedgewars</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Joining restricted</source>
    <translation type="vanished">Dołączanie zabronione</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Registered users only</source>
    <translation type="vanished">Tylko zarejestrowani gracze</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You are banned in this room</source>
    <translation type="vanished">Jesteś zbanowany w tym pokoju</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Empty config entry</source>
    <translation type="vanished">Pusty wpis konfiguracjy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You already have voted</source>
    <translation type="vanished">Już głosowałeś</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Voting closed</source>
    <translation type="vanished">Głosowanie zamknięte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New voting started</source>
    <translation>Nowe głosowanie rozpoczęte</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Voting expired</source>
    <translation type="vanished">Głosowanie przedawnione</translation>
  </message>
  <message>
    <source>kick</source>
    <translation>wyrzuć</translation>
  </message>
  <message>
    <source>map</source>
    <translation>mapa</translation>
  </message>
  <message>
    <source>pause</source>
    <translation>pauza</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reconnected too fast</source>
    <translation>Za szybko dołączono ponownie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning! Chat flood protection activated</source>
    <translation>Ostrzeżenie! Ochrona przez zalaniem czatu aktywowana</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Excess flood</source>
    <translation>Nadmierne pisanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Game messages flood detected - 1</source>
    <translation>Wykryto zalanie wiadomościami gry - 1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning! Joins flood protection activated</source>
    <translation>Ostrzeżenie! Ochrona przez zalaniem dołączeniami aktywowana</translation>
  </message>
  <message>
    <source>There&apos;s no voting going on</source>
    <translation type="vanished">Nie ma żadnego głosowania w trakcie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Your vote counted</source>
    <translation type="vanished">Twój głos został policzony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pause toggled</source>
    <translation type="vanished">Pauza przełączona</translation>
  </message>
  <message>
    <source>new seed</source>
    <translation>nowe ziarno</translation>
  </message>
  <message>
    <source>number of hedgehogs in team</source>
    <translation type="vanished">liczba jeży w drużynie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/maxteams: specify number from 2 to 8</source>
    <translation>/maxteams: podaj liczbę od 2 do 8</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available callvote commands: kick &lt;nickname&gt;, map &lt;name&gt;, pause, newseed, hedgehogs</source>
    <translation type="vanished">Dostępne komendy callvote: kick &lt;nick&gt;, map &lt;nazwa&gt;, pauza, newseed, hedgehogs</translation>
  </message>
  <message>
    <source>callvote kick: specify nickname</source>
    <translation type="vanished">callvote kick: podaj nick</translation>
  </message>
  <message>
    <source>callvote kick: no such user</source>
    <translation type="vanished">callvote kick: nie ma takiego użytkownika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>callvote map: no such map</source>
    <translation type="vanished">callvote map: nie ma takiej mapy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>callvote pause: no game in progress</source>
    <translation type="vanished">callvote pause: nie trwa żaden mecz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>callvote hedgehogs: specify number from 1 to 8</source>
    <translation type="vanished">callvote hedgehogs: podaj liczbę od 1 do 8</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The game can&apos;t be started with less than two clans!</source>
    <translation>Gra nie może zostać rozpoczęta z mniej niż dwoma klanami!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Empty config entry.</source>
    <translation>Pusty wpis konfiguracji.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Access denied.</source>
    <translation>Brak dostępu.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You&apos;re not the room master!</source>
    <translation>Nie jesteś właścicielem pokoju!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Corrupted hedgehogs info!</source>
    <translation>Uszkodzone informacje o jeżach!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Too many teams!</source>
    <translation>Zbyt wiele drużyn!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Too many hedgehogs!</source>
    <translation>Zbyt wiele jeży!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>There&apos;s already a team with same name in the list.</source>
    <translation>Na liście jeż już drużyna z taką samą nazwą.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Joining not possible: Round is in progress.</source>
    <translation>Dołączenie niemożlie: Runda w trakcie.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This room currently does not allow adding new teams.</source>
    <translation>Ten pokój aktualnie nie pozwala dodawania nowych drużyn.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Error: The team you tried to remove does not exist.</source>
    <translation>Błąd: Drużyna, którą próbujesz usunąć nie istnieje.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You can&apos;t remove a team you don&apos;t own.</source>
    <translation>Nie możesz usunąć nieswojej drużyny.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Illegal room name! The room name must be between 1-40 characters long, must not have a trailing or leading space and must not have any of these characters: $()*+?[]^{|}</source>
    <translation>Niedopowiednia nazwa pokoju! Nazwa pokoju muszą zawierać od 1 do 40 liter, nie mogą mieć spacji na początku i na końcu i nie mogą mieć tych liter: $()*+?[]^{|}</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A room with the same name already exists.</source>
    <translation>Pokój z taką nazwą już istnieje.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/callvote kick: You need to specify a nickname.</source>
    <translation>/callvote kick: Musisz wprowadzić pseudonim.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/callvote kick: No such user!</source>
    <translation>/callvote kick: Nie ma takiego użytkownika!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/callvote map: No such map!</source>
    <translation>/callvote map: Nie ma takiej mapy!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/callvote pause: No game in progress!</source>
    <translation>/callvote pause: Nie ma gry w trakcie!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/callvote hedgehogs: Specify number from 1 to 8.</source>
    <translation>/callvote hedgehogs: Wybierz liczbę od 1 do 8.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Illegal room name! A room name must be between 1-40 characters long, must not have a trailing or leading space and must not have any of these characters: $()*+?[]^{|}</source>
    <translation>Niedopowiednia nazwa pokoju! Nazwa pokoju muszą zawierać od 1 do 40 liter, nie mogą mieć spacji na początku i na końcu i nie mogą mieć tych liter: $()*+?[]^{|}</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No such room.</source>
    <translation>Nie ma takiego pokoju.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Room version incompatible to your Hedgewars version!</source>
    <translation>Wersja pokoju niekompatybilna z twoją wersją Hedgewars!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Access denied. This room currently doesn&apos;t allow joining.</source>
    <translation>Brak dostępu. Ten pokój aktualnie nie pozwala dołączać.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Access denied. This room is for registered users only.</source>
    <translation>Brak dostępu. Ten pokój wpuszcza tylko zarejestrowanych użytkowników.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You are banned from this room.</source>
    <translation>Jesteś zbanowany w tym pokoju.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Nickname already provided.</source>
    <translation>Pseudonim już podany.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Illegal nickname! Nicknames must be between 1-40 characters long, must not have a trailing or leading space and must not have any of these characters: $()*+?[]^{|}</source>
    <translation>Niedopowiedni pseudonim! Pseudonimy muszą zawierać od 1 do 40 liter, nie mogą mieć spacji na początku i na końcu i nie mogą mieć tych liter: $()*+?[]^{|}</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Protocol already known.</source>
    <translation>Protokół już znany.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bad number.</source>
    <translation>Zły numer.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>There&apos;s no voting going on.</source>
    <translation>Żadne głosowanie nie trwa.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You already have voted.</source>
    <translation>Już głosowałeś.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Your vote has been counted.</source>
    <translation>Twój głos został policzony.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Voting closed.</source>
    <translation>Głosowanie zamknięte.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pause toggled.</source>
    <translation>Pauza przełączona.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Voting expired.</source>
    <translation>Głosowanie przedawnione.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>hedgehogs per team: </source>
    <translation>jeże na drużynę: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>/info &lt;player&gt;: Show info about player</source>
    <translation>/info &lt;gracz&gt;: Pokaż informacje o graczu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/me &lt;message&gt;: Chat action, e.g. &apos;/me eats pizza&apos; becomes &apos;* Player eats pizza&apos;</source>
    <translation>/me &lt;wiadomość&gt;: Akcja czatu, np. &apos;/me je pizzę&apos; staje się &apos;* Gracz je pizzę&apos;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/rnd: Flip a virtual coin and reply with &apos;heads&apos; or &apos;tails&apos;</source>
    <translation>/rnd: Rzuć virtualną monetą i odpowiedz &apos;heads&apos; (orzeł) lub &apos;tails&apos; (reszka)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/rnd [A] [B] [C] [...]: Reply with a random word from the given list</source>
    <translation>/rnd [A] [B] [C] [...]: Odpowiedź losowym słowem z podanej listy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/watch &lt;id&gt;: Watch a demo stored on the server with the given ID</source>
    <translation>/watch &lt;id&gt;: Obejrzyj demo z podanym ID zapisane na serwerze</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/help: Show chat command help</source>
    <translation>/help: Pokaż pomoc komend czatu</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/callvote [arguments]: Start a vote</source>
    <translation>/callvote [argumenty]: Zacznij głosowanie</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/vote &lt;yes/no&gt;: Vote &apos;yes&apos; or &apos;no&apos; for active vote</source>
    <translation>/vote &lt;yes/no&gt;: Zagłosuj &apos;tak&apos; lub &apos;nie&apos; do aktywnego głosowania</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/greeting &lt;message&gt;: Set greeting message to be shown to players who join the room</source>
    <translation type="vanished">/greeting &lt;wiadomość&gt;: Ustaw wiadomość powitalną, która zostanie pokazana graczom dołączającym do pokoju</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/delegate &lt;player&gt;: Surrender room control to player</source>
    <translation>/delegate &lt;gracz&gt;: Poddaj kontrolę nad pokojem innemu graczowi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/maxteams &lt;N&gt;: Limit maximum number of teams to N</source>
    <translation>/maxteams &lt;N&gt;: Ustaw maksymalną liczbę drużyn na N</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/global &lt;message&gt;: Send global chat message which can be seen by everyone on the server</source>
    <translation>/global &lt;wiadomość&gt;: Wyślij globalną wiadomość czatu, która może być zobaczona przez każdego na serwerze</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/registered_only: Toggle &apos;registered only&apos; state. If enabled, only registered players can join server</source>
    <translation>/registered_only: Przestaw stan &apos;tylko zarejestrowani&apos;. Jeśli włączony, tylko zarejestrowani gracze mogą dołączyć na serwer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/super_power: Activate your super power. With it you can enter any room and are protected from kicking. Expires when you leave server</source>
    <translation>/super_power: Aktywuj super moc. Możesz z tym wejść do każdego pokoju i być chronionym od wyrzucenia. Kończy się jak opuścisz serwer</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/save &lt;parameter&gt;</source>
    <translation type="vanished">/save &lt;parametr&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/stats: Query server stats</source>
    <translation>/stats: Zapytaj o statystyki serwera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/force &lt;yes/no&gt;: Force vote result for active vote</source>
    <translation>/force &lt;yes/no&gt;: Wymuś rezultat głosowania dla aktywnego głosowania</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/fix: Force this room to stay open when it is empty</source>
    <translation>/fix: Wymuś, by ten pokój został otwarty, kiedy jest pusty</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/unfix: Undo the /fix command</source>
    <translation>/unfix: Cofnij komendę /fix</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/saveroom &lt;file name&gt;: Save room configuration into a file</source>
    <translation type="vanished">/saveroom &lt;nazwa pliku&gt;: Zapisz konfigurację pokoju do pliku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/loadroom &lt;file name&gt;: Load room configuration from a file</source>
    <translation type="vanished">/loadroom &lt;nazwa pliku&gt;: Wczytaj konfigurację pokoju z pliku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/delete &lt;parameter&gt;</source>
    <translation type="vanished">/delete &lt;parametr&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>List of lobby chat commands:</source>
    <translation>Lista komend czatu poczekalni:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>List of room chat commands:</source>
    <translation>Lista komend czatu pokoju:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Commands for server admins only:</source>
    <translation>Komendy tylko dla administratorów serwera:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unknown command:</source>
    <translation type="vanished">Nieznana komenda:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Say &apos;/help&apos; in chat for a list of commands</source>
    <translation type="vanished">Powiedz /help do czatu, by dostać listę komend</translation>
  </message>
  <message>
    <source>room</source>
    <translation>pokój</translation>
  </message>
  <message>
    <source>lobby</source>
    <translation>poczekalnia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>(playing)</source>
    <translation>(w grze)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>(spectating)</source>
    <translation>(obserwowanie)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Player is not online.</source>
    <translation>Gracz nie jest online.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/force: Please use &apos;yes&apos; or &apos;no&apos;.</source>
    <translation>/force: Użyj proszę &apos;tak&apos; lub &apos;nie&apos;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/vote: Please use &apos;yes&apos; or &apos;no&apos;.</source>
    <translation>/vote: Uzyj proszę &apos;tak&apos; lub &apos;nie&apos;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Kicked</source>
    <translation>Wyrzucony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This server only allows registered users to join.</source>
    <translation>Ten serwer pozwala na dołączenie jedynie zarejestrowanym użytkownikom.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>heads</source>
    <translation>orzeł</translation>
  </message>
  <message>
    <source>tails</source>
    <translation>reszka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This server does not support replays!</source>
    <translation>Ten serwer nie obsługuje powtórek!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/greeting [message]: Set or clear greeting message to be shown to players who join the room</source>
    <translation>/greeting [wiadomość]: Ustaw lub wyczyść wiadomość do pokazania graczom, którzy dołączają do pokoju</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/save &lt;config ID&gt; &lt;config name&gt;: Add current room configuration as votable choice for /callvote map</source>
    <translation>/save &lt;ID konfiguracji&gt; &lt;nazwa konfiguracji&gt;: Dodaj aktualną konfigurację jako głosowalny wybór w /callvote map</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/delete &lt;config ID&gt;: Delete a votable room configuration</source>
    <translation>/delete &lt;ID konfiguracji&gt;: Usuń głosowalną konfigurację pokoju</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/saveroom &lt;file name&gt;: Save all votable room configurations (and the greeting) of this room into a file</source>
    <translation>/saveroom &lt;nazwa pliku&gt;: Zapisz wszystkie głosowalne konfiguracje (oraz powitanie) tego pokoju do pliku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/loadroom &lt;file name&gt;: Load votable room configurations (and greeting) from a file</source>
    <translation>/loadroom &lt;nazwa pliku&gt;: Wczytaj głosowalne konfiguracje pokoju (oraz powitanie) z pliku</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&apos;Registered only&apos; state toggled.</source>
    <translation type="vanished">Stan &apos;tylko zarejestrowani&apos; przełączony.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Super power activated.</source>
    <translation>Super moc aktywowana.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unknown command or invalid parameters. Say &apos;/help&apos; in chat for a list of commands.</source>
    <translation>Nieznana komenda lub nieprawidłowe parametry. Powiedz na czacie &apos;/help&apos; dla listy komend.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You can&apos;t kick yourself!</source>
    <translation>Nie możesz wyrzucić siebie!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You can&apos;t kick the only other player!</source>
    <translation>Nie możesz wyrzucić jedynego innego gracza!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The player is not in your room.</source>
    <translation>Gracz nie jest w twoim pokoju.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This player is protected from being kicked.</source>
    <translation>Gracz jest chroniony przed byciem wyrzuconym.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You&apos;re not the room master or a server admin!</source>
    <translation>Nie jesteś mistrzem pokoju ani administratorem serwera!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You&apos;re already the room master.</source>
    <translation>Już jesteś mistrzem pokoju.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Greeting message cleared.</source>
    <translation>Wiadomość powitalna wyczyszczona.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Greeting message set.</source>
    <translation>Wiadomość powitalna ustawiona.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/callvote kick: This is only allowed in rooms without a room master.</source>
    <translation>/callvote kick: To jest dozwolone tylko w pokojach bez mistrza.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/callvote map: No maps available.</source>
    <translation>/callvote map: Brak dostępnych map.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You&apos;re the new room master!</source>
    <translation>Jesteś nowym mistrzem pokoju!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/quit: Quit the server</source>
    <translation>/quit: Wyjdź z serwera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This command is only available in the lobby.</source>
    <translation>Ta komenda jest dostępna tylko w poczekalni.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This command is only available in rooms.</source>
    <translation>Ta komenda jest dostępna tylko w pokojach.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This server no longer allows unregistered players to join.</source>
    <translation>Ten serwer nie pozwala już na dołączanie niezarejestrowanych graczy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This server now allows unregistered players to join.</source>
    <translation>Ten serwer teraz pozwala na dołączanie niezarejestrowanych graczy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available callvote commands: hedgehogs &lt;number&gt;, pause, newseed, map &lt;name&gt;, kick &lt;player&gt;</source>
    <translation>Dostępne komendy callvote: hedgehogs &lt;numer&gt;, pause, newseed, map &lt;nazwa&gt;, kick &lt;gracz&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Please confirm server restart with &apos;/restart_server yes&apos;.</source>
    <translation>Potwierdź restart serwera używając &quot;&apos;/restart_server yes&quot;.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning! Room name change flood protection activated</source>
    <translation>Ostrzeżenie! Ochrona przez floodem zmiany nazwy pokoju aktywowana</translation>
  </message>
</context>
</TS>