share/hedgewars/Data/Locale/gd.txt
changeset 14192 3f6a6277f8e9
parent 13640 cb0191394133
child 14195 43ca01d4fb46
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/gd.txt	Fri Nov 09 23:42:44 2018 +0100
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/gd.txt	Sat Nov 10 19:53:40 2018 +0100
@@ -54,19 +54,21 @@
 00:51=Bàla puill
 00:52=Gun arm
 00:53=Bogsa ama
-; 00:54=Structar
-00:54=Stealladh tìre
+; 00:54=Togalach
+00:54=Stealladh talmhainn
 00:55=Reòthadair
 00:56=Corc
 00:57=Bann rubair
-00:58=Mèinne adhair
+00:58=Mèinn adhair
+00:59=Snàigear
+00:60=Meanbh-ghunna
 
-; 01:00=Loading …
+01:00=’Ga luchdadh …
 01:01=Cuairt co-ionnann
 01:02=bhuannaich %1!
 01:03=Fuaim %1%
 01:04=’Na stad
-01:05=Fàgail dha-rìribh? (%1/%2) (Briog gus leantainn air adhart)
+01:05=A bheil thu airson fàgail dha-rìribh? (%1/%2)
 01:06=Bàs obann!
 01:07=%1 air fhàgail
 01:08=Connadh: %1%
@@ -83,13 +85,40 @@
 01:19=Anabarrach
 01:20=Bocadh %1
 01:21=Fuaim mùchte
-01:22=Modh “Air falbh on mheur-chlàr”
+01:22=Thèid leuman a ghearradh gu fèin-obrachail
 01:23=Camara fèin-obrachail dheth
 01:24=Camara fèin-obrachail air
 01:25=Brùth air a’ phutan amais gus comharra a chur ris an amas
+01:26=Chan eil an goireas seo ri fhaighinn ann am modh a’ bhàis obainn
+; E.g. “+25” when gaining health from crate or vampirism
+01:27=+%1
+01:28=Falamh!
+01:29=Iuchair nach aithne dhuinn
+01:30=Buannaich %1 ’s %2!
+01:31=Bhuannaich %1, %2 ’s %3!
+01:32=Bhuannaich %1, %2, %3 ’s %4!
+01:33=Bhuannaich %1, %2, %3, %4 ’s %5!
+01:34=Bhuannaich %1, %2, %3, %4, %5 ’s %6!
+01:35=Bhuannaich %1, %2, %3, %4, %5, %6 ’s %7!
+01:36=Bhuannaich a h-uile gràineag!
+01:37=Dh’fhalbh %1.
+01:38=Thill %1.
+01:39=Ghearr %1 thar na cuairte gu fèin-obrachail.
+01:40=%1 fps
+01:41=Parsadh Lua: DHETH
+01:42=Parsadh Lua: AIR
+01:43=Chan eil parsadh Lua ceadaiche ann an geama air loidhne!
+; Ammo count in ammo menu
+01:44=%1×
+; Chat. %1 = player, %2 = message
+01:45=%1: %2
+; Clan chat. %1 = player, %2 = message
+01:46=[Clan] %1: %2
+; Hedgehog chat. %1 = hog name, %2 = message
+01:47=[%1]: %2
 
 ; Event messages
-; Hog (%1) died
+; Normal hog (%1) died (0 health)
 02:00=Thilg %1 suas an deò!
 02:00=Thriall %1!
 02:00=Cha robh %1 an dùil air seo idir!
@@ -145,8 +174,50 @@
 02:00=Cha tàinig ri %1 gun losgte air
 02:00=Bu mhath le %1 beatha a bharrachd
 02:00=A bheil lighiche ann?
+02:00=Chan èirich %1 a-rithist
+02:00=Cha do sheas %1
+02:00=Chan eil %1 ach a’ leigeil oirre gu bheil i marbh
+02:00=Thàinig an dà latha air %1
+02:00=Chì %1 gràineagan marbh
+02:00=Tha leac air beul %1
+02:00=Soraidh slàn dha %1
+02:00=Thàinig crìoch a’ gheama dha %1!
+02:00=Tha sin seachad, %1
+02:00=Tillidh %1
+02:00=Tha %1 a’ leigeil a h-analach
+02:00=Cha robh %1 tapaidh gu leòr
+02:00=Beannachd leat, %1!
+02:00=Tha %1 marbh
+02:00=Thèid %1 gu nèamh nan gràineag
+02:00=Tachraidh %1 ri rìgh nan dùil
+02:00=Chaidh cur às dha %1
+02:00=Nì sinn dìoghaltas às leth %1!
+02:00=Cha bhi pian air %1 tuilleadh
+02:00=Nach b’ e %1 an gaisgeach!
+02:00=Tha %1 a’ feitheamh airson na h-aiseirigh
+02:00=Dh’fhiosraich %1 na thig às dèidh a’ bhàis
+02:00=Chaill %1 ann an geama na beatha
+02:00=Chaidh %1 a mhilleadh
+02:00=Nì %1 geamhrachadh fada
+02:00=Ochan ò! Carson a fhuair %1 bàs?
+02:00=%1 a thruaghain ’s tu cho òg fhathast…
+02:00=Chan eil eagal air %1 ron bhàs tuilleadh
+02:00=Chaidh %1 a shaoradh o uabhas a’ chogaidh
+02:00=Thug %1 teothachd an ruim air
+02:00=Cha do shoirbhich le %1
+02:00=Tha %1 cho marbh ri sgadan a bhiodh bliadhna air an fharadh
+02:00=Tha %1 cho marbh ri sgadan a bhiodh oidhche ann an salann
+; 02:00Thuit =%1 ’s chan èirich e tuilleadh
+02:00=Fuair%1 tàmh sìorraidh
+02:00=Thàinig an taghadh nàdarra air %1
+02:00=Tha %1 seachd searbh sgìth dhen bheatha
+02:00=Chaidh %1 gun saoghal fon talamh
+02:00=Chan eil chuimhne aig %1 air mar a thairngeas tu anail
+02:00=Chaidh %1 far a casan gu buan
+02:00=Tha an laigse buan air %1
+02:00=Ràinig %1 an ceann-uidhe deireannach
 
-; Hog (%1) drowned
+; Normal hog (%1) drowned
 02:01=Tha %1 a’ cluich le bàta-tumaidh!
 02:01=Chuir %1 dreach na Titanic air!
 02:01=Rinn %1 snàmh mar chlach!
@@ -185,7 +256,7 @@
 02:01=Lorg %1 baile caillte Atlantis
 02:01=Chan eil %1 math air plubraich
 02:01=Riaslaich %1 an cuan
-02:01=Bhuail %1 air a’ mhuir
+02:01=Chan eil %1 measail air cleasan-uisge
 02:01=Chan eil builgeadh math dha %1
 02:01=Tha %1 gann a ràth
 02:01=Tha %1 dhen bheachd gu bheil sàl math airson a’ chraicinn
@@ -195,6 +266,15 @@
 02:01=Tha %1 fliuch bàithte
 02:01=Tha %1 cho fliuch ri iasg
 02:01=Leig %1 e fhèin sìos dhan ghrunnd
+02:01=Tha %1 a’ rùrachadh na mara
+02:01=Chan e iasg a th’ annad, %1!
+02:01=Tha %1 a’ snàmh beul fo bhonn
+02:01=Tha %1 feumach air deoch-uisge
+02:01=Theich %1 dhan bhunait dhìomhair fon uisge
+02:01=Bha %1 deidheil air tumadh an-riamh
+02:01=Bha %1 den bheachd gur e amar-snàmh a tha sa mhuir
+02:01=Chaidh %1 gu freumhan tàrmachadh a gnè
+02:01=’S fhearr le %1 uisge seach adhar
 
 ; Round starts
 02:02=Dèanamaid sabaid!
@@ -217,7 +297,7 @@
 02:02=Chan fhaod sinn call
 02:02=Dèan cogadh!
 02:02=Hedgewars, ’ga thoirt dhut le Hedgewars.org
-02:02=Gura math a thèid leat ’s gabh tlachd!
+02:02=Gura math a thèid leat is gabh tlachd!
 02:02=Nach math dhut nach eil thu a’ sabaid an aghaidh Tiyuri
 02:02=Nach math dhut nach eil thu a’ sabaid an aghaidh unC0Rr
 02:02=Nach math dhut nach eil thu a’ sabaid an aghaidh Nemo
@@ -225,7 +305,7 @@
 02:02=Nach math dhut nach eil thu a’ sabaid an aghaidh Jessor
 02:02=Cuir do shaothair uile an cleachdadh ri gnìomh!
 02:02=Nì an fheadhainn a chailleas an sgioblachadh!
-02:02=Feumaidh tu sabaid mus tog thu an creach
+02:02=Tòisicheamaid air blàr cliùiteach
 02:02=Gun tòisich cath an linn
 02:02=Gun tòisich cath an deicheid
 02:02=Gun tòisich cath a’ bhliadhna
@@ -251,24 +331,51 @@
 02:02=Na bhiodh an t-eagal ort!
 02:02=Bi dàna is ceannsaich
 
-; Round ends (team/clan %1 wins)
-; TODO: Translate the other messages from en.txt
-02:03=bhuannaich %1!
+; Round ends and a team (%1) wins
+02:03=Bhuannaich %1!
+02:03=Is %1 an gaisgeach!
+02:03=Choisinn %1 buaidh!
+02:03=Sheall %1 dha na h-uile duine mar a bhuannaicheas tu
+02:03=Tha %1 nas fhearr na càch
+02:03=Tha %1 a’ comharrachadh a’ bhuannachd
+02:03=Fhuair %1 buaidh!
+02:03=Agus ’ s e %1 a bhuannaich
+02:03=Meal a naidheachd, bhuannaich %1!
+02:03=Gach urram dha %1
+02:03=Tha %1 ’na sheann-eòlaiche
+02:03=Bhuannaich %1 am blàr
+02:03=Chaidh an latha le %1 gu h-iongantach
+02:03=Is %1 an cluicheadair nas fhearr!
+02:03=Sin thu fhèin, %1!
+02:03=Abair thusa gu bheil %1 math air seo
+02:03=Bualadh bhasan dha %1!
+02:03=H-abair buannachd, %1!
+02:03=Mhill %1 an nàmhaid
+02:03=Cheannsaich %1 an nàmhaid
+02:03=Chreach %1 an nàmhaid
 
-; Round ends (draw)
-; TODO: Translate the other messages from en.txt
-02:04=Cuairt co-ionnann
+; Round ends in a draw
+02:04=Cuairt ionnann
+02:04=Cha do bhuannaich sgioba thar càich
+02:04=Uill, chan eil an toradh seo uabhasach inntinneach
+02:04=Cuairt ionnann! feumaidh sinn tòiseachadh a-rithist a-nis…
+02:04=Cuairt ionnann, abair briseadh-dùil!
+02:04=Cuairt ionnann. Rinn a h-uile gràineag sabaid dhàna
+02:04=Iochd! Na can rium nach do bhuannaich gràineag!
+02:04=Cà deach na gràineagan uile?
+02:04=Ràsanach! Tha mi ag iarraidh ath-dhìoladh
+02:04=Bhàsaich a h-uile gràineag. Glè mhath!
 
 ; New health crate
 02:05=Tha cobhair a’ tighinn!
 02:05=Lighiche!
-02:05=Ciad chobhair o na speuran!
+02:05=Ciad-fhuasgladh o na speuran!
 02:05=Seo pacaid slàinte dhut
 02:05=Slàinte mhath… ann am bogsa!
 02:05=Tha lighiche a’ tadhal ort
 02:05=Plàstairean ùra!
 02:05=Bidh thu a’ faireachdainn nas fhearr a dh’aithghearr
-02:05=Gabhaidh seo leigheas
+02:05=A Hi-Potion! Whoops, wrong game
 02:05=Beagan spionnadh ort!
 02:05=Tog e
 02:05=Mias fhallain
@@ -312,8 +419,6 @@
 02:07=Acainnean dhut!
 02:07=Feumaidh gu bheil seo math!
 02:07=Cleachd seo gu glic
-02:07=Abair thusa gu bheil am bogsa seo trom
-02:07=Saoil am bi seo gu feum dhut?
 
 ; Hog (%1) skips his turn
 02:08=Abair thusa gu bheil %1 ràsanach…
@@ -346,8 +451,8 @@
 02:08=Cha robh amas aig %1 a-riamh
 02:08=Cha robh %1 airson gabhail san arm co-dhiù
 02:08=Sguir dhe bhith a’ caitheamh ar n-ùine, %1
-02:08=’S e briseadh-dùil a th’ annad, %1
-02:08=Siuthad is dèan nas fhearr, %1!
+02:08=I'm disappointed in you, %1
+02:08=Come on, you can do better than that, %1
 02:08=Chaill %1 a mhisneachd
 02:08=Saoil a bheil an aire aig %1 air rudan nas inntinniche?
 02:08=Tha %1 chun a bhith gòrach leis an eagal
@@ -372,10 +477,10 @@
 02:09=Cha bu chòir dha %1 milleadh ach an nàmhaid
 02:09=Tha am fèin-mhurt gu bhith tighinn air %1
 02:09=Thug %1 cobhair dhan nàmhaid
-02:09=Nach tusa a tha gòrach, %1
+02:09=That was stupid, %1
 02:09=Tha %1 dhen bheachd nach dèanar math gun mhulad
 02:09=Tha %1 troimhe chèile
-02:09=Leòin %1 e fhèin
+02:09=%1 hurts itself in its confusion
 02:09=Tha %1 math air a nàrachadh fhèin
 02:09=’S e crògaire a th’ ann an %1!
 02:09=Tha %1 slibist
@@ -385,14 +490,23 @@
 02:09=’S ann air aona-ghnothach a rinn %1 seo
 02:09=Cha chan mi guth mus can thu fhèin, %1
 02:09=Abair nàire!
-02:09=Tha mi cinnteach nach fhaca duine beò sin, %1
+02:09=I'm sure nobody saw that, %1
 02:09=Tha %1 feumach air barrachd oideachaidh
 02:09=Tha e follaiseach gun deach rudeigin cearr leis an arm aig %1
 
-; Hog shot an home run (using the bat and another hog)
+; Home run: Hog (%1) uses baseball bat to throw other hog far out of the left/right map bounds
 02:10=A’ seòladh nan neul!
 02:10=Seallaibh na dh’èirich air …
 02:10=Mach, mach!
+02:10=Cà deach e?
+02:10=Suas suas!
+02:10=Cò bheachdaich nach eil comas sgiathaidh air gràineagan?
+02:10=Chaidh e a-mach à sealladh
+02:10=Oich! Feumaidh gun robh sin goirt
+02:10=Seo brosnachadh dhut, %1!
+02:10=Abair sàr-chuimseadh!
+02:10=Tha seo airidh air clàr nan curaidh!
+02:10=Tha %1 ag ionnsachadh sgiathadh dha na gràineagan!
 
 ; Hog (%1) has to leave (team is gone)
 02:11=Feumaidh %1 a dhol innte!
@@ -400,6 +514,96 @@
 02:11=Chaidh %1 air chall!
 02:11=Feumaidh %1 falbh
 
+; Hog (%1) was poisoned
+02:12=Tha %1 bochd
+02:12=Chan eil coltas math air %1
+02:12=Tha %1 feumach air lighiche
+02:12=Tha droch-phuinnseanachadh air %1
+02:12=Tha %1 an-shocair
+02:12=Tha %1 a’ fulang o chogadh ceimigeach
+02:12=Tha dreach mì-fhallain air craiceann %1
+02:12=Dhìochuimhnich %1 na beòthamanan
+02:12=Tha pian ann am brù %1
+02:12=Chan eil coltas fallain air %1
+02:12=Bu toigh le %1 dol dhan ospadal
+02:12=Tha fìor dhroch fhàileadh a’ tighinn à %1
+02:12=’Eil thu ceart gu leòr, %1?
+02:12=Tha %1 a’ fulang call na slàinte
+02:12=Cha do ghabh %1 urchasg
+02:12=Tha am fiabhras air %1
+
+; Hog (%1) was resurrected by the Resurrector utility
+02:13=Chaidh %1 aiseirigh
+02:13=Thill %1 – dhan ifrinn!
+02:13=Fhuair %1 cothrom eile
+02:13=Tha %1 beò a-rithist
+02:13=Thill %1 o na mairbh
+02:13=Chaidh %1 ’na chorp coisiche
+02:13=Rugadh %1 às ùr
+02:13=Tha %1 nas beothaile na bha a-riamh
+02:13=Cheannsaich %1 am bàs
+02:13=Thill %1 on taobh eile Oidhche Shamhna
+02:13=Fhuair %1 cothrom eile air bhith beò
+02:13=Tha %1 slàn fallainn a-rithist
+02:13=Tha %1 ana-bheò a-rithist
+02:13=Tha %1 ’nar measg a-rithist
+02:13=Tha an t-iongnadh air %1 bu bheil i beò
+02:13=Fhuair %1 spionnadh mòr
+
+; Hog (%1) explodes after an kamikaze attack
+02:14=Fhuair %1 bàs onarach
+02:14=Fhuair %1 bàs dàna
+02:14=Cuimhnichibh %1 gu buan
+02:14=Soraidh slàn dha %1 – abair gaisgeach!
+02:14=Tha %1 a’ sabaid le onair
+
+; Hog (%1) returned from time-travel with the time box
+; These texts are intentionally kept simple and clear to not confuse the player
+02:15=Thill %1 o àm eile
+02:15=Chòrd an linn eile ri %1
+02:15=Tha %1 a’ fàgail am bogsa ama
+02:15=Thàinig am bogsa ama aig %1
+02:15=Thill %1 dha ’r linn
+02:15=Fàilte air ais dhan àm againne, %1!
+02:15=Ràinig %1 an t-àm làithreach
+
+; Hog (%1) runs out of turn time (not shown in infinite attack mode)
+02:16=Bha %1 ro shlaodach
+02:16=Cha do chum %1 sùil air an uaireadair
+02:16=Tha %1 nas maille na seilcheag
+02:16=Tha %1 sgìth
+02:16=Dhìochuimhnich %1 ionnsaigh a thoirt
+02:16=Bha %1 an impis sàr-bhuille a thoirt. Air m’ fhacal!
+02:16=Cha bhodraig %1 le àm
+02:16=Chan eil a’ chabhag air %1
+02:16=Bha barrachd ùine a dhìth air %1
+02:16=Bhiodh diog no dhà eile gu feum dha %1
+02:16=Dh’fhalbh an ùine ort, %1!
+02:16=Tha %1 air deagh-chothrom a chall
+02:16=Chan fhaigh %1 moladh airson a snas
+02:16=Cha bhuannaicheadh %1 sna geamannan Gàidhealach
+02:16=Beachdaich nas luaithe, %1!
+02:16=’S e mealladh-dòchais a th’ annad, %1!
+
+; King (%1) has died
+02:17=O choin a rìgh dha %1
+02:17=Chan eil %1 ’nar measg tuilleadh
+02:17=Cha dhùisg rìgh %1
+02:17=Bha %1 ’na aintighearna co-dhiù
+02:17=Fhuair sinn cuidhteas dhe %1 mu dheireadh thall!
+02:17=Cha riaghlaich %1 sinn tuilleadh
+02:17=Seo deireadh dìleab rìoghail %1
+02:17=Chaidh %1 a cheannsachadh!
+02:17=Tha an sgioba caillte gun stiùireadh %1
+02:17=Chan eil coltas glè mhòrail air %1 tuilleadh
+02:17=Tha an rìoghachd a’ caoidh %1
+02:17=Fhuair %1 bàs rìgh dhìlis
+02:17=Cha dhùisg %1
+02:17=Cha rìgh %1 tuilleadh
+02:17=Chaidh %1 a chur far na cathrach
+02:17=Cha riaghlaidh %1 tuilleadh
+02:17=Fhuair %1 bàs mar a fhuair an rìoghachd
+
 ; Weapon Categories
 03:00=Durcan-spreadhaidh le tìmear
 03:01=Durcan-spreadhaidh le tìmear
@@ -462,6 +666,8 @@
 03:56=Dèan cleachdadh no droch chleachdadh
 03:57=Goireas
 03:58=Boma fagasachd air fhleòd
+03:59=Arm neo-choileanta
+03:60=An t-arm losgaidh as fhearr
 
 ; Weapon Descriptions (use | as line breaks)
 04:00=Thoir ionnsaigh air na nàimhdean agad le durcan-spreadhaidh simplidh.|Spreadhaidh e nuair a ruigeas an tìmear aige neoni.|1-5: Suidhich tìmear an durcain|Amas pongail + 1-5: Suidhich neart a’ bhocaidh|Ionnsaigh: Cum sìos gus a thilgeil le barrachd neart
@@ -471,7 +677,7 @@
 04:04=Thoir ionnsaigh air an nàmhaid agad le gunna-froise|a ghabhas losgadh dà thuras. Ri linn an sgapaidh,|cha leig thu leas a bhith pongail gus cron a dhèanamh|air na nàimhdean agad.|Ionnsaigh: Loisg (iomadh turas)
 04:05=Gluais fon talamh! Cleachd piocaid ’s òrd gus toll san talamh|a dhriligeadh agus raointean eile a ruigsinn.|Ionnsaigh: Tòisich no cuir stad air tochladh|Clì/Deas: Gluais rè an driligidh
 04:06=A bheil thu seachd searbh?|Gun dòigh gus ionnsaigh a thoirt?|Airson an connadh agad a shàbhaladh?|Chan eil seo ’na dhuilgheadas!|Nach leig thu seachad a’ chuairt agad, a ghealtair?|Ionnsaigh: Leig seachad a’ chuairt agad gun sabaid
-04:07=Rach astar mòr a’ tilgeadh an ròpa gu sgileil. Cleachd an rot agad gus leum air|gràineagan eile no leig às durcain-spreadhaidh is airm eile orra.|Ionnsaigh: Tilg no leig às an ròpa|Suas/Sìos: Leudaich/Giorraich an ròpa|Leum fada: Leig às durcan-spreadhaidh no arm coltach ris
+04:07=Rach astar mòr a’ tilgeadh an ròpa gu sgileil. Cleachd an rot agad gus leum air|gràineagan eile no leig às durcain-spreadhaidh is airm eile orra.|Ionnsaigh: Tilg no leig às an ròpa|Clì/Deas/Suas/Sìos: Luaisg,, leudaich no giorraich an ròpa|Leum fada: Leig às durcan-spreadhaidh no arm coltach ris
 04:08=Cum na nàimhdean air falbh ’s tu a’ leigeil mèinn am badeigin|cumhang no dìreach fon chasan.|Dèan cinnteach gun cùlaich thu air eagal gun spreidh thu fhèin i!|Ionnsaigh: Leig às a’ mhèinn ri taobh do chois|Amas pongail + 1-5: Suidhich neart bocadaich na mèinne
 04:09=Nach eil thu math air amas? Cleachd iolaire an fhàsaich|gus ionnsaigh a thoirt le suas ri ceithir losgaidhean.|Ionnsaigh: Loisg (iomadh turas)
 04:10=Nì ainneart a’ chùis gu tric. Leig às an stuth-spreadhaidh|clasaigeach seo ri taobh do nàimhdean agus cùlaich.|Ionnsaigh: Leig às dineamait ri taobh do chois
@@ -482,20 +688,20 @@
 04:15=Iarr itealan a bheir ionnsaigh air na nàimhdean agad|le bomaichean.|Clì/Deas: Tagh comhair na h-ionnsaighe|Cùrsair: Tagh raon amais
 04:16=Iarr itealan leigeas às bomaichean san raon-amais.|Clì/Deas: Tagh comhair na h-ionnsaighe|Cùrsair: Tagh raon amais
 04:17=A bheil thu feumach air fasgadh? Cleachd an lòchran gus|tunail a thochladh san talamh a bheir fasgadh dhut.|Ionnsaigh: Tòisich air no sgur dhen tochladh|Suas/Sìos: Atharraich comhair an tochlaidh
-04:18=A bheil barrachd dìona a dhìth ort no a bheil thu airson dol thairis air talamh nach|urrainn dhut coiseachd air? Cuir teannadairean ann far an togair thu.|Clì/Deas: Tagh teannadair ri chur ann|Cùrsair: Cuir an teannadair air ionad dligheach
+; 04:18=Need additional protection or want to pass|impassable ground? Place some girders as you|like.|Left/Right: Select girder to place|Cursor: Place girder in a valid position
 04:19=Ma chleachdas tu aig an àm cheart e, faodaidh tele-phortadh a bhith nas|cumhachdaiche na cha mhòr arm sam bith on a leigeas e leat gràineag|a shàbhaladh o shuidheachadh cunnartach ann an tiotag.|Cùrsair: Tagh raon amais|clì/Deas: Tagh comhair na h-aghaidh
 04:20=Leigidh seo leat a’ chuairt làithreach a ghabhail le gràineag eile.|Ionnsaigh: Cuir atharrachadh ghràineagan an comas|Dèan suids: Tagh an ath-ghràineag|Amas pongail + Dèan suids: Tagh a’ ghràineag roimhpe
 04:21=Loisg astas a sgaoileas iomadh peilear nuair a bhuaileas e.|Thèid na peilearan a thilgeil air ais agus tha iad nas|cunnartaiche na am prìomh-pheilear.|Ionnsaigh: Loisg le làn-chumhachd
 04:22=Chan eil seo gu feum dha Indiana Jones a-mhàin!|’S e arm feumail a tha sa chuip ann an iomadh suidheachadh.|Gu h-àraidh nuair a bhios tu airson cuideigin a bhrùthadh far chreag.|Ionnsaigh: Buail air a h-uile càil air do bheulaibh
 04:23=Mur eil dòchas eile ann tuilleadh, faodaidh seo a bhith goireasach gu leòr.|Dèan ìobairt dhe do ghràineag agus tilg i an comhair shònraichte gus|dochann a dhèanamh air càil sam bith ’na rathad.|Spreidhidh i air an deireadh.|Ionnsaigh: Thoir ionnsaigh sgriosail mharbhtach
 04:24=Co-là breith sona dhut! Cuir a’ chèic seo gu dol ach an dèid i gu|taobh do nàimhdean ach am bi hòro-gheallaidh spreadhach aca.|Gheibh a’ chèic thar cha mhòr tìr sam bith ach dh’fhaoidte gun|spreidh i nas tràithe mar sin.|Ionnsaigh: Cuir a’ chèic gu dol no cuir stad is spreadhadh oirre
-04:25=Nuair a chuireas tu a’ chulaidh seo air do ghràineag,bidh i|cho tarraingeach nach e ruith ach leum a th’ ann dha na|gràineagan faisg oirre on a thèid an dalladh leis|a’ ghaol (agus ’s dòcha gun dèid iad ann am beàrn no toll).|Leaghaidh lasair na suirghe seo fiù ’s cridhean ghràineagan reòite.|Ionnsaigh: Dèan suirghe nach gabh diùltadh
+; 04:25=With this costume kit your hog becomes irresistibly|attractive and makes nearby hogs jump in blind love|towards it (and into some gap or hole). The seduction is|so heartwarming, it even breaks the ice of frozen hogs.|Attack: Use the irresistible seduction
 04:26=Tilg a’ mheal-bhuc sùghail (is sgeingeach) air na nàimhdean. Nuair a dh’fhalbhas an ùine air an tìmear, thèid a sgapadh ’na bomaichean beaga.|1-5: Suidhich tìmear na meal-bhuic|Ionnsaigh: Cum sìos gus a tilgeil le barrachd neart
 04:27=Dòirt teine ifrinneach air do nàimhdean leis an stuth-spreadhaidh mallaichte seo. Cum air falbh on spreadhadh on a dh’fhaodas teinntean beaga maireachdainn greis.|Ionnsaigh: Cum sìos gus a thilgeil le barrachd neart
 04:28=Greis às dèidh dhut an rocaid seo a chur gu dol, tòisichidh i|air tochladh ron làr agus spreadhaidh i nuair a thèid a fiùsa air|no nuair a ruigeas i an uachdair a-rithist.|Ionnsaigh: Cum sìos gus a cur gu dol le barrachd neart
 04:29=Chan eil an t-inneal seo iomchaidh dhan chlann! Loisgidh an gunna-bhàlaichean torr bhàlaichean beaga dathte a tha làn stuth-spreadhaidh.|Ionnsaigh: Loisg le làn-neart|Suas/Sìos: Lean ort ’ga amas
-04:30=Iarr itealan a bheir ionnsaigh cumhachdach le napalm.|Leis an amas cheart, millidh an ionnsaigh seo raon mòr|dhen tìr, a’ gabhail a-steach nan gràineagan mì-fhortanach|a tha ’nan seasamh ann.|Clì/Deas: Tagh comhair na h-ionnsaighe|Cùrsair: Tagh raon amais
-04:31=’S e an t-arm as fhearr gus creataichean a thogail no ionnsaigh a thoirt air gràineagan fad air falbh a tha san itealan le smachd chèin. Buail ri nàmhaid leis no leig às bomaichean an toiseach.|Ionnsaigh: Cuir an t-itealan gu dol no leig às boma|Leum fada: Dèan còmhrag|Clì/Deas: Stiùirich an t-itealan
+04:30=Iarr itealan a bheir ionnsaigh cumhachdach le napalm.|Leis an amas cheart, millidh an ionnsaigh seo raon mòr|dhen talamh, a’ gabhail a-steach nan gràineagan mì-fhortanach|a tha ’nan seasamh ann.|Clì/Deas: Tagh comhair na h-ionnsaighe|Cùrsair: Tagh raon amais
+; 04:31=The RC plane is the ideal weapon to collect crates or|attack far away hogs. Either steer it into enemies or|drop some bombs first.|Attack: Launch the plane or drop bombs|Long Jump: Let the Valkyries ride into battle|Left/Right: Steer the plane
 04:32=Tha iom-tharraing ìosal nas èifeachdaiche na daithead sam bith! Leum nas àirde is nas fhaide no tilg na nàimhdean agad nas fhaide.|Ionnsaigh: Gnìomhaich
 04:33=Aig amannan, chan eil a dhìth ort ach beagan dochainn a bharrachd. Ma ghnìomhaicheas tu seo, thèid 50% a chur ris an dochann gu deireadh na cuairte.|Ionnsaigh: Gnìomhaich
 04:34=Chan fhulaing thu dochann gu deireadh do chuairt. Na bi ro bhragail co-dhiù on a ghabhas do bhàthadh fhathast.|Ionnsaigh: Gnìomhaich
@@ -506,44 +712,76 @@
 04:39=Sgiathaich gu sgìre eile a’ mhapa leis an t-soitheach-itealaich. Bheir an goireas seo|a tha doirbh làimhseachadh cha mhòr gu àite sam bith air a’ bhlàr thu.|Ionnsaigh: Gnìomhaich/Cuir à gnìomh|Cuas/Clì/Deas: Luathachadh goirid dhan chomhair sin|Leum fada: Leig às durcan-spreadhaidh no airm coltach riutha|Amas pongail + leum fada: Tilg arm dhan chrois-ribe|Amas pongail + Suas/Sìos: Gleus an tomhadh
 04:40=Cuir teine air an làr leis a’ bhotal seo a tha làn lionna|a loisgeas (an ceann greis).|Ionnsaigh: Cum sìos gus a thilgeil le barrachd neart
 04:41=Seo dearbhadh gu bheil an nàdar as cumhachdaiche na an soitheach-itealaich.|Giùlainidh an t-eunan do ghràineag mu thimcheall agus leigidh e uighean air|na nàimhdean gus am puinnseanachadh!|Bi luath on a chaitheas an t-eunan ùine na cuairte agad!|Ionnsaigh: Gnìomhaich is leig às uighean|Suas/Clì/Deas: Clap sgiathan ’na chomhair sin
-04:42=Bheir an t-inneal tele-phortaidh so-ghiùlan seo nithean on dàrna ionad dhan ionad eile sa bhad – thu fhèin, nàmhaid no airm.|Cleachd gu glic e ach an dèid an latha leat!|Aithris-àichidh: Chan obraich e air bann rubair.|Ionnsaigh: Tilg doras|Dèan suids: Atharraich dath an dorais
+; 04:42=This portable portal device is capable|of instantly transporting you, your enemies,|or your weaponry between two points on the|terrain.|Use it wisely and your campaign will be a ...|HUGE SUCCESS!|Disclaimer\: Does not work on rubber bands.|Attack: Shoot a portal|Switch: Change portal colour
 04:43=Cuir an t-iongnadh air càch le do chuid ciùil!|Tuit clàrsach mòr o na speuran|a mhilleas gad rud ’na rathad ach thoir an aire:|Thèid do ghràineag ’na h-ìobairt gus an clàrsach a ghairm.|Cùrsair: Tagh raon amais|F1-F9: Seinn air a’ chlàrsach
 04:44=Chan e càise a th’ ann ach cogadh bith-eòlach! Cha dèan e mòran|dochainn nuair a ruigeas an tìmear neoni ach thèid gràineag|sam bith a bheir fàileadh às a phuinnseanachadh!|1-5: Suidhich an tìmear|Amas pongail + 1-5: Suidhich neart a’ bhocaidh|Ionnsaigh: Cum sìos gus a thilgeil le barrachd neart
-04:45=Gheibh thu buannachd às an eòlas-nàdair mu dheireadh thall!|Cuir gu dol tonn sìneis marbhtach a loisgeas tron tìr.|Thoir an aire on a tha bualadh air ais làidir aig an arm seo.|Ionnsaigh: Loisg
+04:45=Gheibh thu buannachd às an eòlas-nàdair mu dheireadh thall!|Cuir gu dol tonn sìneis marbhtach a loisgeas tron tìr.|Thoir an aire on a tha putadh làidir aig an arm seo.|Ionnsaigh: Loisg
 04:46=Còmhdaich do nàimhdean le lasair theth.|Bheir i tiomachadh air an cridheachan!|Ionnsaigh: Gnìomhaich|Suas/Sìos: Lean ort ’ga amas|Clì/Deas: Gleus neart an steallaidh
 04:47=Thoir an dà latha air do nàimhdean le dà mhèinn steigeach spèiceach shlìogach.|Suidhich frith-spreadhadh no dìon thu fhèin (no an dà chuid!)|Ionnsaigh: Cum sìos gus an tilgeil le barrachd neart
-04:48=Carson nach rachadh bualadh ach air famhan?|Tha bualadh air gràineag (no mèin, no baraill) a cheart cho tlachdmhor!|Bheir bualadh math leis an òrd seo an treas cuid a shlàinte o ghràineag|(no an dàrna leth le barrachd dochainn) agus cuiridh e fon talamh i.|Ionnsaigh: Gnìomhaich
+; 04:48=Why should the moles get all the abuse?|Whacking hogs and stuff can be just as fun!|A good blow from this hammer will shave off|one third of a hog's health (or one half with|Extra Damage) and plunge them underground.|Attack: Activate
 04:49=Dèan ìobairt dhe do shlàinte gus do charaidean aiseirigh!|Ach thoir an aire gun dèid do nàimhdean aiseirigh cuideachd.|Ionnsaigh: Cum sìos gus an aiseirigh gu slaodach|Suas: Luathaich an aiseirigh
 04:50=A bheil cuideigin ’na fhalach fon talamh?|Thoir dhan uachdar iad le buille tochlaidh!|Stiùirichidh an tìmear dè cho domhainn ’s a thochlas e.|Clì/Deas: Tagh comhair na h-ionnsaighe|1-5: Suidhich an tìmear|Cùrsair: Tagh raon amais
 04:51=Faigh losgadh an-asgaidh ’s tu a’ tilgeil bàla puill.|Cha dèan e dochann ach putaidh e gràineagan is nithean.|Ionnsaigh: Cum sìos gus a thilgeil le barrachd neart
 04:52=GUN CHLEACHDADH
-04:53=Gabh sgrìobag thar àm is rum fhad ’s a dh’fhàgas tu do chuideachd|a’ sabaid ’nan aonar. Bi an dùil air tilleadh uair sam bith no air bàs|obann ma thèid an ruaig uile.|Aithris-àichidh: Chan obraich e ann am modh a’ bhàir obainn|ma tha thu ’nad aonar no mas e rìgh a th’ annad.|Ionnsaigh: Gnìomhaich
-04:54=Steall sruth dhe bhleideagan steigeach.|Tog drochaidean, tòrr nàimhdean, dùin tunailean.|Thoir an aire nach cuir thu gin dheth ort fhèin!|Ionnsaigh: Gnìomhaich|Suas/Sìos: Lean ort ’ga amas|clì/Deas: Gleus neart an steallaidh
-04:55=Till dhan linn-deighe!|Cuir reòthadh air gràineagan, dèan an làr sleamhainn no sàbhail thu fhèin on bhàthadh le reòthadh an uisge.|Ionnsaigh: Gnìomhaich/Cuir à gnìomh an gath-reòthaidh|Suas/Sìos: Lean ort ’ga amas
-04:56=Tilg dà chorc air do nàimhdean no cleachd iad gus bealaich is tunailean a bhacadh no gus sreap leotha!|Thoir an aire! Tha cluich le sgian cunnartach.|Ionnsaigh: Cum sìos gus an tilgeil le barrachd neart (dà thuras)
+; 04:53=Take a trip through time and space,|while leaving your comrades to fight on alone.|Be prepared to return at any time,|or for Sudden Death or if they are all defeated.|Disclaimer\: Does not function in Sudden Death,|if you are alone, or if you are a King.|Attack: Activate
+04:54=Steall sruth dhe bhleideagan steigeach.|Tog drochaidean, tòrr nàimhdean, dùin tunailean.|Thoir an aire nach cuir thu gin dheth ort fhèin!|Ionnsaigh: Gnìomhaich/Neo-ghnìomhaich|Suas/Sìos: Lean ort ’ga amas|clì/Deas: Gleus neart an steallaidh
+; 04:55=Bring back the ice-age!|Freeze hedgehogs or objects, make the floor slippery|or save yourself from drowning by freezing the water.|Attack: Activate/Deactivate freeze ray|Up/Down: Continue aiming
+04:56=Tilg dà chorc air do nàimhdean no cleachd iad gus bealaich is tunailean a bhacadh no gus sreap leotha!|Mar as luaithe iad, ’s ann as motha an sgrios a nì iad.|Thoir an aire! Tha cluich le sgian cunnartach.|Ionnsaigh: Cum sìos gus an tilgeil le barrachd neart (dà thuras)
 04:57=Tog bann rubair lastaigeach sìnteach às a bhocas gràineagan is rudan eile gun a bhith|a’ fulang dochann tuiteim.|Clì/Deas: Atharraich comhair a’ bhanna rubair|Cùrsair: Cuir am bann rubair air ionad dligheach
-04:58=Sgiathaidh am boma fagais seo san adhar gu saor agus leanaidh e air a’ gràineag a tha cho mì-fhaiceallach ’s a thèid i ro fhaisg air.|Chan eil an spreadhadh aige cho làidir ’s a tha aig a’ mhèinn thìreach co-dhiù.|Ionnsaigh: Cum sìos gus a thilgeil le barrachd neart
+; 04:58=This proximity bomb will float freely in the air and follow|hedgehogs careless enough to come too close to it.|Its explosion is weaker than that of the land mine, however.|Attack: Hold to shoot with more power
+04:59=Chan eil an t-arm seo deiseil is e fo dheuchainn fhathast.|’S ann ortsa a bhios an cunnart ma chleachdas tu e!
+04:60=Tilg fras pheilearan air do nàimhdean!|Shaoil iad gum biodh iad sàbhailte air|cùlaibh còmhdachadh trì theannadairean.|Ionnsaigh: Loisg le làn-chumhachd|Suas/Sìos: Cum a’ cuimseachadh
 
 ; Game goal strings
 05:00=Modhan a’ gheama
-05:01=Seo na riaghailtean a bhios an gnìomh
-05:02=Dùin: Dìon na dùin agad; sgrios na nàimhdean!
-05:03=Iom-tharraing ìosal: Coisich gu cùramach
+05:01=Seo na riaghailtean a bhios an gnìomh:
+05:02=Cuir an rìgh ann: Tagh ionad tòiseachaidh dìonta airson an rìgh agad
+05:03=Iom-tharraing ìosal: Coisich gu cùramach!
 05:04=Do-leònaidh: Tha na gràineagan (cha mhòr) do-leònta
 05:05=Sùgh fala: Thèid na gràineagan a shlànachadh le 80% dhen dochann a fhuair iad
 05:06=Karma: Fulaingidh na gràineagan airson an dochainn a rinn iad
-05:07=Dìon an rìgh: Na leig leis an rìgh agad bàsachadh!|Cuir an rìgh ann: Tagh ionad-tòiseachaidh dìonta airson an rìgh agad
+05:07=Dìon an rìgh: Na leig leis an rìgh agad bàsachadh!|
 05:08=Cuir ann gràineagan: Tagh ionadan nan gràineagan agad mus tòisich an geama
-05:09=Làmhachas: Chan urrainn dha na gràineagan agad coiseachd gu ionad eile
+05:09=Làmhachas: Chan urrainn do ghràineagan coiseachd
 05:10=Tìr do-mhillte: Cha mhill a’ mhòrchuid a dh’airm an tìr
 05:11=Connadh co-roinnte: Co-roinnidh gach sgioba air a bheil an t-aon dath an cuid connaidh
 05:12=Tìmearan nam mèinnean: Spreadhaidh mèinnean às dèidh %1 diog(an)
 05:13=Tìmearan nam mèinnean: Spreadhaidh mèinnean sa bhad
 05:14=Tìmearan nam mèinnean: Spreadhaidh mèinnean às dèidh 0 – 5 diogan
 05:15=Atharraichear dochainn: Nì (cha mhòr) a h-uile arm %1% a dhochann
-05:16=Thèid slàinte nan gràineagan uile ath-shuidheachadh air deireadh na cuairte
-05:17=Thèid gràineagan nan IF ath-ghintinn nuair a gheibh iad bàs
-05:18=Ionnsaighean gun chuingeachadh
-05:19=Thèid na h-airm ath-shuidheachadh air deireadh na cuairte
-05:20=Cha cho-roinn na gràineagan na h-airm
+05:16=Eiridinn: Gheibh na gràineagan slànachadh gun slàinte-thòiseachaidh aca air deireadh na cuairte
+05:17=Aiseirigh IF: Thèid gràineagan nan IF ath-ghintinn nuair a gheibh iad bàs
+05:18=Ionnsaighean gun chuingeachadh: Cha chuir ionnsaigh stad air a’ chuairt agad
+05:19=Airm chunbhalach: Thèid na h-airm ath-shuidheachadh air deireadh na cuairte
+05:20=Connadh fa leth: Cha cho-roinn na gràineagan na h-airm
 05:21=Sgiabag sgioba: Gabhaidh na sgiobaidhean ann an cinneadh cuairt fear mu seach|Ùine cho-roinnte: Co-roinnidh na sgiobaidhean ann an cinneadh ùine nan cuairt
+05:22=Gaoth làidir: Bidh buaidh aig a’ ghaoth air cha mhòr a h-uile rud.
+
+; Chat command help
+06:00=Liosta de dh’àitheantan bunasach na cabadaich:
+06:01=/togglechat: Toglaich taisbeanadh na cabadaich
+06:02=/clan <teachdaireachd>: Cuir teachdaireachd gu bhuill do chinnidh a-mhàin
+06:03=/me <teachdaireachd>: Gnìomh sa chabadaich, mar eisimpleir, thèid “/me ag ithe ceann-cropaig” ’na “* Cluicheadair ag ithe ceann-cropaig”
+06:04=/pause: Toglaich a bheil an geama ’na stad
+06:05=/pause: Toglaich an dèid leuman a ghearradh gu fèin-obrachail gus nach dèid
+06:06=/fullscreen: Toglaich am modh làn-sgrìn
+06:07=/quit: Fàg Hedgewars
+06:08=/help: Seall àitheantan bunasach na cabadaich
+06:09=/help taunts: Seall àitheantan beumadh na cabadaich
+06:10=/history: Toglaich taisbeanadh fada air eachdraidh na cabadaich
+06:11=/lua: Toglaich parsadh Lua (dhan luchd-leasachaidh)
+06:12=Liosta de dh’àitheantan beumadh na cabadaich:
+06:13="teacsa": Cuir teacsa ann am builgean còmhraidh
+06:14='teacsa': Cuir teacsa ann am builgean smaoineachaidh
+06:15=-teacsa-: Cuir teacsa ann am builgean èigheachd
+06:16=Airson nan àitheantan gu h-àrd, cuir àireamh air thoiseach teacsa airson gràineag a thaghadh.
+06:17=/hsa <teacsa>: Cuir teacsa ann am builgean còmhraidh air an ath-ionnsaigh
+06:18=/hta <teacsa>: Cuir teacsa ann am builgean smaoineachaidh air an ath-ionnsaigh
+06:19=/hya <teacsa>: Cuir teacsa ann am builgean èigheachd air an ath-ionnsaigh
+06:20=/hurrah: Cuir fiamh a ghàire air gràineag
+06:21=/ilovelotsoflemonade: Nì gràineag mùn
+06:22=/juggle: Nì gràineag cleasachd
+06:23=/rollup: Roiligidh gràineag suas
+06:24=/shrug: Crathaidh gràineag a gualainn
+06:25=/wave: Smèididh gràineag
+06:26=Àithne nach aithne dhuinn no paramadairean mì-dhligheach. Can “/help” sa chabadaich airson nan àitheantan a shealltainn.