Update Polish translation
authorKoBeWi
Wed, 31 Oct 2018 16:31:16 +0100
changeset 14043 bb346e2d1671
parent 14042 006f97a6f6a7
child 14044 e9e2d85532ce
Update Polish translation
share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_pl.ts
share/hedgewars/Data/Locale/pl.lua
share/hedgewars/Data/Locale/pl.txt
share/hedgewars/Data/Locale/tips_pl.xml
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_pl.ts	Wed Oct 31 14:33:43 2018 +0100
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_pl.ts	Wed Oct 31 16:31:16 2018 +0100
@@ -959,11 +959,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>Reason:</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Powód:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The connection was refused by the official server or timed out. Something seems to be wrong with the official server at the moment. This might be a temporary problem. Please try again later.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Połączenie zostało odrzucone przez oficjalny serwer lub przekroczyło limit czasu. Coś zdaje się być w tej chwili nie w porządku z oficjalnym serwerem. To może być tymczasowy problem. Proszę spróbować ponownie.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The connection was refused by the host or timed out. This might have one of the following reasons:
@@ -972,7 +972,12 @@
 - There is a temporary network problem
 
 Please check the host name and port settings and/or try again later.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Połączenie zostało odrzucone przez hosta lub przekroczyło limit czasu. Może to mieć jeden z poniższych powodów:
+- Program Serwera Hedgewars aktualnie nie chodzi na hoście
+- Podany numer portu jest nieprawidłowy
+- Jest tymczasowy problem z siecią
+
+Sprawdź nazwę hosta i ustawienia portu i/lub spróbuj ponownie później.</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -1515,7 +1520,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>With everyone having the same clan color, there was no reason to fight. And so the hedgehogs happily lived in peace ever after.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Ponieważ każdy miał taki sam kolor klanu, nie było powodu do walki. I tak jeże żyły w pokoju długo i szczęśliwie.</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -1592,7 +1597,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Open the Hedgewars online game manual in your web browser</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Otwórz podręcznik online Hedgewars w swojej przeglądarce internetowej</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -2166,11 +2171,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>Land can not be destroyed by most weapons.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Teren nie może zostać zniszczony przez większość broni.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>%1 (%2)</source>
-    <translation type="unfinished">%1 (%2)</translation>
+    <translation>%1 (%2)</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -2511,11 +2516,11 @@
   <message>
     <source>Dampen when losing focus</source>
     <extracomment>Checkbox text. If checked, the in-game audio volume is reduced (=dampened) when the game window loses its focus</extracomment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Przycisz w tle</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Reduce the game audio volume if the game window has lost its focus</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Zmniejsz głośność audio, gdy okno gry działa w tle</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -3312,19 +3317,19 @@
   </message>
   <message>
     <source>The connection to the server is lost.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Połączenie z serwerem zostało utracone.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Schemes - Name already taken</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Schematy - nazwa już zajęta</translation>
   </message>
   <message>
     <source>A scheme with the name &apos;%1&apos; already exists. Your scheme has been renamed to &apos;%2&apos;.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Schemat z nazwą &apos;%1&apos; już istnieje. Twój schemat został przemianowany na &apos;%2&apos;.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>A weapon scheme with the name &apos;%1&apos; already exists. Changes made to the weapon scheme have been discarded.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Schemat broni z nazwą &apos;%1&apos; już istnieje. Zmiany dokonane w schemacie broni zostały odrzucone.</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -3890,7 +3895,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>clan chat</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>czat klanu</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -3996,7 +4001,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Talk to your clan or all participants:</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Mów do swojego klanu lub wszystkich uczestników:</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -4837,111 +4842,111 @@
   </message>
   <message>
     <source>Kicked</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Wyrzucony</translation>
   </message>
   <message>
     <source>This server only allows registered users to join.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Ten serwer pozwala na dołączenie jedynie zarejestrowanym użytkownikom.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>heads</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>orzeł</translation>
   </message>
   <message>
     <source>tails</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>reszka</translation>
   </message>
   <message>
     <source>This server does not support replays!</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Ten serwer nie obsługuje powtórek!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>/greeting [message]: Set or clear greeting message to be shown to players who join the room</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>/greeting [wiadomość]: Ustaw lub wyczyść wiadomość do pokazania graczom, którzy dołączają do pokoju</translation>
   </message>
   <message>
     <source>/save &lt;config ID&gt; &lt;config name&gt;: Add current room configuration as votable choice for /callvote map</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>/save &lt;ID konfiguracji&gt; &lt;nazwa konfiguracji&gt;: Dodaj aktualną konfigurację jako głosowalny wybór w /callvote map</translation>
   </message>
   <message>
     <source>/delete &lt;config ID&gt;: Delete a votable room configuration</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>/delete &lt;ID konfiguracji&gt;: Usuń głosowalną konfigurację pokoju</translation>
   </message>
   <message>
     <source>/saveroom &lt;file name&gt;: Save all votable room configurations (and the greeting) of this room into a file</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>/saveroom &lt;nazwa pliku&gt;: Zapisz wszystkie głosowalne konfiguracje (oraz powitanie) tego pokoju do pliku</translation>
   </message>
   <message>
     <source>/loadroom &lt;file name&gt;: Load votable room configurations (and greeting) from a file</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>/loadroom &lt;nazwa pliku&gt;: Wczytaj głosowalne konfiguracje pokoju (oraz powitanie) z pliku</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&apos;Registered only&apos; state toggled.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Stan &apos;tylko zarejestrowani&apos; przełączony.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Super power activated.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Super moc aktywowana.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Unknown command or invalid parameters. Say &apos;/help&apos; in chat for a list of commands.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Nieznana komenda lub nieprawidłowe parametry. Powiedz na czacie &apos;/help&apos; dla listy komend.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>You can&apos;t kick yourself!</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Nie możesz wyrzucić siebie!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>You can&apos;t kick the only other player!</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Nie możesz wyrzucić jedynego innego gracza!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The player is not in your room.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Gracz nie jest w twoim pokoju.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>This player is protected from being kicked.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Gracz jest chroniony przed byciem wyrzuconym.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>You&apos;re not the room master or a server admin!</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Nie jesteś mistrzem pokoju ani administratorem serwera!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>You&apos;re already the room master.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Już jesteś mistrzem pokoju.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Greeting message cleared.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Wiadomość powitalna wyczyszczona.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Greeting message set.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Wiadomość powitalna ustawiona.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>/callvote kick: This is only allowed in rooms without a room master.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>/callvote kick: To jest dozwolone tylko w pokojach bez mistrza.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>/callvote map: No maps available.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>/callvote map: Brak dostępnych map.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>You&apos;re the new room master!</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Jesteś nowym mistrzem pokoju!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>/quit: Quit the server</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>/quit: Wyjdź z serwera</translation>
   </message>
   <message>
     <source>This command is only available in the lobby.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Ta komenda jest dostępna tylko w poczekalni.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>This command is only available in rooms.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Ta komenda jest dostępna tylko w pokojach.</translation>
   </message>
 </context>
 </TS>
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/pl.lua	Wed Oct 31 14:33:43 2018 +0100
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/pl.lua	Wed Oct 31 16:31:16 2018 +0100
@@ -4,7 +4,7 @@
   ["011101000"] = "011101000", -- A_Classic_Fairytale:dragon
   ["011101001"] = "011101001", -- A_Classic_Fairytale:backstab, A_Classic_Fairytale:dragon, A_Classic_Fairytale:enemy, A_Classic_Fairytale:family, A_Classic_Fairytale:journey, A_Classic_Fairytale:queen, A_Classic_Fairytale:shadow, A_Classic_Fairytale:united
   ["10 weapon schemes"] = "10 schematów broni", -- Continental_supplies
---   ["15+%d damage, %d invulnerable left"] = "", -- Continental_supplies
+  ["15+%d damage, %d invulnerable left"] = "15+%d obrażeń, pozostało %d niezniszczalnych", -- Continental_supplies
   ["1-5, Precise + 1-4: Choose structure type"] = "1-5, Precyzja + 1-4: Wybierz typ struktury", -- Construction_Mode
   ["+1 barrel!"] = "+1 beczka!", -- Tumbler
   ["%.1fs"] = "%.1fs", -- Racer, TechRacer
@@ -18,7 +18,7 @@
   ["+1 to the Mutant for killing anyone"] = "+1 dla Mutanta za zabicie kogokolwiek", -- Mutant
   ["+2 for becoming the Mutant"] = "+2 za zostanie Mutantem", -- Mutant
   ["30 minutes later..."] = "30 minut później...", -- A_Classic_Fairytale:shadow
---   ["%.3fs"] = "", -- A_Space_Adventure:ice02
+  ["%.3fs"] = "%.3fs", -- A_Space_Adventure:ice02
   ["5 additional enemies will be spawned during the game."] = "5 dodatkowych wrogów pojawi się podczas gry.", -- A_Space_Adventure:fruit01
   ["5 Deadly Hogs"] = "5 Zabójczych Jeży", -- A_Space_Adventure:death02
   ["6 more seconds added to the clock"] = "6 sekund dodano do zegara", -- A_Space_Adventure:ice02
@@ -99,12 +99,12 @@
   ["And where's all the weed?"] = "I gdzie jest całe zioło?", -- A_Classic_Fairytale:dragon
   ["And you believed me? Oh, god, that's cute!"] = "A ty mi wierzyłeś? O boże, to słodkie!", -- A_Classic_Fairytale:journey
   ["And you need to move to the top!"] = "I musisz dostać się na szczyt!", -- Basic_Training_-_Movement
---   ["An experimental editing tool for missions and more"] = "", -- HedgeEditor
---   ["Anno 1032"] = "", -- Continental_supplies
+  ["An experimental editing tool for missions and more"] = "Eksperymentalne narzędzie do edycji i więcej.", -- HedgeEditor
+  ["Anno 1032"] = "Rok 1032", -- Continental_supplies
   ["Anno 1032: [The explosion will make a strong push ~ Wide range, wont affect hogs close to the target]"] = "Anno 1032: [Eksplozja będzie miała silny odrzut ~ Szeroki zasięg, nie wpłynie na jeże blisko celu]", -- Continental_supplies
   ["An object has been destroyed before it took enough damage."] = "Obiekt został zniszczony zanim otrzymał wystarczająco dużo obrażeń.", -- SimpleMission
   ["Antarctica"] = "Antarktyda", -- Continental_supplies
---   ["Antarctic summer: Every 4th turn you get 1 girder, 1 mudball, 2 sine guns and 1 portable portal device."] = "", -- Continental_supplies
+  ["Antarctic summer: Every 4th turn you get 1 girder, 1 mudball, 2 sine guns and 1 portable portal device."] = "Antarktyczne lato: Co 4 tury dostajesz 1 belkę, 1 kulę błotną, 2 sinusoidalne giwery i 1 przenośne urządzenie portalowe.", -- Continental_supplies
   ["Antarctic summer: - Will give you one girder/mudball and two sineguns/portals every fourth turn."] = "Antarktyczne lato: Zapewni ci jedną belkę/kulę błotną i dwie sinusoidalne giwery/portale co każde cztery tury.", -- Continental_supplies
   ["Anti-Gravity Device Part (+1)"] = "Część Urządzenia Antygrawitacyjnego (+1)", -- A_Space_Adventure:desert01, A_Space_Adventure:fruit02, A_Space_Adventure:ice01
   ["Anton"] = "Antoni",
@@ -113,10 +113,10 @@
   ["A random hedgehog will inherit the weapons of his deceased team-mates."] = "Losowy jeż odziedziczy bronie jego poległych członków zespołu.", -- A_Space_Adventure:death02
   ["Arashi"] = "Araszi",
   ["Area"] = "Obszar", -- Continental_supplies
---   ["Areas surrounded by a green dashed outline are portal-proof and repel portals."] = "", -- A_Space_Adventure:final
---   ["Areas surrounded by a security border are indestructible."] = "", -- A_Space_Adventure:final
---   ["Areas with a green dashed outline are portal-proof."] = "", -- A_Space_Adventure:final
---   ["Areas with a security outline are indestructible."] = "", -- A_Space_Adventure:final
+  ["Areas surrounded by a green dashed outline are portal-proof and repel portals."] = "Obszary otoczone zielonym kreskowanym obrysem są portaloodporne i odrzucają portale.", -- A_Space_Adventure:final
+  ["Areas surrounded by a security border are indestructible."] = "Obszary otoczone granicą bezpieczeństwa są niezniszczalne.", -- A_Space_Adventure:final
+  ["Areas with a green dashed outline are portal-proof."] = "Obszary z zielonym kreskowanym obrysem są portaloodporne.", -- A_Space_Adventure:final
+  ["Areas with a security outline are indestructible."] = "Obszary z obrysem bezpieczeństwa są niezniszczalne.", -- A_Space_Adventure:final
   ["Are we there yet?"] = "Już dotarliśmy?", -- A_Classic_Fairytale:shadow
   ["Are you accusing me of something?"] = "Czy ty o coś mnie oskarżasz?", -- A_Classic_Fairytale:backstab
   ["Are you helping the aliens?"] = "Czy ty pomagasz obcym?", -- A_Classic_Fairytale:queen
@@ -145,14 +145,14 @@
   ["Attack From Rope: %s"] = "Atak z liny: %s", -- WxW
   ["Attack From Rope: You may only attack from a rope."] = "Atak z liny: Możesz atakować tylko z liny", -- WxW
   ["Attack rule: %s"] = "Zasada ataku: %s", -- WxW
---   ["Attack: Select this continent"] = "", -- Continental_supplies
+  ["Attack: Select this continent"] = "Atak: Wybierz ten kontynent", -- Continental_supplies
   ["Attack: [Space]"] = "Atak: [Spacja]", -- Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Grenade, Basic_Training_-_Movement, Basic_Training_-_Rope
   ["Attack the assassins before they attack back"] = "Zaatakuj zabójców, zanim oni zaatakują", -- A_Space_Adventure:fruit02
   ["Attack: Throw ball"] = "Atak: Rzuć kulę", -- Knockball
   ["At the end of the game your health was %d."] = "Na końcu gry, twoje zdrowie wynasiło %d.", -- A_Space_Adventure:ice01
   ["At the start of the game each enemy hog has only the weapon that he is named after."] = "Na początku gry, każdy wrogi jeż ma tylko tę broń, po której jest nazwany.", -- A_Space_Adventure:death02
   ["Australia"] = "Australia", -- Continental_supplies
---   ["Available weapon specials:"] = "", -- Continental_supplies
+  ["Available weapon specials:"] = "Dostępne speciały broni:", -- Continental_supplies
   ["Average pilot"] = "Przeciętny pilot", -- User_Mission_-_RCPlane_Challenge
   ["Avoid bazookas, red and blue invaders."] = "Unikaj bazook, czerwonych i niebieskich najeźdźców.", -- Space_Invasion
   ["Avoid the mines!"] = "Unikaj min!", -- Basic_Training_-_Rope
@@ -178,7 +178,7 @@
   ["BARREL PLACEMENT MODE"] = "TRYB STAWIANIA BECZEK", -- HedgeEditor
   ["Barrier unlocked!"] = "Beczka odblokowana!", -- Basic_Training_-_Rope
   ["Baseballbat"] = "Kij bejsbolwy", -- Continental_supplies
---   ["Baseball bat specials cannot be used close to other hogs."] = "", -- Continental_supplies
+  ["Baseball bat specials cannot be used close to other hogs."] = "Speciały kija bejsbolowego nie mogą być użyte w pobliżu innych jeży.", -- Continental_supplies
   ["Baseball Bat with Ball"] = "Kij bejsbolowy z piłką", -- Knockball
   ["Base damage has been modified to 12 per shot."] = "Podstawowe obrażenia zostały zmodyfikowane do 12 na strzał.", -- Battalion
   ["Based on what you've learned, destroy the target on the girder and as always, land safely!"] = "Bazując na tym, co się nauczyłeś, zniszcz cel na belce i jak zawsze, wyląduj bezpiecznie!", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
@@ -195,7 +195,7 @@
   ["Batty"] = "Kijek",
   ["Bat your opponents through the|baskets and out of the map!"] = "Uderzaj swoich przeciwników|wyrzucając przez kosz, poza mapę!",
   ["Bazooka Battlefield"] = "Bazookowe pole bitwy", -- Bazooka_Battlefield
---   ["Bazooka Master"] = "", -- Basic_Training_-_Bazooka
+  ["Bazooka Master"] = "Mistrz bazooki", -- Basic_Training_-_Bazooka
   ["Bazookas are influenced by wind."] = "Wiatr ma wpływ na bazookę.", -- Basic_Training_-_Bazooka
   ["Bazooka Team"] = "Drużyna Bazooki", -- Basic_Training_-_Bazooka
   ["Bazooka Training"] = "Trening bazooki",
@@ -212,7 +212,7 @@
   ["Best team times: "] = "Najlepsze czasy drużyny: ", -- Racer, TechRacer
   ["Better get yourself another health crate to heal your wounds."] = "Lepiej zdobądź kolejną skrzynię ze zdrowiem, żeby uleczyć swoje rany.", -- Basic_Training_-_Movement
   ["Better luck next time!"] = "Więcej szczęścia następnym razem!", -- ClimbHome
---   ["Better Safe Than Sorry"] = "", -- A_Space_Adventure:desert02
+  ["Better Safe Than Sorry"] = "Lepiej dmuchać na zimne", -- A_Space_Adventure:desert02
   ["Beware, any damage taken will stay until you complete the moon's main mission"] = "Uważaj, jakiekolwiek otrzymane obrażenia zostaną, aż ukończysz księżycową misję", -- A_Space_Adventure:cosmos
   ["Beware of mines: They explode after 3 seconds."] = "Uważaj na miny: Wybuchają po 3 sekundach.", -- A_Classic_Fairytale:journey
   ["Beware of mines: They explode after 5 seconds."] = "Uważaj na miny: Wybuchają po 5 sekundach.", -- A_Classic_Fairytale:journey
@@ -251,11 +251,11 @@
   ["Bottom Feeder"] = "Pasożyt", -- Mutant
   ["Bounciness"] = "Odbijalność", -- Basic_Training_-_Grenade
   ["Bouncing Bomb"] = "Odbijająca się bomba", -- Basic_Training_-_Bazooka
---   ["Bouncy Boomerang"] = "", -- Continental_supplies
+  ["Bouncy Boomerang"] = "Odbijający się bumerang", -- Continental_supplies
   ["Bouncy Girder: [4]"] = "Odbijająca Belka: [4]", -- HedgeEditor
   ["Bouncy Land: [4]"] = "Odbijający Teren: [4]", -- HedgeEditor
   ["Bouncy Land"] = "Odbijający Teren", -- HedgeEditor
---   ["Bounty: Get 6 weapons for each kill (even on own hogs)."] = "", -- Continental_supplies
+  ["Bounty: Get 6 weapons for each kill (even on own hogs)."] = "Premia: Dostań 6 broni za każde zabójstwo (nawet na własnych jeżach).", -- Continental_supplies
   ["Bozo"] = "Bozo",
   ["Brain Blower"] = "Mózgorozwalacz", -- A_Classic_Fairytale:journey
   ["Brainiac"] = "Możdżak", -- A_Classic_Fairytale:epil, A_Classic_Fairytale:first_blood, A_Classic_Fairytale:shadow
@@ -291,7 +291,7 @@
   ["But you said you'd let her go!"] = "Ale powiedziałeś, że ją wypuścisz!", -- A_Classic_Fairytale:journey
   ["But you saved me!"] = "Ale uratowałeś mnie!", -- A_Classic_Fairytale:queen
   ["By the way, not only bazookas will bounce on water, but also greandes and many other things."] = "Przy okazji, nie tylko bazooka odbija się od wody, ale rownież granaty i inne rzeczy.", -- Basic_Training_-_Bazooka
---   ["By the way, not only bazookas will bounce on water, but also grenades and many other things."] = "", -- Basic_Training_-_Bazooka
+  ["By the way, not only bazookas will bounce on water, but also grenades and many other things."] = "Przy okazji, nie tylko bazooki odbijają się od wody, ale również granaty i wiele innych rzeczy.", -- Basic_Training_-_Bazooka
   ["By the way, you can turn around without walking|by holding down Precise when you hit a walk control."] = "Przy okazji, możesz obracać się bez chodzenia|trzymając Precyzję, kiedy wciskasz przycisk chodzenia.", -- Basic_Training_-_Movement
   ["C-1"] = "C-1", -- portal
   ["C-2"] = "C-2", -- portal
@@ -335,7 +335,7 @@
   ["Chief Sandologist"] = "Naczelny Piaskolog", -- A_Space_Adventure:desert01
   ["Chikorita"] = "Chikorita",
   ["Choose Selection/Placement/Deletion: [Left], [Right]"] = "Wybierz Zaznaczanie/Ustawianie/Usuwanie: [Lewo], [Prawo]", -- HedgeEditor
---   ["Choose your continent wisely, as your decision will be permanent."] = "", -- Continental_supplies
+  ["Choose your continent wisely, as your decision will be permanent."] = "Wybierz swój kontynent mądrze, bo twoja decyzja będzie trwała.", -- Continental_supplies
   ["Choose your side! If you want to join the strange man, walk up to him.|Otherwise, walk away from him. If you decide to att...nevermind..."] = "Wybierz swoją stronę! Jeśli chcesz dołączyć do dziwnego mężczyzny, podejdź do niego.|W innym przypadku, odejdź od niego. Jeśli zdecydujesz się zaata... nieważne...", -- A_Classic_Fairytale:shadow
   ["Chunli"] = "Czunli",
   ["Clark Kent"] = "Clark Kent",
@@ -399,8 +399,8 @@
   ["Construction Station: Allows placement of|  girders, rubber, mines, sticky mines|  and barrels."] = "Stacja Konstrukcji: Pozwala na stawianie|  belek, gumy, min, min samoprzylepnych|  i beczek.", -- Construction_Mode
   ["Construction Station"] = "Stacja Konstrukcji", -- Construction_Mode
   ["Continental supplies"] = "Kontynentalne zaopatrzenie", -- Continental_supplies
---   ["Continent selection"] = "", -- Continental_supplies
---   ["Continents: Select a continent at the beginning."] = "", -- Continental_supplies
+  ["Continent selection"] = "Wybór kontynentu", -- Continental_supplies
+  ["Continents: Select a continent at the beginning."] = "Kontynenty: Wybierz kontynent na początku", -- Continental_supplies
   ["Control"] = "Kontrola", -- Control
   ["Control pillars to score points."] = "Kontroluj kolumny, by zdobyć punkty.",
   ["Controls: Hold the Attack key (space by default) to|fire the rope, then, once attached use:|Left and Right to swing the rope;|Up and Down to contract and expand."] = "Sterowanie: Przytrzymaj przycisk Ataku (domyślnie Spacja), by|wystrzelić linę, potem po zaczepieniu, użyj:|Lewo i Prawo, by rozhuśtać linę;|Góra i Dół, by skurczyć i rozszerzyć.", -- Basic_Training_-_Rope
@@ -427,7 +427,7 @@
   ["crate(s)"] = "skrzyń", -- SpeedShoppa
   ["Crazy Gravity: Gravity randomly changes within a range from %i%% to %i%% with a period of %s"] = "Szalona grawitacja: Grawitacja losowo zmienia się w zakresie od %i%% do %i%%, z okresem %s", -- Gravity
   ["Crazy Runner"] = "Szalony Biegacz", -- A_Space_Adventure:moon02
---   ["Cricket Time"] = "", -- Continental_supplies
+  ["Cricket Time"] = "Czas na krykieta", -- Continental_supplies
   ["Cricket time: [Fire away a 1 sec mine! ~ Cannot be fired close to another hog]"] = "Czas krykieta: [Wystrzel 1-sekundową minę! ~ Nie może być wystrzelone blisko innego jeża]", -- Continental_supplies
   ["CTF_Blizzard"] = "CTF Burza Śnieżna", -- CTF_Blizzard
   ["Cursor: Build structure"] = "Kursor: Zbuduj strukturę", -- Construction_Mode
@@ -438,7 +438,7 @@
   ["Cybernetic Empire"] = "Cybernetyczne Imperium",
   ["Cyborg. It's what the aliens call themselves."] = "Cyborgi. Tak nazywają siebie ci kosmici.", -- A_Classic_Fairytale:enemy
   ["Dahmer"] = "Damer", -- A_Classic_Fairytale:backstab
-  ["Daisy"] = "Stokrotka",
+  ["Daisy"] = "Daisy",
   ["DAMMIT, ROOKIE! GET OFF MY HEAD!"] = "Młody!!! Złaź z mojej głowy!!!",
   ["DAMMIT, ROOKIE!"] = "Żółtodziobie!",
   ["+%d ammo"] = "+%d amunicji", -- Battalion
@@ -453,8 +453,8 @@
   ["%d/%d"] = "%d/%d", -- SpeedShoppa
   ["Deadly Grape"] = "Zabójczy Winogron", -- A_Space_Adventure:fruit02
   ["Deadweight"] = "Balast",
---   ["Deal 15 damage + 10% of your hog’s health to all hogs around you and get 2/3 back."] = "", -- Continental_supplies
---   ["Deals 15 damage to all enemies in the circle."] = "", -- Continental_supplies
+  ["Deal 15 damage + 10% of your hog’s health to all hogs around you and get 2/3 back."] = "Zadaj 15 obrażeń + 10% zdrowia twojego jeża wszystkim jeżom dookoła ciebie i dostań 2/3 z powrotem.", -- Continental_supplies
+  ["Deals 15 damage to all enemies in the circle."] = "Zadaje 15 obrażeń wszystkim wrogom w kole.", -- Continental_supplies
   ["Deer"] = "Jeleń",
   ["Defeat all enemies!"] = "Pokonaj wszystkich wrogów!", -- portal
   ["Defeat Professor Hogevil!"] = "Pokonaj Profesora Jeżozło!", -- A_Space_Adventure:death01
@@ -504,7 +504,7 @@
   ["Dimitry"] = "Dymitr",
   ["%d invaders have been destroyed in this game."] = "%d najeźdźców zostało zniszczonych w tej grze.", -- Space_Invasion
   ["Disabled"] = "Wyłączone", -- WxW
---   ["Disguise as a Rockhopper Penguin"] = "", -- Continental_supplies
+  ["Disguise as a Rockhopper Penguin"] = "Przebież się za Pingwina Rakietoskoczka", -- Continental_supplies
   ["Disguise as a Rockhopper Penguin: [Swap place with a random enemy hog in the circle]"] = "Przebranie za pingwina skalnegi: [Zamień miejsce z losowym wrogim jeżem w kole]", -- Continental_supplies
   ["Displacer"] = "Wypieracz",
   ["Disqualified!"] = "Zdyskwalifikowany!", -- User_Mission_-_That_Sinking_Feeling
@@ -546,7 +546,7 @@
   ["Dr. Jenner"] = "Dr Dżener",
   ["Dr. Jung"] = "Dr Dżang",
   ["Drone Hunter! +10 points!"] = "Łowca dronów! +10 punktów!", -- Space_Invasion
---   ["Drop a ball of dirt which turns into a|cluster on impact. Doesn’t end turn."] = "", -- Continental_supplies
+  ["Drop a ball of dirt which turns into a|cluster on impact. Doesn’t end turn."] = "Upuść kulę ziemi, która przy uderzeniu|zamieni się w odłamek. Nie kończy tury.", -- Continental_supplies
   ["Drop a bomb: [Drop some heroic wind that will turn into a bomb on impact]"] = "Upuść bombę: [Upuść trochę heroicznego wiatru, który przy uderzeniu zamieni się w bombę]", -- Continental_supplies
   ["- Dropped flags may be returned or recaptured"] = "- Upuszczone flagi mogą być zwrócone lub ponownie przejęte", -- Capture_the_Flag
   ["Dropping a weapon while in water would just drown it, but launching one would work."] = "Upuszczenie broni pod wodą by ją utopiłą, ale wystrzelenie zadziała.", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
@@ -575,7 +575,7 @@
   ["Duration"] = "Czas trwania", -- Continental_supplies
   ["During the final testing of the device an accident happened."] = "Podczas finałowych testów urządzenia zdarzył się wypadek.", -- A_Space_Adventure:moon02
   ["During the game you can get new RC planes by collecting the weapon crates."] = "Podczas gry możesz zdobyć nowe samolociki, zbierając skrzynie z broniami.", -- A_Space_Adventure:desert03
---   ["Dust Storm"] = "", -- Continental_supplies
+  ["Dust Storm"] = "Burza pyłowa", -- Continental_supplies
   ["Dust storm: [Deals 15 damage to all enemies in the circle]"] = "Burza pyłowa: [Zadaje 15 obrażeń każdemu wrogowi w kole]", -- Continental_supplies
   ["Each time you destroy all the targets on your current level you'll get teleported to the next level."] = "Za każdym razem, gdy zniszczysz wszystkie cele na twoim aktualnym poziomie, zostaniesz przeteloportowany do następnego poziomu.", -- A_Space_Adventure:desert03
   ["Each time you play this missions enemy hogs will play in a random order."] = "Za każdym razem, gdy grasz w tę misję, wrogie jeże będą grały w losowym porządku.", -- A_Space_Adventure:death02
@@ -654,10 +654,10 @@
   ["Finish waypoint placement"] = "Zakończ stawianie punktów kontrolnych", -- Racer
   ["Finish your training|Hint: Animations can be skipped with the [Precise] key."] = "Ukończ swój trening|Porada: Animacje mogą być pominięte przyciskiem [Precyzja]", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
   ["Finite Ropes"] = "Skończone liny", -- Basic_Training_-_Rope
---   ["Fire a rocket with napalm."] = "", -- Continental_supplies
+  ["Fire a rocket with napalm."] = "Strzel rakietą z napalmem.", -- Continental_supplies
   ["Fire: [Precise]"] = "Strzel: [Precyzja]", -- Space_Invasion, Tumbler
---   ["Fire some exploding medicine that will heal 15 health to all hogs in its effect radius."] = "", -- Continental_supplies
---   ["Fire your hedgehog like a sticky mine."] = "", -- Continental_supplies
+  ["Fire some exploding medicine that will heal 15 health to all hogs in its effect radius."] = "Wystrzel eksplodujące lekarstwo, które wyleczy 15 zdrowia wszystkim jeżom w promieniu efektu.", -- Continental_supplies
+  ["Fire your hedgehog like a sticky mine."] = "Wystrzel swojego jeża jak minę samoprzylepną.", -- Continental_supplies
   ["First aid kits?!"] = "Apteczki?", -- A_Classic_Fairytale:united
   ["First Blood"] = "Pierwsza krew", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
   ["- First clan to capture the flag wins"] = "- Pierwszy klan, który przejmie flagę, wygrywa", -- Capture_the_Flag
@@ -672,7 +672,7 @@
   ["Flag returned!"] = "Flaga odzyskana!",
   ["Flamer"] = "Miotacz ognia",
   ["Flaming Worm"] = "Płomienisty Robal", -- A_Classic_Fairytale:backstab
---   ["Flare"] = "", -- Continental_supplies
+  ["Flare"] = "Flara", -- Continental_supplies
   ["Flawless victory!"] = "Bezbłędne zwycięstwo!", -- User_Mission_-_RCPlane_Challenge
   ["Flee: Press [Jump]"] = "Ucieknij: Wciśnij [Skok]", -- A_Space_Adventure:fruit01
   ["Flesh for Brainz"] = "Mięso dla Mózgów", -- A_Classic_Fairytale:journey
@@ -680,7 +680,7 @@
   ["Flying Saucer Training"] = "Trening latającego talerza", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
   ["Fly into space to fight off the invaders with barrels!"] = "Leć w kosmos, by odeprzeć najeźdźców beczkami!", -- Space_Invasion
   ["Fly to the meteorite and detonate the explosives"] = "Poleć do meteorytu i zdetonuj ładunki", -- A_Space_Adventure:cosmos
---   ["Forgetfulness: You will lose all your weapons each turn."] = "", -- Continental_supplies
+  ["Forgetfulness: You will lose all your weapons each turn."] = "Zapominalstwo: W każdej turze stracisz wszystkie swoje bronie.", -- Continental_supplies
   ["For the next crate, you have to do back jumps."] = "Do następnej skrzyni musisz zrobić skoki w tył.", -- Basic_Training_-_Movement
   ["Four Eyes"] = "Czterooki",
   ["Frank"] = "Franek", -- User_Mission_-_Nobody_Laugh
@@ -713,7 +713,7 @@
   ["Gear information hidden"] = "Informacje o rzeczach ukryte", -- HedgeEditor
   ["Gear information shown"] = "Informacje o rzeczach pokazane", -- HedgeEditor
   ["Gear Placement Tool"] = "Narzędzie Ustawiania Rzeczy", -- HedgeEditor
---   ["General information:"] = "", -- Continental_supplies
+  ["General information:"] = "Ogólne informacje:", -- Continental_supplies
   ["General information"] = "Ogólne informacje", -- Continental_supplies
   ["General Lemon"] = "Generał Cytryna", -- A_Space_Adventure:fruit01
   ["Generator: Generates energy."] = "Generator: Generuje energię.", -- Construction_Mode
@@ -793,11 +793,11 @@
   ["Great! You will be contacted soon for assistance."] = "Świetnie! Niedługo skontaktujemy się z tobą po pomoc.", -- A_Classic_Fairytale:shadow
   ["Green Bananas won!"] = "Zielone Banany wygrywają!", -- A_Space_Adventure:fruit01
   ["Green Bananas"] = "Zielone Banany", -- A_Space_Adventure:fruit01
---   ["Green double rings also give you a new flying saucer."] = "", -- A_Space_Adventure:ice02
+  ["Green double rings also give you a new flying saucer."] = "Zielone podwójne pierścienie również dają nowy latający talerz.", -- A_Space_Adventure:ice02
   ["Green Hog Grape"] = "Zielonojeżowy Winogron", -- A_Space_Adventure:fruit01
   ["Green hogs won't intentionally hurt you."] = "Zielone jeże nie zaatakują cię umyślnie.", -- A_Space_Adventure:fruit01
   ["Greenhorn"] = "Żółtodziób", -- User_Mission_-_RCPlane_Challenge
---   ["Green Lipstick Bullet"] = "", -- Continental_supplies
+  ["Green Lipstick Bullet"] = "Pocisk zielonej szminki", -- Continental_supplies
   ["Green lipstick bullet: [Poisonous, deals no damage]"] = "Zielony szminkowy pocisk: [Zatruty, nie zadaje obrażeń]", -- Continental_supplies
   ["Green"] = "Zielony",
   ["Greetings, cloudy one!"] = "Witaj, chmurzysty", -- A_Classic_Fairytale:shadow
@@ -857,7 +857,7 @@
   ["HEDGEEDITOR"] = "JEŻEDYTOR", -- HedgeEditor
   ["HedgeEditor tool"] = "Narzędzie JeżEdytora", -- HedgeEditor
   ["Hedgehog"] = "Jeż",
---   ["Hedgehog Projectile"] = "", -- Continental_supplies
+  ["Hedgehog Projectile"] = "Pocisk jeżowy", -- Continental_supplies
   ["Hedgehog projectile: [Fire your hog like a Sticky Bomb]"] = "Jeżowy pocisk: [Wystrzel swojego jeża jak minę samoprzylepną]", -- Continental_supplies
   ["Hedgehogs can not be deleted."] = "Jeże nie mogą być usunięte", -- HedgeEditor
   ["Hedgehogs will be revived after their death."] = "Jeże zostaną ożywione po śmierci.", -- Mutant
@@ -889,7 +889,7 @@
   ["Here we go!"] = "No to ruszamy!", -- A_Space_Adventure:moon01
   ["Here you will find the current mission instructions."] = "Tutaj znajdziesz instrukcje do aktualnej misji", -- Basic_Training_-_Movement
   ["Here you will learn how to fly the flying saucer|and get so learn some cool tricks."] = "Tutaj poznasz jak lata się latającym talerzem|i będziesz mieć szansę poznać odlotowe sztuczki.", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
---   ["Heroic Wind"] = "", -- Continental_supplies
+  ["Heroic Wind"] = "Heroiczny wiatr", -- Continental_supplies
   ["Hero Team"] = "Drużyna Bohatera", -- User_Mission_-_The_Great_Escape
   ["He's so brave..."] = "Jest taki odważny...", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
   ["He was the lab assistant of Dr. Goodhogan, the inventor of the anti-gravity device."] = "Był asystentem laboratoryjnym Dr Dobrojeża, wynalazcy urządzenia antygrawitacyjnego.", -- A_Space_Adventure:moon02
@@ -915,7 +915,7 @@
   ["Hi! Nice to meet you."] = "Cześć! Miło cię poznać.", -- A_Space_Adventure:ice01
   ["Hint: Double Jump - Press [Backspace] twice"] = "Wskazówka: Podwójny skok - Wciśnij [Backspace] dwa razy", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
   ["Hint: Drilling holes should solve everything."] = "Wywiercenie dziur powinno wszystko rozwiązać.", -- A_Classic_Fairytale:family
---   ["Hint: Hold down [M] to review the mission texts."] = "", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
+  ["Hint: Hold down [M] to review the mission texts."] = "Wskazówka: Przytrzymaj [M], by zobaczyć teksty misji.", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
   ["Hint: If this mission panel disappears, you can|see it again by hitting the Pause or Quit key."] = "Wskazówka: Jeśli panel misji zniknie, możesz zobaczyć go ponownie, wciskając Pauzę lub Wyjście.", -- Basic_Training_-_Movement
   ["Hint: It might be a good idea to place a girder before starting to drill. Just saying."] = "Wskazówka: To może być dobry pomysł, by ustawić belki przed rozpoczęciem wiercenia. Tylko mówię.", -- A_Classic_Fairytale:family
   ["Hint: It might be easier if you vary the angle only slightly."] = "Wskazówka: Może być łatwiej, jeśli zmienisz kąt tylko trochę.", -- Basic_Training_-_Bazooka
@@ -926,8 +926,8 @@
   ["Hint: Select the low gravity and press [Fire]."] = "Porada: Wybierz niską grawitację i wciśnij [Strzał].", -- A_Classic_Fairytale:journey
   ["Hint: %s needs to get really close to the princess!"] = "Wskazówka: %s potrzebuje dostać się naprawdę blisko księżniczki!", -- A_Classic_Fairytale:family
   ["Hint: The rope only bends around objects.|When it doesn't hit anything, it's always straight."] = "Wskazówka: Lina owija się jedynie wokół obiektów.|Jeśli nic nie uderzy, zawsze jest prosta.", -- Basic_Training_-_Rope
---   ["Hint: To jump higher, wait a bit before you hit “High Jump” a second time."] = "", -- Basic_Training_-_Movement
---   ["Hint: Use the quit key to see the team’s continent."] = "", -- Continental_supplies
+  ["Hint: To jump higher, wait a bit before you hit “High Jump” a second time."] = "Wskazówka: By skoczyć wyżej, poczekaj trochę zanim ponownie wciśniesz \"Wysoki skok\".", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["Hint: Use the quit key to see the team’s continent."] = "Porada: Uzyj klawisza wyjścia, by zobaczyć kontynent drużyny", -- Continental_supplies
   ["Hint: When you shorten the rope, you move faster!|And when you lengthen it, you move slower."] = "Wskazówka: Kiedy skrócisz linę poruszasz się szybciej!|A kiedy ją wydłużysz, poruszasz się wolniej.", -- Basic_Training_-_Rope
   ["--- Hint ---"] = "--- Wskazówka ---", -- Battalion
   ["Hint: you might want to stay out of sight and take all the crates...|"] = "Porada: Możesz chcieć pozostać poza widokiem i zabrać wszystkie skrzynie...|", -- A_Classic_Fairytale:journey
@@ -1058,7 +1058,7 @@
   ["If you help us you can keep the device if you find it but we'll keep everything else."] = "Jeśli nam pomożesz, możesz zatrzymać urządzenie jeśli je znajdziesz, ale zatrzymay wszytko inne.", -- A_Space_Adventure:fruit02
   ["If you hurt an enemy, you'll get one third of the damage dealt."] = "Jeśli skrzywdzisz wroga, otrzymasz jedną trzecią zadanych obrażeń.", -- A_Space_Adventure:death02
   ["If you injure a hedgehog you'll get 35% of the damage dealt."] = "Jeśli zranisz jeża, otrzymasz 35% zadanych obrażeń.", -- A_Space_Adventure:death02
---   ["If you just don’t care …"] = "", -- Continental_supplies
+  ["If you just don’t care …"] = "Jeśli ci nie zależy...", -- Continental_supplies
   ["If you kill a hedgehog with the respective weapon your health points will be set to 100."] = "Jeśli zabijesz jeża odpowiednią bronią, twoje zdrowie zostanie ustawione na 100.", -- A_Space_Adventure:death02
   ["If you kill an enemy, your health will be set to 100."] = "Jeśli zabijesz wroga, twoje zdrowie zostanie ustawione na 100.", -- A_Space_Adventure:death02
   ["If you know what I mean..."] = "Jeśli wiesz co mam na myśli...", -- A_Classic_Fairytale:shadow
@@ -1112,7 +1112,7 @@
   ["I'm here to help you rescue her."] = "Jestem tu pomóc ci ją uratować.", -- A_Classic_Fairytale:family
   ["I'm living a dream!"] = "Przeżywam sen!", -- A_Classic_Fairytale:queen
   ["I'm not sure about that!"] = "Nie jestem tego pewny!", -- A_Classic_Fairytale:united
---   ["IMPORTANT: To see the mission panel again, hold the mission panel key."] = "", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["IMPORTANT: To see the mission panel again, hold the mission panel key."] = "WAŻNE: By ponownie zobaczyć panel misji, przytrzymaj klawisz panelu misji.", -- Basic_Training_-_Movement
   ["IMPORTANT: To see the mission panel again, use the quit or pause key."] = "WAŻNE: By zobaczyć panel misji ponownie, użyj przycisku wyjścia lub pauzy.", -- Basic_Training_-_Movement
   ["Impressive...you are still dry as the corpse of a hawk after a week in the desert..."] = "Imponujące... nadal jesteś suchy, jak zwłoki jastrzębia po tygodniu na pustyni...", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
   ["%i ms"] = "%i ms", -- Gravity
@@ -1124,7 +1124,7 @@
   ["I'm the spy! I've been giving you out!"] = "Jestem szpiegiem! Wydawałam was!", -- A_Classic_Fairytale:queen
   ["In am also entrusting you with some rope."] = "Powierzam ci również trochę liny.", -- A_Space_Adventure:cosmos
   ["In case you haven't noticed, I'm a woman, too!"] = "W razie, gdybyś nie zauważył, też jestem kobietą!", -- A_Classic_Fairytale:queen
---   ["Increase the dust storm damage by sacrificing|your invulnerable ammo."] = "", -- Continental_supplies
+  ["Increase the dust storm damage by sacrificing|your invulnerable ammo."] = "Zwiększ obrażenia burzy pyłowej poświęcając|swoją niezniszczalną amunicję.", -- Continental_supplies
   ["Incredible..."] = "Niesamowite...", -- A_Classic_Fairytale:shadow
   ["Indestructible Girder: [2]"] = "Niezniszczalna Belka: [2]", -- HedgeEditor
   ["Indestructible Land: [2]"] = "Niezniszczalny Teren: [2]", -- HedgeEditor
@@ -1136,7 +1136,7 @@
   ["I need to prevent their arrival!"] = "Muszę zapobiec ich przybyciu!", -- A_Classic_Fairytale:backstab
   ["I need to warn the others."] = "Muszę ostrzec innych.", -- A_Classic_Fairytale:backstab
   ["In fact, you are the only one that's been acting strangely."] = "Tak naprawdę, jesteś jedynym, który dziwnie się zachowywał.", -- A_Classic_Fairytale:backstab
---   ["Initial health: %d"] = "", -- Continental_supplies
+  ["Initial health: %d"] = "Początkowe zdrowie: %d", -- Continental_supplies
   ["Initiate escape wish!"] = "Inicjalizuj życzenie ucieczki!", -- A_Classic_Fairytale:queen
   ["In order to get to the other side, you need to get rid of the crates first."] = "Żeby dostać się na drugą stronę, musisz pozbyć się najpierw skrzyń.", -- A_Classic_Fairytale:dragon
   ["Insanity!"] = "Szaleństwo!", -- Mutant
@@ -1287,7 +1287,7 @@
   ["Lassard"] = "Draniówa",
   ["Last Resort: Having less than 25% base health gives kamikaze"] = "Ostatnia Deska Ratunku: Posiadanie mniej niż 25% bazowego zdrowia daje kamikaze", -- Battalion
   ["Last Target!"] = "Ostatni cel!",
---   ["Launch a bouncy ball which explodes into a crate."] = "", -- Continental_supplies
+  ["Launch a bouncy ball which explodes into a crate."] = "Wystrzel odbijającą się piłkę, która eksloduje w skrzynię.", -- Continental_supplies
   ["Launch some bazookas to destroy the targets!"] = "Wystrzel trochę bazook i zniszcz cele!", -- Basic_Training_-_Bazooka
   ["Leaderbot"] = "Dowódcobot", -- A_Classic_Fairytale:queen
   ["Leader"] = "Dowódca", -- A_Classic_Fairytale:enemy
@@ -1333,12 +1333,12 @@
   ["Little did they know that this hunt will mark them forever..."] = "Nie zdają sobie sprawy, że to polowanie naznaczy ich na zawsze...", -- A_Classic_Fairytale:shadow
   ["Little Obstacle Course"] = "Mały tor przeszkód", -- Basic_Training_-_Rope
   ["Lively Lifeguard"] = "Żwawy Ratownik",
---   ["Lonely Cries"] = "", -- Continental_supplies
-  ["Lonely Cries: [Rise the water if no hog is in the circle and deal 6 damage to all enemy hogs.]"] = "Samotne Łkanie: [Podnosi wodę, jeśli nie ma jeża w kole i zadaje 6 obrażeń każdemu wrogiemu jeżowi.]", -- Continental_supplies
+  ["Lonely Cries"] = "Samotne łkanie", -- Continental_supplies
+  ["Lonely Cries: [Rise the water if no hog is in the circle and deal 6 damage to all enemy hogs.]"] = "Samotne łkanie: [Podnosi wodę, jeśli nie ma jeża w kole i zadaje 6 obrażeń każdemu wrogiemu jeżowi.]", -- Continental_supplies
   ["Lonely Hog"] = "Samotny Jeż", -- ClimbHome
   ["Long Jump: [Enter]"] = "Długi skok: [Enter]", -- Basic_Training_-_Movement
   ["Long Live The Queen"] = "Niech żyje królowa", -- A_Classic_Fairytale:queen
---   ["Look around: [Mouse movement]"] = "", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["Look around: [Mouse movement]"] = "Rozejrzyj się: [Ruch myszą]", -- Basic_Training_-_Movement
   ["Look, boss! There is the target!"] = "Zobacz, szefie! Tam jest cel!", -- A_Space_Adventure:moon01
   ["Look, I had no choice!"] = "Słuchaj, nie miałem wyboru!", -- A_Classic_Fairytale:backstab
   ["Look out! There's more of them!"] = "Uważaj! Jest ich więcej!", -- A_Classic_Fairytale:backstab
@@ -1374,7 +1374,7 @@
   ["Maybe you should try easier waypoints next time."] = "Może następnym razem powinieneś spróbować łatwiejszych punktów kontrolnych.", -- Racer
   ["May the spirits aid you in all your quests!"] = "Niech dusze pomogą wam w waszych zadaniach!", -- A_Classic_Fairytale:backstab
   ["Meals"] = "Mils",
---   ["Medicine"] = "", -- Continental_supplies
+  ["Medicine"] = "Lekarstwo", -- Continental_supplies
   ["Medicine: [Fire some exploding medicine that will heal all hogs effected by the explosion]"] = "Lekarstwo: [Wystrzel trochę eksplodującego leku, który uleczy wszystkie jeże w jej zasięgu]", -- Continental_supplies
   ["Medic"] = "Medyk", -- Battalion
   ["MEDIUM"] = "ŚREDNI", -- Continental_supplies
@@ -1403,7 +1403,7 @@
   ["Mission failed!"] = "Misja zakończona niepowodzeniem!", -- Big_Armory
   ["Mission failure in %d s"] = "Porażka misji w %d s", -- Big_Armory
   ["Mission lost!"] = "Misja stracona!", -- Basic_Training_-_Grenade
---   ["Mission panel: [M]"] = "", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["Mission panel: [M]"] = "Panel misji: [M]", -- Basic_Training_-_Movement
   ["Mission Panel"] = "Panel misji", -- Basic_Training_-_Movement
   ["MISSION SUCCESSFUL"] = "MISJA POWIODŁA SIĘ",
   ["Mission won!"] = "Misja wygrana!", -- Basic_Training_-_Grenade
@@ -1444,7 +1444,7 @@
   ["Nameless Heroes"] = "Bezimienni Bohaterowie",
   ["Nancy Screw"] = "Nansi Gwóźdź", -- A_Classic_Fairytale:enemy, A_Classic_Fairytale:queen
   ["Napalm"] = "Napalm", -- Construction_Mode
---   ["Napalm Rocket"] = "", -- Continental_supplies
+  ["Napalm Rocket"] = "Rakieta napalmowa", -- Continental_supplies
   ["Napalm rocket: [Fire a bomb with napalm!]"] = "Napalmowa rakieta: [Wystrzel bombę z napalmem!]", -- Continental_supplies
   ["Naranja Jed"] = "Narandża Dżed", -- A_Space_Adventure:fruit01
   ["Natives"] = "Tubylcy", -- A_Classic_Fairytale:backstab, A_Classic_Fairytale:dragon, A_Classic_Fairytale:enemy, A_Classic_Fairytale:epil, A_Classic_Fairytale:family, A_Classic_Fairytale:first_blood, A_Classic_Fairytale:journey, A_Classic_Fairytale:queen, A_Classic_Fairytale:shadow, A_Classic_Fairytale:united
@@ -1474,7 +1474,7 @@
   ["Nobody Laugh"] = "Nikt się nie śmieje", -- User_Mission_-_Nobody_Laugh
   ["Nobody managed to finish the race. What a shame!"] = "Nikomu nie udało się ukończyć wyścigu. Co za wstyd!", -- Racer, TechRacer
   ["Nobody takes walks every day!"] = "Nikt nie chadza na spacery każdego dnia!", -- A_Classic_Fairytale:epil
---   ["No continent selected"] = "", -- Continental_supplies
+  ["No continent selected"] = "Nie wybrano kontynentu", -- Continental_supplies
   ["No, I am afraid I had to travel light."] = "Nie, obawiam się, że musiałem podróżować bez bagażu.", -- A_Space_Adventure:moon01
   ["No, I came back to help you out..."] = "Nie, wróciłem, by ci pomóc...", -- A_Classic_Fairytale:shadow
   ["No...I wonder where they disappeared?!"] = "Nie... ciekawe, gdzie oni zniknęli?!", -- A_Classic_Fairytale:journey
@@ -1498,7 +1498,7 @@
   ["Note: Some weapons have a second option (See continent information). Find and use them with the \""] = "Notka: Niektóre bronie mają drugą opcję (zobacz informację o kontynencie). Znajdź je i użyj przez \"", -- Continental_supplies
   ["Note: Some weapons have a second option (See continent information). Find and use them with the \"%s\" key."] = "Notka: Niektóre bronie mają drugą opcję (Patrz informacje kontynentowe). Znajdź je i użyj przyciskiem \"%s\".", -- Continental_supplies
   ["Note: This basic training assumes default controls."] = "Notka: Ten podstawowy trening zakłada domyślne sterowanie.", -- Basic_Training_-_Movement
---   ["Note: Walking is disabled in this mission."] = "", -- Basic_Training_-_Grenade
+  ["Note: Walking is disabled in this mission."] = "Uwaga: Chodzenie jest w tej misji wyłączone.", -- Basic_Training_-_Grenade
   ["Note: We only give you grenades if you stay in your flying saucer."] = "Notka: Dajemy ci granaty tylko, gdy jesteśw swoim spodku.", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
   ["Nothing of interest has happened."] = "Nic interesującego się nie wydarzyło.", -- Space_Invasion
   ["Not now, Fiery Water!"] = "Nie teraz, Ognista Wodo!", -- A_Classic_Fairytale:backstab
@@ -1519,7 +1519,7 @@
   ["Now how do I get on the other side?!"] = "Teraz, jak mam dostać się na drugą stronę?", -- A_Classic_Fairytale:dragon
   ["Now I have to climb these trees"] = "Teraz muszę wspiąć się na te drzewa", -- A_Space_Adventure:cosmos
   ["No Wind Influcence"] = "Bez wpływu wiatru", -- Basic_Training_-_Grenade
---   ["No Wind Influence"] = "", -- Basic_Training_-_Grenade
+  ["No Wind Influence"] = "Brak wpływu wiatru", -- Basic_Training_-_Grenade
   ["Now let's try to drop weapons while flying!"] = "Teraz spróbujmy zrzucić bronie latając!", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
   ["Now listen carefully! Below us there are tunnels that have been created naturally over the years"] = "Teraz słuchaj uważnie! Pod nami są tunele, które zostały naturalnie stworzone przez lata.", -- A_Space_Adventure:desert01
   ["Now try to get out of this bounce house|and take the next crate."] = "Teraz spróbuj wydostać się z tego odbijającego|domu i weź następną skrzynię.", -- Basic_Training_-_Movement
@@ -1605,7 +1605,7 @@
   ["Paul McHoggy"] = "Paul McJeżu", -- A_Space_Adventure:ice01, A_Space_Adventure:ice02
   ["Pause: [P]"] = "Pauza: [P]", -- Basic_Training_-_Movement
   ["Penalty: If you violate above rule, you have to skip in the next turn."] = "Kara: Jeśli naruszysz powyższą zasadę, będziesz musiał opuścić następną turę.", -- WxW
---   ["Penguin Roar"] = "", -- Continental_supplies
+  ["Penguin Roar"] = "Ryk pingwina", -- Continental_supplies
   ["Penguin roar: [Deal 15 damage + 10% of your hog’s health to all hogs around you and get 2/3 back]"] = "Ryk pingwina: [Zadaj 15 obrażeń + 10% zdrowia twojego jeża wszystkim jeżom wokół ciebie i otrzymaj 2/3 z powrotem]", -- Continental_supplies
   ["Penguin roar: [Deal 15 damage + 10% of your hogs health to all hogs around you and get 2/3 back]"] = "Ryk pingwina: [Zadaje 15 obrażeń + 10% zdrowia twojego jeża wszystkim jeżom dookoła i dostaje 2/3 z powrotem]", -- Continental_supplies
   ["Perfect! Now try to get the next crate without hurting yourself!"] = "Idealnie! Teraz spróbuj zdobyć następną skrzynię bez zranienia się!", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
@@ -1674,7 +1674,7 @@
   ["points"] = "punkty", -- Control, CTF_Blizzard, Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Shotgun, Basic_Training_-_Sniper_Rifle
   ["point(s)"] = "punkt(y)", -- TargetPractice, Mutant
   ["Poisonous Apple"] = "Zatrute Jabłko", -- A_Space_Adventure:fruit02
---   ["Poisonous, deals no damage."] = "", -- Continental_supplies
+  ["Poisonous, deals no damage."] = "Zatrute, nie zadaje obrażeń.", -- Continental_supplies
   ["Poison"] = "Truciciel",
   ["Pokémon"] = "Pokémon",
   ["Poor %s (%s) died %d times."] = "Biedny %s (%s) umarł %d razy.", -- Mutant
@@ -1694,10 +1694,10 @@
   ["Prepare to flee!"] = "Przygotuj się do ucieczki!", -- A_Space_Adventure:cosmos
   ["Prepare yourself"] = "Przygotuj się",
   ["Press [Attack] (space bar by default) to start,|repeadedly tap the up, left and right movement keys to accelerate."] = "Wciśnij [Atak] (domyślnie spacja), by zacząć,|wielokrotnie wciskaj góra, lewo i prawo, by przyśpieszyć.", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
---   ["Press [Attack] (space bar by default) to start,|repeatedly tap the up, left and right movement keys to accelerate."] = "", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
+  ["Press [Attack] (space bar by default) to start,|repeatedly tap the up, left and right movement keys to accelerate."] = "Wciśnij [Atak] (domyślnie spacja), by zacząć,|wciśnij wielokrotnie przyciski ruchu w górę, lewo i prawo, by przyśpieszyć.", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
   ["Press [Attack] to begin."] = "Wciśnij [Atak], by zacząć.", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
---   ["Press [Attack] to confirm."] = "", -- Continental_supplies
---   ["Press [Attack] to select this continent!"] = "", -- Continental_supplies
+  ["Press [Attack] to confirm."] = "Wciśnik [Atak], by zatwierdzić.", -- Continental_supplies
+  ["Press [Attack] to select this continent!"] = "Wciśnij [Atak], by wybrać ten kontynent!", -- Continental_supplies
   ["Press [Left] and [Right] to change the difficulty."] = "Wciśnij [Lewo] i [Prawo], by zmienić trudność.", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
   ["Press [Left] or [Right] to move around, [Enter] to jump"] = "Wciśnij [Lewo] lub [Prawo], by poruszaćsię, [Enter] by skoczyć.", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
   ["Press [Long jump] to accept this configuration and begin placing hedgehogs."] = "Wciśnij [Długi skok] by zaakceptować tę konfigurację i zacząć ustawiać jeże.", -- WxW
@@ -1705,7 +1705,7 @@
   ["Press [Precise] to skip intro"] = "Naciśnij [Precyzja] by pominąć intro",
   ["Press [Up] and [Down] to move between menu items.|Press [Attack], [Left], or [Right] to toggle."] = "Wciśnij [Góra] i [Dół], by poruszać się między pozycjami menu.|Wciśnij [Atak], [Lewo] lub [Prawo], by przełączyć.", -- WxW
   ["Prestigious Pilot"] = "Prestiżowy pilot", -- User_Mission_-_RCPlane_Challenge
---   ["Princess"] = "", -- A_Classic_Fairytale:family, A_Classic_Fairytale:journey
+  ["Princess"] = "Księżniczka", -- A_Classic_Fairytale:family, A_Classic_Fairytale:journey
   ["Princess Peach"] = "Księżniczka Peach",
   ["Private Nolak"] = "Szeregowiec Nolak", -- Target_Practice_-_Cluster_Bomb
   ["Problems, dude? Chillax!"] = "Problem, koleś? Wrzuć na luz!", -- A_Classic_Fairytale:epil
@@ -1734,7 +1734,7 @@
   ["Raging Buffalo"] = "Wściekły Bawół", -- A_Classic_Fairytale:backstab, A_Classic_Fairytale:dragon, A_Classic_Fairytale:enemy, A_Classic_Fairytale:epil, A_Classic_Fairytale:family, A_Classic_Fairytale:queen, A_Classic_Fairytale:united
   ["Ramesses"] = "Ramzes",
   ["Ramon"] = "Ramon", -- A_Classic_Fairytale:enemy, A_Classic_Fairytale:epil, A_Classic_Fairytale:family, A_Classic_Fairytale:queen, A_Classic_Fairytale:shadow
---   ["Random continent"] = "", -- Continental_supplies
+  ["Random continent"] = "Losowy kontynent", -- Continental_supplies
   ["Rank: %s"] = "Ranga: %s", -- User_Mission_-_RCPlane_Challenge
   ["Razac"] = "Razak", -- portal
   ["RC Plane Challenge"] = "Wyzwanie Samolotowe", -- User_Mission_-_RCPlane_Challenge
@@ -1769,14 +1769,14 @@
   ["Return to Leaks A Lot!"] = "Wróć do Sporego Przecieka!", -- A_Classic_Fairytale:shadow
   ["Return to the mission menu by pressing the \"Go back\" button."] = "Wróć do menu misji, wciskając przycisk \"Wstecz\".", -- A_Space_Adventure:cosmos
   ["Return to the Surface"] = "Wróć na Powierzchnię", -- A_Space_Adventure:fruit02
---   ["Return to the training menu by pressing the “Go back” button."] = "", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["Return to the training menu by pressing the “Go back” button."] = "Wróć do menu treningu, wciskając przycisk \"Powrót\".", -- Basic_Training_-_Movement
   ["Rhombus"] = "Romb", -- Basic_Training_-_Movement
   ["Rider"] = "Jeźdźec", -- portal
   ["Rifleman"] = "Strzelec", -- Battalion
   ["Righteous Beard"] = "Cnotliwa Broda", -- A_Classic_Fairytale:backstab, A_Classic_Fairytale:dragon, A_Classic_Fairytale:enemy, A_Classic_Fairytale:epil, A_Classic_Fairytale:family, A_Classic_Fairytale:first_blood, A_Classic_Fairytale:queen, A_Classic_Fairytale:united
   ["Right Tong"] = "Prawy Tong", -- Bazooka_Battlefield
   ["Ripe"] = "Dojrzały",
---   ["Rise the water if nobody else is in the circle and deal 6 damage to all enemy hogs."] = "", -- Continental_supplies
+  ["Rise the water if nobody else is in the circle and deal 6 damage to all enemy hogs."] = "Podwyższ wodę, jeśli nikt inny nie jest w kole i zadaj 6 obrażeń wszystkim wrogim jeżom.", -- Continental_supplies
   ["Robert Yellow Apple"] = "Robert Żółte Jabłko", -- A_Space_Adventure:fruit01
   ["Rocket"] = "Rakieta", -- Big_Armory
   ["Ronald"] = "Ronald", -- portal
@@ -1816,7 +1816,7 @@
   ["Ryu"] = "Ryu",
   ["%s: %.1fs"] = "%s: %.1fs", -- Racer, TechRacer
   ["%s (+1)"] = "%s (+1)", -- A_Space_Adventure:fruit03
---   ["Sabotage all hogs in the circle and fire a cluster above you.|Sabotaged hogs lose health and have to deal with a very high gravity during their turn."] = "", -- Continental_supplies
+  ["Sabotage all hogs in the circle and fire a cluster above you.|Sabotaged hogs lose health and have to deal with a very high gravity during their turn."] = "Sabotuj wszystkie jeże w kole i wystrzel odłamek nad siebie.|Sabotowane jeże tracą zdrowie i muszą sobie poradzić z wysoką grawitacją w swojej turze.", -- Continental_supplies
   ["Sabotage/Flare: [Sabotage all hogs in the circle and deal ~1 dmg OR Fire a cluster up into the air]"] = "Sabotaż/Flara: [Sabotuje wszystkie jeże w kole i zadaje ~1 obrażeń LUB wystrzeliwuje w powietrze odłamek]", -- Continental_supplies
   ["Saint"] = "Święty", -- HedgeEditor, The_Specialists
   ["Salivaslurper"] = "Ślinosiorb", -- A_Classic_Fairytale:united
@@ -1825,7 +1825,7 @@
   ["Salvation was one step closer now..."] = "Odkupienie było teraz o krok bliżej...", -- A_Classic_Fairytale:dragon
   ["Sam"] = "Sam", -- A_Space_Adventure:cosmos
   ["Sandals?! I thought you left your ring!"] = "Sandały?! Myślałem, że zostawiłeś swój pierścień!", -- A_Classic_Fairytale:queen
---   ["%s and %s enter the battlefield"] = "", -- A_Space_Adventure:fruit01
+  ["%s and %s enter the battlefield"] = "%s i %s wchodzą na pole bitwy", -- A_Space_Adventure:fruit01
   ["Sandstorm"] = "Burza piaskowa", -- A_Space_Adventure:desert01
   ["Sandy"] = "Piaskowy", -- A_Space_Adventure:desert01
   ["Save as many hapless hogs as possible!"] = "Uratuj jak najwięcej nieszczęsnych jeży jak to możliwe!",
@@ -1853,9 +1853,9 @@
   ["Scores:"] = "Wyniki:", -- Mutant
   ["Scoring: "] = "Wynki: ", -- Mutant
   ["Script parameter examples:"] = "Przykłady parametrów skryptu:", -- Gravity
---   ["%s (%d)"] = "", -- Continental_supplies
+  ["%s (%d)"] = "%s (%d)", -- Continental_supplies
   ["%s: %d (deaths: %d)"] = "%s: %d (śmierci: %d)", -- Mutant
---   ["%s (%d), %d sec"] = "", -- Continental_supplies
+  ["%s (%d), %d sec"] = "%s (%d), %d sekund", -- Continental_supplies
   ["%s: Did not finish"] = "%s: Nie ukończył", -- Racer, TechRacer
   ["%s did not finish the race."] = "%s nie ukończył wyścigu", -- Racer, TechRacer
   ["%s didn't expect that."] = "%s nie spodziewał się tego", -- User_Mission_-_Rope_Knock_Challenge
@@ -1863,7 +1863,7 @@
   ["%s doesn’t really know how to handle a rope properly."] = "%s nie wie tak naprawdę jak posługiwać się liną.", -- ClimbHome
   ["%s (+%d)"] = "%s (+%d)", -- Battalion
   ["%s: %d"] = "%s: %d", -- Capture_the_Flag, Control
---   ["%s, %d sec"] = "", -- Continental_supplies
+  ["%s, %d sec"] = "%s, %d sekund", -- Continental_supplies
   ["Search for the device with the help of the other hedgehogs "] = "Poszukaj urządzenia z pomocą innych jeży", -- A_Space_Adventure:fruit02
   ["Searching in the dust"] = "Poszukiwanie w kurzu", -- A_Space_Adventure:desert01
   ["Searching the stars!"] = "Szukanie gwiazd!", -- A_Space_Adventure:cosmos
@@ -1874,7 +1874,7 @@
   ["See ya!"] = "Do zobaczenia!",
   ["Segmentation Paul"] = "Naruszenie Pawła", -- A_Classic_Fairytale:dragon
   ["Select a placement mode and read the infos|in the mission panel to learn how to use it."] = "Wybierz tryb ustawiania i przeczytaj informacje|w panelu misji, by dowiedzieć się jak go używać.", -- HedgeEditor
---   ["Select continent"] = "", -- Continental_supplies
+  ["Select continent"] = "Wybierz kontynent", -- Continental_supplies
   ["Select continent!"] = "Wybierz kontynent!", -- Continental_supplies
   ["Selection Mode"] = "Tryb Wyboru", -- HedgeEditor
   ["Select, modify, or delete girders, rubbers and sprites"] = "Wybierz, modyfikuj lub usuń belki, gumy i grafiki", -- HedgeEditor
@@ -1883,16 +1883,16 @@
   ["Select Rope"] = "Wybierz linę", -- Basic_Training_-_Rope
   ["Select “Switch Hedgehog” from the ammo menu and|hit the “Attack” key to proceed."] = "Wybierz “Zmień jeża” z menu amunicji i wciśnij “Atak”, by kontynuować", -- Basic_Training_-_Movement
   ["Select “Switch Hedgehog” from the ammo menu and|hit the “Attack” key."] = "Wybierz “Zmień jeża” z menu amunicji i wciśnij “Atak”.", -- Basic_Training_-_Movement
---   ["Select the current continent."] = "", -- Continental_supplies
+  ["Select the current continent."] = "Wybierz aktualny kontynent.", -- Continental_supplies
   ["Select the rope to begin!"] = "Wybierz linę, by zacząć!", -- Basic_Training_-_Rope
---   ["Select this item for a random continent."] = "", -- Continental_supplies
+  ["Select this item for a random continent."] = "Wybierz ten przedmiot dla losowego kontynentu.", -- Continental_supplies
   ["Select weapon: [Left click]"] = "Wybierz broń: [Lewy klik]", -- Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Grenade
   ["Select Weapon"] = "Wybierz broń", -- Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Grenade
   ["Select win/lose condition: [Left], [Right]"] = "Wybierz warunki wygranej/przegranej: [Lewo], [Prawo]", -- HedgeEditor
   ["Select your continent/weaponset: with the \"Up\" or \"Down\" keys. You can also select one with the weapons menu."] = "Wybierz swój kontynent/zestaw broni używając klawiszy \"Góra\" lub \"Dół\". Możesz także wybrać je z menu broni.", -- Continental_supplies
   ["Select your continent/weaponset: With the \"Up\" or \"Down\" keys. You can also select one with the weapons menu."] = "Wybierz swój kontynent/zestaw broni wciskając klawisze \"Góra\" lub \"Dół\". Możesz także je wybrać używając menu broni.", -- Continental_supplies
---   ["Select your continent with [Up]/[Down] or by selecting a representative weapon."] = "", -- Continental_supplies
---   ["%s enters the battlefield"] = "", -- A_Space_Adventure:fruit01
+  ["Select your continent with [Up]/[Down] or by selecting a representative weapon."] = "Wybierz swój kotnynent używając [Góra]/[Dół] lub wybierając reprezentatywną broń.", -- Continental_supplies
+  ["%s enters the battlefield"] = "%s wchodzi na pole bitwy", -- A_Space_Adventure:fruit01
   ["Sergey"] = "Sergiusz",
   ["Set bounciness: [Left Shift] + [1]-[5]"] = "Wybierz odbijalność: [Lewy Shift] + [1]-[5]", -- Basic_Training_-_Grenade
   ["Set detonation timer: [1]-[5]"] = "Wybierz czas detonacji: [1]-[5]", -- Basic_Training_-_Grenade
@@ -2008,7 +2008,7 @@
   ["Spacetrip"] = "Kosmiczna wycieczka", -- A_Space_Adventure:cosmos
   ["Spawn the crate and attack!"] = "Ustaw skrzynię i atakuj!", -- WxW
   ["Specials: Kings and air generals drop helpers, not weapons"] = "Specjalne: Królowie i powietrzni generałowie upuszczają pomocników, nie bronie", -- Battalion
---   ["Special weapons:"] = "", -- Continental_supplies
+  ["Special weapons:"] = "Bronie specjalne:", -- Continental_supplies
   ["Special Weapons:"] = "Specjalne bronie:", -- Continental_supplies
   ["Speckles"] = "Spekles",
   ["Specs Appeal"] = "Urok Speców",
@@ -2032,10 +2032,10 @@
   ["Squirtle"] = "Squirtle",
   ["Squishy"] = "Grząski",
   ["%s reached home in %.3f seconds. Congratulations!"] = "%s dotarł do domu w %.3f sekund. Gratulacje!", -- ClimbHome
---   ["%s: %s"] = "", -- Continental_supplies
+  ["%s: %s"] = "%s: %s", -- Continental_supplies
   ["%s (%s) destroyed %d invaders in one round."] = "%s (%s) zniszczył %d najeźdźców w jednej rundzie.", -- Space_Invasion
   ["%s (%s) does not have to feel ashamed for their best height of %d."] = "%s (%s) nie musi się wstydzić swojej najlepszej wysokości %d.", -- ClimbHome
---   ["%s, select your continent!"] = "", -- Continental_supplies
+  ["%s, select your continent!"] = "%s, wybierz swój kontynent!", -- Continental_supplies
   ["%s (%s) gave short shrift to the invaders: Longest combo of %d!"] = "%s (%s) dał najeźdźcom krótką pokutę: Najdłuższe kombo %d!", -- Space_Invasion
   ["%s (%s) has been invited to join the Planetary Association of the Hedgehogs, it destroyed a staggering %d invaders in just one round!"] = "%s (%s) został zaproszony do dołączenia do Planetarnego Stowarzyszenia Jeży, zniszczył zdumiewające %d najeźdźców w jednej rundzie!", -- Space_Invasion
   ["%s (%s) has captured the flag %d times."] = "%s (%s) przejął flagę %d razy.", -- Capture_the_Flag
@@ -2056,7 +2056,7 @@
   ["%s (%s) shot %d invaders and never missed in the best round!"] = "%s (%s) zestrzelił %d najeźdźców i nigdy nie spudłował w najlepszej rundzie!", -- Space_Invasion
   ["%s (%s) struck like a meteor: %d points in only one round!"] = "%s (%s) uderzył jak meteor: %d punktów w tylko jednej rundzie!", -- Space_Invasion
   ["%s still had a long way to go."] = "%s nadal miał daleką drogę do przejścia.", -- ClimbHome
---   ["%s stumbled."] = "", -- User_Mission_-_Rope_Knock_Challenge
+  ["%s stumbled."] = "%s potknął się.", -- User_Mission_-_Rope_Knock_Challenge
   ["%s (%s) tumbles like no other: %d points in one round."] = "%s (%s) toczy się jak nikt inny: %d punktów w jednej rundzie.", -- Space_Invasion
   ["%s stumpled."] = "%s potknął się.", -- User_Mission_-_Rope_Knock_Challenge
   ["%s (%s) was certainly not afraid of heights: Peak height of %d!"] = "%s (%s) z pewnością nie bał się wysokości: Szczytowa wysokość %d!", -- ClimbHome
@@ -2090,7 +2090,7 @@
   ["Stop right there, puny worms!"] = "Stójcie tam, mizerne robaki!", -- A_Classic_Fairytale:queen
   ["Street Fighters"] = "Uliczni Wojownicy",
   ["Strength: %d (multiplier for ammo)"] = "Siła: %d (wielokrotność amunicji)", -- Battalion
---   ["Strong knockback, but no poison."] = "", -- Continental_supplies
+  ["Strong knockback, but no poison."] = "Silny odrzut, ale bez trucizny.", -- Continental_supplies
   ["Stronglings"] = "Silniacy", -- A_Classic_Fairytale:shadow
   ["Structure Placement Mode"] = "Tryb Ustawiania Struktur", -- Construction_Mode
   ["Structure Placer"] = "Stawiacz Struktur", -- Construction_Mode
@@ -2104,7 +2104,7 @@
   ["Sunflame"] = "Słoneczny Płomień", -- Big_Armory
   ["Super weapons: A few crates contain very powerful weapons."] = "Super bronie: Parę skrzyń zawiera bardzo potężne bronie.", -- WxW
   ["Super weapons: %s"] = "Super bronie: %s", -- WxW
---   ["Supplies: Each continent gives you unique weapons, specials and health."] = "", -- Continental_supplies
+  ["Supplies: Each continent gives you unique weapons, specials and health."] = "Posiłki: Każdy kontynent daje ci unikalne bronie, speciały i zdrowie.", -- Continental_supplies
   ["Support Station: Allows placement of crates."] = "Stacja Wsparcia: Pozwala na ustawianie skrzyń.", -- Construction_Mode
   ["Support Station"] = "Stacja Wsparcia", -- Construction_Mode
   ["Sure!"] = "Jasne!", -- A_Classic_Fairytale:epil
@@ -2112,16 +2112,16 @@
   ["Surf Before Crate: You must bounce off the water once before you can get crates."] = "Serfuj przed skrzynią: Musisz raz się odbić od wody, zanim będziesz mógł zdobyć skrzynie.", -- WxW
   ["Surfer! +15 points!"] = "Surfer! +15 punktów!", -- Space_Invasion
   ["Surfer!"] = "Surfer!", -- WxW
---   ["Surprise supplies: Get 1-3 random weapons each turn."] = "", -- Continental_supplies
+  ["Surprise supplies: Get 1-3 random weapons each turn."] = "Niespodziewane posiłki: Dostań 1-3 losowych broni w każdej turze.", -- Continental_supplies
   ["Survive!|Hint: Cinematics can be skipped with the [Precise] key."] = "Przetrwaj!Porada: Przerywniki mogą zostać pominięte przyciskiem [Precyzja].", -- A_Classic_Fairytale:shadow
   ["%s violated the “All But Last” rule and will be penalized."] = "%s narusza zasadę \"Wszyscy Oprócz Ostatniego\" i będzie ukarany.", -- WxW
   ["%s violated the “Kill The Leader” rule and will be penalized."] = "%s narusza zasadę \"Zabij przywódcę\" i będzie ukarany.", -- WxW
---   ["Swap place with a random enemy in the circle."] = "", -- Continental_supplies
+  ["Swap place with a random enemy in the circle."] = "Zamień miejsce z losowym wrogiem w kole.", -- Continental_supplies
   ["%s was a good target."] = "%s był dobrym celem.", -- User_Mission_-_Rope_Knock_Challenge
   ["%s was close to home."] = "%s był blisko domu.", -- ClimbHome
   ["%s was damn close to home."] = "%s był piekielnie blisko domu.", -- ClimbHome
   ["%s was doomed from the beginning."] = "%s był na to skazany od początku.", -- User_Mission_-_Rope_Knock_Challenge
---   ["%s was extracted from the scheme"] = "", -- Continental_supplies
+  ["%s was extracted from the scheme"] = "%s został wydobyty ze schematu", -- Continental_supplies
   ["%s was good, but not good enough."] = "%s był dobry, ale nie wystarczająco.", -- ClimbHome
   ["%s was knocked away."] = "%s został zrzucony.", -- User_Mission_-_Rope_Knock_Challenge
   ["%s was really unlucky."] = "%s był prawdziwym pechowcem.", -- User_Mission_-_Rope_Knock_Challenge
@@ -2134,7 +2134,7 @@
   ["Swing: [Left]/[Right]"] = "Huśtaj się: [Lewo]/[Prawo]", -- Basic_Training_-_Rope
   ["%s wins!"] = "%s wygrywa!", -- Racer, Space_Invasion, TechRacer, ClimbHome
   ["%s wins with a best time of %.1fs."] = "%s wygrywa z najlepszym czasem %.1fs.", -- Racer, TechRacer
---   ["Switch: Drop ball of dirt from parachute (once)"] = "", -- Continental_supplies
+  ["Switch: Drop ball of dirt from parachute (once)"] = "Zmiana: Upuść kulę ziemi ze spadochronu (raz)", -- Continental_supplies
   ["Switched to "] = "Przełączono na ",
   ["Switch Hedgehog (1/3)"] = "Zmiana jeża (1/3)", -- Basic_Training_-_Movement
   ["Switch Hedgehog (2/3)"] = "Zmiana jeża (2/3)", -- Basic_Training_-_Movement
@@ -2143,7 +2143,7 @@
   ["Switch hedgehog: [Tabulator]"] = "Zmień jeża: [Tab]", -- Basic_Training_-_Movement
   ["Switch Hog"] = "Zmień Jeża", -- Construction_Mode
   ["switch"] = "przełącz", -- Continental_supplies
---   ["Switch: Select weapon special"] = "", -- Continental_supplies
+  ["Switch: Select weapon special"] = "Zmiana: Wybierz speciał broni", -- Continental_supplies
   ["Switch: Toggle crate radar"] = "Zmiana: Przełącz radar skrzyń", -- WxW
   ["Swords"] = "Miecze", -- Bazooka_Battlefield
   ["Syntax Errol"] = "Błąt Składni", -- A_Classic_Fairytale:dragon
@@ -2171,7 +2171,7 @@
   ["Team Identity Mode"] = "Tryb Tożsamości Drużyny", -- HedgeEditor
   ["TEAM IDENTITY MODE"] = "TRYB TOŻSAMOŚCI DRUŻYNY", -- HedgeEditor
   ["Team of Hearts"] = "Drużyna Serc", -- Challenge_-_Speed_Shoppa_-_Hedgelove
---   ["Teams are tied! Continue playing rounds until we have a winner!"] = "", -- Space_Invasion
+  ["Teams are tied! Continue playing rounds until we have a winner!"] = "Drużyny remisują! Grajcie rundy, aż nie wyłonimy zwycięzcy!", -- Space_Invasion
   ["Team Scores:"] = "Wyniki drużyn:", -- Control
   ["Team scores:"] = "Wyniki drużyn:", -- Space_Invasion
   ["Teamwork 2"] = "Praca zespołowa 2", -- User_Mission_-_Teamwork_2
@@ -2185,12 +2185,12 @@
   ["Teleport hint: just use the mouse to select the destination!"] = "Porada do teleportu: po prostu użyj myszki, by wybrać cel teleportacji!", -- A_Classic_Fairytale:dragon
   ["Teleport hint: Just use the mouse to select the destination!"] = "Wskazówka do teleportu: Uzyj po prostu myszki, by wybrać cel!", -- A_Classic_Fairytale:dragon
   ["Teleport"] = "Teleport", -- Construction_Mode, Frenzy
---   ["Teleport to the impact location."] = "", -- Continental_supplies
---   ["Teleport to the top of the map, expect fall damage!"] = "", -- Continental_supplies
+  ["Teleport to the impact location."] = "Teleportuj się do miejsca uderzenia.", -- Continental_supplies
+  ["Teleport to the top of the map, expect fall damage!"] = "Teleportuj się na szczyt mapy, spodziewaj się obrażeń od upadku!", -- Continental_supplies
   ["Teleport unsuccessful. Please teleport within a clan teleporter's sphere of influence."] = "Teleportacja nieudana. Teleportuj się wewnątrz sfery wpływu teleportu klanowego.", -- Construction_Mode
   ["Teleport Unsuccessful. Please teleport within a clan teleporter's sphere of influence."] = "Teleport Nieudany. Proszę teleportować się wewnątrz sfery wpłyu klanowego teleportu.", -- Construction_Mode
   ["Tentacle Terror"] = "Mackowy terror", -- Tentacle_Terror
---   ["Textile industry: Will give you a parachute every second turn."] = "", -- Continental_supplies
+  ["Textile industry: Will give you a parachute every second turn."] = "Przemysł włókienniczy: Da ci spadochron co drugą turę.", -- Continental_supplies
   ["Thanks, dude! It really means a lot to me."] = "Dzięki, koleś! To naprawdę wiele dla mne znaczy.", -- A_Classic_Fairytale:epil
   ["Thanks!"] = "Dzięki!", -- A_Classic_Fairytale:family
   ["Thanks, man! It really means a lot to me."] = "Dzięki, ziom! To naprawdę wiele dla mne znaczy.", -- A_Classic_Fairytale:epil
@@ -2219,7 +2219,7 @@
   ["The aliens respect me, even worship me!"] = "Obcy mnie respektują, nawet mnie czczą!", -- A_Classic_Fairytale:queen
   ["The ally units share their ammo."] = "Sprzymierzone jednostki dzielą swoją amunicję.", -- A_Space_Adventure:fruit01
   ["The ammo of %s has been vaporized"] = "Amunicja %s została odparowana", -- Construction_Mode
---   ["The answer is ... entertainment. You'll see what I mean."] = "", -- A_Classic_Fairytale:backstab
+  ["The answer is ... entertainment. You'll see what I mean."] = "Odpowiedź to... rozrywka. Zobaczysz, co mam na myśli.", -- A_Classic_Fairytale:backstab
   ["The answer is...entertaintment. You'll see what I mean."] = "Odpowiedź to... rozrywka. Zobaczycie co mam na myśli.", -- A_Classic_Fairytale:backstab
   ["The anti-portal surface is all over the floor, and I have nothing to kill him. Dropping something could hurt him enough to kill him."] = "Antyportalowa powierzchnia jest na całej podłodze, a ja nie mam nic, by go zabić. Zrzucenie czegoś mogłoby go skrzywdzić wystarczająco, by go zabić.", -- portal
   ["The big bang"] = "Wielki wybuch", -- A_Space_Adventure:final
@@ -2228,15 +2228,15 @@
   ["The Bull's Eye"] = "Bycze Oko", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
   ["The caves are well hidden, they won't find us there!"] = "Jaskinie są dobrze ukryte, nie znajdą nas tutaj!", -- A_Classic_Fairytale:united
   ["The clan of the Red Strawberry wants to take over the dominion and overthrow King Pineapple."] = "Klan Czerwonych Truskawek chce przejąć zwierzchnictwo i obalić Króla Ananasa.", -- A_Space_Adventure:fruit01
---   ["The continent of cowards"] = "", -- Continental_supplies
---   ["The continent of dust"] = "", -- Continental_supplies
---   ["The continent of firearms"] = "", -- Continental_supplies
---   ["The continent of greed"] = "", -- Continental_supplies
---   ["The continent of guerilla tactics"] = "", -- Continental_supplies
---   ["The continent of ice and science"] = "", -- Continental_supplies
---   ["The continent of medicine"] = "", -- Continental_supplies
---   ["The continent of ninjas"] = "", -- Continental_supplies
---   ["The continent of sports"] = "", -- Continental_supplies
+  ["The continent of cowards"] = "Kontynent tchórzy", -- Continental_supplies
+  ["The continent of dust"] = "Kontynent pyłu", -- Continental_supplies
+  ["The continent of firearms"] = "Kontynent broni palnej", -- Continental_supplies
+  ["The continent of greed"] = "Kontynent chciwości", -- Continental_supplies
+  ["The continent of guerilla tactics"] = "Kontynent taktyk partyzanckich", -- Continental_supplies
+  ["The continent of ice and science"] = "Kontynent lodu i nauki", -- Continental_supplies
+  ["The continent of medicine"] = "Kontynent lekarstw", -- Continental_supplies
+  ["The continent of ninjas"] = "Kontynent ninja", -- Continental_supplies
+  ["The continent of sports"] = "Kontynent sportu", -- Continental_supplies
   ["The Crate Frenzy"] = "Szał skrzyń", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
   ["The Customer is King"] = "Król jest klientem", -- Challenge_-_Speed_Shoppa_-_ShoppaKing
   ["The device part has been stolen!"] = "Część urządzenia została skradziona!", -- A_Space_Adventure:fruit02
@@ -2265,7 +2265,7 @@
   ["The flag will respawn next round."] = "Flaga pojawi się ponownie przy następnej rundzie.",
   ["The flood has stopped! Challenge over."] = "Powódź się zatrzymała! Wyzwanie skończone.", -- User_Mission_-_That_Sinking_Feeling
   ["The food bites back"] = "Jedzenie się odgryza", -- A_Classic_Fairytale:backstab
---   ["The forgotten continent"] = "", -- Continental_supplies
+  ["The forgotten continent"] = "Zapomniany kontynent", -- Continental_supplies
   ["The giant umbrella from the last crate should help break the fall."] = "Ogromna parasolka z ostatniej skrzyni powinna pomóc pokonać upadek.", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
   ["The Great Escape"] = "Wielka ucieczka", -- User_Mission_-_The_Great_Escape
   ["The Green Bananas lost, try again!"] = "Zielone Banany przegrały, spróbuj ponownie!", -- A_Space_Adventure:fruit01
@@ -2295,7 +2295,7 @@
   ["The next 4 times you play the \"The last encounter\" mission you'll get 20 more hit points and a laser sight."] = "Przez następne 4 razy, w których zagrasz misję \"Ostateczne spotkanie\", dostaniesz 20 więcej punktów zdrowia i celownik laserowy.", -- A_Space_Adventure:death02
   ["The next crate is an utility crate."] = "Następna skrzynia zawiera narzędzia.", -- Basic_Training_-_Movement
   ["The next one is pretty hard! |Tip: You have to do multiple swings!"] = "Następne jest bardzo trudne!|Porada: Masz wielokrotne wymachy!", -- Basic_Training_-_Rope
-  ["The next target can only be reached by something called “bouncing bomb”."] = "Następny cel może być sięgnięty jedynie przez coś nazwane "odbijająca się bomba".", -- Basic_Training_-_Bazooka
+  ["The next target can only be reached by something called “bouncing bomb”."] = "Następny cel może być sięgnięty jedynie przez coś nazwane \"odbijająca się bomba\".", -- Basic_Training_-_Bazooka
   ["The next target is high in the sky."] = "Następny cel jest wysoko w niebie.", -- Basic_Training_-_Bazooka
   ["Then how do they keep appearing?"] = "Więc jak oni się cały czas pojawiają?", -- A_Classic_Fairytale:shadow
   ["The Ninja-Samurai Alliance"] = "Sojusz Ninja-Samurajski",
@@ -2323,7 +2323,7 @@
   ["The score and deaths are shown next to the team bar."] = "Wynik i śmierci są pokazane obok paska drużyny.", -- Mutant
   ["These girders are slippery, like ice."] = "Belki są śliskie jak lód.", -- Basic_Training_-_Movement
   ["These primitive people are so funny!"] = "Prymitywni ludzie są tacy zabawni!", -- A_Classic_Fairytale:backstab
---   ["These weapon specials cannot be used close to other hogs."] = "", -- Continental_supplies
+  ["These weapon specials cannot be used close to other hogs."] = "Te speciały broni nie mogą zostać użyte w pobliżu innych jeży.", -- Continental_supplies
   ["The Shadow Falls"] = "Zapada cień", -- A_Classic_Fairytale:shadow
   ["The Showdown"] = "Pojedynek", -- A_Classic_Fairytale:shadow
   ["The Slaughter"] = "Rzeź", -- A_Classic_Fairytale:dragon, A_Classic_Fairytale:first_blood
@@ -2331,12 +2331,12 @@
   ["THE SPECIALISTS"] = "SPECJALIŚCI",
   ["The spinning arrows above your hedgehog show|which hedgehog is selected right now."] = "Kręcące się strzałki nad twoim jeżem pokazują,|który jeż jest właśnie wybrany.", -- Basic_Training_-_Movement
   ["The spirits of the ancerstors are surely pleased, Leaks A Lot."] = "Dusze przodków są z pewnością zadowolone, Spory Przecieku.", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
---   ["The spirits of the ancestors are surely pleased, Leaks A Lot."] = "", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
+  ["The spirits of the ancestors are surely pleased, Leaks A Lot."] = "Dusze przodków z pewnością są zadowolone, Spory Przecieku.", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
   ["The targets will guide you through the training."] = "Cele poprowadzą cię przez trening.", -- Basic_Training_-_Rope
   ["The team continued their quest of finding the rest of the tribe."] = "Drużyna kontynuowała swoje zadanie odnalezienia reszty plemienia.", -- A_Classic_Fairytale:queen
---   ["The teams are tied for the fastest time."] = "", -- Racer, TechRacer
---   ["The teams were tied, so an additional round has been played to determine the winner."] = "", -- Space_Invasion
---   ["The teams were tied, so %d additional rounds have been played to determine the winner."] = "", -- Space_Invasion
+  ["The teams are tied for the fastest time."] = "Drużyny remisują z najszybszym czasem.", -- Racer, TechRacer
+  ["The teams were tied, so an additional round has been played to determine the winner."] = "Drużyny zremisowały, więc dodatkowa runda została zagrana, by wyłonić zwycięzcę.", -- Space_Invasion
+  ["The teams were tied, so %d additional rounds have been played to determine the winner."] = "Drużyny remisowały, więc %d dodatkowych rund zostało zagranych, by wyłonić zwycięzcę.", -- Space_Invasion
   ["The time that you have left when you reach the blue hedgehog will be added to the next turn."] = "Czas, który ci pozostanie po dotarciu do niebieskiego jeża, zosanie dodany do następnej tury.", -- A_Space_Adventure:moon02
   ["The Torment"] = "Udręka", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
   ["The truth about Professor Hogevil"] = "Prawda o Profesorze Jeżozło", -- A_Space_Adventure:moon02
@@ -2345,7 +2345,7 @@
   ["The Tunnel Maker"] = "Wytwórca Tuneli", -- A_Classic_Fairytale:journey
   ["The Ultimate Weapon"] = "Broń Ostateczna", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
   ["The Union"] = "Unia", -- A_Classic_Fairytale:enemy
---   ["The Union: You can select a hedgehog at the start of your turns."] = "", -- Continental_supplies
+  ["The Union: You can select a hedgehog at the start of your turns."] = "Unia: Możesz wybrać jeża na początku swoich tur.", -- Continental_supplies
   ["The village, unprepared, was destroyed by the cyborgs..."] = "Wioska, nieprzygotowana, została zniszczona przez cyborgów...", -- A_Classic_Fairytale:journey
   ["The walk of Fame"] = "Spacer Chwały", -- A_Classic_Fairytale:shadow
   ["The wasted youth"] = "Zmarnowana młodość", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
@@ -2374,7 +2374,7 @@
   ["This allows you to create and place mines,|sticky mines and barrels anywhere within your|clan's area of influence at the cost of energy."] = "To pozwala ci stworzyć i ustawić miny,|lepkie miny i beczki gdziekolwiek wewnątrz|strefy wpływu twojego klanu, kosztem energii.", -- Construction_Mode
   ["This allows you to create and place mines,|sticky mines and barrels anywhere within your|clan's area of influence at the cost of energy.|Up/down: Choose object type|Left/right: Choose timer (for mines)|Cursor: Place object"] = "To pozwala ci stworzyć i ustawić miny, samoprzylepne|miny i beczki gdziekolwiek wewnątrz strefy wpływu|twojego klanu, kosztem energii.|Góra/dół: Wybierz typ obiektu|Lewo/prawo: Wybierz czas (dla min)|Kursor: Ustaw obiekt", -- Construction_Mode
   ["This almost concludes our tutorial."] = "To prawie kończy nasz samouczek.", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
---   ["This also increases the effectiveness of Medicine."] = "", -- Continental_supplies
+  ["This also increases the effectiveness of Medicine."] = "To również zwiększa efektywność Lekarstwa.", -- Continental_supplies
   ["This game wasn’t really exciting."] = "Ta gra nie była naprawdę ekscytująca.", -- Space_Invasion
   ["This Hog Solo is so naive! When he returns I'll shoot him and keep that device for myself!"] = "Ten Hog Solo jest taki naiwny! Kiedy wróci, zastrzelę go i zatrzymam urządzenie dla siebie!", -- A_Space_Adventure:fruit02
   ["This is a new personal best, congratulations!"] = "To nowy osobisty rekord, gratulacje!", -- A_Space_Adventure:death02, A_Space_Adventure:desert02, A_Space_Adventure:fruit03
@@ -2384,7 +2384,7 @@
   ["This island is the only place left on Earth with grass on it!"] = "Ta wyspa to jedyne pozostałe miejsce na Ziemi, w którym jest trawa!", -- A_Classic_Fairytale:enemy
   ["This is seems like a wealthy hedgehog, nice ..."] = "On wygląda jak bogaty jeż, nieźle...", -- A_Space_Adventure:desert01
   ["This is the mission panel."] = "To jest panel misji.", -- Basic_Training_-_Movement
---   ["This is the Olympic Stadium of Saucer Flying."] = "", -- A_Space_Adventure:ice02
+  ["This is the Olympic Stadium of Saucer Flying."] = "To jest Stadion Olimpijski Latania Spodkiem.", -- A_Space_Adventure:ice02
   ["This is the Olympic stadium of saucer flying."] = "To jest Stadion Olimpijski Latania Spodkiem.", -- A_Space_Adventure:ice02
   ["This is typical!"] = "To typowe!", -- A_Classic_Fairytale:dragon
   ["This must be some kind of sorcery!"] = "To musi być jakaś magia!", -- A_Classic_Fairytale:shadow
@@ -2397,17 +2397,17 @@
   ["This was an awesome performance! But this challenge can be finished with even just one RC plane. Can you figure out how?"] = "To było niesamowite przedstawienie! Ale to wyzwanie może być ukończone tyko jednym samolocikiem. Potrafsz wykombinować jak?", -- User_Mission_-_RCPlane_Challenge
   ["This will be fun!"] = "To będzie zabawne!", -- A_Classic_Fairytale:enemy
   ["This will be useful when I need a new platform or if I want to rise."] = "To będzie żyteczne, kiedy będę potrzebował platformy albo chciał się wznieść.", -- portal
---   ["This will certainly come in handy."] = "", -- User_Mission_-_Teamwork_2
+  ["This will certainly come in handy."] = "To z pewnością się przyda.", -- User_Mission_-_Teamwork_2
   ["This will certianly come in handy."] = "To zdecydowanie się przyda.", -- User_Mission_-_Teamwork_2
   ["Thompson"] = "Tomson",
   ["Those aliens are destroying the island!"] = "Ci obcy niszczą naszą wyspę!", -- A_Classic_Fairytale:family
   ["Those were scheduled for disposal anyway."] = "Ci i tak mieli iść do śmieci.", -- A_Classic_Fairytale:dragon
---   ["Throw a 1 second mine!"] = "", -- Continental_supplies
+  ["Throw a 1 second mine!"] = "Rzuć 1-sekundową minę!", -- Continental_supplies
   ["Throw a baseball at your foes|and send them flying!"] = "Rzuć piłkę baseballową w swoich wrogów|i spraw, że polecą.", -- Knockball
   ["Throw a grenade to destroy the target!"] = "Rzuć granatem, by zniszczyć cel!", -- Basic_Training_-_Grenade
   ["Throw some grenades to destroy the targets!"] = "Rzuć trochę granatów, by zniszczyć cele!", -- Basic_Training_-_Grenade
   ["Thug #%d"] = "Zbir #%d", -- A_Space_Adventure:death01
---   ["Tie-breaking round %d"] = "", -- Space_Invasion
+  ["Tie-breaking round %d"] = "Runda remisowa %d", -- Space_Invasion
   ["Timbers"] = "Drewna",
   ["Time: %.1fs"] = "Czas: %.1fs", -- Racer, TechRacer
   ["Time: %.3fs by %s"] = "Czas: %.3fs (%s)", -- TrophyRace
@@ -2429,13 +2429,13 @@
   ["Tip: The rope physics are different than in the real world, |use it to your advantage!"] = "Porada: Fizyka liny jest inna od tej w prawdziwym świecie.|Wykorzystaj to na swoją korzyść!", -- Basic_Training_-_Rope
   ["Tip: You can change your flying saucer|in mid-flight by hitting the [Attack] key twice."] = "Porada: Możesz zmienić swój latający talerz|podczas lotu, wciskając dwukrotnie przycisk [Atak].", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
   ["Tiyuri"] = "Tiyuri",
-  ["Toad"] = "Ropucha",
+  ["Toad"] = "Toad",
   ["To begin, walk to the crate to the right."] = "By zacząć, idź do skrzyni po prawej.", -- Basic_Training_-_Movement
   ["To begin with the training, hit the attack key!"] = "By zacząć trening, wciśnij przycisk ataku!", -- Basic_Training_-_Movement
   ["To begin with the training, select the bazooka from the ammo menu!"] = "By zacząć trening, wybierz bazookę z menu amunicji!", -- Basic_Training_-_Bazooka
   ["To begin with the training, select the grenade from the ammo menu!"] = "By zacząć trening, wybierz granat z menu amunicji!", -- Basic_Training_-_Grenade
   ["To finish hedgehog selection, just do anything|with him, like walking."] = "By skończyć wybierać jeża, zrób z nim cokolwiek,|np. rusz się", -- Basic_Training_-_Movement
---   ["To get over the next obstacles, keep some distance from the wall before you back jump."] = "", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["To get over the next obstacles, keep some distance from the wall before you back jump."] = "By przekroczyć następną przeszkodę, utrzymaj trochę dystansu od ściany zanim skoczysz w tył.", -- Basic_Training_-_Movement
   ["To get over the water, you have to do multiple|rope shots and swings."] = "By przejść przez wodę, musisz wykonać wielokrotne|strzały i zamachy liną.", -- Basic_Training_-_Rope
   ["Toggle Editing Weapons and Tools: [Precise]+[2]"] = "Przełącz edytujące bronie i narzędzia: [Precyzja]+[2]", -- HedgeEditor
   ["Toggle Gear Information: [Precise]+[3]"] = "Przełącz informacje o rzeczach: [Precyzja]+[3]", -- HedgeEditor
@@ -2449,7 +2449,7 @@
   ["Too slow! Try again ..."] = "Za wolno! Spróbuj ponownie...", -- A_Space_Adventure:moon02
   ["Top-class elite pilot"] = "Elitarny pilot najwyższej klasy", -- User_Mission_-_RCPlane_Challenge
   ["To place a girder, select it, use [Left] and [Right] to select angle and length, place with [Left Click]"] = "By postawić belkę wybierz ją, użyj [Lewo] i [Prawo], by wybrać kąt i długość, ustaw używając [Lewy Klik]", -- A_Classic_Fairytale:shadow
---   ["To reach higher ground, walk to a ledge, look to the left, then do a back jump."] = "", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["To reach higher ground, walk to a ledge, look to the left, then do a back jump."] = "By dostać się na wyższy poziom, wejdź na krawędz, spójrz w lewo i wykonaj skok w tył.", -- Basic_Training_-_Movement
   ["Torn Muscle"] = "Rozerwany Mięsień", -- A_Classic_Fairytale:journey
   ["To the caves..."] = "Do jaskiń...", -- A_Classic_Fairytale:united
   ["Touch all waypoints as fast as you can!"] = "Dotknij wszystkich punktów kontrolnych najszybciej jak potrafisz!", -- Racer
@@ -2473,7 +2473,7 @@
   ["Trapper"] = "Traper", -- HedgeEditor
   ["Travel carefully as your fuel is limited"] = "Lataj ostrożnie, gdyż twoje paliwo jest ograniczone", -- A_Space_Adventure:cosmos
   ["Travel to all the neighbor planets and collect all the pieces"] = "Poleć na wszystkie sąsiednie planety i zbierz wszystkie części", -- A_Space_Adventure:cosmos
---   ["Treasure: Massive weapon bonus in first turn."] = "", -- Continental_supplies
+  ["Treasure: Massive weapon bonus in first turn."] = "Skarb: Masywny bonus broni w pierwszej turze.", -- Continental_supplies
   ["Tribe"] = "Plemię", -- A_Classic_Fairytale:backstab
   ["TrophyRace"] = "TrophyRace",
   ["Trunks"] = "Trunks",
@@ -2534,13 +2534,13 @@
   ["Unlucky Sods"] = "Pechowi Kolesie", -- User_Mission_-_Rope_Knock_Challenge
   ["Unstoppable!"] = "Nie do zatrzymania!",
   ["Unsuspecting Louts"] = "Niepodejrzewające Chamy", -- User_Mission_-_Rope_Knock_Challenge
---   ["Up/Down: Adjust dust storm damage"] = "", -- Continental_supplies
---   ["Up/Down: Browse through continents"] = "", -- Continental_supplies
+  ["Up/Down: Adjust dust storm damage"] = "Góra/Dół: Dostosuj obrażenia burzy pyłowej", -- Continental_supplies
+  ["Up/Down: Browse through continents"] = "Góra/Dół: Przeglądaj kontynenty", -- Continental_supplies
   ["Up/Down: Change placement mode"] = "Góra/Dół: Zmień tryb stawiania", -- HedgeEditor
   ["Up/down: Choose crate type"] = "Góra/Dół: Zmień typ skrzyni", -- Construction_Mode
   ["Up/down: Choose object type|1-5/Switch/Left/Right: Choose mine timer|Cursor: Place object"] = "Góra/Dół: Wybierz typ obiektu|1-5/Zmiana/Lewo/Prawo: Wybierz czas miny|Kursor: Ustaw obiekt", -- Construction_Mode
   ["Upper-class elite pilot"] = "Elitarny pilot wyższej klasy", -- User_Mission_-_RCPlane_Challenge
---   ["Upside-Down World"] = "", -- Continental_supplies
+  ["Upside-Down World"] = "Świat do góry nogami", -- Continental_supplies
   ["Use it wisely!"] = "Użyj tego mądrze!", -- A_Classic_Fairytale:dragon
   ["Use it with precaution!"] = "Użyj tego z ostrożnośćią!", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
   ["User Challenge"] = "Wyzwanie użytkownika",
@@ -2634,7 +2634,7 @@
   ["Weapons: Each team starts with %d weapon points"] = "Bronie: ażda drużyna zaczyna z %d punktami broni", -- Battalion
   ["Weapons: Hogs will get 1 out of 3 weapons randomly each turn"] = "Bronie: Jeże dostaną 1 z 3 broni losowo w każdej turze", -- Battalion
   ["Weapons: Nearly every hog variant gets 1 kamikaze"] = "Bronie: Prawie każdy wariant jeża dostaje 1 kamikaze", -- Battalion
---   ["Weapon specials: Some weapons have special modes (see weapon description)."] = "", -- Continental_supplies
+  ["Weapon specials: Some weapons have special modes (see weapon description)."] = "Speciały broni: Niektóre bronie mają specjalne tryby (zobacz opis broni).", -- Continental_supplies
   ["Weapons Reset"] = "Reset broni",
   ["Weapons reset: The weapons are reset after each turn."] = "Reset broni: Bronie resetują się po każdej turze.", -- WxW
   ["We are indeed."] = "Jesteśmy zaiste.", -- A_Classic_Fairytale:backstab
@@ -2776,7 +2776,7 @@
   ["Yay, we won!"] = "Jej, wygraliśmy!", -- A_Classic_Fairytale:enemy
   ["Y Chwiliad"] = "Y Człiliad", -- A_Classic_Fairytale:dragon
   ["Yeah...I think it's a 'he', lol."] = "Racja... zdaje się, że to \"on\", lol.", -- A_Classic_Fairytale:shadow
---   ["Yeah, sure! I died. Hilarious!"] = "", -- A_Classic_Fairytale:backstab
+  ["Yeah, sure! I died. Hilarious!"] = "Tak, racja! Umarłem. Przezabawne!", -- A_Classic_Fairytale:backstab
   ["Yeah, sure! I died. Hillarious!"] = "Racja, pewnie! Umarłem. Komiczne.", -- A_Classic_Fairytale:backstab
   ["Yeah, take that!"] = "Tak, przyjmij to!", -- A_Classic_Fairytale:dragon
   ["Yeah? Watcha gonna do? Cry?"] = "Tak? Co zamierzasz zrobić? Płakać?", -- A_Classic_Fairytale:journey
@@ -2811,9 +2811,9 @@
   ["You can choose another planet by replaying this mission."] = "Możesz wyrać inną planetę, grając w tę misję jeszcze raz.", -- A_Space_Adventure:cosmos
   ["You can dive with your flying saucer!"] = "Możesz nurkować swoim spodkiem!", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
   ["You can even change your aiming direction in mid-flight if you first hold [Precice] and then press [Up] or [Down]."] = "Możesz zmieniać kierunek celowania w locie, jeśli najpierw przytrzymasz [Precyzja], a potem wciśniesz [Góra] lub [Dół].", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
---   ["You can even change your aiming direction in mid-flight if you first hold [Precise] and then press [Up] or [Down]."] = "", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
+  ["You can even change your aiming direction in mid-flight if you first hold [Precise] and then press [Up] or [Down]."] = "Możesz nawet zmienić swój kierunek celowania w czasie lotu, jeśli wpierw przytrzymasz [Precyzję] i wciśniesz [Góra] lub [Dół]", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
   ["You can further customize the race by changing the scheme script paramater."] = "Możesz jeszcze dostosować swój wyścig, zmieniając parametr skryptu w schemacie.", -- TechRacer
---   ["You can further customize the race by changing the scheme script parameter."] = "", -- TechRacer
+  ["You can further customize the race by changing the scheme script parameter."] = "Możesz bardziej dostosować wyścig, zmienając parametr skryptu w schemacie.", -- TechRacer
   ["You can only use the sniper rifle or the watermelon bomb."] = "Możesz użyć tylko karabinu snajperskiego lub bomby arbuzowej.", -- A_Space_Adventure:fruit03
   ["You can practice moving around and using utilities in this mission.|However, it will never end!"] = "W tej misji możesz poćwiczyć chodzenie i używanie narzędzi.|Jednakże, ona nigdy się nie skończy!", -- A_Classic_Fairytale:epil
   ["You can set the bounciness of grenades (and grenade-like weapons)."] = "Możesz ustawić odbijalnoś granatów (i granato-podobnych broni).", -- Basic_Training_-_Grenade
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/pl.txt	Wed Oct 31 14:33:43 2018 +0100
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/pl.txt	Wed Oct 31 16:31:16 2018 +0100
@@ -60,7 +60,7 @@
 00:56=Tasak
 00:57=Guma
 00:58=Mina powietrzna
-
+00:59=Creeper
 00:60=Minigun
 
 01:00=Wczytywanie...
@@ -104,6 +104,13 @@
 01:38=%1 powraca.
 01:39=%1 automatycznie pomija turę.
 01:40=%1 klatek na sekundę
+01:41=Parsowanie Lua: WYŁĄCZONE
+01:42=Parsowanie Lua: WŁĄCZONE
+01:43=Parsowanie Lua jest niedozwolone w grze online!
+01:44=%1×
+01:45=%1: %2
+01:46=[Klan] %1: %2
+01:47=[%1]: %2
 
 ; Zdarzenia
 ; Jeż (%1) umiera
@@ -605,7 +612,7 @@
 03:56=Nie przytnij sobie igieł!
 03:57=Narzędzie
 03:58=Latająca bomba zbliżeniowa
-
+03:59=Niedokończona broń
 03:60=Ostateczna broń palna
 
 ; Weapon Descriptions (use | as line breaks)
@@ -640,7 +647,7 @@
 04:28=Krótko po wystrzeleniu, rakieta zacznie wiercić tunel w ziemi|i eksploduje gdy zapalnik zostanie uruchomiony lub jeśli|pojawi się po drugiej stronie terenu.|Atak: Przytrzymaj by strzelić z większą siłą
 04:29=Tego nie powinny używać dzieci!|Pistolet na kulki wystrzeliwuje tony małych|kolorowych kulek wypełnionych materiałem|wybuchowym.|Atak: Strzel kulkami|Góra/Dół: Kontynuuj celowanie
 04:30=Wezwij samolot, żeby zrzucić dużą ilość|napalmu. Dzięki dobremu celowi ten atak|może zlikwidować dużą część mapy, w tym|znajdujące się tam nieszczęsne jeże.|Lewo/Prawo: Określ kierunek ataku|Kursor: Wybierz obszar
-04:31=Zaatakuj odległych przeciwników, bądź zbierz|skrzynki! Nie zapomnij o zrzuceniu bomb!|Góra/Dół: Steruj samolotem|Atak: Zrzuć bombę (3x) |Długi skok: Niech Walkirie wkroczą na pole bitwy!
+04:31=Zaatakuj odległych przeciwników, bądź zbierz|skrzynki! Nie zapomnij o zrzuceniu bomb!|Lewo/Prawo: Steruj samolotem|Atak: Zrzuć bombę (3x) |Długi skok: Niech Walkirie wkroczą na pole bitwy!
 04:32=Niska grawitacja jest skuteczniejsza od dowolnej|diety! Skacz wyżej i na większy dystans lub pozwól|przeciwnikom lecieć jeszcze dalej.|Atak: Aktywuj
 04:33=Czasami potrzebujesz dodatkowego kopa|żeby zadawać większe obrażenia. Włącze-|nie spowoduje zwiększenie zadawanych|obrażeń o 50% do końca tury.|Atak: Aktywuj
 04:34=Czyni Cię nieważliwym na obrażenia do za-|kończenia tury. Ale nie szalej, nadal możesz|utonąć.|Atak: Aktywuj
@@ -668,7 +675,7 @@
 04:56=Rzuć w przeciwnika dwoma tasakami i zablokuj mu |drogę lub użyj ich do wspinaczki! Jednak uważaj! |Te tasaki są naprawdę ostre!|Atak: Przytrzymaj by rzucić z większą siłą (dwukrotnie)
 04:57=Tworzy elastyczne paski wykonane z gumy,|od których jeże i inne rzeczy odbijają się|bez obrażeń przy upadku.|Lewo/Prawo: Zmiana orientacji paska|Kursor: Umieść pasek w aktualnej pozycji
 04:58=Ta mina będzie się swobodnie unisić w powietrzu i|podążać za jeżami, które się do niej zblizą.|Jej eksplozja jest jednakże mniejsza niż miny przeciwpiechotnej.|Atak: Przytrzymaj by rzucić z większą siłą
-
+04:59=Ta broń jest niedokończona i eksperymentalna.|Używaj na własne ryzyko!
 04:60=Wywołaj deszcz pocisków na swoich wrogów!|A oni myśleli, że są bezpieczni za potrójną|warstwą belek.|Atak: Strzel z pełną mocą|Góra/Dół: Kontynuuj celowanie
      
 ; Game goal strings
@@ -695,3 +702,33 @@
 05:20=Każdy z jeży ma oddzielne uzbrojenie
 05:21=Zespół: Zespoły w klanie wykonują tury po kolei|Wspólny czas: Czas jest wspólny dla każdej drużyny w zespole
 05:22=Silny wiatr: Wiatr wpływa prawie na wszystko
+
+
+; Chat command help
+06:00=Lista podstawowych komend czatu klienta:
+06:01=/togglechat: Przełącz wyświetlanie czatu
+06:02=/clan <wiadomość>: Wyślij wiadomość tylko do członków klanu
+06:03=/me <wiadomość>: Akcja czatu, np. “/me je pizzę” staje się “* Gracz je pizzę”
+06:04=/pause: Przełącz pauzę
+06:05=/pause: Przełącz auto-pomijanie
+06:06=/fullscreen: Przełącz pełny ekran
+06:07=/quit: Wyjdź z Hedgewars
+06:08=/help: Wyświetl listę podstawowych komend czatu klienta
+06:09=/help taunts: Wyświetl listę kpiących komend czatu
+06:10=/history: Przełącz wyświetlanie długiej historii czatu
+06:11=/lua: Przełącz parsowanie Lua (dla twórców)
+06:12=Lista kpiacych komend czatu:
+06:13="tekst": Umieść tekst w dymku rozmowy
+06:14='tekst': Umieść tekst w dymku myślenia
+06:15=-tekst-: Umieść tekst w dymku krzyczenia
+06:16=Dla powyższych komend, podaj numer na początku tekstu, by wybrać jeża.
+06:17=/hsa <tekst>: Umieść tekst w dymku rozmowy w następnym ataku
+06:18=/hta <tekst>: Umieść tekst w dymku myślenia w następnym ataku
+06:19=/hya <tekst>: Umieść tekst w dymku krzyczenia w następnym ataku
+06:20=/hurrah: Spraw, by jeż się cieszył
+06:21=/ilovelotsoflemonade: Spraw, by jeż sikał
+06:22=/juggle: Spraw, by jeż żonglował
+06:23=/rollup: Spraw, by jeż przewrócił oczami
+06:24=/shrug: Spraw, by jeż wzruszył ramionami
+06:25=/wave: Spraw, by jeż pomachał dłonią
+06:26=Nieznana komenda lub niepoprawne parametry. Powiedz w czacie "/help" dla listy komend.
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/tips_pl.xml	Wed Oct 31 14:33:43 2018 +0100
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/tips_pl.xml	Wed Oct 31 16:31:16 2018 +0100
@@ -6,12 +6,12 @@
   <tip>By grać ze swoim przyjacielem w tej samej drużynie, po prostu wybierzcie taki sam kolor obydwu zespołów. Każdy z was będzie sterować swoimi własnymi jeżami, ale wygracie bądź przegracie jako jedna drużyna.</tip>
   <tip>Niektóre z broni zadają mało punktów obrażeń, jednak użyte w odpowiednim momencie mogą pokazać pazur. Na przykład, spróbuj użyć pistoletu, by strącić swoich przeciwników do wody.</tip>
   <tip>Jeśli nie jesteś pewien, co zrobić w danej turze i nie chcesz tracić amunicji, możesz pominąć turę. Nie rób tak jednak zbyt często, gdyż nagła śmierć jest nieuchronna!</tip>
-  <tip>Znudzony domyślnymi ustawieniami gry? Spróbuj zagrać w którąś z misji. - oferują one zmienione zasady gry, w zależności od tej którą wybrałeś.</tip>
+  <tip>Znudzony domyślnymi ustawieniami gry? Spróbuj zagrać w którąś z misji - oferują one zmienione zasady gry, w zależności od tej którą wybrałeś.</tip>
   <tip>Gra zawsze będzie zapisywała ostatnią rozgrywkę jako demo. Wybierz "Grę Lokalną" i kliknij przycisk "Dema", który znajduje się w prawym dolnym rogu ekranu, by je odtworzyć i zarządzać nimi.</tip>
   <tip>Hedgewars jest darmową grą o otwartym kodzie, którą tworzymy w naszym wolnym czasie. Jeśli masz jakiś problem, zapytaj na naszym forum lub odwiedź nasz kanał IRC!</tip>
   <tip>Hedgewars jest darmową grą o otwartym kodzie, którą tworzymy w naszym wolnym czasie. Jeśli ją lubisz, wspomóż nas małą wpłatą lub wnieś w nią trochę własnej pracy!</tip>
   <tip>Hedgewars jest darmową grą o otwartym kodzie, którą tworzymy w naszym wolnym czasie. Jeśli tylko chcesz, rozdaj ją swojej rodzinie i kolegom!</tip>
-  <tip>Hedgewars jest darmową grą o otwartym kodzie, którą tworzymy w naszym wolnym czasie, tylko dla zabawy! Poznaj twórcó na <a href="irc://irc.freenode.net/hedgewars">#hedgewars</a>!</tip>
+  <tip>Hedgewars jest darmową grą o otwartym kodzie, którą tworzymy w naszym wolnym czasie, tylko dla zabawy! Poznaj twórców na <a href="irc://irc.freenode.net/hedgewars">#hedgewars</a>!</tip>
   <tip>Od czasu do czasu będą organizowane mistrzostwa. Będą one ogłaszane z wyprzedzeniem na <a href="http://www.hedgewars.org/">http://www.hedgewars.org/</a>.</tip>
   <tip>Hedgewars jest dostępne w wielu językach. Jeśli brakuje tłumaczenia w twoim języku bądź jest ono niekompletne, nie bój się z nami skontaktować!</tip>
   <tip>Hedgewars może być uruchomione na różnych systemach operacyjnych, takich jak Microsoft Windows, Mac OS X, oraz GNU/Linux.</tip>