Fri, 17 Nov 2017 04:42:27 +0000 Sprites: xplain custom sprites
Wuzzy [Fri, 17 Nov 2017 04:42:27 +0000] rev 1118
Sprites: xplain custom sprites
Fri, 17 Nov 2017 04:37:02 +0000 Sounds: Fix format fail
Wuzzy [Fri, 17 Nov 2017 04:37:02 +0000] rev 1117
Sounds: Fix format fail
Fri, 17 Nov 2017 04:36:42 +0000 Sounds: Edited via web interface
Wuzzy [Fri, 17 Nov 2017 04:36:42 +0000] rev 1116
Sounds: Edited via web interface
Fri, 17 Nov 2017 04:36:18 +0000 Sounds: Updat for 0.9.23
Wuzzy [Fri, 17 Nov 2017 04:36:18 +0000] rev 1115
Sounds: Updat for 0.9.23
Fri, 17 Nov 2017 04:26:22 +0000 Sprites: Edited via web interface
Wuzzy [Fri, 17 Nov 2017 04:26:22 +0000] rev 1114
Sprites: Edited via web interface
Fri, 17 Nov 2017 04:26:00 +0000 Sprites: Updat for 0.9.23
Wuzzy [Fri, 17 Nov 2017 04:26:00 +0000] rev 1113
Sprites: Updat for 0.9.23
Fri, 17 Nov 2017 04:20:19 +0000 LuaAPI: ReadyTimeLeft and AmmoTypeMax
Wuzzy [Fri, 17 Nov 2017 04:20:19 +0000] rev 1112
LuaAPI: ReadyTimeLeft and AmmoTypeMax
Fri, 17 Nov 2017 04:16:37 +0000 LuaAPI: Edited via web interface
Wuzzy [Fri, 17 Nov 2017 04:16:37 +0000] rev 1111
LuaAPI: Edited via web interface
Fri, 17 Nov 2017 03:44:05 +0000 Dependencies: Update versions
Wuzzy [Fri, 17 Nov 2017 03:44:05 +0000] rev 1110
Dependencies: Update versions
Wed, 15 Nov 2017 17:08:55 -0500 remove the annoying ????
nemo [Wed, 15 Nov 2017 17:08:55 -0500] rev 1109
remove the annoying ????
(0) -1000 -300 -100 -10 +10 +100 +300 +1000 tip