Themes.wiki
Sun, 28 Oct 2018 14:25:16 +0000 Wuzzy Themes: fix typos
Sun, 28 Oct 2018 14:24:52 +0000 Wuzzy Themes: Add KoBeWi's theme editor
Tue, 17 Apr 2018 01:56:58 +0100 Wuzzy Themes: upd 0.9.24
Thu, 22 Mar 2018 16:00:00 +0000 Wuzzy Themes: Must hide bg themes
Tue, 13 Feb 2018 08:13:46 +0000 Wuzzy Themes: fix typo
Sat, 06 May 2017 14:32:00 +0100 Wuzzy Themes: fix theme names
Sat, 06 May 2017 14:29:38 +0100 Wuzzy Themes: fix syntax
Sat, 06 May 2017 00:30:34 +0100 Wuzzy Themes: fix intro
Sat, 06 May 2017 00:27:14 +0100 Wuzzy Themes: fix bullet points
Sat, 06 May 2017 00:26:41 +0100 Wuzzy Themes: fix bold
Sat, 06 May 2017 00:26:10 +0100 Wuzzy Themes: no ==basics==
Sat, 06 May 2017 00:25:48 +0100 Wuzzy Themes: Give a more over-the-top overview for n00bs
Fri, 05 May 2017 23:44:46 +0100 Wuzzy Themes: fix typos
Fri, 05 May 2017 23:44:25 +0100 Wuzzy Themes: add summary
Sat, 06 May 2017 00:43:20 +0200 Wuzzy Rename Theme page to ThemeCfg to avoid confusion
Sat, 06 May 2017 00:39:36 +0200 Wuzzy Add Themes.wiki
less more (0) tip