Fri, 17 Nov 2017 06:39:40 +0000 ThemeCfg: Add sd-tint
Wuzzy [Fri, 17 Nov 2017 06:39:40 +0000] rev 1138
ThemeCfg: Add sd-tint
Fri, 17 Nov 2017 06:33:19 +0000 ThemeFiles: remove reference to 0.9.23
Wuzzy [Fri, 17 Nov 2017 06:33:19 +0000] rev 1137
ThemeFiles: remove reference to 0.9.23
Fri, 17 Nov 2017 06:31:42 +0000 ThemeFiles: Add sounds
Wuzzy [Fri, 17 Nov 2017 06:31:42 +0000] rev 1136
ThemeFiles: Add sounds
Fri, 17 Nov 2017 05:53:46 +0000 Hats: Edited via web interface
Wuzzy [Fri, 17 Nov 2017 05:53:46 +0000] rev 1135
Hats: Edited via web interface
Fri, 17 Nov 2017 05:52:01 +0000 Hats: explain static team hats better
Wuzzy [Fri, 17 Nov 2017 05:52:01 +0000] rev 1134
Hats: explain static team hats better
Fri, 17 Nov 2017 05:44:18 +0000 Hats: whitespace
Wuzzy [Fri, 17 Nov 2017 05:44:18 +0000] rev 1133
Hats: whitespace
Fri, 17 Nov 2017 05:41:50 +0000 Hats: Edited via web interface
Wuzzy [Fri, 17 Nov 2017 05:41:50 +0000] rev 1132
Hats: Edited via web interface
Fri, 17 Nov 2017 05:39:16 +0000 Hats: template 2
Wuzzy [Fri, 17 Nov 2017 05:39:16 +0000] rev 1131
Hats: template 2
Fri, 17 Nov 2017 05:38:23 +0000 Hats: Simplify list of templates
Wuzzy [Fri, 17 Nov 2017 05:38:23 +0000] rev 1130
Hats: Simplify list of templates
Fri, 17 Nov 2017 05:26:42 +0000 Hats: broken hat preview
Wuzzy [Fri, 17 Nov 2017 05:26:42 +0000] rev 1129
Hats: broken hat preview
(0) -1000 -300 -100 -10 +10 +100 +300 +1000 tip