New gd translation of main ts file.
authorgunchleoc <fios@foramnagaidhlog.net>
Sat, 18 Apr 2015 10:32:12 +0100
changeset 10913 8699c3df40f8
parent 10910 df11dea74701
child 10923 8333ddf6ea48
New gd translation of main ts file.
share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_gd.ts
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_gd.ts	Sat Apr 18 10:32:12 2015 +0100
@@ -0,0 +1,3459 @@
+<?xml version="1.0" ?><!DOCTYPE TS><TS language="gd" version="2.0">
+<context>
+  <name>About</name>
+  <message>
+    <source>Unknown Compiler</source>
+    <translation>Trusaiche neo-aithnichte</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>AbstractPage</name>
+  <message>
+    <source>Go back</source>
+    <translation>Air ais</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>AmmoSchemeModel</name>
+  <message>
+    <source>new</source>
+    <translation>ùr</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>copy of %1</source>
+    <translation>lethbhreac de %1</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>BanDialog</name>
+  <message>
+    <source>IP</source>
+    <translation>IP</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Nick</source>
+    <translation>Far-ainm</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>IP/Nick</source>
+    <translation>IP/Far-ainm</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Reason</source>
+    <translation>Adhbhar</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Duration</source>
+    <translation>Faide</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Ok</source>
+    <translation>Ceart ma-thà</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Cancel</source>
+    <translation>Sguir dheth</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>you know why</source>
+    <translation>tha fios agad carson</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Warning</source>
+    <translation>Rabhadh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Please, specify %1</source>
+    <translation>Feuch an sònraidh thu %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>nickname</source>
+    <translation>far-ainm</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>permanent</source>
+    <translation>buan</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>DataManager</name>
+  <message>
+    <source>Use Default</source>
+    <translation>Cleachd a&apos; bhun-roghainn</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>FeedbackDialog</name>
+  <message>
+    <source>View</source>
+    <translation>Seall</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Cancel</source>
+    <translation>Sguir dheth</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Send Feedback</source>
+    <translation>Cuir beachd thugainn</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>We are always happy about suggestions, ideas, or bug reports.</source>
+    <translation>Tha sinn deònach air molaidhean, beachdan no aithris air bugaichean uair sam bith.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Send us feedback!</source>
+    <translation>Cuir beachd thugainn!</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>If you found a bug, you can see if it&apos;s already been reported here: </source>
+    <translation>Ma lorg thu buga, thoir sùil an deach aithris mar-thà an-seo: </translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Your email address is optional, but necessary if you want us to get back at you.</source>
+    <translation>Cha leig thu leas seòladh puist-d a chur seachad ach ma tha thu airson freagairt fhaighinn.</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>FreqSpinBox</name>
+  <message>
+    <source>Never</source>
+    <translation>Chan ann idir</translation>
+  </message>
+  <message numerus="yes">
+    <source>Every %1 turn</source>
+    <translation><numerusform>Gach %1d cuairt</numerusform><numerusform>Gach %1a cuairt</numerusform><numerusform>Gach %1mh cuairt</numerusform><numerusform>Gach %1mh cuairt</numerusform></translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>GameCFGWidget</name>
+  <message>
+    <source>Edit weapons</source>
+    <translation>Deasaich na h-airm</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Edit schemes</source>
+    <translation>Deasaich na sgeamaichean</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Game scheme will auto-select a weapon</source>
+    <translation>Taghaidh sgeama a&apos; gheama arm gu fèin-obrachail</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Map</source>
+    <translation>Mapa</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Game options</source>
+    <translation>Roghainnean a&apos; gheama</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>GameUIConfig</name>
+  <message>
+    <source>Guest</source>
+    <translation>Aoigh</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>HWApplication</name>
+  <message numerus="yes">
+    <source>%1 minutes</source>
+    <translation><numerusform>%1 mhionaid</numerusform><numerusform>%1 mhionaid</numerusform><numerusform>%1 mionaidean</numerusform><numerusform>%1 mionaid</numerusform></translation>
+  </message>
+  <message numerus="yes">
+    <source>%1 hour</source>
+    <translation><numerusform>%1 uair</numerusform><numerusform>%1 uair</numerusform><numerusform>%1 uairean</numerusform><numerusform>%1 uair</numerusform></translation>
+  </message>
+  <message numerus="yes">
+    <source>%1 hours</source>
+    <translation><numerusform>%1 uair</numerusform><numerusform>%1 uair</numerusform><numerusform>%1 uairean</numerusform><numerusform>%1 uair</numerusform></translation>
+  </message>
+  <message numerus="yes">
+    <source>%1 day</source>
+    <translation><numerusform>%1 latha</numerusform><numerusform>%1 latha</numerusform><numerusform>%1 làithean</numerusform><numerusform>%1 latha</numerusform></translation>
+  </message>
+  <message numerus="yes">
+    <source>%1 days</source>
+    <translation><numerusform>%1 latha</numerusform><numerusform>%1 latha</numerusform><numerusform>%1 làithean</numerusform><numerusform>%1 latha</numerusform></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Scheme &apos;%1&apos; not supported</source>
+    <translation>Cha chuir sinn taic ris an sgeama &quot;%1&quot;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Cannot create directory %1</source>
+    <translation>Chan urrainn dhuinn am pasgan &quot;%1&quot; a chruthachadh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Failed to open data directory:
+%1
+
+Please check your installation!</source>
+    <translation>Cha deach leinn am pasgan dàta fhosgladh:
+%1
+
+Feuch an dearbhaich thu an stàladh agad!</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Usage</source>
+    <comment>command-line</comment>
+    <translation>Cleachdadh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>OPTION</source>
+    <comment>command-line</comment>
+    <translation>ROGHAINN</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>CONNECTSTRING</source>
+    <comment>command-line</comment>
+    <translation>TEACSACEANGLAIDH</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Options</source>
+    <comment>command-line</comment>
+    <translation>Roghainnean</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Display this help</source>
+    <comment>command-line</comment>
+    <translation>Seall a&apos; chobhair seo</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Custom path for configuration data and user data</source>
+    <comment>command-line</comment>
+    <translation>Slighe ghnàthaichte airson dàta rèiteachaidh &apos;s a&apos; chleachdaiche</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Custom path to the game data folder</source>
+    <comment>command-line</comment>
+    <translation>Slighe ghnàthaichte gu pasgan dàta a&apos; gheama</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Hedgewars can use a %1 (e.g. &quot;%2&quot;) to connect on start.</source>
+    <comment>command-line</comment>
+    <translation>&apos;S urrainn do Hedgewars %1 (m.e. &quot;%2&quot;) a chleachdadh gus ceangal leis an tòiseachadh.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Malformed option argument: %1</source>
+    <comment>command-line</comment>
+    <translation>Droch chumadh air argamaid roghainne: %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Unknown option argument: %1</source>
+    <comment>command-line</comment>
+    <translation>Argamaid roghainne nach aithne dhuinn: %1</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>HWAskQuitDialog</name>
+  <message>
+    <source>Do you really want to quit?</source>
+    <translation>A bheil thu airson fàgail dha-rìribh?</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>HWChatWidget</name>
+  <message>
+    <source>%1 has been removed from your ignore list</source>
+    <translation>Chaidh %1 a thoirt air falbh on liosta neo-shuime agad</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>%1 has been added to your ignore list</source>
+    <translation>Chaidh %1 a chur ris an liosta neo-shuime agad</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>%1 has been removed from your friends list</source>
+    <translation>Chaidh %1 a thoirt air falbh o liosta nan caraidean agad</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>%1 has been added to your friends list</source>
+    <translation>Chaidh %1 a chur ri liosta nan caraidean agad</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Stylesheet imported from %1</source>
+    <translation>Chaidh siota-stoidhle ion-phortachadh o %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Enter %1 if you want to use the current StyleSheet in future, enter %2 to reset!</source>
+    <translation>Cuir a-steach %1 ma tha thu airson an siota-stoidhle làithreach a chleachdadh san àm ri teach no %2 gus ath-shuidheachadh!</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Couldn&apos;t read %1</source>
+    <translation>Cha b&apos; urrainn dhuinn %1 a leughadh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>StyleSheet discarded</source>
+    <translation>Chaidh an siota-stoidhle a thilgeil air falbh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>StyleSheet saved to %1</source>
+    <translation>Chaidh an siota-stoidhle a shàbhaladh gu %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Failed to save StyleSheet to %1</source>
+    <translation>Cha b&apos; urrainn dhuinn an siota-stoidhle a shàbhaladh gu %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>%1 has joined</source>
+    <translation>Thàinig %1 a-steach</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>%1 has left</source>
+    <translation>Dh&apos;fhalbh %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>%1 has left (%2)</source>
+    <translation>Dh&apos;fhalbh %1 (%2)</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>HWForm</name>
+  <message>
+    <source>Cannot save record to file %1</source>
+    <translation>Chan urrainn dhuinn an clàr a shàbhaladh gun fhaidhle %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>DefaultTeam</source>
+    <translation>Sgioba tùsail</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Hedgewars Demo File</source>
+    <comment>File Types</comment>
+    <translation>Faidhle demo Hedgewars</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Hedgewars Save File</source>
+    <comment>File Types</comment>
+    <translation>Faidhle sàbhalaidh Hedgewars</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Demo name</source>
+    <translation>Ainm an demo</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Demo name:</source>
+    <translation>Ainm an demo:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Game aborted</source>
+    <translation>Chaidh sgur dhen gheama</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Nickname</source>
+    <translation>Far-ainm</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>No nickname supplied.</source>
+    <translation>Cha deach far-ainm a thoirt seachad.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Someone already uses your nickname %1 on the server.
+Please pick another nickname:</source>
+    <translation>Cha cuideigin a&apos; chleachdadh d&apos; fhar-ainm %1 air an fhrithealaiche mar-thà.
+Feuch an tagh thu far-ainm eile:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>%1&apos;s Team</source>
+    <translation>An sgioba aig %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Hedgewars - Nick registered</source>
+    <translation>Hedgewars - Far-ainm clàraichte</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>This nick is registered, and you haven't specified a password.
+
+If this nick isn't yours, please register your own nick at www.hedgewars.org
+
+Password:</source>
+    <translation>Tha am far-ainm seo clàraichte &apos;s cha chuir thu facal-faire a-steach.
+
+Mur ann agadsa a tha am far-ainm seo, clàraich fear agad fhèin air www.hedgewars.org
+
+Facal-faire:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Your nickname is not registered.
+To prevent someone else from using it,
+please register it at www.hedgewars.org</source>
+    <translation>Chan eil d&apos; fhar-ainm clàraichte.
+&apos;S urrainn dhut a chlàradh air www.hedgewars.org
+ach nach cleachd duine eile e.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>
+
+Your password wasn&apos;t saved either.</source>
+    <translation>
+
+Cha deach am facal-faire agad a shàbhaladh nas motha.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Hedgewars - Empty nickname</source>
+    <translation>Hedgewars - Far-ainm falamh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Hedgewars - Wrong password</source>
+    <translation>Hedgewars - Facal-faire ceàrr</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>You entered a wrong password.</source>
+    <translation>Cha do chuir thu am facal-faire a-steach mar bu chòir.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Try Again</source>
+    <translation>Feuch ris a-rithist</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Hedgewars - Connection error</source>
+    <translation>Hedgewars - Mearachd leis a&apos; cheangal</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>You reconnected too fast.
+Please wait a few seconds and try again.</source>
+    <translation>Rinn thu ath-cheangal ro luath.
+Fuirich diog no dhà mus feuch thu ris a-rithist.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>This page requires an internet connection.</source>
+    <translation>Tha an duilleag seo feumach air ceangal dhan eadar-lìn.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Guest</source>
+    <translation>Aoigh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Room password</source>
+    <translation>Facal-faire an t-seòmair</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>The room is protected with password.
+Please, enter the password:</source>
+    <translation>Chaidh an seòmar seo a dhìon le facal-faire.
+Cuir a-steach am facal-faire:</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>HWGame</name>
+  <message>
+    <source>en.txt</source>
+    <translation>gd.txt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Cannot open demofile %1</source>
+    <translation>Chan urrainn dhuinn faidhle an demo %1 fhosgladh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>A Fatal ERROR occured! - The game engine had to stop.
+
+We are very sorry for the inconvenience :(
+
+If this keeps happening, please click the '%1' button in the main menu!
+
+Last two engine messages:
+%2</source>
+    <translation>Thachair MEARACHD mharbhtach! - Thug seo stad air inneal a&apos; gheama.
+
+Tha sinn glè dhuilich mun trioblaid seo :(
+
+Ma thachras seo a-rithist &apos;s a-rithist, briog air a&apos; phutan &quot;%1&quot; sa phrìomh chlàr-taice!
+
+An dà theachdaireachd mu dheireadh aig an inneal:
+%2</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>HWMapContainer</name>
+  <message>
+    <source>All</source>
+    <translation>Na h-uile</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Small</source>
+    <translation>Beag</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Medium</source>
+    <translation>Meadhanach</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Large</source>
+    <translation>Mòr</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Cavern</source>
+    <translation>Uamh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Wacky</source>
+    <translation>Neònach</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Small tunnels</source>
+    <translation>Tunailean beaga</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Medium tunnels</source>
+    <translation>Tunailean meadhanach</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Seed</source>
+    <translation>Sìol</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Map type:</source>
+    <translation>Seòrsa a&apos; mhapa:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Image map</source>
+    <translation>Mapa deilbh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Mission map</source>
+    <translation>Mapa misein</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Hand-drawn</source>
+    <translation>Air a tharraing a làimh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Randomly generated</source>
+    <translation>Air a ghintinn air thuaiream</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Random maze</source>
+    <translation>Cuartan air thuaiream</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Random</source>
+    <translation>Air thuaiream</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Map preview:</source>
+    <translation>Ro-shealladh air a&apos; mhapa:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Load map drawing</source>
+    <translation>Luchdaich tarraing mapa</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Edit map drawing</source>
+    <translation>Deasaich tarraing mapa</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Small islands</source>
+    <translation>Eileanan beaga</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Medium islands</source>
+    <translation>Eileanan meadhanach</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Large islands</source>
+    <translation>Eileanan mòra</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Map size:</source>
+    <translation>Meud a&apos; mhapa:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Maze style:</source>
+    <translation>Stoidhle a&apos; chuartain:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Mission:</source>
+    <translation>Misean:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Map:</source>
+    <translation>Mapa:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Load drawn map</source>
+    <translation>Luchdaich mapa air a tharraing a làimh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Drawn Maps</source>
+    <translation>Mapaichean air an tarraing a làimh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>All files</source>
+    <translation>A h-uile faidhle</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Large tunnels</source>
+    <translation>Tunailean mòra</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Theme: %1</source>
+    <translation>Ùrlar: %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Random perlin</source>
+    <translation>Perlin tuaireamach</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Style:</source>
+    <translation>Stoidhle:</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>HWNetServersModel</name>
+  <message>
+    <source>Title</source>
+    <translation>Tiotal</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>IP</source>
+    <translation>IP</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Port</source>
+    <translation>Port</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>HWNewNet</name>
+  <message>
+    <source>The host was not found. Please check the host name and port settings.</source>
+    <translation>Cha deach an t-òstair a lorg. Dearbhaich ainm an òstair agus roghainnean a&apos; phuirt.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Connection refused</source>
+    <translation>Chaidh an ceangal a dhiùltadh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Room destroyed</source>
+    <translation>Chaidh an seòmar a mhilleadh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Quit reason: </source>
+    <translation>Abhbhar fàgail:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>You got kicked</source>
+    <translation>Fhuair thu a&apos; bhog</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>%1 *** %2 has joined the room</source>
+    <translation>Thàinig %1 *** %2 a-steach dhan t-seòmar</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>%1 *** %2 has joined</source>
+    <translation type="unfinished"/>
+  </message>
+  <message>
+    <source>%1 *** %2 has left (%3)</source>
+    <translation>Dh&apos;fhalbh %1 *** %2 (%3)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>%1 *** %2 has left</source>
+    <translation>Dh&apos;fhalbh %1 *** %2</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>User quit</source>
+    <translation>Dh&apos;fhàg an cleachdaiche an-seo</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Remote host has closed connection</source>
+    <translation>Dhùin an t-òstair cèin an ceangal</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>The server is too old. Disconnecting now.</source>
+    <translation>Tha am frithealaiche ro shean. &apos;Ga dhì-cheangal a-nis.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Server authentication error</source>
+    <translation>Mearachd dearbhadh an fhrithealaiche</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>HWPasswordDialog</name>
+  <message>
+    <source>Login</source>
+    <translation>Logadh a-steach</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>To connect to the server, please log in.
+
+If you don't have an account on www.hedgewars.org,
+just enter your nickname.</source>
+    <translation>Log a-steach gus ceangal ris an fhrithealaiche.
+
+Cha leig thu leas ach far-ainm a chur a-steach
+mur eil cunntas air www.hedgewars.org agad.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Nickname:</source>
+    <translation>Far-ainm:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Password:</source>
+    <translation>Facal-faire:</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>HWUploadVideoDialog</name>
+  <message>
+    <source>Upload video</source>
+    <translation>Luchdaidh suas video</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Upload</source>
+    <translation>Luchdadh suas</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>HatButton</name>
+  <message>
+    <source>Change hat (%1)</source>
+    <translation>Cuir ad eile ort (%1)</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>HatPrompt</name>
+  <message>
+    <source>Cancel</source>
+    <translation>Sguir dheth</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Use selected hat</source>
+    <translation>Cleachd an ad a thagh thu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Search for a hat:</source>
+    <translation>Lorg ad:</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>KB</name>
+  <message>
+    <source>SDL_ttf returned error while rendering text, most propably it is related to the bug in freetype2. It&apos;s recommended to update your freetype lib.</source>
+    <translation type="unfinished"/>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>KeyBinder</name>
+  <message>
+    <source>Category</source>
+    <translation>Roinn-seòrsa</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>LibavInteraction</name>
+  <message>
+    <source>Audio: </source>
+    <translation>Fuaim:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>unknown</source>
+    <translation>chan eil fhios</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Duration: %1m %2s</source>
+    <translation>Faide: %1m %2d</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Video: %1x%2</source>
+    <translation>Video: %1x%2</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>%1 fps</source>
+    <translation>%1 fps</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>MapModel</name>
+  <message>
+    <source>No description available.</source>
+    <translation>Chan eil tuairisgeul ri làimh.</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>PageAdmin</name>
+  <message>
+    <source>Clear Accounts Cache</source>
+    <translation>Falamhaich tasgadan nan cunntasan</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Fetch data</source>
+    <translation>Faigh dàta</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Server message for latest version:</source>
+    <translation>Teachdaireachd an fhrithealaiche airson an tionndaidh as ùire:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Server message for previous versions:</source>
+    <translation>Teachdaireachd an fhrithealaiche airson nan tionndaidhean roimhe:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Latest version protocol number:</source>
+    <translation>Àireamh a&apos; phròtacail as ùire:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>MOTD preview:</source>
+    <translation>Ro-shealladh air maidse an latha:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Set data</source>
+    <translation>Suidhich an dàta</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>General</source>
+    <translation>Coitcheann</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Bans</source>
+    <translation>Toirmeasg</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>IP/Nick</source>
+    <translation>IP/Far-ainm</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Expiration</source>
+    <translation>Àm a dh&apos;fhalbhas an ùine air</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Reason</source>
+    <translation>Adhbhar</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Refresh</source>
+    <translation>Ath-nuadhaich</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Add</source>
+    <translation>Cuir ris</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Remove</source>
+    <translation>Thoir air falbh</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>PageConnecting</name>
+  <message>
+    <source>Connecting...</source>
+    <translation>&apos;Ga cheangal...</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>PageDataDownload</name>
+  <message>
+    <source>Loading, please wait.</source>
+    <translation>&apos;Ga cheangal, fuirich ort.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>This page requires an internet connection.</source>
+    <translation>Tha an duilleag seo feumach air ceangal dhan eadar-lìn.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Open packages directory</source>
+    <translation>Fosgail pasgan nam pacaidean</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>PageDrawMap</name>
+  <message>
+    <source>Undo</source>
+    <translation>Neo-dhèan</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Clear</source>
+    <translation>Falamhaich</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Load</source>
+    <translation>Luchdaich</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Save</source>
+    <translation>Sàbhail</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Load drawn map</source>
+    <translation>Luchdaich mapa air a tharraing</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Save drawn map</source>
+    <translation>Sàbhail mapa air a tharraing</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Drawn Maps</source>
+    <translation>Mapaichean air an tarraing</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>All files</source>
+    <translation>A h-uile faidhle</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Eraser</source>
+    <translation>Suathan</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Polyline</source>
+    <translation>Loidhne ioma-cheàrnach</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Rectangle</source>
+    <translation>Ceart-cheàrnach</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Ellipse</source>
+    <translation>Eileaps</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Optimize</source>
+    <translation>Pisich</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>PageEditTeam</name>
+  <message>
+    <source>General</source>
+    <translation>Coitcheann</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Select an action to choose a custom key bind for this team</source>
+    <translation>Tagh gnìomh gus nasgadh ri iuchair ghnàthaichte a thaghadh airson an sgioba seo</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Use my default</source>
+    <translation>Cleachd na bun-roghainnean agam</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Reset all binds</source>
+    <translation>Ath-shuidhich gach nasgadh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Custom Controls</source>
+    <translation>Uidheaman-smachd gnàthaichte</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Hat</source>
+    <translation>Ad</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Name</source>
+    <translation>Ainm</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>This hedgehog&apos;s name</source>
+    <translation>Ainm na gràineige seo</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Randomize this hedgehog&apos;s name</source>
+    <translation>Thoir ainm air thuaiream air a&apos; ghràineag seo</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Random Team</source>
+    <translation>Sgioba air thuaiream</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>PageGameStats</name>
+  <message>
+    <source>Details</source>
+    <translation>Fiosrachadh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Health graph</source>
+    <translation>Graf na slàinte</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Ranking</source>
+    <translation>Rangachadh</translation>
+  </message>
+  <message numerus="yes">
+    <source>The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pts.</source>
+    <translation><numerusform>Bhuannaich &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; duais an losgaidh as fhearr le &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; phuing.</numerusform><numerusform>Bhuannaich &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; duais an losgaidh as fhearr le &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; phuing.</numerusform><numerusform>Bhuannaich &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; duais an losgaidh as fhearr le &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; puingean.</numerusform><numerusform>Bhuannaich &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; duais an losgaidh as fhearr le &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; puing.</numerusform></translation>
+  </message>
+  <message numerus="yes">
+    <source>The best killer is &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; kills in a turn.</source>
+    <translation><numerusform>Is &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; am marbhaiche as fhearr le &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; mharbhadh ann an cuairt.</numerusform><numerusform>Is &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; am marbhaiche as fhearr le &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; mharbhadh ann an cuairt.</numerusform><numerusform>Is &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; am marbhaiche as fhearr le &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; marbhaidhean ann an cuairt.</numerusform><numerusform>Is &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; am marbhaiche as fhearr le &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; marbhadh ann an cuairt.</numerusform></translation>
+  </message>
+  <message numerus="yes">
+    <source>A total of &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; hedgehog(s) were killed during this round.</source>
+    <translation><numerusform>Chaidh &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; ghràineag a mharbhadh uile gu lèir sa chuairt seo.</numerusform><numerusform>Chaidh &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; ghràineag a mharbhadh uile gu lèir sa chuairt seo.</numerusform><numerusform>Chaidh &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; gràineagan a mharbhadh uile gu lèir sa chuairt seo.</numerusform><numerusform>Chaidh &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; gràineag a mharbhadh uile gu lèir sa chuairt seo.</numerusform></translation>
+  </message>
+  <message numerus="yes">
+    <source>(%1 kill)</source>
+    <translation><numerusform>(%1 mharbhadh)</numerusform><numerusform>(%1 mharbhadh)</numerusform><numerusform>(%1 marbhaidhean)</numerusform><numerusform>(%1 marbhadh)</numerusform></translation>
+  </message>
+  <message numerus="yes">
+    <source>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; thought it&apos;s good to shoot his own hedgehogs with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pts.</source>
+    <translation><numerusform>Bha &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; dhen bheachd gum b&apos; fheairrde e na gràineagan aige fhèin a mharbhadh le &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; phuing.</numerusform><numerusform>Bha &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; dhen bheachd gum b&apos; fheairrde e na gràineagan aige fhèin a mharbhadh le &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; phuing.</numerusform><numerusform>Bha &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; dhen bheachd gum b&apos; fheairrde e na gràineagan aige fhèin a mharbhadh le &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; puingean.</numerusform><numerusform>Bha &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; dhen bheachd gum b&apos; fheairrde e na gràineagan aige fhèin a mharbhadh le &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; puing.</numerusform></translation>
+  </message>
+  <message numerus="yes">
+    <source>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; killed &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; of his own hedgehogs.</source>
+    <translation><numerusform>Mharbh &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; dhe na gràineagan aige fhèin.</numerusform><numerusform>Mharbh &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; dhe na gràineagan aige fhèin.</numerusform><numerusform>Mharbh &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; dhe na gràineagan aige fhèin.</numerusform><numerusform>Mharbh &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; dhe na gràineagan aige fhèin.</numerusform></translation>
+  </message>
+  <message numerus="yes">
+    <source>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; was scared and skipped turn &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; times.</source>
+    <translation><numerusform>Thàinig an t-eagal air &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; agus leig e seachad a chuairt &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; turas.</numerusform><numerusform>Thàinig an t-eagal air &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; agus leig e seachad a chuairt &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; thuras.</numerusform><numerusform>Thàinig an t-eagal air &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; agus leig e seachad a chuairt &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; tursan.</numerusform><numerusform>Thàinig an t-eagal air &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; agus leig e seachad a chuairt &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; turas.</numerusform></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Play again</source>
+    <translation>Cluich a-rithist</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Save</source>
+    <translation>Sàbhail</translation>
+  </message>
+  <message numerus="yes">
+    <source>(%1 %2)</source>
+    <translation><numerusform>(%1 %2)</numerusform><numerusform>(%1 %2)</numerusform><numerusform>(%1 %2)</numerusform><numerusform>(%1 %2)</numerusform></translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>PageInGame</name>
+  <message>
+    <source>In game...</source>
+    <translation>Sa gheama...</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>PageInfo</name>
+  <message>
+    <source>Open the snapshot folder</source>
+    <translation>Fosgail pasgan nan glacaidhean-sgrìn</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>PageMain</name>
+  <message>
+    <source>Downloadable Content</source>
+    <translation>Susbaint ri luchdadh a-nuas</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Play a game on a single computer</source>
+    <translation>Cluich geama air an aon choimpiutair</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Play a game across a network</source>
+    <translation>Cluich geama air lìonra</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Read about who is behind the Hedgewars Project</source>
+    <translation>Leugh air cò tha air cùlaibh a&apos; phròiseict Hedgewars</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Leave a feedback here reporting issues, suggesting features or just saying how you like Hedgewars</source>
+    <translation>Fàg beachd an-seo mu dhuilgheadasan, molaidhean air feartan no innis dhuinn ciamar a tha Hedgewars a&apos; chòrdadh riut</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Access the user created content downloadable from our website</source>
+    <translation>Inntrig susbaint a rinn cleachdaichean &apos;s a ghabhas luchdadh a-nuas on làrach-lìn againn</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Exit game</source>
+    <translation>Fàg an geama</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Manage videos recorded from game</source>
+    <translation>Stiùirich na videothan a chaidh a chlàradh on gheama</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Edit game preferences</source>
+    <translation>Deasaich roghainnean a&apos; gheama</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Play a game across a local area network</source>
+    <translation>Cluich geama air lìonra ionadail</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Play a game on an official server</source>
+    <translation>Cluich geama air frithealaiche oifigeil</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Feedback</source>
+    <translation>Beachd thugainn</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Play local network game</source>
+    <translation>Cluich geama air an lìonra ionadail</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Play official network game</source>
+    <translation>Cluich geama lìonraidh oifigeil</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>PageMultiplayer</name>
+  <message>
+    <source>Start</source>
+    <translation>Tòisich</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Edit game preferences</source>
+    <translation>Deasaich roghainnean a&apos; gheama</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>PageNetGame</name>
+  <message>
+    <source>Control</source>
+    <translation type="unfinished"/>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Edit game preferences</source>
+    <translation>Deasaich roghainnean a&apos; gheama</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Start</source>
+    <translation>Tòisich</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Update</source>
+    <translation>Ùraich</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Room controls</source>
+    <translation>Uidheaman-smachd an t-seòmair</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>PageNetServer</name>
+  <message>
+    <source>Click here for details</source>
+    <translation>Briog an-seo airson barrachd fiosrachaidh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Insert your address here</source>
+    <translation>Cuir an seòladh agad a-steach an-seo</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>PageOptions</name>
+  <message>
+    <source>New team</source>
+    <translation>Sgioba ùr</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Edit team</source>
+    <translation>Deasaich an sgioba</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Delete team</source>
+    <translation>Sguab às an sgioba</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>You can&apos;t edit teams from team selection. Go back to main menu to add, edit or delete teams.</source>
+    <translation>Chan urrainn dhut sgioba a dheasachadh o thaghadh nan sgioba. Till dhan phrìomh chlàr-taice gus sgioba a chur ris, a dheasachadh no a sguabadh às.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>New scheme</source>
+    <translation>Sgeama ùr</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Edit scheme</source>
+    <translation>Deasaich an sgeama</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Delete scheme</source>
+    <translation>Sguab às an sgeama</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>New weapon set</source>
+    <translation>Seata arm ùr</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Edit weapon set</source>
+    <translation>Deasach seata nan arm</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Delete weapon set</source>
+    <translation>Sguab às seata nan arm</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Advanced</source>
+    <translation>Adhartach</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Reset to default colors</source>
+    <translation>Ath-suidhich air na dathan tùsail</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Proxy host</source>
+    <translation>Òstair a&apos; phrogsaidh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Proxy port</source>
+    <translation>Port a&apos; phrogsaidh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Proxy login</source>
+    <translation>Logadh a-steach a&apos; phrogsaidh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Proxy password</source>
+    <translation>Facal-faire a&apos; phrogsaidh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>No proxy</source>
+    <translation>Gun phrogsaidh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Socks5 proxy</source>
+    <translation>Progsaidh Socks5</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>HTTP proxy</source>
+    <translation>Progsaidh HTTP</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>System proxy settings</source>
+    <translation>Roghainnean progsaidh an t-siostaim</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Select an action to change what key controls it</source>
+    <translation>Tagh gnìomh gus atharrachadh dè an iuchair a chuireas smachd air</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Reset to default</source>
+    <translation>Ah-shuidhich air a&apos; bhun-roghainn</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Reset all binds</source>
+    <translation>Ath-shuidhich gach nasgadh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Game</source>
+    <translation>Geama</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Graphics</source>
+    <translation>Grafaigeachd</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Audio</source>
+    <translation>Fuaim</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Controls</source>
+    <translation>Uidheaman-smachd</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Video Recording</source>
+    <translation>Clàradh video</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Network</source>
+    <translation>Lìonra</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Teams</source>
+    <translation>Sgiobaidhean</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Schemes</source>
+    <translation>Sgeamaichean</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Weapons</source>
+    <translation>Airm</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Frontend</source>
+    <translation>Eadar-aghaidh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Custom colors</source>
+    <translation>Dathan gnàthaichte</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Game audio</source>
+    <translation>Fuaim a&apos; gheama</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Frontend audio</source>
+    <translation>Fuaim na h-eadar-aghaidh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Account</source>
+    <translation>Cunntas</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Proxy settings</source>
+    <translation>Roghainnean a&apos; phrogsaidh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Miscellaneous</source>
+    <translation>Measgaichte</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Updates</source>
+    <translation>Ùrachadh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Check for updates</source>
+    <translation>Thoir sùil airson ùrachadh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Video recording options</source>
+    <translation>Roghainnean clàradh video</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>PagePlayDemo</name>
+  <message>
+    <source>Rename dialog</source>
+    <translation>Thoir ainm ùr air a&apos; chòmhradh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Enter new file name:</source>
+    <translation>Cuir a-steach ainm an fhaidhle ùir:</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>PageRoomsList</name>
+  <message>
+    <source>Create</source>
+    <translation type="unfinished"/>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Join</source>
+    <translation type="unfinished"/>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Admin features</source>
+    <translation>Feartan rianachd</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Room Name:</source>
+    <translation type="unfinished"/>
+  </message>
+  <message numerus="yes">
+    <source>%1 players online</source>
+    <translation><numerusform>%1 chluicheadair air loidhne</numerusform><numerusform>%1 chluicheadair air loidhne</numerusform><numerusform>%1 cluicheadairean air loidhne</numerusform><numerusform>%1 cluicheadair air loidhne</numerusform></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Search for a room:</source>
+    <translation>Lorg seòmar:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Create room</source>
+    <translation>Cruthaich seòmar</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Join room</source>
+    <translation>Gabh pàirt ann an seòmar</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Room state</source>
+    <translation>Staid an t-seòmair</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Open server administration page</source>
+    <translation>Fosgail duilleag rianachd an fhrithealaiche</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>PageScheme</name>
+  <message>
+    <source>Defend your fort and destroy the opponents, two team colours max!</source>
+    <translation>Dìon an dùn agad agus mill na nàimhdean, dà dhath sgioba air a char as motha!</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Teams will start on opposite sides of the terrain, two team colours max!</source>
+    <translation>Tòisichidh na sgiobaidhean taobh thall o chàch a chèile, dà dhath sgioba air a char as motha!</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Land can not be destroyed!</source>
+    <translation>Cha ghabh an tìr a mhilleadh!</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Lower gravity</source>
+    <translation>Ìslich an iom-tharraing</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Assisted aiming with laser sight</source>
+    <translation>Cuideachadh dhan amas le fradharc leusair</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>All hogs have a personal forcefield</source>
+    <translation>Bidh raon forsa pearsanta aig gach gràineag</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Gain 80% of the damage you do back in health</source>
+    <translation>Buannaich slàinte le 80% dhen dochann a nì thu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Share your opponents pain, share their damage</source>
+    <translation>Co-roinn pian &apos;s dochann nan nàimhdean</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Your hogs are unable to move, put your artillery skills to the test</source>
+    <translation>Chan urrainn dha na gràineagan agad gluasad, cuir na sgilean làmhachais agad fo dheuchainn</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Random</source>
+    <translation>Air thuaiream</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Seconds</source>
+    <translation>Diog(an)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>New</source>
+    <translation>Ùr</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Delete</source>
+    <translation>Sguab às</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Order of play is random instead of in room order.</source>
+    <translation>Tha òrdugh a&apos; chluiche air thuaiream seach &apos;na òrdugh an t-seòmair.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Play with a King. If he dies, your side dies.</source>
+    <translation>Cluich le rìgh. Gheibh do thaobh bàs ma thèid a mharbhadh.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Take turns placing your hedgehogs before the start of play.</source>
+    <translation>Cuir na gràineagan ann fear mu seach mus tòisich an t-sabaid.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Ammo is shared between all teams that share a colour.</source>
+    <translation>Co-roinnidh gach sgioba air a bheil an t-aon dath an cuid connaidh.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Disable girders when generating random maps.</source>
+    <translation>Cuir teannadairean à comas le gintinn nam mapaichean air thuaiream.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Disable land objects when generating random maps.</source>
+    <translation>Cuir oibseactan tìre à comas le gintinn nam mapaichean air thuaiream.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>AI respawns on death.</source>
+    <translation>Tillidh an IF às dèidh a bhàis.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>All (living) hedgehogs are fully restored at the end of turn</source>
+    <translation>Gheibh gach gràineag (bheò) a slàinte air ais aig deireadh na cuairte</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Attacking does not end your turn.</source>
+    <translation>Cha chuir ionnsaigh crìoch air a&apos; chuairt agad.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Weapons are reset to starting values each turn.</source>
+    <translation>Thèid na h-airm ath-shuidheachadh air na luachan tùsail aca aig toiseach gach cuairte.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Each hedgehog has its own ammo. It does not share with the team.</source>
+    <translation>Tha connadh fa leth aig gach gràineag. Cha cho-roinn i leis an sgioba.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>You will not have to worry about wind anymore.</source>
+    <translation>Cha bhi dragh ort mun ghaoth tuilleadh.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Wind will affect almost everything.</source>
+    <translation>Bidh buair aig a&apos; ghaoth air cha mhòr a h-uile rud.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Copy</source>
+    <translation>Dèan lethbhreac</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Teams in each clan take successive turns sharing their turn time.</source>
+    <translation>Cluichidh buill sgioba fear mu seach, a&apos; co-roinneadh ùine nan cuairtean aca.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Add an indestructible border around the terrain</source>
+    <translation>Cuir iomall nach gabh milleadh mun chruth-tìre</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Add an indestructible border along the bottom</source>
+    <translation>Cuir iomall nach gabh milleadh ris a&apos; bhonn</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>None (Default)</source>
+    <translation>Gun gin (bun-roghainn)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Wrap (World wraps)</source>
+    <translation>Pasgadh (pasgaichidh an saoghal)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Bounce (Edges reflect)</source>
+    <translation>Bogadh (nì na-h-oirean ath-thilgeil)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Sea (Edges connect to sea)</source>
+    <translation>Muir (ceanglaidh na h-oirean ris a&apos; mhuir)</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>PageSelectWeapon</name>
+  <message>
+    <source>Default</source>
+    <translation>Bun-roghainn</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Delete</source>
+    <translation>Sguab às</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>New</source>
+    <translation>Ùr</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Copy</source>
+    <translation>Dèan lethbhreac</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>PageSinglePlayer</name>
+  <message>
+    <source>Play a quick game against the computer with random settings</source>
+    <translation>Cluich geama luath an aghaidh a&apos; hoimpiutair le roghainnean air thuaiream</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Play a hotseat game against your friends, or AI teams</source>
+    <translation>Cluich geama ionadail an aghaidh do charaidean no sgiobaidhean IF</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Campaign Mode</source>
+    <translation>Modh iomairte</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Practice your skills in a range of training missions</source>
+    <translation>Cuir gleus air na sgilean agad le miseanan trèanaidh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Watch recorded demos</source>
+    <translation>Coimhead air demo clàraichte</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Load a previously saved game</source>
+    <translation>Luchdaich geama air a shàbhaladh</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>PageTraining</name>
+  <message>
+    <source>No description available</source>
+    <translation>Chan eil tuairisgeul ri làimh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Select a mission!</source>
+    <translation>Tagh misean!</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Pick the mission or training to play</source>
+    <translation>Tagh am misean no trèanadh airson cluiche</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Start fighting</source>
+    <translation>Tòisich air sabaid</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>PageVideos</name>
+  <message>
+    <source>Name</source>
+    <translation>Ainm</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Size</source>
+    <translation>Meud</translation>
+  </message>
+  <message numerus="yes">
+    <source>%1 bytes</source>
+    <translation><numerusform>%1 bhaidht</numerusform><numerusform>%1 bhaidht</numerusform><numerusform>%1 baidhtichean</numerusform><numerusform>%1 baidht</numerusform></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>(in progress...)</source>
+    <translation>(a&apos; dol air adhart...)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>encoding</source>
+    <translation>&apos;ga chòdachadh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>uploading</source>
+    <translation>&apos;ga luchdadh suas</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Date: %1</source>
+    <translation>Ceann-là: %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Size: %1</source>
+    <translation>Meud: %1</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QAction</name>
+  <message>
+    <source>Kick</source>
+    <translation>Thoir a&apos; bhròg dha</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Info</source>
+    <translation>Fiosrachadh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Restrict Joins</source>
+    <translation>Cuingich a&apos; bhallrachd</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Restrict Team Additions</source>
+    <translation>Cuingich cur ris sgiobaidhean</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Ban</source>
+    <translation>Toirmisg</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Follow</source>
+    <translation>Lean air</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Ignore</source>
+    <translation>Leig seachad</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Add friend</source>
+    <translation>Cuir ris na caraidean</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Unignore</source>
+    <translation>Na leig seachad tuilleadh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Remove friend</source>
+    <translation>Thoir air falbh o na caraidean</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Update</source>
+    <translation type="unfinished"/>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Restrict Unregistered Players Join</source>
+    <translation>Cuingich cluicheadairean gun chlàradh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Show games in lobby</source>
+    <translation>Seall geamannan san lobaidh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Show games in-progress</source>
+    <translation>Seall na geamannan a tha a&apos; dol</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QCheckBox</name>
+  <message>
+    <source>Check for updates at startup</source>
+    <translation>Lorg airson ùrachaidhean leis an tòiseachadh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Fullscreen</source>
+    <translation>Làn-sgrìn</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Show FPS</source>
+    <translation>Seall FPS</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Alternative damage show</source>
+    <translation>Sealladh eile air dochann</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Append date and time to record file name</source>
+    <translation>Cuir ceann-là &apos;s àm ri ainm faidhle a&apos; chlàraidh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Show ammo menu tooltips</source>
+    <translation>Seall gliocasan ann an clàr-taice a&apos; chonnaidh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Save password</source>
+    <translation>Sàbhail am facal-faire</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Save account name and password</source>
+    <translation>Sàbhail ainm a&apos; chunntais &apos;s am facal-faire</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Video is private</source>
+    <translation>Tha a&apos; video prìobhaideach</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Record audio</source>
+    <translation>Clàraich an fhuaim</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Use game resolution</source>
+    <translation>Cleachd dùmhlachd-bhreacaidh a&apos; gheama</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Visual effects</source>
+    <translation>Èifeachdan lèirsinne</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Sound</source>
+    <translation>Fuaim</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>In-game sound effects</source>
+    <translation>Èifeachdan fuaime sa gheama</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Music</source>
+    <translation>Ceòl</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>In-game music</source>
+    <translation>Ceòl sa gheama</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Frontend sound effects</source>
+    <translation>Èifeachan-fuaime na h-eadar-aghaidh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Frontend music</source>
+    <translation>Ceòl na h-eadar-aghaidh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Team</source>
+    <translation>Sgioba</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Enable team tags by default</source>
+    <translation>Cuir tagaichean sgioba an comas o thùs</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Hog</source>
+    <translation>Gràineag</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Enable hedgehog tags by default</source>
+    <translation>Cuir tagaichean gràineige an comas o thùs</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Health</source>
+    <translation>Slàinte</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Enable health tags by default</source>
+    <translation>Cuir tagaichean slàinte an comas o thùs</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Translucent</source>
+    <translation>Trìd-shoilleir</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Enable translucent tags by default</source>
+    <translation>Cuir tagaichean trìd-shoilleir an comas o thùs</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QComboBox</name>
+  <message>
+    <source>Human</source>
+    <translation>Daonna</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Level</source>
+    <translation>Leibheil</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>(System default)</source>
+    <translation>(Bun-roghainn an t-siostaim)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Community</source>
+    <translation>Coimhearsnachd</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Disabled</source>
+    <translation>À comas</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Red/Cyan</source>
+    <translation>Dearg/Saidhean</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Cyan/Red</source>
+    <translation>Saidhean/Dearg</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Red/Blue</source>
+    <translation>Dearg/Gorm</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Blue/Red</source>
+    <translation>Gorm/Dearg</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Red/Green</source>
+    <translation>Dearg/Uaine</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Green/Red</source>
+    <translation>Uaine/Dearg</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Side-by-side</source>
+    <translation>Taobh ri taobh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Top-Bottom</source>
+    <translation>Barr gu bonn</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Red/Cyan grayscale</source>
+    <translation>Liath-sgèile dearg/saidhean</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Cyan/Red grayscale</source>
+    <translation>Liath-sgèile saidhean/dearg</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Red/Blue grayscale</source>
+    <translation>Liath-sgèile dearg/gorm</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Blue/Red grayscale</source>
+    <translation>Liath-sgèile gorm/dearg</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Red/Green grayscale</source>
+    <translation>Liath-sgèile dearg/uaine</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Green/Red grayscale</source>
+    <translation>Liath-sgèile uaine/dearg</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QGroupBox</name>
+  <message>
+    <source>Team Members</source>
+    <translation>Buill an sgioba</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Fort</source>
+    <translation>Dùn</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Net game</source>
+    <translation>Geama lìonraidh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Playing teams</source>
+    <translation>Sgiobaidhean a chluicheas</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Game Modifiers</source>
+    <translation>Atharraichearan a&apos; gheama</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Basic Settings</source>
+    <translation>Roghainnean bunaiteach</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Team Settings</source>
+    <translation>Roghainnean an sgioba</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Videos</source>
+    <translation>Videothan</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Description</source>
+    <translation>Tuairisgeul</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QLabel</name>
+  <message>
+    <source>Mines Time</source>
+    <translation>Ùine nam mèinnean</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Mines</source>
+    <translation>Mèinnean</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Version</source>
+    <translation type="unfinished"/>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Weapons</source>
+    <translation>Airm</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Host:</source>
+    <translation>Òstair:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Port:</source>
+    <translation>Port:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Resolution</source>
+    <translation>Dùmhlachd-bhreacaidh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>FPS limit</source>
+    <translation>Cuingeachadh FPS</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Server name:</source>
+    <translation>Ainm an fhrithealaiche:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Server port:</source>
+    <translation>Port an fhrithealaiche:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Initial sound volume</source>
+    <translation>Àirde tùsail na fuaime</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Damage Modifier</source>
+    <translation>Atharraichearan an dochainn</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Turn Time</source>
+    <translation>Ùine nan cuartan</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Initial Health</source>
+    <translation>Slàinte tùsail</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Sudden Death Timeout</source>
+    <translation>Bàs obann nuair a dh&apos;fhalbhas an ùine</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Scheme Name:</source>
+    <translation>Ainm an sgeama:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Crate Drops</source>
+    <translation>Tuiteam creataichean</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>% Dud Mines</source>
+    <translation>% de mhèinnean gun fheum</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Name</source>
+    <translation>Ainm</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Type</source>
+    <translation>Seòrsa</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Grave</source>
+    <translation>Uaigh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Flag</source>
+    <translation>Bratach</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Voice</source>
+    <translation>Guth</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Locale</source>
+    <translation>Cànan</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Explosives</source>
+    <translation>Stuth spreadhaidh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Quality</source>
+    <translation>Càileachd</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>% Health Crates</source>
+    <translation>% de chreataichean slàinte</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Health in Crates</source>
+    <translation>Slàinte ann an creataichean</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Sudden Death Water Rise</source>
+    <translation>Bàs obann nuair a dh&apos;fhàsas an t-uisge</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Sudden Death Health Decrease</source>
+    <translation>Bàs obann le droch slàinte</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>% Rope Length</source>
+    <translation>% de dh&apos;fhaide nan ropannan</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Stereo rendering</source>
+    <translation>Reandaradh stereo</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Style</source>
+    <translation>Stoidhle</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Scheme</source>
+    <translation>Sgeama</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>% Get Away Time</source>
+    <translation>% a dh&apos;ùine gus teicheadh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>There are videos that are currently being processed.
+Exiting now will abort them.
+Do you really want to quit?</source>
+    <translation>Tha videothan &apos;gam pròiseasadh an-dràsta.
+Sguiridh tu dheth ma dh&apos;fhàgas tu an-seo.
+A bheil thu airson fàgail an-seo dha-rìribh?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Please provide either the YouTube account name or the email address associated with the Google Account.</source>
+    <translation>Cuir a-steach ainm a&apos; chunntais agad air YouTube no an seòladh puist-d a tha co-cheangailte ris a&apos; chunntas Google agad.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Account name (or email): </source>
+    <translation>Ainm a&apos; chunntais (no post-d):</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Password: </source>
+    <translation>Facal-faire:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Video title: </source>
+    <translation>Tiotal a&apos; video:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Video description: </source>
+    <translation>Tuairisgeul a&apos; video:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Tags (comma separated): </source>
+    <translation>Tagaichean (sgaraichte le cromagan):</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Description</source>
+    <translation>Tuairisgeul</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Nickname</source>
+    <translation>Far-ainm</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Format</source>
+    <translation>Fòrmat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Audio codec</source>
+    <translation>Codec fuaime</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Video codec</source>
+    <translation>Codec video</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Framerate</source>
+    <translation>Astar nam frèam</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Bitrate (Kbps)</source>
+    <translation>Bitrate (Kbps)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>This development build is &apos;work in progress&apos; and may not be compatible with other versions of the game, while some features might be broken or incomplete!</source>
+    <translation>&apos;S e &quot;obair &apos;ga dhèanamh&quot; a tha san togail leasachaidh seo agus dh&apos;fhaoidte nach eil e co-chòrdail ri tionndaidhean eile a&apos; gheama agus gu bheil cuid a dh&apos;fheartan briste no neo-choileanta!</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Fullscreen</source>
+    <translation>Làn-sgrìn</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Fullscreen Resolution</source>
+    <translation>Dùmhlachd-bhreacaidh làn-sgrìn</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Windowed Resolution</source>
+    <translation>Dùmhlachd-bhreacaidh sa mhodh uinneagach</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Your Email</source>
+    <translation>Am post-d agad</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Summary</source>
+    <translation>Gearr-chunntas</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Send system information</source>
+    <translation>Cuir fiosrachadh an t-siostaim</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Type the security code:</source>
+    <translation>Sgrìobh còd na tèarainteachd:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Revision</source>
+    <translation>Lèirmheas</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>This program is distributed under the %1</source>
+    <translation>Tha am prògram seo &apos;ga sgaoileadh fo cheadachas %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>This setting will be effective at next restart.</source>
+    <translation>Bidh an roghainn seo an sàs nuair a bhios tu air tòiseachadh às ùr.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Tip: %1</source>
+    <translation>Gliocas: %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Displayed tags above hogs and translucent tags</source>
+    <translation>Tagaichean a nochdas os cionn ghràineagan &apos;s tagaichean trìd-shoilleir</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>World Edge</source>
+    <translation>Oir an t-saoghail</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Script parameter</source>
+    <translation>Paramadair an sgriobt</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QLineEdit</name>
+  <message>
+    <source>unnamed</source>
+    <translation>gun ainm</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>hedgehog %1</source>
+    <translation>gràineag %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>anonymous</source>
+    <translation>gun ainm</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QMainWindow</name>
+  <message>
+    <source>Hedgewars %1</source>
+    <translation>Hedgewars %1</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QMessageBox</name>
+  <message>
+    <source>Connection to server is lost</source>
+    <translation>Chaidh an ceangal ris an fhrithealaiche air chall</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Error</source>
+    <translation>Mearachd</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>File association failed.</source>
+    <translation>Dh&apos;fhaillig le co-cheangal an fhaidhle.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Error while authenticating at google.com:
+</source>
+    <translation>Mearachd le dearbhadh le google.com:
+</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Login or password is incorrect</source>
+    <translation>Chan eil an t-ainm-clàraidh no facal-faire mar bu chòir</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Error while sending metadata to youtube.com:
+</source>
+    <translation>Mearachd a&apos; cur meata-dàta gu youtube.com:
+</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Teams - Are you sure?</source>
+    <translation>Sgiobaidhean - A bheil thu cinnteach?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Do you really want to delete the team &apos;%1&apos;?</source>
+    <translation>A bheil thu airson an sgioba &quot;%1&quot; a sguabadh às dha-rìribh?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Cannot delete default scheme &apos;%1&apos;!</source>
+    <translation>Chan urrainn dhut an sgeama tùsail &quot;%1&quot; a sguabadh às!</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Please select a record from the list</source>
+    <translation>Tagh clàr on liosta</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Unable to start server</source>
+    <translation>Cha ghabh am frithealaiche a thòiseachadh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Hedgewars - Error</source>
+    <translation>Hedgewars - Mearachd</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Hedgewars - Success</source>
+    <translation>Hedgewars - Shoirbhich leis</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>All file associations have been set</source>
+    <translation>Chaidh gach co-cheangal faidhle a shuidheachadh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Cannot create directory %1</source>
+    <translation type="unfinished"/>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Unable to start the server: %1.</source>
+    <translation type="unfinished"/>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Video upload - Error</source>
+    <translation>Luchdadh suas video - Mearachd</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Netgame - Error</source>
+    <translation>Geama lìonraidh - Mearachd</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Please select a server from the list</source>
+    <translation>Tagh frithealaiche on liosta</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Please enter room name</source>
+    <translation>Cuir a-steach ainm an t-seòmair</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Record Play - Error</source>
+    <translation>Cluiche clàraidh - Mearachd</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Please select record from the list</source>
+    <translation>Tagh clàradh on liosta</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Cannot rename to </source>
+    <translation>Cha ghabh ainm atharrachadh gu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Cannot delete file </source>
+    <translation>Chan urrainn dhuinn am faidhle a sguabadh às</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Room Name - Error</source>
+    <translation>Ainm an t-seòmair - Mearachd</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Please select room from the list</source>
+    <translation>Tagh seòmar on liosta</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Room Name - Are you sure?</source>
+    <translation>Ainm an t-seòmair - A bheil thu cinnteach?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>The game you are trying to join has started.
+Do you still want to join the room?</source>
+    <translation>Tha an geama sa bheil thu airson tighinn a-steach air tòiseachadh.
+A bheil thu airson tighinn a-steach dhan t-seòmar fhathast?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Schemes - Warning</source>
+    <translation>Sgeamaichean - Rabhadh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Schemes - Are you sure?</source>
+    <translation>Sgeamaichean - A bheil thu cinnteach?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Do you really want to delete the game scheme &apos;%1&apos;?</source>
+    <translation>A bheil thu airson sgeama a&apos; gheama &quot;%1&quot; a sguabadh às dha-rìribh?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Videos - Are you sure?</source>
+    <translation>Videothan - A bheil thu cinnteach?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Do you really want to delete the video &apos;%1&apos;?</source>
+    <translation>A bheil thu airson a&apos; video &quot;%1&quot; a sguabadh às dha-rìribh?</translation>
+  </message>
+  <message numerus="yes">
+    <source>Do you really want to remove %1 file(s)?</source>
+    <translation><numerusform>A bheil thu airson %1 fhaidhle a sguabadh às dha-rìribh?</numerusform><numerusform>A bheil thu airson %1 fhaidhle a sguabadh às dha-rìribh?</numerusform><numerusform>A bheil thu airson %1 faidhlichean a sguabadh às dha-rìribh?</numerusform><numerusform>A bheil thu airson %1 faidhle a sguabadh às dha-rìribh?</numerusform></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Do you really want to cancel uploading %1?</source>
+    <translation>A bheil thu airson sgur de luchdadh suas %1?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>File error</source>
+    <translation>Mearachd faidhle</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Cannot open &apos;%1&apos; for writing</source>
+    <translation>Cha ghabh &quot;%1&quot; fosgladh airson sgrìobhadh ann</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Cannot open &apos;%1&apos; for reading</source>
+    <translation>Cha ghabh &quot;%1&quot; fosgladh airson a leughadh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Cannot use the ammo &apos;%1&apos;!</source>
+    <translation>Cha ghabh an connadh &quot;%1&quot; cleachdadh!</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Weapons - Warning</source>
+    <translation>Airm - Rabhadh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Cannot overwrite default weapon set &apos;%1&apos;!</source>
+    <translation>Cha ghabh sgrìobhadh thairis air seata nan arm tùsail &quot;%1&quot;!</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Cannot delete default weapon set &apos;%1&apos;!</source>
+    <translation>Cha ghabh seata nan arm tùsail &quot;%1&quot; sguabadh às!</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Weapons - Are you sure?</source>
+    <translation>Airm - A bheil thu cinnteach?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Do you really want to delete the weapon set &apos;%1&apos;?</source>
+    <translation>A bheil thu airson seata nan arm &quot;%1&quot; a sguabadh às dha-rìribh?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Hedgewars - Nick not registered</source>
+    <translation>Hedgewars - Far-ainm gun chlàradh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>System Information Preview</source>
+    <translation>Ro-shealladh air fiosrachadh an t-siostaim</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Failed to generate captcha</source>
+    <translation>Cha deach leinn captcha a ghintinn</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Failed to download captcha</source>
+    <translation>Cha deach leinn captcha a luchdadh a-nuas</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Please fill out all fields. Email is optional.</source>
+    <translation>Feuch an lìon thu a h-uile raon. Cha leig thu leas am post-d a lìonadh.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Hedgewars - Warning</source>
+    <translation>Hedgewars - Rabhadh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Hedgewars - Information</source>
+    <translation>Hedgewars - Fiosrachadh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Not all players are ready</source>
+    <translation>Chan eil gach cluicheadair ullamh fhathast</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Are you sure you want to start this game?
+Not all players are ready.</source>
+    <translation>A bheil thu cinnteach gu bheil thu airson an geama seo a thòiseachadh?
+Chan eil a h-uile cluicheadair ullamh.</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QObject</name>
+  <message>
+    <source>No description available</source>
+    <translation>Chan eil tuairisgeul ri làimh</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QPushButton</name>
+  <message>
+    <source>default</source>
+    <translation>bun-roghainn</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>OK</source>
+    <translation>Ceart ma-thà</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Cancel</source>
+    <translation>Sguir dheth</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Start server</source>
+    <translation>Tòisich an fhrithealaiche</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Connect</source>
+    <translation>Ceangail</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Update</source>
+    <translation>Ùraich</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Specify</source>
+    <translation>Sònraich</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Start</source>
+    <translation>Tòisich</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Go!</source>
+    <translation>Siuthad!</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Play demo</source>
+    <translation>Cluich demo</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Rename</source>
+    <translation>Thoir ainm ùr air</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Delete</source>
+    <translation>Sguab às</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Load</source>
+    <translation>Luchdaich</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Associate file extensions</source>
+    <translation>Co-cheangail leudachain faidhle.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>More info</source>
+    <translation>Barrachd fiosrachaidh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Set default options</source>
+    <translation>Suidhich na bun-roghainnean</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Open videos directory</source>
+    <translation>Fosgail pasgan nam videothan</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Play</source>
+    <translation>Cluich</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Upload to YouTube</source>
+    <translation>Luchdaich suas gu YouTube</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Cancel uploading</source>
+    <translation>Sguir dhen luchdadh suas</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Restore default coding parameters</source>
+    <translation>Aisig paramadairean tùsail a&apos; chòdachaidh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Open the video directory in your system</source>
+    <translation>Fosgail pasgan nam videothan san t-siostam agad</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Play this video</source>
+    <translation>Cluich a&apos; video seo</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Delete this video</source>
+    <translation>Sguab às a&apos; video seo</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Upload this video to your Youtube account</source>
+    <translation>Luchdaich suas a&apos; video seo dhan chunntas Youtube agad</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Reset</source>
+    <translation>Ah-shuidhich</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Set the default server port for Hedgewars</source>
+    <translation>Suidhich port tùsail an fhrithealaiche airson Hedgewars</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Invite your friends to your server in just 1 click!</source>
+    <translation>Na dèan ach 1 bhriogadh gus cuireadh dhan fhrithealaiche a thoirt dha na caraidean agad!</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Click to copy your unique server URL to your clipboard. Send this link to your friends and they will be able to join you.</source>
+    <translation>Briog gus lethbhreac de URL sònraichte an fhrithealaiche agad a chur dhan stòr-bhòrd. Cuir an ceangal seo dha na caraidean agad ach an tig iad a-steach.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Start private server</source>
+    <translation>Tòisich frithealaiche prìobhaideach</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>RoomNamePrompt</name>
+  <message>
+    <source>Enter a name for your room.</source>
+    <translation>Cuir a-steach ainm an t-seòmair agad.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Cancel</source>
+    <translation>Sguir dheth</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Create room</source>
+    <translation>Cruthaich seòmar</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>set password</source>
+    <translation>suidhich am facal-faire</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>RoomsListModel</name>
+  <message>
+    <source>In progress</source>
+    <translation>&apos;Ga dhèanamh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Room Name</source>
+    <translation>Ainm an t-seòmair</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>C</source>
+    <translation>Cl.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>T</source>
+    <translation>Sg.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Owner</source>
+    <translation>Seilbheadair</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Map</source>
+    <translation>Mapa</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Rules</source>
+    <translation>Riaghailtean</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Weapons</source>
+    <translation>Airm</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Random Map</source>
+    <translation>Mapa air thuaiream</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Random Maze</source>
+    <translation>Cuartan air thuaiream</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Hand-drawn</source>
+    <translation>Air a tharraing a làimh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Script</source>
+    <translation>Sgriobt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Random Perlin</source>
+    <translation>Perlin tuaireamach</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>SeedPrompt</name>
+  <message>
+    <source>The map seed is the basis for all random values generated by the game.</source>
+    <translation>Tha sìol a&apos; mhapa &apos;na bhunait airson gach luach air thuaiream a ghineas an geama.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Cancel</source>
+    <translation>Sguir dheth</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Set seed</source>
+    <translation>Suidhich an sìol</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Close</source>
+    <translation>Dùin</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>SelWeaponWidget</name>
+  <message>
+    <source>Weapon set</source>
+    <translation>Seata arm</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Probabilities</source>
+    <translation>Coltachdan</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Ammo in boxes</source>
+    <translation>Connadh ann am bogsaichean</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Delays</source>
+    <translation>Dàlaichean</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>new</source>
+    <translation>ùr</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>copy of %1</source>
+    <translation>lethbhreac de %1</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>TCPBase</name>
+  <message>
+    <source>Unable to start server at %1.</source>
+    <translation>Cha ghabh am frithealaiche a thòiseachadh air %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Unable to run engine at %1
+Error code: %2</source>
+    <translation>Cha ghabh an t-einnsean a ruith air %1
+Còd na mearachd: %2</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>The game engine died unexpectedly!
+(exit code %1)
+
+We are very sorry for the inconvenience :(
+
+If this keeps happening, please click the &apos;%2&apos; button in the main menu!</source>
+    <translation>Bhàsaich inneal a&apos; gheama gun dùil.
+(còd fàgail %1)
+
+Tha sinn glè dhuilich mun trioblaid seo :(
+
+Ma thachras seo a-rithist &apos;s a-rithist, briog air a&apos; phutan &quot;%2&quot; sa phrìomh chlàr-taice!</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>TeamSelWidget</name>
+  <message>
+    <source>At least two teams are required to play!</source>
+    <translation>Feumadh tu co-dhiù dà sgioba airson cluiche!</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>ThemePrompt</name>
+  <message>
+    <source>Cancel</source>
+    <translation>Sguir dheth</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Search for a theme:</source>
+    <translation>Lorg ùrlar:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Use selected theme</source>
+    <translation>Cleachd an t-ùrlar a thagh thu</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>binds</name>
+  <message>
+    <source>up</source>
+    <translation>suas</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>left</source>
+    <translation>gu clì</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>right</source>
+    <translation>gu deas</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>down</source>
+    <translation>sìos</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>attack</source>
+    <translation>ionnsaigh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>precise aim</source>
+    <translation>amas pongail</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>put</source>
+    <translation>cuir</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>switch</source>
+    <translation>dèan suids</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>find hedgehog</source>
+    <translation type="unfinished"/>
+  </message>
+  <message>
+    <source>ammo menu</source>
+    <translation>clàr-taice a&apos; chonnaidh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>slot 1</source>
+    <translation>slot 1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>slot 2</source>
+    <translation>slot 2</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>slot 3</source>
+    <translation>slot 3</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>slot 4</source>
+    <translation>slot 4</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>slot 5</source>
+    <translation>slot 5</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>slot 6</source>
+    <translation>slot 6</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>slot 7</source>
+    <translation>slot 7</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>slot 8</source>
+    <translation>slot 8</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>slot 9</source>
+    <translation>slot 9</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>timer 1 sec</source>
+    <translation>tìmear 1 diog</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>timer 2 sec</source>
+    <translation>tìmear 2 dhiog</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>timer 3 sec</source>
+    <translation>tìmear 3 diogan</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>timer 4 sec</source>
+    <translation>tìmear 4 diogan</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>timer 5 sec</source>
+    <translation>tìmear 5 diogan</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>chat</source>
+    <translation>cabadaich</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>chat history</source>
+    <translation>eachdraidh a&apos; chabadaich</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>pause</source>
+    <translation>cuir &apos;na stad</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>confirmation</source>
+    <translation>dearbhadh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>volume down</source>
+    <translation>fuaim sìos</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>volume up</source>
+    <translation>fuaim suas</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>change mode</source>
+    <translation>atharraich am modh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>capture</source>
+    <translation>glac</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>quit</source>
+    <translation>fàg an-seo</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>zoom in</source>
+    <translation>sùm a-steach</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>zoom out</source>
+    <translation>sùm a-mach</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>reset zoom</source>
+    <translation>ath-shuidhich an sùm</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>long jump</source>
+    <translation>leum fada</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>high jump</source>
+    <translation>leum àrd</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>slot 10</source>
+    <translation>slot 10</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>mute audio</source>
+    <translation>mùch an fhuaim</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>record</source>
+    <translation>clàraich</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>hedgehog info</source>
+    <translation>fiosrachadh na gràineige</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>autocam / find hedgehog</source>
+    <translation>camara fèin-obrachail / lorg gràineag</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>speed up replay</source>
+    <translation>luathaich an ath-chluiche</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>binds (categories)</name>
+  <message>
+    <source>Movement</source>
+    <translation>Gluasad</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Weapons</source>
+    <translation>Airm</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Camera</source>
+    <translation>Camara</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Miscellaneous</source>
+    <translation>Measgaichte</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>binds (descriptions)</name>
+  <message>
+    <source>Traverse gaps and obstacles by jumping:</source>
+    <translation>Leum thairis air beàrnan &apos;s ribean:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Fire your selected weapon or trigger an utility item:</source>
+    <translation>Loisg an t-arm a thagh thu no cleachd acainn:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Pick a weapon or a target location under the cursor:</source>
+    <translation>Tagh arm no ceann-uidhe fon chùrsair:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Switch your currently active hog (if possible):</source>
+    <translation>Gearr leum gu gràineag eile (ma ghabhas seo dèanamh):</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Pick a weapon or utility item:</source>
+    <translation>Tagh arm no acainn:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Set the timer on bombs and timed weapons:</source>
+    <translation>Suidhich an tìmear air boma no arm eile le tìmear:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Move the camera to the active hog:</source>
+    <translation type="unfinished"/>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Move the cursor or camera without using the mouse:</source>
+    <translation>Gluais an cùrsair no an camara gun a bhith a&apos; cleachdadh na luchaige:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Modify the camera&apos;s zoom level:</source>
+    <translation>Atharraich sùmadh a&apos; chamara:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Talk to your team or all participants:</source>
+    <translation>Bruidhinn ris an sgioba agad no ris a h-uile duine:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Pause, continue or leave your game:</source>
+    <translation>Cuir an geama agad &apos;na stad, lean air no fàg e:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Modify the game&apos;s volume while playing:</source>
+    <translation>Atharraich àirde fuaime a&apos; gheama fhad &apos;s a bhios tu a&apos; cluich:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Toggle fullscreen mode:</source>
+    <translation>Toglaich am modh làn-sgrìn:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Take a screenshot:</source>
+    <translation>Tog glacadh-sgrìn:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Toggle labels above hedgehogs:</source>
+    <translation>Toglaich na leubailean os cionn nan gràineagan:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Record video:</source>
+    <translation>Clàraich video:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Hedgehog movement</source>
+    <translation>Gluasad nan gràineagan</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Toggle automatic camera / refocus on active hedgehog:</source>
+    <translation>Toglaich an camara fèin-obrachail / cuir am fòcas air a&apos; ghràineag ghnìomhach a-rithist:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Demo replay:</source>
+    <translation>Ath-chluiche an demo:</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>binds (keys)</name>
+  <message>
+    <source>Axis</source>
+    <translation>Aiseal</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>(Up)</source>
+    <translation>(Suas)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>(Down)</source>
+    <translation>(Sìos)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Hat</source>
+    <translation>Ad</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>(Left)</source>
+    <translation>(Gu clì)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>(Right)</source>
+    <translation>(Gu deas)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Button</source>
+    <translation>Putan</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Keyboard</source>
+    <translation>Meur-chlàr</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Delete</source>
+    <translation>Delete</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Mouse: Left button</source>
+    <translation>Luchag: putan clì</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Mouse: Middle button</source>
+    <translation>Luchag: putan meadhanach</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Mouse: Right button</source>
+    <translation>Luchag: putan deas</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Mouse: Wheel up</source>
+    <translation>Luchag: cuibhle suas</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Mouse: Wheel down</source>
+    <translation>Luchag: cuibhle sìos</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Backspace</source>
+    <translation>Backspace</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Tab</source>
+    <translation>Taba</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Clear</source>
+    <translation>Clear</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Return</source>
+    <translation>Return</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Pause</source>
+    <translation>Pause</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Escape</source>
+    <translation>Escape</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Space</source>
+    <translation>Space</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Numpad 0</source>
+    <translation>0 air pada nan àireamh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Numpad 1</source>
+    <translation>1 air pada nan àireamh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Numpad 2</source>
+    <translation>2 air pada nan àireamh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Numpad 3</source>
+    <translation>3 air pada nan àireamh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Numpad 4</source>
+    <translation>4 air pada nan àireamh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Numpad 5</source>
+    <translation>5 air pada nan àireamh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Numpad 6</source>
+    <translation>6 air pada nan àireamh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Numpad 7</source>
+    <translation>7 air pada nan àireamh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Numpad 8</source>
+    <translation>8 air pada nan àireamh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Numpad 9</source>
+    <translation>9 air pada nan àireamh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Numpad .</source>
+    <translation>. air pada nan àireamh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Numpad /</source>
+    <translation>/ air pada nan àireamh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Numpad *</source>
+    <translation>* air pada nan àireamh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Numpad -</source>
+    <translation>- air pada nan àireamh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Numpad +</source>
+    <translation>+ air pada nan àireamh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Enter</source>
+    <translation>Enter</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Equals</source>
+    <translation>Co-ionnnannachd</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Up</source>
+    <translation>Suas</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Down</source>
+    <translation>Sìos</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Right</source>
+    <translation>Gu clì</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Left</source>
+    <translation>Gu deas</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Insert</source>
+    <translation>Insert</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Home</source>
+    <translation>Home</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>End</source>
+    <translation>End</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Page up</source>
+    <translation>Page up</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Page down</source>
+    <translation>Page down</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Num lock</source>
+    <translation>Num lock</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Caps lock</source>
+    <translation>Caps lock</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Scroll lock</source>
+    <translation>Scroll lock</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Right shift</source>
+    <translation>Shift deas</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Left shift</source>
+    <translation>Shift clì</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Right ctrl</source>
+    <translation>Ctrl deas</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Left ctrl</source>
+    <translation>Ctrl clì</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Right alt</source>
+    <translation>Alt deas</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Left alt</source>
+    <translation>Alt clì</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Right meta</source>
+    <translation>Meta deas</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Left meta</source>
+    <translation>Meta clì</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>A button</source>
+    <translation>Putan A</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>B button</source>
+    <translation>Putan B</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>X button</source>
+    <translation>Putan X</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Y button</source>
+    <translation>Putan Y</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>LB button</source>
+    <translation>Putan LB</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>RB button</source>
+    <translation>Putan RB</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Back button</source>
+    <translation>Putan Back</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Start button</source>
+    <translation>Putan Start</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Left stick</source>
+    <translation>Stick clì</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Right stick</source>
+    <translation>Stick deas</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Left stick (Right)</source>
+    <translation>Stick clì (gu deas)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Left stick (Left)</source>
+    <translation>Stick clì (gu clì)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Left stick (Down)</source>
+    <translation>Stick clì (sìos)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Left stick (Up)</source>
+    <translation>Stick clì (suas)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Left trigger</source>
+    <translation>Trigear clì</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Right trigger</source>
+    <translation>Trigear deas</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Right stick (Down)</source>
+    <translation>Stick deas (sìos)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Right stick (Up)</source>
+    <translation>Stick deas (suas)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Right stick (Right)</source>
+    <translation>Stick deas (gu deas)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Right stick (Left)</source>
+    <translation>Stick deas (gu clì)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>DPad</source>
+    <translation>DPad</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>server</name>
+  <message>
+    <source>Restricted</source>
+    <translation>Cuingichte</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Not room master</source>
+    <translation>Cha tusa ceannard an t-seòmair</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Corrupted hedgehogs info</source>
+    <translation>Fiosrachadh hedgehogs coirbte</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>too many teams</source>
+    <translation>cus sgiobaidhean</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>too many hedgehogs</source>
+    <translation>cus gràineagan</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>There&apos;s already a team with same name in the list</source>
+    <translation>Tha sgioba air a bheil an t-aon ainm air an liosta mar-thà</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>round in progress</source>
+    <translation>tha cuairt a&apos; dol</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>restricted</source>
+    <translation>cuingichte</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>REMOVE_TEAM: no such team</source>
+    <translation>REMOVE_TEAM: chan eil an sgioba seo ann</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Not team owner!</source>
+    <translation>Chan ann leatsa a tha an sgioba seo!</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Less than two clans!</source>
+    <translation>Tha nas lugha na dà chinneadh ann!</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Illegal room name</source>
+    <translation>Ainm an t-seòmair mì-dhligheach</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Room with such name already exists</source>
+    <translation>Cha seòmair air a bheil an t-ainm seo ann mar-thà</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Nickname already chosen</source>
+    <translation>Chaidh am far-ainm seo a thaghadh mar-thà</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Illegal nickname</source>
+    <translation>Far-ainm mì-dhligheach</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Protocol already known</source>
+    <translation>Tha am pròtacail aithnichte mar-thà</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Bad number</source>
+    <translation>Droch àireamh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Nickname is already in use</source>
+    <translation>Tha am far-ainm &apos;ga chleachdadh mar-thà</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>No checker rights</source>
+    <translation>Chan eil ceadan dearbhaidh ann</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Authentication failed</source>
+    <translation>Dh&apos;fhàillig leis an dearbhadh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>60 seconds cooldown after kick</source>
+    <translation>Gabh air do shocair fad 60 diog às dèidh a&apos; bhròg fhaighinn</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>kicked</source>
+    <translation>fhuair thu a&apos; bhròg</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Ping timeout</source>
+    <translation>Dh&apos;fhalbh an ùine air ping</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>bye</source>
+    <translation>mar sin leat</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>No such room</source>
+    <translation>Chan eil an seòmar seo ann</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Room version incompatible to your hedgewars version</source>
+    <translation>Tha tionndadh dhen t-seòmar mì-chòrdail ris an tionndadh de hedgewars agad</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Joining restricted</source>
+    <translation>Tha tighinn a-steach cuingichte</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Registered users only</source>
+    <translation>Buill clàraichte a-mhàin</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>You are banned in this room</source>
+    <translation>Chaidh do thoirmeasg on t-seòmar seo</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Empty config entry</source>
+    <translation>Innteart rèiteachaidh falamh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>You already have voted</source>
+    <translation>Rinn thu bhòtadh mar-thà</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Voting closed</source>
+    <translation>Chaidh bhòtadh a dhùnadh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>New voting started</source>
+    <translation>Thòisich bhòtadh ùr</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Voting expired</source>
+    <translation>Dh&apos;fhalbh an ùine air a&apos; bhòtadh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>kick</source>
+    <translation>thoir a&apos; bhròg</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>map</source>
+    <translation>mapa</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>pause</source>
+    <translation>cuir &apos;na stad</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Reconnected too fast</source>
+    <translation>Chaidh ath-cheangal ro luath</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Warning! Chat flood protection activated</source>
+    <translation>Rabhadh! Chaidh dìon tuile na cabadaich a ghnìomhachadh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Excess flood</source>
+    <translation>Tuile a bharrachd</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Game messages flood detected - 1</source>
+    <translation>Mhothaich sinn air tuile teachdaireachdan a&apos; gheama - 1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Game messages flood detected - 2</source>
+    <translation>Mhothaich sinn air tuile teachdaireachdan a&apos; gheama - 2</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Warning! Joins flood protection activated</source>
+    <translation>Rabhadh! Chan fhaod torr dhaoine ùra tighinn dhan fhrithealaiche gu luath</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>There&apos;s no voting going on</source>
+    <translation>Chan eil bhòtadh a&apos; tachairt</translation>
+  </message>
+</context>
+</TS>
\ No newline at end of file