Fri, 17 Nov 2017 04:48:52 +0000 ThemeCfg: rising flakes
Wuzzy [Fri, 17 Nov 2017 04:48:52 +0000] rev 1122
ThemeCfg: rising flakes
Fri, 17 Nov 2017 04:47:19 +0000 ThemeCfg: update buried rects
Wuzzy [Fri, 17 Nov 2017 04:47:19 +0000] rev 1121
ThemeCfg: update buried rects
Fri, 17 Nov 2017 04:43:12 +0000 AmmoTypes: remove version note
Wuzzy [Fri, 17 Nov 2017 04:43:12 +0000] rev 1120
AmmoTypes: remove version note
Fri, 17 Nov 2017 04:42:47 +0000 Sprites: fix header
Wuzzy [Fri, 17 Nov 2017 04:42:47 +0000] rev 1119
Sprites: fix header
Fri, 17 Nov 2017 04:42:27 +0000 Sprites: xplain custom sprites
Wuzzy [Fri, 17 Nov 2017 04:42:27 +0000] rev 1118
Sprites: xplain custom sprites
Fri, 17 Nov 2017 04:37:02 +0000 Sounds: Fix format fail
Wuzzy [Fri, 17 Nov 2017 04:37:02 +0000] rev 1117
Sounds: Fix format fail
Fri, 17 Nov 2017 04:36:42 +0000 Sounds: Edited via web interface
Wuzzy [Fri, 17 Nov 2017 04:36:42 +0000] rev 1116
Sounds: Edited via web interface
Fri, 17 Nov 2017 04:36:18 +0000 Sounds: Updat for 0.9.23
Wuzzy [Fri, 17 Nov 2017 04:36:18 +0000] rev 1115
Sounds: Updat for 0.9.23
Fri, 17 Nov 2017 04:26:22 +0000 Sprites: Edited via web interface
Wuzzy [Fri, 17 Nov 2017 04:26:22 +0000] rev 1114
Sprites: Edited via web interface
Fri, 17 Nov 2017 04:26:00 +0000 Sprites: Updat for 0.9.23
Wuzzy [Fri, 17 Nov 2017 04:26:00 +0000] rev 1113
Sprites: Updat for 0.9.23
(0) -1000 -300 -100 -10 +10 +100 +300 +1000 tip